Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Piket overbruggingsregeling VRR 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingPiket overbruggingsregeling VRR 2012
CiteertitelPiket overbruggingsregeling VRR 2012
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201201-07-2012nieuwe regeling

19-12-2012

www.veiligheidsregio-rr.nl

13bAB121217

Tekst van de regeling

Intitulé

Piket overbruggingsregeling VRR 2012

Het Algemeen Bestuur,

 

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur;

 

gelet op artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 

Besluit vast te stellen:

 

Piket overbruggingsregeling VRR

Artikel 1 Reikwijdte

 • 1.

  De ambtenaar die ten gevolge van de inwerkingtreding van de piketregeling per 1 juli 2012 niet langer of gedeeltelijk in het genot blijft van de pikettoelage.

Artikel 2 Looncomponenten

De looncomponent die voor afbouw in aanmerking komt is alleen de pikettoelage die vóór 1 juli 2012 is ontvangen op grond van artikel 10, tweede lid van de verordening op de rechtstoestand voor het beroepsbrandweerpersoneel VRR.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor afbouw moet de looncomponent ten minste twaalf aaneengesloten kalendermaanden onmiddellijk voorafgaande aan het moment van het wegvallen van de inkomsten zijn genoten.

 • 2.

  De financiële teruggang van de onder artikel 2 genoemde looncomponent wordt in beginsel over een periode van vier jaar gespreid.

 • 3.

  Wanneer er uitzicht bestaat op een keuring wegens arbeidsongeschiktheid, wordt de looncomponent genoemd onder artikel 2 niet afgebouwd.

 • 4.

  Bezoldigingsverbeteringen, met uitzondering van nog te doorlopen periodieken in de functionele salarisklasse en algemene salarisherzieningen worden in mindering gebracht op het afbouwbedrag van het onder artikel 2 genoemde looncomponent.

 • 5.

  Op basis van nacalculatie vindt er eens per zes maanden een verrekening plaats van de werkelijk betaalde (nieuwe) piketvergoeding.

Artikel 4 Bijzondere bepalingen

 • 1.

  Indien de ambtenaar 60 jaar of ouder is, wordt de onder artikel 2 opgenomen looncomponent in beginsel tot einde dienstverband volledig doorbetaald onder voorwaarde dat hij/zij acht jaar voorafgaande aan het wegvallen van de inkomsten ten minste zes jaren in het genot is geweest van dit looncomponent.

 • 2.

  Indien de in het vorige lid genoemde termijn van zes jaren niet gehaald wordt, wordt de termijn van afbouw na het bereiken van de 60-jarige leeftijd, dan wel de hogere leeftijd waarop verlies van inkomsten plaats vindt, verlengd met de periode die hij op de bedoelde zes jaren tekort komt.

 • 3.

  Het gestelde in het eerste en tweede lid van dit artikel laat het gestelde in artikel 3, vierde lid, onverlet.

 • 4.

  Wanneer er sprake is van tijdelijke stillegging van werkzaamheden of tijdelijke sluiting van de werkplek blijft de ambtenaar gedurende deze situatie, of maximaal een jaar, in het behoud van het onder artikel 2 genoemde looncomponent.

Artikel 6 Benaming

Deze regeling kan worden aangehaald als “Piket overbruggingsregeling VRR 2012”.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2012

De Secretaris,

Mr. drs. A. Littooij

De Voorzitter,

ing. A. Aboutaleb

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ OVERBRUGGINGSREGELING VRR 2012

 

Artikel 1

Deze overbruggingsregeling is alleen van toepassing op medewerkers die vóór 1 juli 2012 een piket vergoeding hadden en per die datum een piketvergoeding ontvangen op grond van de nieuwe Regeling vergoeding piketdiensten VRR. Wanneer na 1 juli 2012 een aanspraak ontstaat op een overbruggingsregeling is de Overbruggingsregeling van de Gemeente Rotterdam van toepassing

 

Artikel 3

 

Uitwerking van afbouw van de looncomponent genoemd in artikel 2.

 

 

 

Som “oude” looncomponenten gedurende laatste 12 maanden

Afbouwbedrag

=

------------------------------------------------------------

 

 

12

 

De uitkomst van vorenstaande formule wordt uitgedrukt in een percentage van het maximum schaalbedrag van de salarisklasse waarin betrokkene is ingedeeld (hierdoor wordt afbouw waardevast). Vervolgens bedraagt de overbruggingstoelage in het eerste jaar nog 4/5 van het afbouwbedrag, in het tweede jaar 3/5 etc.

 

Door het gestelde in artikel 3, 4e lid, waarin wordt vermeld dat bepaalde bezoldigingsverbeteringen in mindering worden gebracht, wordt het aantal jaren waarin afgebouwd wordt in de praktijk veelal bekort. Indien in de nieuwe situatie in enige maand nieuwe of vervangende looncomponenten worden genoten (zowel vaste als incidentele looncomponenten) worden deze in mindering gebracht op de overbruggingsuitkering.

 

Voorbeeld 1

De ambtenaar ontving in de oude situatie gemiddeld € 391,60 per maand aan piket; in de nieuwe situatie ontvangt hij € 230,00 per maand aan nieuw toegekende looncomponenten; het maximum salaris voor de salarisklasse waarin hij ingedeeld is bedraagt € 3.896,00 (sk 10 pn 11); de algemene salarisontwikkeling bedraagt in jaar 2 € 50,-; jaar 3 € 0,-; en jaar 4 € 50,-.

 

Voorbeeld 1

 

 

 

basis afbouwbedrag

391,60

 

 

basisloon

 

3896,00

 

 

afbouw perc.

 

10%

 

 

Jaar

Loon

afbouw

Afbouwbedrag

Nieuwe vergoeding

Overbrugging

1

€3.896,00

4/5

€330,00

€230,00

€ 0,00

2

€3.946,00

3/5

€250,68

€230,00

€ 0,00

3

€3.946,00

2/5

€167,12

€230,00

€ 0,00

4

€3.996,00

1/5

€ 84,62

€230,00

€ 0,00

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 2

De ambtenaar ontving in de oude situatie gemiddeld € 290,00 per maand aan piket; in de nieuwe situatie ontvangt hij € 210,30 per maand aan nieuw toegekende looncomponenten; het maximum salaris voor de salarisklasse waarin hij ingedeeld is bedraagt € 2.739,00 (sk 7 pn 11); de algemene salarisontwikkeling bedraagt in jaar 2 € 50,-; jaar 3 € 0,-; en jaar 4 € 50,-.

 

Voorbeeld 2

 

 

 

basis afbouwbedrag

290,00

 

 

basisloon

 

2739,00

 

 

afbouw perc.

 

11%

 

 

Jaar

Loon

afbouw

Afbouwbedrag

Nieuwe vergoeding

Overbrugging

1

€ 2.739,00

4/5

€232,00

€210,30

€21,70

2

€ 2.789,00

3/5

€177,18

€210,30

€ 0,00

3

€ 2.789,00

2/5

€118,12

€210,30

€ 0,00

4

€ 2.839,00

1/5

€ 60,12

€210,30

€ 0,00

 

Het eerste jaar zal dan 2 maal 21,70 * 6 = 130,20 worden uitbetaald zijnde in januari en juli.

 

Afbouw op afbouw

Indien tijdens een afbouwperiode zich wederom een situatie van afbouw voordoet dan dient voor het nieuwe afbouwschema van het bedrag aan overbruggingstoelage van dat moment te worden uitgegaan.

 

Artikel 4.

Zowel salaris als bezoldigingscomponenten zoals een toekenning van een nieuw PPT % of een nieuwe vergoeding zoals piketvergoeding zal in mindering worden gebracht op de afbouwvergoeding.

 

Artikel 5.

Verrekening vindt plaats per half jaar. Wanneer de afbouwvergoeding van zes maanden groter is dan de werkelijke piketvergoeding over die zes maanden. Er volgt een naberekening alleen wanneer vangnet meer oplevert dan werkelijk betaalde bedrag. Ook de nieuwe (piket)vergoeding zal in mindering worden gebracht op de afbouwvergoeding.