Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening eenmalig aansluitrecht riolering 2012
CiteertitelVerordening eenmalig aansluitrecht riolering 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van dit besluit komt de tarievenverordening rioolaansluitingen, vastgesteld door de raad op 26 oktober 2005 te vervallen met dien verstand dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

30-11-2011

E3-journaal, 07-12-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2012

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 5 oktober 2011 raadsnummer ;83

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelezen het advies van het college van 17 oktober 2011, nummer 2011-20064

besluit

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig aansluitrecht riolering 2012 (Verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2012).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen, door of in opdracht van de gemeente, van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig aansluitrecht riolering 2012 wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte s-aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor het leggen van een eerste buisleiding €1400,-, mits de aansluiting

  • -

   onder vrij verval aansluit op een gemengd, gescheiden of verbeterd gescheiden rioolstelsel van gemeente Venlo;

  • -

   wordt aangebracht in één sleuf, middels open sleuf techniek;

  • -

   maximaal 10 strekkende meter lang is;

  • -

   maximaal 3 meter onder maaiveld wordt aangelegd;

  • -

   niet leidt tot verkeersomleidingen;

  • -

   een diameter kleiner of gelijk aan Ø160mm heeft.

 • 2.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor verstrekte diensten anders dan het genoemde in het eerste lid, het voorafgaand aan de dienstverlening aan de belastingplichtige meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het College van Burgemeester en Wethouders is opgesteld.

 • 3.

  De dienstverlening vangt aan zodra de belastingplichtige schriftelijk te kennen heeft gegeven akkoord te gaan met het tarief van de heffing.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslag moeten worden betaald in één termijn. De termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand vermeld in de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en invordering van het eenmalig aansluitrecht riolering 2012.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Tarievenverordening rioolaansluitingen’ vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 26 oktober 2005 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2012’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2011.

De griffier De voorzitter