Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Veere 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Veere 2010
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Veere 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening art.2;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2010Nieuwe regeling

30-09-2010

De Faam, 24-11-2010

10b.01508, 10b.01553

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Veere 2010

Verordening in het kader van de Wet Gemeentelijke AntidiscriminatievoorzieningDe raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2010, nr. 10b.01508,

gelet op artikel 2 van de Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening;besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Veere 2010. 

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen2. Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;5. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet;

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.a. De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehan-delaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.b. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:• Per post• Per e-mail• Telefonisch• Mondeling; op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit re-gelt in ieder geval:a. De afdoeningstermijn van klachten;b. De wijze van afdoening van klachten;c. De registratie van klachten;

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden;

 • 2

  Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden;

 • 3

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerker van de gemeente die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst;

 • 4

  Klager wordt door de medewerker van de gemeente doorgeleid naar de antidiscrimi-natievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening inrichting antidiscriminatie-voorziening gemeente Veere 2010.

Volgens voorstel door de raad besloten op 30 september 2010de griffier, de voorzitter,mr J.C. Waverijn, drs. R.J. van der Zwaag 

1 Toelichting op verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Veere

Toelichting op de verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Veere

AlgemeenDe verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Artikel 1 van de wet legt het college van burgemeester en wethouders op om toegang te bieden tot een anti-discriminatievoorziening. Zie ook de toelichting bij artikel 2 van deze verordening.Artikel 2, tweede lid, van de wet wordt opgedragen dat de gemeenteraad stelt “met in-achtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet bij verordening regels vast omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening , bedoeld in artikel 1, en de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder a.” De wet is als bijlage toegevoegd aan deze verordening. De wet is nader ingevuld in een Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld op 16 september 2009, het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Het besluit is als bijlage toegevoegd aan deze verordening. Nu veel van de nadere invulling die de wet behoeft is geregeld in het besluit, kan deze verordening beknopt blijven.

De Handreiking Iedereen=Gelijk: lokale aanpak discriminatie van de VNG, kan als onder-steuning dienen bij de uitvoering van de Algemene Maatregel van bestuur en deze veror-dening.

Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 2 Zoals in het algemene deel van deze toelichting al aangegeven, is deze zorgplicht opgeno-men in artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om deze hier te herhalen. Er is voor gekozen om dat wel te doen, nu deze zorgplicht zozeer de kern van deze regelgeving uitmaakt, dat het opnemen ervan sterk bijdraagt aan de begrijpelijkheid van deze verordening.

Artikel 3 Met deze bepaling wordt nader invulling gegeven aan artikel 3 van het besluit, dat luidt: “Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskun-digheid van de klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatievoor-ziening gewaarborgd”. Ook op de verantwoordelijkheid met de omgang met gegevens zal worden toegezien. Er is gekozen voor een minimale invulling om gemeenten en antidis-criminatievoorziening alle ruimte te geven voor maatwerk.

De antidiscriminatievoorziening dient aan te geven of ze beschikt over een opleidingprotocol waar klachtbehandelaars gebruik van kunnen maken. Ook moet worden aangegeven hoe vaak van behandelaars wordt verwacht aan een opleiding deel te nemen. Het landelijke expertisebureau van Art.1 kan de opleidingen en cursussen verzorgen.

De gemeente draagt er zorg voor dat de burger zich zowel fysiek als niet- fysiek kan mel-den. De mogelijkheid om zich fysiek op locatie te kunnen melden betekent tevens dat een burger redelijkerwijs op de hoogte kan zijn waar hij of zij terecht kan om te melden. De gemeente draagt zorg voor de aanwezigheid van een locatie. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een bestaande balie (zie ook de toelichting bij artikel 5). Uiteraard kan ook worden afgesproken dat de antidiscriminatievoorziening op locatie aanwezig is, zodat klachten direct bij de voorziening kunnen worden ingediend.

Bij niet-fysiek wordt verstaan dat de mogelijkheid bestaat voor de burger via sms, tele-foon (0900 landelijk en 0900 ADV), brief of email om de klacht te melden of in te dienen.Ook hier geldt dat op de gemeente een zorgplicht rust om ervoor zorg te dragen dat bur-gers kennis kunnen nemen van deze mogelijkheden.

De gemeente Veere geeft aan de uitvoering van dit artikel op de volgende wijze vorm:De gemeente Veere is voor de uitvoering van deze voorziening aangesloten bij Anti Dis-criminatie Bureau Zeeland. Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) maakt on-derdeel uit van het CZW Bureau Bureau. Het CZW Bureau draagt o.a. zorg voor de be-leidsadvisering en uitvoering op het terrein van antidiscriminatie.

Klagers kunnen een klacht per post, per email, telefonisch of mondeling melden bij het Wmo- of zorgloket van de eigen gemeenten. De klacht wordt doorgestuurd naar ADB Zeeland. Klagers kunnen een klacht ook direct melden bij ADB Zeeland te Goes. ADB Zeeland is aangesloten bij de landelijke vereniging Art.1 De medewerkers van ADB Zee-land volgen de opleidingen en cursussen verzorgd door Art.1.

Artikel 4 Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan artikel 6 van het besluit dat luidt: “De antidiscriminatievoorziening heeft een protocol voor de behandeling van klachten”. Daarbij is gekozen voor een minimale invulling om gemeenten en antidiscriminatievoorziening alle ruimte te geven voor maatwerk.

De gemeente Veere geeft aan de uitvoering van dit artikel op de volgende wijze vorm:Anti Discriminatie Bureau Zeeland hanteert het landelijk protocol Klachtbehandeling van Art.1

Artikel 5 De wet vermeldt dat de antidiscriminatievoorziening zich in de leefomgeving van burgers moet bevinden. De memorie van toelichting geeft aan dat het gemeenten vrij staat om daar op een praktische wijze invulling aan te geven. De voorziening hoeft dan ook niet in de gemeente zelf aanwezig te zijn. Een gemeente kan zich bijvoorbeeld aansluiten bij een (bestaande) regionale antidiscriminatievoorziening. Ook kan de gemeente aansluiting zoeken bij het regionaal discriminatieoverleg (RDO) waar politie, openbaar ministerie en antidiscriminatievoorzieningen overleg voeren over discriminatie incidenten en deze in zaaksoverzichten opnemen.

Voor de nodige laagdrempeligheid kan dan worden gezorgd door een doorverwijsfunctie of meldpunt te creëren bij bestaande gemeentelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een loket burgerzaken, slachtofferhulp of WMO-loket.Een gemeente kan er ook voor kiezen deze toegang een meer inhoudelijk karakter te ge-ven door een eigen front-Office in te richten. Daarbij moet het voor klagers ondubbelzin-nig duidelijk zijn dat een gemeentelijk loket een luisterend oor en de nodige deskundigheid kan bieden, maar dat het zijn taak is om de klager door te geleiden naar de antidis-criminatievoorziening. In de wet is uitdrukkelijk aangegeven dat de antidiscriminatie-voorziening onafhankelijk is en op geen enkele wijze onder het gezag van de (gemeente-lijke) overheid kan vallen. Het gemeentelijk loket kan dan ook op geen enkele manier in de plaats treden van de antidiscriminatievoorziening.

Vereisten voor de front-Office zijn: Een loket gefaciliteerd door de gemeente dan wel een gemeenteloket waar klager een klacht kan melden, luisterend oor kan vinden en professioneel kan worden door-verwezen naar de antidiscriminatievoorziening. Loketmedewerker dient inzicht te hebben in de materie. Positie als doorgeefluik helder moet zijn.

Vereisten voor de BackOffice:Deze worden opgenomen in de subsidieregeling tussen gemeenten en antidiscriminatie-voorzieningen.De gemeente Veere geeft aan de uitvoering van dit artikel op de volgende wijze vorm:De gemeente Veere is voor de uitvoering van deze voorziening aangesloten bij Anti Dis-criminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland). ADB Zeeland maakt onderdeel uit van het CZW Bureau. ADB Zeeland zal, in overleg met de gemeente, zorg dragen voor de deskun-digheidsbevordering van de loketmedewerkers van de gemeente. Middels een digitaal invulformulier kan de klager door de loketmedewerker worden doorverwezen naar ADB Zeeland. ADB Zeeland neemt binnen twee werkdagen contact op met de klager. ADB Zeeland maakt deel uit van het Regionaal Discriminatie Overleg Zeeland met politie Zeeland en het openbaar ministerie.

Artikel 6 Deze bepaling behoeft geen toelichting

Artikel 7 Deze bepaling behoeft geen toelichting