Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Mandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017
CiteertitelMandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201701-01-2018Nieuwe regeling

09-02-2017

bgr-2017-177

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

overwegende, dat het in het belang van een vlotte afdoening is de behandeling van een aantal zaken onder hun verantwoordelijkheid te mandateren aan een ambtenaar;

 

dat dergelijke maatregelen tevens bijdragen tot een vermindering van de werkdruk van het dagelijks bestuur resp. de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

 

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht, artikel 33 tot en met 33d Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010 en het Delegatiebesluit van het algemeen bestuur;

 

BESLUITEN:

 

De Mandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017 vast te stellen:

Artikel 1 Definities

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

a. mandaat: de bevoegdheid om namens het dagelijks bestuur c.q. de voorzitter besluiten te nemen en overige handelingen te verrichten zoals beschreven in artikel 2;

b. gemandateerde: de functionaris, aan wie uitoefening van een aan het dagelijks bestuur resp. de voorzitter toegekende bevoegdheid wordt gemandateerd;

c. ondergemandateerde: de functionaris, aan wie door een gemandateerde ondermandaat is verleend. Waar in deze voorschriften wordt gesproken van gemandateerde dient daaronder tevens de ondergemandateerde te worden begrepen, tenzij anders in bepaald;

d. het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

e. de voorzitter: de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Artikel 2 Mandaat- en volmachtregister

Het dagelijks bestuur en de voorzitter verlenen mandaat voor de bevoegdheden die zijn genoemd in het bij deze regeling behorende Mandaat- en volmachtregister aan de in dit register genoemde functionarissen.

Artikel 3 Reikwijdte van het mandaat

1. Onder het mandaat valt het beslissings-, uitvoerings- en ondertekeningsmandaat, tenzij anders is aangegeven.

2. Voor zover het mandaat ziet op het nemen van besluiten, heeft het mandaat ook betrekking op de voorbereidingsprocedures en de administratieve afhandeling daarvan.

3. In deze regeling valt onder het begrip mandaat niet alleen de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur c.q de voorzitter besluiten te nemen zoals bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht, maar ook de volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens het dagelijks bestuur en de machtiging tot verrichting van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover deze verband houden met de uitvoering van de in de gemeenschappelijke regeling genoemde taken en bevoegdheden.

4. Het bepaalde inzake mandaat is van overeenkomstige toepassing op ondermandaat.

Artikel 4 Ondermandaat

1. De gemandateerde is bevoegd ondergemandateerden aan te wijzen.

2. De in het eerste lid genoemde aanwijzing geschiedt schriftelijk en wordt door de gemandateerde ter kennis gebracht van het dagelijks bestuur resp. de voorzitter. In de aanwijzing wordt aangegeven welke bevoegdheden de ondergemandateerde mag uitoefenen.

Artikel 5 Uitzondering van mandaat

1. Van het mandaat wordt geen gebruik gemaakt indien

a. et besluit wordt genomen met gebruik van een hardheidsclausule;

b. sprake is van onderling strijdige adviezen, indien inwinning daarvan is voorgeschreven;

c. er geen toereikend budget beschikbaar is;

d. uit het te nemen besluit belangrijke financiële consequenties kunnen voortvloeien;

e. de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid de persoon, de functie of enig ander belang van de gemandateerde zelf betreft.

2. De gemandateerde neemt bij de uitoefening van bevoegdheden in acht het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden of zelfstandige bestuursorganen, de door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur vastgestelde beleidskaders alsmede de in het overzicht opgenomen specifieke voorschriften.

Artikel 6 Nadere instructies

1. Het dagelijks bestuur resp. de voorzitter is bevoegd aan de gemandateerde nadere instructies te geven.

2. Het dagelijks bestuur resp. de voorzitter is te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Artikel 7 Afwezigheid van de gemandateerde

1. In geval van afwezigheid van de gemandateerde worden de aan hem gemandateerde bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

2. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de letters “plv.”, gevolgd door functie en eigen naam.

Artikel 8 Beperking van het mandaat

1. De gemandateerde oefent de aan hem gemandateerde bevoegdheden enkel uit met betrekking tot zaken, die zijn eigen organisatie-onderdeel betreffen.

2. In geval bij een krachtens mandaat te nemen besluit een ander organisatie-onderdeel van de veiligheidsregio belang heeft of de betreffende zaak het taakgebied van een ander organisatie-onderdeel raakt, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan het hoofd van dat andere organisatie-onderdeel voor. Indien met het hoofd van dit andere organisatie-onderdeel geen overeenstemming wordt bereikt, legt de gemandateerde de zaak voor aan het dagelijks bestuur resp. de voorzitter.

Artikel 9 Administratieve voorziening

Indien tegen een krachtens mandaat genomen besluit een administratiefrechtelijke voorziening openstaat, wordt daarvan in de betreffende stukken kennis gegeven onder vermelding van de instantie tot welke men zich kan richten.

Artikel 10 Ondertekening

Indien een bevoegdheid krachtens mandaat wordt uitgeoefend, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Namens het dagelijks bestuur / de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

(naam, functie en handtekening van de gemandateerde).

Artikel 11 Verstrekken van informatie

1. De gemandateerde verstrekt het dagelijks bestuur jaarlijks desgewenst een overzicht van de uitoefening van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheid.

2. Dit overzicht bevat tenminste:

a. gegevens over de aantallen besluiten, gegroepeerd naar de bevoegdheid op grond waarvan deze zijn opgenomen;

b. vermelding van bijzondere gevallen.

Artikel 12 Intrekking

De mandaatregeling met bijbehorend mandaat- en volmachtregister van 3 december 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze mandaatregeling wordt aangehaald als: ‘Mandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017’.

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 februari 2017.

 

 

Aldus besloten d.d. 9 februari 2017.

Het dagelijks bestuur,

de secretaris,

ir. A. Schoenmaker

de voorzitter,

drs. J.C.G.M. Berends

Aldus besloten d.d. 9 februari 2017

de voorzitter,

drs. J.C.G.M. Berends