Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Vervangingsregeling algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVervangingsregeling algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017
CiteertitelVervangingsregeling algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVervanging algemeen directeur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33b, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-201701-01-2018nieuwe regeling

15-06-2017

bgr-2017-344

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsregeling algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

 

Gelet op artikel 33b, eerste lid onder c. van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende Vervangingsregeling algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017:

Artikel 1 Algemeen

Plaatsvervanging, zoals geregeld in deze Vervangingsregeling, is bedoeld voor perioden van kortdurende afwezigheid als gevolg van verlof of anderszins voorziene afwezigheid, ziekte danwel onvoorziene omstandigheden.

Artikel 2 Plaatsvervanging algemeen directeur

1. De algemeen directeur wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de heer M.N.A.T. Verlinden, afdelingshoofd Incidentbestrijding. Deze vervanging geldt voor alle rollen die de algemeen directeur vervult: secretaris, commandant brandweer en WOR-bestuurder.

2. De algemeen directeur is bevoegd andere afdelingshoofden als verdere plaatsvervanger(s) aan te wijzen.

Artikel 3 Bevoegdheden en instructies

1. De plaatsvervanger is bevoegd de taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur uit te oefenen bij diens afwezigheid.

2. De algemeen directeur kan instructies stellen aan de uitoefening van diens taken en verantwoordelijkheden door de plaatsvervanger. De instructies worden schriftelijk vastgelegd.

3. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door de plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door de gebruikmaking van de toevoeging ‘plv’, gevolgd door de eigen naam.

Artikel 4 Aanwezigheid

De algemeen directeur draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat bij diens afwezigheid de plaatsvervanger aanwezig is.

Artikel 5 Vergoeding

Voor het plaatsvervangerschap wordt geen financiële vergoeding toegekend.

Artikel 6 Onvoorzien

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de voorzitter en treft deze zo nodig maatregelen.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vervangingsregeling algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze Vervangingsregeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 15 juni 2017.

Het dagelijks bestuur,

De secretaris,

ir. A. Schoenmaker

De voorzitter,

drs. J.C.G.M. Berends