Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Besluit van toepassing verklaren hoofdstuk XI Ambtenarenreglement op medewerkers VRR die onder de werking van de cao Ambulancezorg vallen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van toepassing verklaren hoofdstuk XI Ambtenarenreglement op medewerkers VRR die onder de werking van de cao Ambulancezorg vallen
CiteertitelBesluit van toepassing verklaren hoofdstuk XI Ambtenarenreglement op medewerkers VRR die onder de werking van de cao Ambulancezorg vallen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 125 Ambtenarenwet
 2. artikel 33b, eerste lid, Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-201601-01-2016nieuwe regeling

11-04-2016

Blad gemeenschappelijke regelingen, 2016 nr. 191

13DB160411

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van toepassing verklaren hoofdstuk XI Ambtenarenreglement op medewerkers VRR die onder de werking van de cao Ambulancezorg vallen

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

Overwegende:

 

 • -

  dat binnen de cao Ambulancezorg twee categorieën werkgevers en werknemers worden onderscheiden, private en publieke;

 • -

  dat de afspraak om de arbeidsvoorwaarden van personeel van publieke en private werkgevers in de sector zoveel mogelijk aan elkaar gelijk te stellen onderdeel is van de cao;

 • -

  dat de VRR aan de cao gebonden is via een convenant en lokale vaststelling van de cao als rechtspositie;

 • -

  dat, aangezien werknemers van de VRR ambtenaren blijven, voor ontslag een andere procedure van toepassing is dan voor de private werknemers;

 • -

  dat de VRR zijn medewerkers niet kan ontslaan op verzoek, wegens arbeidsongeschiktheid, reorganisatie of functieongeschiktheid omdat het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is en er lokaal geen ontslagbepalingen zijn vastgesteld voor ambulancepersoneel en personeel van de Meldkamer Ambulancedienst.

 • -

  dat het voor de VRR van belang is dat de lokale ontslagbepalingen van toepassing worden verklaard.

 

Gelet op:

- Artikel 125 Ambtenarenwet;

- Artikel 33b, eerste lid, onder c van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- Artikel 35, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2013;

- hoofdstuk IX van het Ambtenarenreglement.

  

Besluit vast te stellen:

 

Besluit van toepassing verklaren hoofdstuk XI Ambtenarenreglement op medewerkers VRR die onder de werking van de cao Ambulancezorg vallen.

Artikel 1 Toepassingsbereik

Hoofdstuk XI van het Ambtenarenreglement van de gemeente Rotterdam wordt, met uitzondering van het bepaalde in artikel 90bis, tweede lid onder a van het Ambtenarenreglement, van toepassing verklaard op medewerkers van de VRR die onder de cao Ambulancezorg vallen.

Artikel 2 Einde

Dit besluit komt te vervallen op het moment dat in de cao Ambulancezorg een regeling wordt getroffen.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 april 2016 en werkt terug tot 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Besluit van toepassing verklaren hoofdstuk XI Ambtenarenreglement op medewerkers VRR die onder de werking van de cao Ambulancezorg vallen.

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 april 2016,

de secretaris,

mr drs. A. Littooij

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb