Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Cafetariaregeling gemeente Veere

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCafetariaregeling gemeente Veere
CiteertitelCafetariaregeling gemeente Veere
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpCafetariaregeling gemeente Veere

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. https://caruwo.vng.nl/IntegraleVersie.htm
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2020Niet ingegeven

20-12-2016

gmb-2018-215993

Tekst van de regeling

Intitulé

Cafetariaregeling gemeente Veere

Het college van burgemeester en wethouders van Veere,

gelezen het advies van 13 december 2016;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

mede gelet op hoofdstuk 3, paragraaf 5 en 6 van de CAR;

gelet op het bepaalde in de Werkkostenregeling;

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg op 2 december 2016;

besluit:

tot het vaststellen van de navolgende regeling Cafetariaregeling gemeente Veere

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  a. deelnemer: de medewerker met een aanstelling of arbeidsovereenkomst op grond van artikel 1:1, sub a of artikel 2:5 van de CAR;

  b. fiets: een rijwiel (nieuw of gebruikt) inclusief accessoires en verzekering:

  c. fitnesscentrum: de fitnesscentra waarmee gemeente Veere een contract afsloot;

  d. Individueel Keuze Budget: het budget zoals gedefinieerd in artikel 3:28, derde lid van de CAR;

  e. Inspanningsverplichting: de voorwaarde die gesteld wordt dat er per halfjaar minimaal twintig keer door deelnemer gesport wordt in het fitnesscentrum.

  f. Standplaats: het door de werkgever aan de deelnemer toegewezen gebouw of terrein van waaruit de deelnemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.

  g. Vakbondscontributie: de aan een vakbond, waarvan hij lid is, in het lopende kalenderjaar betaalde contributie;

 • 2.

  Ingeval hierboven niet specifiek omschreven gelden de begripsomschrijvingen bedoeld in artikel 1:1, lid 1 van de CAR.

 

Artikel 2 Wie mogen deelnemen aan de regeling?

Op verzoek van de deelnemer biedt de gemeente Veere, met inachtneming van het hierna bepaalde, de deelnemer de mogelijkheid om gebruik te maken van deze regeling.

 

Artikel 3 Doelen: wat kun je uitruilen?

Er kan worden uitgeruild voor de volgende doelen:

1. fiets;

2. reiskosten woon- werkverkeer;

3. vakbondscontributie;

4. abonnement fitnesscentrum;

 

Artikel 4 Bronnen: waar kun je mee uitruilen?

 • 1.

  Voor de in artikel 3 genoemde doelen kan worden uitgeruild met het individuele keuze budget (voor zover toereikend) en de waarde van het op grond van artikel 3:36 verkochte bovenwettelijke vakantieverlof.

 • 2.

  Voor de bepaling van de waarde als bedoeld in het eerste lid geldt als berekeningsbasis het salaris in de maand waarin de uitruil in de salarisadministratie verwerkt wordt.

 

Artikel 5 Werkwijze: hoe gaat het in de praktijk?

Voor de onderscheiden doelen wordt de hieronder beschreven werkwijze gevolgd:

 

1. Fiets:

a. deelnemer mag één keer per drie jaar de kosten van een fiets via deze regeling uitruilen tot een maximum van € 749, aangevuld met maximaal € 82 per jaar voor accessoires en de kosten van een fietsverzekering;

b. deelnemer schaft de fiets zelf aan, betaalt deze zelf en doet via het digitale systeem een aanvraag, waarbij hij aangeeft wat hij wil. Hij stuurt een kopie van de facturen mee;

c. de keuze van de deelnemer wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente Veere en de deelnemer;

d. als de looptijd van de overeenkomst, bedoeld onder 1c, voortijdig eindigt, is de restantschuld direct opeisbaar en vindt verrekening plaats ten laste van IKB en/of bruto salaris of salaristoelagen.

 

2. Reiskosten woon- werkverkeer:

a. de deelnemer doet via het digitale systeem een aanvraag voor de uitruil van de reiskosten openbaar vervoer 2de klas of de kosten per kilometer á € 0,19;

b. de afstand van de route van de woning waar de deelnemer volgens de personeelsadministratie verblijft naar de standplaats, stellen we vast met behulp van de aan het salarissysteem gekoppelde routeplanner of zo nodig de optimale route van Routenet.nl;

c. de uitruil wordt berekend over maximaal 214 werkdagen per jaar bij een werkweek waarop gewoonlijk op 5 dagen arbeid verricht wordt op de standplaats, bij deeltijd naar rato;

d. een verzoek als bedoeld onder 2a kan niet gedaan worden als werknemer de beschikking heeft over een dienstauto;

e. bij afwezigheid door ziekte langer dan 4 weken en bij opname van onbetaald verlof in de zin van artikel 6:9 van de CAR, stopt de termijn waarover uitgeruild kan worden totdat men het werk weer feitelijk hervat. De medewerker moet hier zelf rekening mee houden bij het indienen van de aanvraag.

 

3. Vakbondscontributie: de deelnemer doet via het digitale systeem een aanvraag, waarbij hij aangeeft wat hij wil. Hij stuurt een kopie van de op naam gestelde contributiefactuur mee.

 

4. (Bedrijfs)Fitness:

a. de deelnemer betaalt zelf het inschrijfgeld en de abonnementskosten.

b. de gemeente Veere vergoedt eenmalig aan iedere deelnemer het inschrijftarief met een maximum van € 15 na overlegging van de factuur.

c. de gemeente vergoedt 50% van de abonnementskosten per maand met een maximum van € 12,50 netto per maand als voldaan wordt aan de inspanningsverplichting en het fitnesscentrum per halfjaar een opgave daarvan verstrekt.

d. deelnemer mag de abonnementskosten die resteren na aftrek van de door de gemeente verstrekte vergoeding, uitruilen en doet via het digitale systeem een aanvraag, waarbij hij aangeeft wat hij wil. Hij stuurt een kopie van het bewijs van het op naam gestelde abonnement/lidmaatschap mee.

 

Artikel 6 Gevolgen: wat zijn de gevolgen van het uitruilen?

 • 1.

  Uitruil via het salaris heeft gevolgen voor de opbouw van het IKB.

 • 2.

  Uitruil via het salaris of het IKB heeft gevolgen voor de premies sociale verzekeringen, uitkeringsgrondslagen en eventuele uitkeringen als gevolg van werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW).

 • 3.

  Uitruil heeft geen invloed op de pensioengrondslag als het uit te ruilen bedrag minder is dan 30% van het oorspronkelijke pensioengevend salaris, de regeling tenminste openstaat voor driekwart van de medewerkers en het fiscale loon niet structureel wordt verlaagd.

 

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de gemeente Veere in afwijking hiervan andere afspraken maken met een individuele medewerker.

 

Artikel 8 Intrekking oude regelingen

Het Fietsplan Veere, de Regeling bedrijfsfitness gemeente Veere, de Regeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Veere en de Regeling vakbondcontributie gemeente Veere, zoals die eerder golden, worden per 1 januari 2017 ingetrokken.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Cafetariaregeling gemeente Veere.

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere van 20 december 2016.

de secretaris, de burgemeester,

J.F.M. Steinbusch R.J. van de Zwaag

Toelichting bij deze regeling

 

Artikel 1 begripsbepalingen

Fiets:

Rijwielen met een verbrandingsmotor zoals een snorfiets, de Solex en de Spartamet voldoen niet aan de definitie.

Accessoires:

Ook fiets- en regenkleding vallen binnen de strekking van deze regeling.

 

Artikel 2, lid 2 Wie mogen deelnemen aan de regeling?

Collegeleden hebben geen IKB. De uitruil voor hen blijft via het vakantiegeld en/of de eindejaarsuitkering. Raadsleden hebben alleen hun bruto vergoeding om uit te ruilen.

College- en Raadsleden kunnen ook nog niet digitaal een aanvraag indienen. Dit moet nog op papier met de gevraagde bewijsstukken. Deze kunnen (getekend en gescand) per mail aan de hrservicedesk@Veere.nl gestuurd worden.

 

Artikel 5, lid 2, sub d Werkwijze: Hoe gaat het in de praktijk

Bij afwezigheid langer dan zes weken stopt de uitruil. De medewerker moet dan de feitelijke uitruil zelf berekenen. Dat kan door de oorspronkelijk berekende uitruil te delen door 52 en te vermenigvuldigen met het werkelijke aantal gewerkte weken in dat jaar. Als de medekerker hier niet zelf uit komt, kan contact worden opgenomen met de personeelsadministratie via personeelsadministratie@veere.nl