Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Mandaatbesluit Veiligheidsregio Wet publieke gezondheid aan havenmeester van Rotterdam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit Veiligheidsregio Wet publieke gezondheid aan havenmeester van Rotterdam
CiteertitelMandaatbesluit Veiligheidsregio Wet publieke gezondheid aan havenmeester van Rotterdam
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 51 en 53 Wet publieke gezondheid
 2. afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2013nieuwe regeling

17-01-2013

www.vr-rr.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Veiligheidsregio Wet publieke gezondheid aan havenmeester van Rotterdam

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

overwegende dat:

 

 • 1.

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op grond van artikel 51, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid de gezagvoerder van een schip dat een internationale reis maakt kan verzoeken bij aankomst in de burgerhaven de maritieme gezondheidsverklaring, bedoeld in artikel 37 van de Internationale Gezondheidsregeling, te verstrekken;

 • 2.

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op grond van artikel 51, derde lid, van de Wet publieke gezondheid de gezagvoerder van een schip kan verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken over de gezondheidstoestand aan boord;

 • 3.

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op grond van artikel 53, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid in geval van een directe dreiging van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, ten aanzien van een schip dat een internationale reis maakt, de bevoegdheid heeft om te bepalen welke maatregelen met betrekking tot de toelating tot of de onttrekking aan het vrije verkeer moeten worden genomen als het schip in de burgerhaven is aangekomen;

 • 4.

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op grond van artikel 53, derde lid, sub b van de Wet publieke gezondheid de gezagvoerder van een schip kan verzoeken de volgende gegevens van passagiers en bemanning te verstrekken voor zover deze bekend zijn bij de gezagvoerder: naam, adres, geslacht, leeftijd en bestemming;

 • 5.

  om redenen van doelmatigheid het wenselijk is dat de havenmeester van Rotterdam deze bevoegdheden uitoefent, opdat:

 • a) deze dan meteen kan bepalen waar dit schip precies ligplaats dient te nemen;

 • b) direct een risico-analyse met betrekking tot (de verspreiding van) infectieziekten gemaakt kan worden;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen:

 

Mandaatbesluit Wet publieke gezondheid Veiligheidsregio aan havenmeester van Rotterdam

Artikel 1  

Aan de havenmeester van Rotterdam wordt mandaat verleend tot het namens de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond uitoefenen van bovengenoemde bevoegdheid, als omschreven in artikel 51, eerste lid; artikel 51, derde lid; artikel 53, tweede lid (voor zover het betreft het bepalen waar dit schip precies ligplaats dient te nemen) en artikel 53, derde lid, sub b van de Wet publieke gezondheid.

 

Artikel 2  

De havenmeester van Rotterdam is bevoegd tot het schriftelijk ondermandateren van de aan hem gemandateerde bevoegdheden aan medewerkers van zijn organisatie.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie daarvan.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Wet publieke gezondheid Veiligheidsregio aan havenmeester van Rotterdam.

Aldus vastgesteld te Rotterdam op 17 januari 2013,

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nota-toelichting  

Toelichting op mandatering havenmeester

 

Wat wordt er gemandateerd?

De mandatering van bevoegdheden op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) door de burgemeester van Rotterdam en de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) geeft de havenmeester de mogelijkheid om de volgende maatregelen te nemen:

 

 • 1.

  Als daar aanleiding toe is, een binnenkomend schip vragen om een maritieme gezondheidsverklaring die door de arts infectieziektebestrijding van de GGD Rotterdam-Rijnmond beoordeeld wordt (artikel 51, lid 1 Wpg);

 • 2.

  Op basis van de verklaring genoemd in punt 1: in overleg met de arts infectieziektebestrijding van de GGD Rotterdam-Rijnmond de gezagvoerder verzoeken om aanvullende gegevens te verstrekken over de gezondheidstoestand aan boord (artikel 51, lid 3 Wpg);

 • 3.

  Indien vermoed wordt dat er aan boord van een schip sprake is van een infectieziekte die een ernstig gevaar kan vormen voor de volksgezondheid: het, in overleg met de arts infectieziektebestrijding van de GGD Rotterdam-Rijnmond, namens de burgemeester van Rotterdam geven van een aanwijzing aan de gezagvoerder van het schip, inhoudende toelating geven van het schip tot of onttrekking nemen van het schip aan het vrije verkeer in de haven. Overigens alleen voor zover deze maatregelen betreffen het afzonderen van het schip op een door de havenmeester aangewezen ligplaats (artikel 53, lid 1 Wpg);

 • 4.

  Indien vermoed wordt dat er aan boord van een schip omstandigheden zijn die een directe dreiging kunnen vormen van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A: zelfde aanwijzing als genoemd in punt 3 wordt gegeven, maar dan namens de voorzitter van de VRR (artikel 53, lid 2 Wpg);

 • 5.

  In overleg met de arts infectieziektebestrijding van de GGD Rotterdam- Rijnmond: het verzoeken aan de gezagvoerder van een schip om de volgende aanvullende gegevens te verstrekken: naam, adres, geslacht, leeftijd en bestemming van bemanning en passagiers (artikel 53, lid 3, sub b Wpg).

   

Wat levert de mandatering op?

Door deze bevoegdheden te mandateren aan de havenmeester is het mogelijk om bij verdenking op een (ernstige) infectieziekte enerzijds snel informatie te krijgen over de gezondheid van de bemanning en eventuele passagiers. Anderzijds heeft de havenmeester direct de mogelijkheid een schip tijdelijk buiten de haven te houden of op een veilige, door hem aangewezen, plek voor anker te laten gaan. In een overeenkomst van de Port Health Authority Rotterdam is de samenwerking tussen de havenmeester en de GGD Rotterdam-Rijnmond en de VRR nader beschreven.

 

Hoe kan de burgemeester dan wel de voorzitter van de Veiligheidsregio zijn verantwoordelijkheid nemen?

De arts infectieziektebestrijding beoordeelt op grond van de opgevraagde maritieme verklaring of er een potentiële dreiging is van een infectieziekte. Indien dit het geval is, wordt de burgemeester van Rotterdam dan wel de voorzitter van de VRR ingelicht. Wanneer er de verdenking bestaat dat er sprake is van een aandoening behorend tot de groep A meldingsplichtige infectieziekten dan zal de voorzitter van de veiligheidsregio ingelicht worden, in de overige gevallen de burgemeester 1 . De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio laat zich conform de Wet publieke gezondheid informeren en adviseren door de arts infectieziektebestrijding hoe de verspreiding van een infectieziekte zoveel mogelijk kan worden voorkomen en welke maatregelen er op het schip moeten worden genomen. Deze maatregelen vallen niet onder de mandatering van de havenmeester.

 

Wat is de grondslag voor de te nemen maatregelen?

Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich ook gemakkelijker verspreiden. Wereldwijd wordt daarom meer aandacht besteed aan infectieziekten. De SARS epidemie in 2003 was de directe aanleiding voor de WHO om de International Health Regulations (IGR, Internationale Gezondheidsregeling) te vernieuwen. Met de ondertekening van de IGR in 2005 benadrukten de lidstaten van de WHO zich in te zullen zetten voor deze internationale afspraken op het gebied van infectieziektebestrijding. In Nederland zijn de afspraken vastgelegd in de wet Publieke Gezondheid (WPG).

 

Wat betekent de WPG voor de haven van Rotterdam?

Voor de haven van Rotterdam betekent dit dat de haven moet voorzien in een plan voor noodsituaties, een quarantaineruimte en een crisisdienst in geval van uitbraken van infectieziekten. Dit is ook wettelijk geregeld toen op 1 december 2008 de IGR in de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd.

 

Hoe is de samenwerking tussen instanties in de haven geregeld?

Op 26 maart 2009 is er binnen de haven van Rotterdam een samenwerkingsverband opgericht, de Port Health Authority Rotterdam (PHA Rotterdam). De PHA Rotterdam omvat de instanties die gezamenlijk de infectieziektebestrijding in de haven van Rotterdam verzorgen. De haven van Rotterdam is immers door de minister van VWS aangewezen als Designated Port of Entry (A-haven). Schepen waarop zich een (infectieziekte)crisis afspeelt die een Nederlandse haven willen aandoen, moeten naar de Rotterdamse haven uitwijken, alwaar de noodzakelijke maatregelen getroffen moeten worden.


1

Ten tijde van het opstellen van dit mandaat zijn de burgemeester en de voorzitter van de veiligheidsregio dezelfde persoon.