Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

wijziging van het mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Veere

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingwijziging van het mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Veere
Citeertitelwijziging van het mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Veere
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2019gewijzigde regeling

07-05-2019

gmb-2019-129800

Tekst van de regeling

Intitulé

wijziging van het mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Veere

 

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

 

Gelet op:

- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

- het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, circulaires en regelingen, en

- artikel 10 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

 

Overwegende dat,

- met ingang van 1 juli 2019 RUD Zeeland asbesttaken als onderdeel van het basistakenpakket namens de deelnemers uitvoert,

- het Mandaatbesluit RUD Zeeland en de bijbehorende mandaatlijst vanwege de uitvoering van de asbesttaken door RUD Zeeland aanpassing behoeft.

 

besluit vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Veere

 

Artikel I

In de aanhef, tweede alinea wordt het Asbestverwijderingsbesluit 2005 toegevoegd.

 

Artikel II

De mandaatlijst behorende bij het Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Veere worden de volgende bevoegdheden/taken en/of wijzigingen toegevoegd:

Vergunningen:

toevoegen aan het onderdeel Vergunningen in de mandaatlijst:

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

OPMERKING

 

Asbesttaken

 

 

V21

Besluiten en/of handelingen inzake de uitvoering van asbesttaken bij of krachtens het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wabo.

Betreft:

 

Procedurestappen

Ontwerpbesluit of conceptbesluit

Besluit

Uitbrengen van advies

Verstrekken van gegevens

 

 

 

Handhaving:

Toevoegen de volgende besluiten aan H01 bij “kolom VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

 

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

OPMERKING

H01

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht

Betreft toezicht op naleving op grond van:

Bouwbesluit

Asbestverwijderingsbesluit 2005

 

 

 

Toevoegen van de volgende bevoegdheden en taken aan het onderdeel Handhaving in de mandaatlijst:

 

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

OPMERKING

H17

Besluiten en/of handelingen inzake de uitvoering van asbesttaken bij of krachtens het Asbestverwijderingsbesluit 2005, de Arbeidsomstandighedenregeling, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wabo.

Betreft:

- procedurestappen

- ontwerpbesluit of conceptbesluit

- besluit

- uitbrengen van advies

- verstrekken van gegevens

- melden misstanden aan CKI en het bevoegd gezag informeren

 

Omvat tevens het uitvoeren van spoedeisend optreden door toezichthouders.

 

 

 

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking op www.overheid.nl

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Veere van 07/05/2019.

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

de secretaris, de burgemeester,

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag