Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ondermandaat financiële en personele bevoegdheden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaat financiële en personele bevoegdheden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015
CiteertitelOndermandaat financiële en personele bevoegdheden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging artikel 1, lid 2 ivm vervallen functie manager brandweer

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5 Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-201703-02-2016Wijziging t.a.v. beperkingen van mandaat

22-02-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, nr 142

07bDR170222
03-09-201624-02-2017Wijziging t.a.v. beperkingen van mandaat

31-08-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, nr 415

04aDR160831
02-04-201505-09-2016nieuwe regeling

01-04-2015

www.vr-rr.nl

06aDR150401

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat financiële en personele bevoegdheden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015

De algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: “de algemeen directeur”),

 

Gelet op het Algemeen mandaat-, volmachts- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013;

 

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluit vast te stellen het navolgende ondermandaat:

 

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  Directies: de directies Algemeen directeur, Brandweer, Ambulancezorg, GMK en Risico en Crisisbeheersing;

  Directeur: functionaris belast met de dagelijks beheer en dagelijkse leiding van een directie.

  Reguliere uitgave: uitgave welke voor de vastgestelde begroting wordt verricht ten laste van het toegekende budget.

  Investering: de aanschaf of vervanging van een kapitaalgoed welke conform de financiële verordening geactiveerd moet worden. 

  Primaire P-besluiten: besluiten tot aanstelling, bevordering, schorsing, ontslag, vaststelling of wijziging van bezoldiging, en oplegging van disciplinaire maatregelen of straffen.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit besluit wordt onder ‘hoofd van een afdeling’ mede bedoeld: de clustercommandanten, hoofd Operationele Voorbereiding, hoofd Repressie, de manager ambulancezorg en andere afdelingshoofden.

 • 3.

  Besluiten die gelet op de Wet op de ondernemingsraden advies of instemming behoeven van de Centrale ondernemingsraad, zijn voorbehouden aan de Algemeen directeur en vallen daarom niet onder dit ondermandaat.

Artikel 2 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van ondermandaat mede bedoeld het verlenen van:

 

 • a.

  Volmacht: de bevoegdheid om namens de VRR privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • b.

  Machtiging: de bevoegdheid om namens de VRR dan wel de voorzitter handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 3 Financiële bevoegdheden

 • 1.

  De directeur is voor zijn directie bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in dit besluit, in naam en onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur, financiële bevoegdheden integraal uit te oefenen, reguliere uitgaven te doen en verplichtingen aan te gaan zoals deze zijn opgenomen in de goedgekeurde jaarlijkse begroting en het afgesloten managementcontract met het daarin opgenomen vastgestelde budget, met inachtneming van de bij de goedkeuring aangegeven nadere aanwijzingen en beperkingen en de kaders gesteld in de uitvoeringsregeling “budgetbeheer VRR”. Overeenkomsten die de drempelwaarde voor openbare aanbestedingen overschrijden worden ondertekend door de algemeen directeur.

 • 2.

  De (algemeen) directeur verleent ondermandaat aan de onder hem ressorterende hoofden van afdelingen voor diens afdeling en voor zover dit past binnen diens budget voor reguliere uitgaven tot een bedrag van €12.000,-- exclusief BTW. De directeur draagt zorg voor een opgestelde schriftelijke verklaring inclusief bijbehorende handtekeningenlijst welke tevens wordt gebruikt ter verificatie van de financiële handelingen.

 • 3.

  Bij het inkopen worden de vastgestelde regels dienaangaande en het inkoopbeleid in acht genomen.

Artikel 4 Personele bevoegdheden

 • 1.

  Aan de directeur wordt ondermandaat verleend om in naam en onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur te beslissen omtrent het uitvoeren van de bepalingen en het nemen van besluiten vermeld in bijlagen B en C van het Algemeen mandaat-, machtigings- en volmachtsbesluit, uitsluitend en voor zover deze passen binnen de ter beschikking gestelde formatie en de begroting van enig jaar.

 • 2.

  De (algemeen) directeur verleent ondermandaat voor de toepassing van de aan hem in het eerste lid gemandateerde bevoegdheden aan de onder hem ressorterende hoofden van afdelingen voor diens afdeling en voor zover dit past binnen de ter beschikking gestelde formatie en budget.

Artikel 5 Uitzonderingen op en toevoegingen aan het ondermandaat

 • 1.

  Aan de directeuren wordt geen ondermandaat verleend betreffende primaire P-besluiten ten aanzien van medewerkers in salarisschalen 13 en hoger, daaronder begrepen het bevorderen van medewerker naar schaal 13 of hoger.

 • 2.

  <vervallen>

 • 3.

  Aan de afdelingshoofden wordt geen ondermandaat verleend betreffende disciplinaire straffen (als bedoeld in Bijlage B onder 1, hoofdstuk X).

 • 4.

  Van het (onder)mandaat zijn uitgesloten besluiten jegens de (onder)gemandateerde zelf.

 • 5.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de randvoorwaarden genoemd in het Algemeen mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit veiligheidsregio, dit besluit en de gestelde beleidskaders.

 • 6.

  Besluiten die advies of instemming behoeven van een ondernemingsraad vallen buiten het ondermandaat van een hoofd van een afdeling, dit met uitzondering het ondermandaat aan de manager ambulancezorg en de manager MKA en MKB.

 • 7.

  Indien de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden het belang van het organisatieonderdeel zou overstijgen, dient het besluit in de directieraad te worden geagendeerd.

Artikel 6 Vervanging

Bij afwezigheid van de (onder)gemandateerde is diens plaatsvervanger of waarnemer bevoegd. Bij afwezigheid van plaatsvervangers of waarnemers wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de (onder)mandaatgever.

Artikel 7 Ondertekening

Besluiten die op grond van dit mandaatbesluit worden genomen, worden als volgt ondertekend:

“het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

namens deze,

[naam & handtekening]

[functienaam]”

Artikel 8 Slotbepaling

 • 1.

  Het 'Ondermandaatbesluit financiële en personele bevoegdheden directeuren Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2009' en het 'Ondermandaatbesluit financiële en personele bevoegdheden districtscommandanten 2007' worden ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2015, en zal worden gepubliceerd op www.veiligheidsregio-rr.nl en op mijnvrr.nl.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Ondermandaat financiële en personele bevoegdheden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015’.

Rotterdam, 1 april 2015,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

de algemeen directeur,

mr. drs. A. Littooij

Gelet op artikel 3 tweede lid en artikel 4 tweede lid aldus besloten,

Directeur Brandweer          

Ing. A. van Daalen

Directeur Meldkamer en R&C        

Drs. J. Trijselaar

Directeur Ambulancezorg           

Mr.drs. A. Littooij

 

Nota-toelichting  

Leeswijzer bij wijziging Ondermandaatbesluit

 

Welke bevoegdheid

Oud

Nieuw

Financiële bevoegdheden:

Ondertekenen van overeenkomsten met waarde meer dan aanbestedingsdrempel

algemeen directeur

Blijft algemeen directeur

Ondertekenen van overeenkomsten tussen 50.000 en aanbestedingsdrempel.

algemeen directeur

Wordt directeur

Ondertekenen van overeenkomsten tussen 12.000-50.000

directeur

Blijft directeur

Ondertekenen van overeenkomsten tot 12.000

districtscommandant (voor zover bij brandweer), anders directeur.

Wordt ‘hoofden van afdelingen’

Personele bevoegdheden:

Primaire P besluiten (aanstelling, ontslag, disciplinair, gratificaties) schaal 13 en hoger

algemeen directeur

Blijft algemeen directeur

Niet primaire P-besluiten 13 en hoger

algemeen directeur

Wordt directeur

Primaire P besluiten

Schaal 11 tot 13 (aanstelling, ontslag, disciplinair, gratificaties)

directeur en voor wat betreft disciplinaire maatregelen algemeen directeur.

Blijft directeur/wordt directeur

Niet primaire P besluiten 11 tot 13

directeur

Wordt ‘hoofden van afdelingen’

Primaire P-besluiten schaal 1-11 (m.u.v. disciplinair) incl gratificaties

directeur/districtscommandant (voor zover bij brandweer)

Wordt ‘hoofden van afdelingen’

Disciplinaire straffen schaal 1-11

algemeen directeur

Wordt directeur