Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Monumentenverordening 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMonumentenverordening 2004
CiteertitelMonumentenverordening 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2004Gewijzigde regeling

07-10-2004

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Monumentenverordening 2004

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:a. monument:1. zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde;2. terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak als bedoeld onder 1;b. beschermd rijksmonument:onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers;c. monumentencommissie:de door het college ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de verordening en het monumentenbeleid.

Artikel 2 Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Hoofdstuk 2 Beschermde rijksmonumenten

Artikel 3 Vergunning voor beschermd rijksmonument

 • 1

  Burgemeester en wethouders zenden onmiddellijk een afschrift van de aanvraag om vergunning voor een beschermd rijksmonument met de naar voren gebrachte zienswijzen aan de monumentencommissie na afloop van de termijn van 14 dagen, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Monumentenwet 1988;

 • 2

  De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift;

 • 3

  Bij overschrijding van de in het tweede lid genoemde termijn wordt de monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben.

Hoofdstuk 3 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Monumentenwet 1988;

 • 2

  De monumentenverordening 1999, vastgesteld op 17 december 1998, vervalt op de datum waarop het eerste lid toepassing vindt.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Monumentenverordening 2004".