Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Van toepassing verklaring CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor zorgambulancemedewerkers en teamleiders RAD bij AZRR-VRR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVan toepassing verklaring CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor zorgambulancemedewerkers en teamleiders RAD bij AZRR-VRR
CiteertitelVan toepassing verklaring CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor zorgambulancemedewerkers en teamleiders RAD bij AZRR-VRR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVan toepassing verklaring CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor zorgambulancemedewerkers en teamleiders RAD bij AZRR-VRR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018nieuwe regeling

11-04-2018

bgr-2018-555

12DB180411

Tekst van de regeling

Intitulé

Van toepassing verklaring CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor zorgambulancemedewerkers en teamleiders RAD bij AZRR-VRR

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

Overwegende:

 

 • 1.

  dat sinds 2011 een CAO van toepassing is voor de ambulancezorg.

 • 2.

  dat in het besluit van het dagelijks bestuur van 11 april 2016 de CAO sector Ambulancezorg 2015-2019 van toepassing is verklaard voor personeel aangesteld in de functies ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en de functie centralist meldkamer ambulancezorg;

 • 3.

  dat thans de functie zorgambulancemedewerker een structurele plaats heeft gekregen in de organisatie en dat de functies vanuit AZN formeel zijn beschreven en gewaardeerd.

 • 4.

  dat het wenselijk is de zorgambulancemedewerkers en de teamleiders RAD onder de werking van de CAO sector Ambulancezorg te laten vallen.

Gelet op:

- Artikel 125 Ambtenarenwet;

- Artikel 33b, eerste lid, onder c van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- Artikel 35, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2013;

- het positief advies van het GO.

Besluit vast te stellen:

Van toepassing verklaring CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor zorgambulancemedewerkers en teamleiders RAD

Artikel 1

De CAO sector Ambulancezorg 2015 - 2019 geldt per 1 mei 2018 als rechtspositieregeling voor het aangesteld personeel in de functies zorgambulancemedewerker en teamleider RAD.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 april 2018,

de secretaris,

mr drs. A. Littooij

 

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb