Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Besluit rechtspositie niet-repressieve vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit rechtspositie niet-repressieve vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2011
CiteertitelBesluit rechtspositie niet-repressieve vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-2012nieuwe regeling

17-09-2012

www.veiligheidsregio-rr.nl

09AB120917

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit rechtspositie niet-repressieve vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2011

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

in overweging nemend dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) gelet op artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling in beginsel de rechtspositie volgt van de gemeente Rotterdam, tenzij het Algemeen Bestuur t.a.v. sectorale aspecten anders besluit; is van mening dat gelet op het

gevoerde overleg met de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 10 mei 2012, welk overleg tot overeenstemming heeft geleid, het wenselijk is te komen tot een regeling voor niet-repressieve vrijwilligers.

 

Besluit:

 

vast te stellen het volgende Besluit:

 

Besluit rechtspositie niet-repressieve vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2011

 

Artikel 1 Werkingssfeer

Dit besluit is van toepassing op degene die zich beschikbaar heeft gesteld als niet-repressieve vrijwilliger voor de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond en als zodanig door het bestuur is aangesteld voor het verrichten van niet – repressieve werkzaamheden van een in omvang wisselend karakter.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Het bestuur kan de niet – repressieve vrijwilliger aanstellen in vaste dienst, of in tijdelijke dienst voor een bepaalde periode.

 • 2.

  Een aanstelling in tijdelijke dienst wordt alleen verleend bij wijze van proef.

 • 3.

  Een aanstelling in tijdelijke dienst wordt voor een periode van maximaal twee jaar verleend. In bijzondere gevallen kan de tijdelijke aanstelling verlengd worden met een periode van ten hoogste een jaar.

 • 4.

  Het bestuur verleent de vrijwilliger een vaste aanstelling zodra de maximale termijn voor een tijdelijke aanstelling verstreken is, tenzij de proef niet geslaagd is.

Artikel 3 Bericht van aanstelling

De niet – repressieve vrijwilliger ontvangt voor indiensttreding kosteloos een bericht van aanstelling. Hierin wordt vermeld:

 • a.

  de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum van de vrijwilliger;

 • b.

  de duur van de aanstelling; bij een tijdelijke aanstelling wordt de periode waarvoor de aanstelling is aangegaan zo nauwkeurig mogelijk omschreven;

 • c.

  de ingangsdatum van de aanstelling;

 • d.

  het functieniveau (junior / senior);

 • e.

  de vergoeding die aan hem wordt toegekend.

Artikel 4 Vergoeding

1. De niet-repressieve vrijwilliger ontvangt, zolang de aanstelling duurt, een uurvergoeding overeenkomstig het uurbedrag dat in de bijlage bij artikel 4:1 van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2010 is vermeld achter de rang in de tweede kolom:

 • a.

  de uurvergoeding voor de juniorfunctieniveau is overeenkomstig de rang brandwacht 1e klasse;

 • b.

  de uurvergoeding voor de seniorfunctieniveau is overeenkomstig de rang hoofdbrandwacht.

Artikel 5 Ongevallenverzekering / vergoeding geneeskundige kosten

 • 1.

  Het bestuur sluit een ongevallenverzekering af voor de niet-repressieve vrijwilliger.

 • 2.

  De niet-repressieve vrijwilliger wordt bij indiensttreding geïnformeerd over de inhoud van de verzekering.

 • 3.

  Het bestuur vergoedt de niet-repressieve vrijwilliger de noodzakelijk gemaakte medische kosten die ontstaan zijn als gevolg van een bedrijfsongeval en die voor zijn rekening blijven. De vergoeding bedraagt ten hoogste het bedrag waarvoor het bestuur zich ter zake heeft verzekerd. Indien het verzekerde bedrag niet toereikend is om de in het eerste lid genoemde medische kosten van de niet-repressieve vrijwilliger te vergoeden, kan het bestuur in bijzondere gevallen een tegemoetkoming verstrekken in de hogere kosten.

Artikel 6 Verplichtingen

De niet-repressieve vrijwilliger dient zijn werkzaamheden nauwgezet en ijverig te verrichten en zich te gedragen als een goed vrijwilliger.

Artikel 7 Ontslag

De aanstelling kan worden beëindigd wanneer een van de partijen dat wenselijk acht met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 8 Ingangsdatum

Dit besluit treedt in werking op 18 september 2012.

Artikel 9 Titel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit rechtspositie niet-repressieve vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2011.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 september 2012.

De Secretaris,

Mr. drs. A. Littooij

De Voorzitter,

ing. A. Aboutaleb