Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Besluit tot afwijking van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tot afwijking van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016
CiteertitelBesluit tot afwijking van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 Ambtenarenwet
 2. artikel 33b Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 van de gemeente Rotterdam

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201601-01-2016nieuwe regeling

11-01-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 31

13DB160111

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot afwijking van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 

Overwegende:

 • -

  dat bij Ledenbrief 15/046, kenmerk CvA/LOGA 15/09, van het LOGA een geheel vernieuwd beloningshoofdstuk is aangekondigd, dat op 1 januari 2016 in werking treedt;

 • -

  dat dit beloningshoofdstuk op 1 januari 2016 in de plaats treedt van het Bezoldigingsbesluit 1993 van de gemeente Rotterdam;

 • -

  dat artikel 35, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond bepaalt dat op het personeel in dienst van het openbaar lichaam de rechtspositieregelingen die zijn of zullen worden vastgesteld voor het personeel in dienst van de gemeente Rotterdam van overeenkomstige toepassing zijn tenzij het dagelijks dan wel algemeen bestuur van het openbaar lichaam anders besluit;

 • -

  dat artikel 33b eerste lid onder c van de Wet gemeenschappelijke regelingen de bevoegdheid toekent aan het dagelijks bestuur om regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;

 • -

  dat onverkorte toepassing van de Rotterdamse regelgeving niet mogelijk is omdat Rotterdam in een aantal zaken niet heeft voorzien;

 • -

  dat overeenstemming is bereikt in de commissie voor Georganiseerd Overleg ter zake de inhoud van deze regeling;

 

gelet op:

- artikel 125 Ambtenarenwet;

- artikel 33b, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 van de gemeente Rotterdam;

 

 

besluit vast te stellen:

 

Besluit tot afwijking van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016

Artikel 1  

Het eerste lid van artikel 16, van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 is niet van toepassing op ambtenaren werkzaam bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op wie het FLO-overgangsrecht (Besluit bezwarende functie VRR, hoofdstuk 9a, 9b, of 9e) van toepassing is.

Artikel 2  

De ambtenaar die door het dagelijks bestuur is aangewezen als bedrijfshulpverlener zoals bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet, of is aangewezen als lid van een anti-agressie- of interventieteam, ontvangt een vergoeding indien hij de taken in verband met bedrijfshulpverlening of anti-agressie- of interventieteam in voldoende omvang verricht.

Artikel 3  

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit tot afwijking van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016’.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 januari 2016,

de secretaris,

mr. drs. A. Littooij

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb

Nota-toelichting  

 

Artikel 1

Artikel 16, tweede lid van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 van de gemeente Rotterdam bepaalt dat het eerste lid niet van toepassing is indien voor de ambtenaar voorzieningen zijn getroffen in een sociaal plan of sociaal statuut. Het werkgeverschap van de brandweer is overgegaan van de gemeente Rotterdam naar de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. De gemeente Rotterdam heeft daarom in haar Besluit salaris, vergoedingen, uitkeringen en toelagen 2016 geen bepaling opgenomen over het FLO – overgangsrecht.

 

Artikel 2

Artikel 17 van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 van de gemeente Rotterdam bepaalt dat de ambtenaar die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen om tevens werkzaam te zijn als bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet een vergoeding ontvangt indien hij de taken in verband met bedrijfshulpverlening in voldoende omvang verricht.

 

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kent nog een categorie die ook voor een vergoeding in aanmerking komen, te weten de TCO-medewerkers (Team Collegiale Ondersteuning). In de definitie is aangehaakt bij de definitie van artikel 17 van de CAR.