Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Mandaat- en volmachtregister VNOG 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaat- en volmachtregister VNOG 2017
CiteertitelWijziging mandaat- en volmachtregister VNOG 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201709-02-2017wijziging mandaat CAR-UWO

13-04-2017

bgr-2017-244

10-02-201724-04-2017Nieuwe regeling

09-02-2017

bgr-2017-178

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat- en volmachtregister VNOG 2017

Als bijlage behorend bij de Mandaatregeling VNOG 2017

 

 

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, Boek 3 Titel 3 en Boek 5 Titel 2 Burgerlijk Wetboek;

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen het onderstaande mandaat- en volmachtregister VNOG 2017, als behorend bij de Mandaatregeling VNOG 2017;

Dit besluit met ingang van 10 februari 2017 in werking te laten treden.

 

 

Het dagelijks bestuur,

 

de secretaris,

ir. A. Schoenmaker

de voorzitter,

drs. J.C.G.M. Berends

 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

drs. J.C.G.M. Berends

 

 

Apeldoorn, 9 februari 2017.

 

 

 

Begripsomschrijvingen

In dit register wordt verstaan onder:

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb;

Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtgever) privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere (niet-schriftelijke) beslissingen te verrichten.

 

 

 

Grondslag/naam van de regeling

omschrijving van de

manda-te

rend

mandaat

onder

mandaat aan

bijzonderheden/begren-zing

 

bevoegdheid

orgaan

aan

 

 

Algemeen

Het verdagen van beslistermijnen indien een regeling in die mogelijkheid voorziet

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

Met uitzondering van de betreffende bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (zie betreffende paragraaf)

 

Het zenden van (individuele) ontvangstbevestigingen

dagelijks bestuur

 

algemeen directeur

 

Met uitzondering van de betreffende bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (zie betreffende paragraaf)

 

Het verstrekken van informatie

dagelijks bestuur

 

 

Betreft informatie niet zijnde een bestuurlijke aangelegenheid en niet zijnde operationele informatie tijdens een incident (onder meer het verstrekken van inlichtingen aan ambtelijke instanties , het doen van opgaven voor de statistiek en het verstrekken van wettelijk vereiste opgaven)

 

De uitvoering van besluiten

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

 

 

Het besluiten op verzoeken aan de regio tot het verlenen van facilitaire medewerking

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het aangaan en ondertekenen van convenanten en andere vormen van samenwerkingsafspraken, waarmee verplichtingen voor de VNOG worden aangegaan

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

Onder dit mandaat zijn niet begrepen het convenant als bedoeld in artikel 19 Wet veiligheidsregio’s en de afspraken als bedoeld in artikel 34 Wet veiligheidsregio’s. zie hiervoor de paragraaf Wet veiligheidsregio’s/Gemeenschappelijke regeling van dit register.

 

Juridisch

Algemene wet bestuurs-recht (algemeen)

Het verlangen van een schriftelijke machtiging vertegenwoordiging (2:1)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het door- of terugzenden van geschriften kennelijk bestemd voor een ander bestuursorgaan (2:3)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Voorbereidingen in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4, m.u.v. art. 3:18)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

De bekendmaking en mededeling van beschikkingen en besluiten (3:41, 42, 43)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

De uitgifte van legitimatiebewijzen eigen personeel (5:12)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het horen in het kader van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

Mandaat geldt niet indien de klacht de algemeen directeur betreft

 

Het afdoen van klachten op grond van de Algemeen wet bestuursrecht jº de klachtenregeling VNOG

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

Mandaat geldt niet indien de klacht de algemeen directeur betreft

 

Het afdoen van klachten, niet zijnde klaagschriften of personele klachten, bedoeld in de Klachtenregeling VNOG

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

Mandaat geldt niet indien de klacht de algemeen directeur betreft

Algemene wet bestuurs-recht (bestuurs-rechtelijke procedures)

Het zenden van een ontvangstbevestiging op een bezwaarschrift (6:14)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het doorzenden van bezwaarschriften (6:15)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het stellen van een termijn om de gronden van bezwaar aan te vullen en gegevens aan te vullen (6:6)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het bepalen van dag, tijd en locatie van de hoorzitting (7:2)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het verdaging en verder uitstel besluit op bezwaar (7:10, lid 2, 3, 4 en 5)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

 

 

Het besluiten op een verzoekschrift om rechtstreeks beroep (7:1a)

 

dagelijks bestuur

 

algemeen directeur

 

 

 

De beslissing op bezwaar (6:6 en 7:1 - 7:17)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

Mandaat geldt niet:

indien de gemandateerde zelf het primaire besluit heeft genomen;

bij besluiten, waarbij het advies van de commissie bezwaarschriften niet wordt opgevolgd.

 

De vertegenwoordiging ter zitting van het dagelijks bestuur in bestuursrechtelijke procedures

voorzitter

 

algemeen directeur

 

 

Archiefwet

Het in ontvangst nemen van aangetekende stukken, deurwaardersexploiten, expressestukken etc.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het afgeven van ontvangst-bevestigingen voor ontvangen stukken

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het "overeenkomstig het origineel" waarmerken van stukken met uitzondering van stukken die zich ingevolge de Archiefwet in de officiële archiefbewaarplaats bevinden

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

De vernietiging van archiefbescheiden

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

Burgerlijk wetboek (algemeen)

Beslissen op aansprakelijkstellingen door derden.

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

Voor zover niet overgedragen aan verzekeraar op grond van contractuele afspraken.

 

Aansprakelijkstellingen door derden ter behandeling en afdoening doorzenden naar van toepassing zijnde verzekeraar van de VNOG

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Aansprakelijk stellen van derden voor schade aan de VNOG

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het doorgeven van mutaties in verzekerde objecten aan verzekeringsmaatschappijen

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

Wet administratiefrechtelijke handhaving van verkeers-voorschrif-ten (Wet Mulder)

Het maken van bezwaar en beroep in het kader van de ‘Wet Mulder’ tegen beschikkingen vanwege verkeersovertredingen die zijn begaan bij het rijden met dienstvoertuigen met prio 1.

voorzitter

algemeen directeur

 

 

Wet bescher-ming persoonsgegevens

 

Alle beslissingen in het kader van de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

Wet gemeen-schappe-lijke regelingen

Het besluiten tot en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen van de veiligheidsregio (artikel 33b)

dagelijks bestuur

voorzitter

 

algemeen directeur

 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen, opzeggen, ontbinden en vernietigen van overeenkomsten binnen de door het bestuur beschikbaar gestelde budgetten. Hiertoe behoort tevens het voeren van aanbestedingsprocedures. Het vaststellen van de aanbestedingskalender blijft voorbehouden aan het dagelijks bestuur.

 

Met inachtneming van het Inkoopbeleid VNOG en de Regeling budgethouders. In deze regeling zijn de grensbedragen opgenomen.

 

 

Het verwerven en vervreemden van onroerende zaken, alsmede het vestigen, wijzigen en beëindigen van beperkte zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen, zowel ten behoeve van als ten laste van de VNOG (artikel 33b)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures, of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist (artikel 33b)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

Het namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur besluiten tot voeging als benadeelde partij in strafzaken en tot het voeren van bestuursrechtelijke en civielrechtelijke rechtsgedingen, zowel eisend als verwerend, alle (rechts-) handelingen in verband daarmee te verrichten, alsmede namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur bezwaar maken of (hoger) beroep dan wel ander rechtsmiddel in te stellen

 

Het nemen van conservatoire maatregelen en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit (artikel 33b)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het openbaar lichaam in rechte vertegenwoordigen (artikel 33d)

voorzitter

 

algemeen directeur

 

Vertegenwoordiging van het openbaar lichaam in strafzaken als benadeelde partij (voeging), in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke rechtsgedingen, het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen daaronder begrepen.

Dit mandaat omvat eveneens een mandaat voor het vertegenwoordigen als bedoeld in artikel 11, vierde lid Wet veiligheidsregio’s

 

Het openbaar lichaam buiten rechte vertegenwoordigen (artikel 33d)

voorzitter

algemeen directeur

 

Dit mandaat omvat eveneens een mandaat voor het vertegenwoordigen als bedoeld in artikel 11, vierde lid Wet veiligheidsregio’s.

Wet openbaar-heid van bestuur

Het besluiten op verzoeken om informatie en –verstrekking (5, 6, 7)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

Wetboek van Strafvorde-ring

Het doen van aangifte bij de politie van (poging tot) diefstal, vernieling en beschadiging, braak, inbraak, valsheid in geschriften, bedreiging, belediging en mishandeling van medewerkers

dagelijks bestuur

 

algemeen directeur

 

 

 

Financieel

 

Het herverdelen van budgetten binnen vastgestelde programma’s

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Het budgetrecht berust bij het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is bevoegd om binnen programma’s een herverdeling van budgetten toe te passen. Door mandaat te verlenen wordt administratieve last vermeden. Hiermee is het mogelijk om op managementniveau budgetten binnen een programma daar in te zetten waar nodig om de beoogde doelstellingen te behalen.

 

 

Het doen van uitgaven binnen de begroting en vastgestelde budgetten en aangaan van financiële verplichtingen

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

De grensbedragen zijn opgenomen in de Regeling budgethouders.

 

Het indienen van aanvragen om subsidie in het kader van subsidieregelingen en het verwerven ervan

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het bij de belastingdienst aanvragen van een vrijstelling op grond van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen, Wet op de motorijtuigenbelasting, alsmede de Wet op de omzetbelasting.

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het doen van belastingaangiftes

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Instellen van incassoprocedures in geval van wanbetaling

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Uitvoeringsbevoegdheid met betrekking tot verordeningen ex artt. 212 en 213 Gemeentewet jo art. 35, lid 6 Wet gemeenschappelijke regelingen) en daarmee samenhangende regelingen

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Dit onderdeel heeft eveneens betrekking op de uitvoering van het Treasurystatuut.

 

Verlenen van opdracht tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden door de accountant (art. 6 Controleverordening)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Geen ondermandaat toegestaan.

 

Het corrigeren van door de accountant geconstateerde afwijkingen (art. 7, eerste lid, tweede volzin Controleverordening)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Geen ondermandaat toegestaan.

 

Personeel

Beroepsmedewerkers

 

 

 

 

Arbeidsvoor-waarden-regeling Veiligheids-regio (CAR/UWO)

Rechtspositionele beslissingen inclusief financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Betreft alle bepalingen van de CAR/UWO.

 

Het mandaat geldt indien formatie bestaat voor de omvang en duur, en binnen de begroting budget beschikbaar is voor de financiële gevolgen van de beslissing.

 

Het vaststellen van de beoordeling van medewerkers.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Alle rechtshandelingen ter uitvoering van reeds genomen rechtspositionele beslissingen.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Beslissen op verzoeken voor bijzonder/ uitzonderlijk verlof.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het afhandelen van loonbeslag

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Vrijwilligers

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden-regelingVeiligheids-regio (CAR/UWO)

Rechtspositionele beslissingen inclusief financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Betreft hoofdstuk 19 van de CAR-UWO, aanvullende rechtspositie en regelingen.

 

Medewerkers opgeven voor opleidingen in het kader van verplichte (bij-)scholing en nascholing.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Aanwijzen in specialismen (valt onder tewerkstelling)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

Overige regelingen voor het personeel (beroeps en vrijwillig)

De aanwijzing chauffeur voorrangsvoertuig en dienstvoertuigen

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Met inachtneming van de Brancherichtlijn Optische en geluidssignalen Brandweer en Brancherichtlijn Optische en geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening

 

Afsluiten en verstrekken van voorschotten

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het uitzetten van vacatures

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Indien formatie bestaat voor de omvang en duur van de financiële gevolgen van de beslissing, volgens de vastgestelde begroting.

 

Het aanvragen van een koninklijke onderscheiding

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het inhuren van tijdelijk personeel.

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het intern detacheren van medewerkers.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het aangaan van stage- en detacheringsovereenkomsten

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Beslissen op aansprakelijkstellingen door medewerkers, daaronder begrepen het bepalen of sprake is van een ongeval in en door de dienst

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

Betreft artikel 7:1 lid 1 sub d van de CAR

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het melden van arbeidsongevallen en beroepsziekten (art. 9 Arbeidsomstandighedenwet)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Wet op de onderne-mingsraad

Het, tezamen met de ondernemingsraad, een of meerdere groepen van personen als in de onderneming werkzame c.q. niet langer als in de onderneming werkzame personen aanmerken (6, lid 4)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

-

geen ondermandaat toegestaan

 

Het kenbaar maken van het standpunt op het door de ondernemingsraad vast te stellen reglement (8, lid 1)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

-

geen ondermandaat toegestaan

 

Het kennis nemen van de uitslag van de verkiezingen voor de ondernemingsraad (11, lid 1)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het kennis nemen van het genomen ontslag door leden van de ondernemingsraad (12, lid 4)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het kennis nemen van de agenda van de vergadering van de ondernemingsraad, het verslag van de vergadering en het jaarverslag (14, lid 2)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

Het jaarverslag wordt ter kennis gebracht van het DB

 

Het kennis nemen van het voornemen van de ondernemingsraad om een commissie in te stellen (15, lid 1)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het toestaan van gebruik van voorzieningen (17)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het aanmelden van onderwerpen voor de overlegvergadering (23a)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het uitnodigen van deskundigen voor het bijwonen van de overlegvergadering

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het goedkeuren van het verslag van de overlegvergadering

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het aanwijzen van een overlegpartner voor de onderdeelcommissie Concern (23c)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het doen van mededelingen over de voorbereiding van onderwerpen waarvoor advies of instemming geldt (24)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het tijdig aan de ondernemingsraad en aan de commissies verstrekken van alle inlichtingen en gegevens, redelijkerwijs nodig voor de vervulling van hun taak (31, lid 1)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het verstrekken van gegevens, doen van prognoses en het beschikbaar stellen van meerjarenplan c.q. begroting (31a)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het verstrekken van genoemde gegevens (31b)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het meedelen van het voornemen tot het verstrekken van een adviesopdracht (31c)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het vertegenwoordigen van de ondernemer in algemene geschillen, als genoemd in dit artikel (36, lid 1)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

De informatieverstrekking aan betrokkene en derden (33-42)

 

dagelijks bestuur

voorzitter

WOR-bestuurder

 

geen ondermandaat toegestaan

 

 

Mandaten voor wettelijke- en niet-wettelijke taken

Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) en gemeen-schappe-lijke regeling VNOG (GR)

 

 

 

 

 

Algemeen

Het vaststellen van het kwaliteitszorgsysteem (artikel 23 Wvr)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het bevelen dat een inrichting die behoort tot een krachtens artikel 17 Wet veiligheidsregio’s aangewezen categorie niet in werking gesteld of gehouden wordt (artikel 48, tweede lid Wvr)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het openbaar maken van gegevens (artikel 49 Wvr)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het aanwijzen van toezichthouders (artikel 61 Wvr)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

Risicobe-heersing

Het adviseren van het bevoegd gezag inzake brandveiligheidsaspecten en GHOR-aspecten ten aanzien van

Omgevingsvergunningen op grond van de Woningwet;

Evenementenvergunningen;

beslissingen op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

beslissingen op grond van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo);

beslissingen op grond van het Besluit externe veiligheid transport (Bevt);

beslissingen op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb);

beslissingen op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor);

en overige beslissingen op grond van gemeentelijke verordeningen, onder andere op grond van artikel 10 jo artikel 25, eerste lid onder e. Wet veiligheidsregio’s, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, brandbeveiligingsverordening, algemene plaatselijke verordening et cetera.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het adviseren van de colleges van burgemeester en wethouders inzake de brandweerzorg

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Beslissingen met betrekking tot of verband houdend met bestuursdwang en dwangsom, ter handhaving van de informatieplicht zoals bedoeld in artikel 31 Wet veiligheidsregio’s jº artikel 63 Wet Veiligheidsregio’s jº artikelen 5:24, 5:25, lid 6, 5:31, 5:32, 5:32b, 5:34 Algemene wet bestuursrecht.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Vooraf informeren van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting is gelegen.

 

Het adviseren van het bevoegd gezag over het ontwerp van een beschikking waarbij een maatwerkvoorschrift wordt gesteld (artikel 2.2.3, derde lid Vuurwerkbesluit)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Betreft het opslaan en bewerken van consumentenvuurwerk.

 

Het adviseren van het bevoegd gezag over het voorgenomen maatwerkvoorschrift (artikel 3.2.2, derde lid Vuurwerkbesluit)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Betreft het opslaan en bewerken van professioneel vuurwerk.

 

Het adviseren van gedeputeerde staten inzake brandveiligheidsaspecten ten aanzien van vuurwerkontbrandingen en –opslag (artikel 3B3a lid 7 onder c Vuurwerkbesluit)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het beoordelen van veiligheidsrapporten die bij het coördinerend bevoegd gezag zijn binnengekomen en naar de VNOG zijn doorgezonden (Brzo)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het voorbereiden van beslissingen tot het aanwijzen van inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig op grond van in artikel 31 Wet veiligheidsregio’s jº hoofdstuk 7 Besluit veiligheidsregio’s, daaronder in ieder geval begrepen:

Het opvragen van een bedrijfsbrandweerrapportage;

De handelingen zoals bedoeld in artikel 7.2 leden 3 en 4 alsmede 7.3 leden 2 en 4 Besluit veiligheidsregio’s.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

GHOR

Het maken van schriftelijke afspraken met de Regionale Ambulancevoorziening en de in die regio werkzame instellingen, zorgaanbieders en diensten, bedoeld in het eerste lid van artikel 33 Wvr, over de inzet van deze instellingen, zorgaanbieders en diensten bij de uitvoering van hun taak en op de voorbereiding daarop (artikel 33 Wvr).

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het in overleg treden met een instelling of zorgaanbieder als bedoeld in artikel 33, eerste lid Wet veiligheidsregio’s indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daarop naar het oordeel van het bestuur van de veiligheidsregio tekort schiet.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

Materieel

Het beheren van gemeenschappelijk materieel

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

 

 

Het aanvragen en overschrijven van kentekens voor motorvoertuigen bij de Rijksdienst voor het wegverkeer

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Regionaal brandmeld-systeem

Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot aansluitingen op het regionaal brandmeldsysteem

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

 

Omvat eveneens het wijzigen en opzeggen van overeenkomsten inzake het regionaal brandmeldsysteem

 

Het wijzigen van de voorwaarden tot aansluiting op het Regionaal Brandmeldsysteem

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het beheren van het Regionaal Brandmeldsysteem

dagelijks bestuur

algemeen directeur