Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Besluit Werktoelage 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit Werktoelage 2012
CiteertitelBesluit Werktoelage 2012
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-201201-07-2012nieuwe regeling

19-09-2012

www.veiligheidsregio-rr.nl

10AB120917

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Werktoelage 2012

Het Algemeen Bestuur,  

 

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur;  

 

gelet op artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 

Besluit vast te stellen:

 

Werktoelage

 

Artikel I  

 • 1.

  De ambtenaar die is ingedeeld in één van de salaris­klassen 1 tot en met 13, die is aangewezen voor een beschikbaarheidsdienst en als gevolg daarvan werkzaamheden verricht buiten de vastgestelde werktijd, ontvangt daarvoor een vergoeding overeenkomstig de volgende leden.

 • 2.

  De vergoeding voor deze werkzaamheden voor de medewerker die is ingedeeld in één van de salaris­klassen 1 tot en met 10 bestaat uit een bedrag dat wordt berekend overeenkomstig het vierde lid, waarbij de in dat lid genoemde percentages worden ver­meerderd met 100.

 • 3.

  De medewerker die is ingedeeld in één van de salaris­klassen 11 tot en met 13 ontvangt voor deze werkzaamheden een bedrag berekend naar het uurloon behorende bij het waarderingsniveau van de functie.

 • 4.

  Als de vergoeding voor overwerk plaatsvindt op de wijze, bedoeld in het tweede lid, wordt het bedrag van de vergoeding voor elk van de daarvoor in aanmer­king komende uren berekend naar een percentage van het uurloon behorende bij het waarderingsniveau van de functie. Deze percentages bedragen:

   

  • 1.

   100 voor werk op:

   • a.

    zaterdag tussen 14.00 en 24.00 uur;

   • b.

    een zon- of feestdag en - bij wisselende werktijden - op een dienstvrije dag die aangewezen is als vervangende zon- of feestdag;

     

  • 2.

   75 voor werk op:

   • a.

    zaterdag tussen 00.00 en 14.00 uur;

   • b.

    een vervangende zaterdag die - bij wisselende werktijden - als dienstvrije dag is aangewezen;

   • c.

    maandag en - bij wisselende werktijden - op een daarmee gelijk te stellen dag tussen 00.00 en 6.00 uur;

     

  • 3.

   50 voor werk

  op maandag tot en met vrijdag en op roostervrije tijd, behoudens het bepaalde onder 2 en 4;

   

  • 4.

   25 voor werk

  in het eerste uur voorafgaande aan het begin of aansluitend aan het einde van de werktijd.

   

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 september 2012

De Secretaris,

Mr. drs. A. Littooij

De Voorzitter,

ing. A. Aboutaleb

Nota-toelichting  

Als de vergoeding voor beschikbaarheidsfunctie plaatsvindt, wordt het bedrag van de vergoeding, voor elk van de daarvoor in aanmerking komende uren, berekend naar een percentage van het uurloon behorende bij het waarderingsniveau van de functie.

 

 • -

  iedereen tot en met FSK 10: De gewerkte uren worden met een opslagpercentage uitbetaald.

 • -

  iedereen van FSK 11 tot en met FSK 13: De gewerkte uren worden nominaal uitbetaald (100%).