Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Besluit aanwijzing bezwarende functies VRR 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing bezwarende functies VRR 2018
CiteertitelBesluit aanwijzing bezwarende functies VRR 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit aanwijzing bezwarende functies VRR 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Veiligheidsregio%20Rotterdam-Rijnmond/376924/376924_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2018nieuwe regeling

26-11-2018

bgr-2018-1335

13DB181126

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing bezwarende functies VRR 2018

 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

Constaterende dat het van belang is dat de functie van SIV bevelvoerder als bezwarende functie wordt aangemerkt;

 

gelet op:

- artikel 125 Ambtenarenwet;

- artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- artikel 9b:2, onder b van het Besluit bezwarende functies VRR

 

besluit vast te stellen:

 

Besluit aanwijzing bezwarende functies VRR 2018

 

Artikel I  

Als bezwarende functies in de zin van artikel 9b:2, onder b van het Besluit bezwarende functie VRR worden aangemerkt de functies van:

 • 1.

  Brandwacht / hulpverlener

 • 2.

  Plaatsvervangend wachtcommandant

 • 3.

  Wachtcommandant

 • 4.

  SIV - bevelvoerder

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

ArtikelIII  

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit aanwijzing bezwarende functies VRR 2018’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 november 2018,

 

De secretaris,

mr. drs. A. Littooij

 

De voorzitter,

ing. A. Aboutaleb