Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Vaststellen cao sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor personeel AZRR-VRR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVaststellen cao sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor personeel AZRR-VRR
CiteertitelVaststellen cao sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor personeel AZRR-VRR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 125 Ambtenarenwet
  2. artikel 33b Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-201601-01-2015nieuwe regeling

11-04-2016

Blad gemeenschappelijke regelingen 2016, nr. 190

13DB160411

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor personeel AZRR-VRR

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

Overwegende:

 

- dat binnen de cao Ambulancezorg twee categorieën werkgevers en werknemers worden onderscheiden, private en publieke;

- dat de afspraak om de arbeidsvoorwaarden van personeel van publieke en private werkgevers in de sector zoveel mogelijk aan elkaar gelijk te stellen onderdeel is van de cao;

- dat de VRR aan de cao gebonden is via een convenant en dit nog lokaal dient vast te stellen als rechtspositie.

 

Gelet op:

- Artikel 125 Ambtenarenwet;

- Artikel 33b, eerste lid, onder c van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- Artikel 35, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2013.

 

Besluit vast te stellen:

 

Vaststellen CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor personeel AZRR-VRR

Artikel 1  

De CAO sector Ambulancezorg 2015 - 2019 geldt als rechtspositieregeling voor het aangesteld personeel in de functies ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur en de functie centralist meldkamer

ambulancezorg.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 april 2016,

de secretaris,

mr drs. A. Littooij

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb