Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening wachtlijstbeheer Wsw gemeente Veere

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wsw gemeente Veere
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wsw gemeente Veere
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Nieuwe regeling

11-12-2008

De Faam, 14-01-2009

08b.02905

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wsw gemeente Veere

Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

 

Met ingang van 1 januari 2008 is de modernisering van de Wsw een feit. De modernisering beoogt de geïndiceerde meer centraal te stellen en de regierol van gemeenten te versterken.

In artikel 12, tweede lid van de Wsw is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening

regels kan stellen over de volgorde waarin ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst

voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid Wsw, in aanmerking worden

gebracht. Bij het ontbreken van een dergelijke verordening geldt de volgorde van de

plaatsing op de wachtlijst. Het wachtlijstbeleid regelt in welke volgorde mensen van de wachtlijst in aanmerking kunnen komen voor een beschikbare Wsw-plek.

 

Omdat de Wsw zich ten doel stelt om aan personen met een Wsw-indicatie aangepaste arbeid te bieden in een zo regulier mogelijke omgeving, wordt aan personen die geschikt zijn om extern geplaatst te worden via begeleid werken voorrang verleend bij plaatsing op de beschikbare instroomruimte. Het uitvoeringsbedrijf zal daartoe alle instromers, al dan niet met advies Begeleid Werken, toetsen op de mogelijkheden om in een reguliere werkomgeving te kunnen werken.

 

Die voorrang mag echter niet ten koste gaan van die geïndiceerden, die niet sterk genoeg zijn om in Begeleid Werken geplaatst te worden. Daarom is in de verordening opgenomen dat (op jaarbasis) minimaal 50% van de instroomplaatsen vanaf de wachtlijst aan deze laatste groep wordt toegewezen, op volgorde van de wachtlijst.

 

Het voorkeursbeleid voor Begeleid Werken krijgt vorm door voorrang te verlenen op instroom bij vrijgekomen formatieruimte aan diegenen die zelf al een baan hebben, of een baan gevonden hebben. Die baan moet wel omgezet kunnen worden in een Begeleid Werken plaats en voldoen aan de criteria voor passende functie.

 

Mede door deze nadrukkelijke aandacht voor instroom in het SW-bedrijf vanaf de wachtlijst is het van groot belang om zeker te stellen dat degenen die op de wachtlijst staan ook werkelijk beschikbaar zijn. Hierop wordt door het SW bedrijf actief toegezien. Zo worden de mensen die op de wachtlijst staan minimaal twee maal per jaar benaderd of zij nog steeds beschikbaar zijn. Ook wordt er een protocol gehanteerd met betrekking tot intrekking van de indicatie, daar waar de wet dat aangeeft, namelijk indien:

a. betrokkene passende arbeid in dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden weigert;

b. betrokkene niet meewerkt aan her behoud of bevordering van de arbeidsbekwaamheid of als de geïndiceerde niet meewerkt aan herindicatie;

c. de dienstbetrekking van betrokkene door het college of de werkgever, bedoeld in artikel 7, is opgezegd om een dringende reden in de zin van artikel 678 van boek 7 van het Burgerlijk wetboek en de werknemer terzake een verwijt kan worden gemaakt, vanaf het moment dat de opzegging rechtens onaantastbaar is;

d. de dienstbetrekking op verzoek van betrokkenen is geëindigd; of

e. betrokkene niet beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1, derde lid, te aanvaarden.

 

De gemeenteraad heeft zelf de bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het beheer van de wachtlijst (het opstellen van beleid hieromtrent in de Verordening), maar maakt afspraken met het college over de uitvoerende werkzaamheden. Deze bevoegdheden heeft het college overgedragen aan de GR, dus deze worden op dit moment in feite uitgeoefend door het Dagelijks Bestuur van de GR. Waar in deze verordening en in de toelichting over college wordt gesproken, zullen deze bevoegdheden in feite worden uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur van de GR.

 

Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Veere

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

a. wet : de Wet sociale werkvoorziening;

b. college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-

ten Middelburg, Veere en Vlissingen;

c. ingezetene : de persoon die in de gemeente zijn woonplaats heeft als bedoeld in artikel 10.1 en artikel 11 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

d. geïndiceerd : blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de wet tot de doelgroep behoren;

e. doelgroep : personen die nog niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn;

f. wachtlijst : overzicht van ingezetenen die, overeenkomstig artikel 11 van de wet, geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de wet en beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden.

g. dienstbetrekking : een dienstbetrekking als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de wet;

h. de beleidsadviseur : de beleidsadviseur Wsw van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen

i. Begeleid werken : werken in een reguliere baan met begeleiding op de werkplek voor mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke handicap

j. LétÉ : het uitvoerende SW-bedrijf op Walcheren

 

De begripsomschrijvingen in de wet zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt

Artikel 2 Uitvoering verordening

Het college is belast met de uitvoering van deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving.

Artikel 3 Plaatsingsvolgorde en voorkeursbeleid

 • 1

  Het college hanteert ten aanzien van het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking een voorkeursbeleid dat gericht is op doorstroming van geïndiceerden met een advies Begeleid Werken en op instroom van mensen die niet sterk genoeg zijn voor een plaatsing en een reguliere werkomgeving;

 • 2

  Het voorkeursbeleid krijg vorm met de volgende kaders:

  a) Begeleid Werken

  Voorrang krijgen diegenen die zelf al een baan hebben of een baan hebben gevonden, mits die baan voldoet aan de criteria voor passende arbeid en mits de baan kan worden omgezet in een Begeleid Werkenplaats.

  Voorrang krijgen diegenen die in Begeleid Werken kunnen worden geplaatst.

  b) Instroom minder sterke doelgroepMinimaal 50 % van de beschikbare instroomplaatsen zal beschikbaar worden gesteld voor diegenen die niet sterk genoeg zijn om in Begeleid Werken te worden geplaatst. Zij zullen instromen op volgorde van de wachtlijst.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving tot een onbillijkheid van overwegende aard leidt, kan het college in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze verordening en de nadere regels en ter zake een op de individuele situatie afgestemde nadere beslissing nemen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening wachtlijstbeheer Wsw gemeente Veere.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veere, 11 december 2008,

 

 

De voorzitter,

Drs. R.J. van der Zwaag

 

 

De Griffier

Mr. J.C. Waverijn