Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Instellingsbesluit Auditcommissie VRR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Auditcommissie VRR
CiteertitelInstellingsbesluit Auditcommissie VRR
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 20 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2016nieuwe regeling

04-07-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, nr 343

12AB160704

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Auditcommissie VRR

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

Overwegende dat in de vergadering van 2 november 2015 de behoefte is uitgesproken tot het instellen van een Auditcommissie;

 

Dat ten behoeve van de werkzaamheden van deze Auditcommissie de taken en bevoegdheden dienen te worden vastgelegd.

 

Besluit vast te stellen:

 

Instellingsbesluit Auditcommissie VRR

 

Artikel 1 Instellen Auditcommissie

Er is een auditcommissie VRR.

Artikel 2 Doel van de Auditcommissie

De Auditcommissie heeft tot doel om, vanuit de controlerende rol van het Algemeen Bestuur en van de gemeenten, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de Veiligheidsregio. De Auditcommissie houdt daarbij toezicht op het risicomanagement in brede zin (zowel financieel als niet financieel) en adviseert het bestuur daarover.

Artikel 3 Taken van de Auditcommissie

De meer specifieke taken van de Auditcommissie zijn:

 • -

  toezicht houden op de jaarrekening en de (begrotings)beheersing (w.o. periodieke rapportages);

 • -

  aanbevelingen doen voor de benoeming van de externe accountant en daarbij een passend budget vaststellen;

 • -

  bestuur adviseren over de reikwijdte van de accountantscontrole en –rapportage;

 • -

  bestuur adviseren over de vaststelling van de jaarrekening;

 • -

  bestuur adviseren over de begroting.

Artikel 4 Bevoegdheden van de Auditcommissie

Naast de aanbevelings- en adviesbevoegdheden als bedoeld in artikel 3 heeft de auditcommissie de volgende bevoegdheden:

 • -

  te besluiten over jaarlijkse verlenging van de controle-overeenkomst met de accountant (binnen het kader van de bestaande overeenkomst met de accountant);

 • -

  het vaststellen van het normenkader ;

 • -

  afspraken te maken over de doorontwikkeling van de programmabegroting en het jaarverslag.

Artikel 5 Samenstelling van de Auditcommissie

 • 1.

  De Auditcommissie bestaat uit de bestuurlijk portefeuillehouder bedrijfsvoering en twee –door het Algemeen Bestuur uit hun midden aan te wijzen- leden van het Algemeen Bestuur.

 • 2.

  De leden kunnen zich laten adviseren door hun controllers.

 • 3.

  Vaste adviseurs van de Auditcommissie zijn de Algemeen Directeur, de concerncontroller en de externe accountant.

 • 4.

  De bestuurlijk portefeuillehouder bedrijfsvoering is voorzitter.

Artikel 6 Werkwijze

De commissie bepaalt de wijze waarop zij haar taak zal uitvoeren. De vergadering van de commissie is niet openbaar.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Blad gemeenschappelijke regelingen waarin het wordt geplaatst.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Auditcommissie VRR.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2016,

de secretaris,

mr. drs. A. Littooij

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb