Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Beleidsregels geluidsvoorschriften horecabedrijven met nachtvergunning gemeente Venlo 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels geluidsvoorschriften horecabedrijven met nachtvergunning gemeente Venlo 2012
CiteertitelBeleidsregels geluidsvoorschriften nachtvergunning
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Venlo / APV Venlo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-201201-01-2017nieuwe regeling

14-05-2012

E3-journaal/de Trompetter d.d. 06-06-2012

Gemeenteblad jaargang 2012, nr. 13

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels geluidsvoorschriften horecabedrijven met nachtvergunning gemeente Venlo 2012

 

 

Inleiding

Alle horecabedrijven in de gemeente Venlo dienen te voldoen aan de geluidsvoorschriften zoals die zijn neergelegd in het besluit algemene regels voor inrichtingen Milieubeheer. In dit besluit zijn geluidsnormen tijdens de dag (07.00-19.00 uur), avond (19.00-23.00 uur) en de nacht (23.00 - 07.00 uur) vastgesteld¹. Indien middels een geluidsmeting vastgesteld wordt dat de geluidsnormen overschreden worden dan kunnen nadere eisen opgelegd worden.

Op grond van de Apv Venlo heeft de burgemeester met betrekking tot de handhaving van bepaalde voorschriften (artikelen 1:6, 2:29g en 2:29i) een aantal bevoegdheden. Met het oog op de uitoefening van die bevoegdheden heeft de burgemeester, de voorliggende beleidsregel vastgesteld.

Nachtvergunning

Omdat geluid als een belangrijke factor geldt die het woon- en leefklimaat in de directe omgeving van het horecabedrijf kan aantasten, is het voor het verkrijgen van een nachtvergunning vereist dat er een akoestisch² onderzoek wordt verricht. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt een geluidsbegrenzer geïnstalleerd en verzegeld zodat een horecabedrijf tenminste de wettelijke geluidsnormen die tijdens de nachtelijke periode gelden niet overschrijdt. Een ondernemer kan ervoor kiezen om een geluidsbegrenzer aan te schaffen die zich gedurende de dag, avond en nacht middels een tijdsschakeling automatisch aanpast aan de geluidsvoorschriften in het besluit algemene regels voor inrichtingen Milieubeheer.

Handhaving

Het is van belang dat horecabedrijven met een nachtvergunning ten minste vanaf 02.00 uur hun deuren (toegangsdeur en deuren van een eventueel aanwezige 'deursluis') en ramen gesloten houden, tenzij deuren voor in- en uitgaande personen en goederen geopend dienen te zijn .

Conform de ‘Beleidsregels toegangscontrole horecabedrijven en direct aan horecabedrijven te relateren overlast gemeente Venlo’ houden horecaondernemers hier toezicht op.

Geluidsoverlast kan leiden tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat. Omwonenden van horecabedrijven en belanghebbende branchegenoten hebben er recht op dat de voorschriften, die zien op het voorkomen van overlast, strikt worden nageleefd. Er wordt een strikt handhavingsbeleid toegepast overeenkomstig deze beleidsregels. Indien blijkt dat er onnodig geluidsoverlast veroorzaakt wordt doordat deuren en ramen geopend zijn, wordt de inrichting, na een eerste schriftelijke waarschuwing, gedeeltelijk gesloten verklaard.

Hiervoor geldt de volgende handhavingsmatrix:

Overtreding

Bestuursrechtelijk maatregel

Strafrechtelijk

Geluidsvoorschriften (deuren/ramen e.d.)

1ste overtreding: schriftelijke waarschuwing

Bij alle overtredingen waarbij PV is opgemaakt geldt dat de strafrechtelijke afhandeling wordt uitgevoerd door het OM

 

2de overtreding: één week elke dag om 2.00 uur sluiten (tijdelijke intrekking nachtvergunning)

 

 

3de overtreding: twee weken elke dag om 2.00 uur sluiten (tijdelijke intrekking nachtvergunning)

 

 

4de overtreding: vier weken elke dag om 2.00 uur sluiten (tijdelijke intrekking nachtvergunning)

 

 

5de overtreding: intrekken nachtvergunning voor de duur van één jaar

 

Wanneer de verzegeling van de aanwezige geluidsbegrenzer verbroken is, dan voldoet een horecabedrijf met een nachtvergunning niet meer aan de eisen die gesteld zijn om een nachtvergunning te verkrijgen. Door de gemeente Venlo kan op ieder moment van de dag een controle op de werking van de geluidsbegrenzer worden uitgevoerd. Indien bij deze controle blijkt dat de geluidsbegrenzer op een andere wijze functioneert dan bij de afgifte van de nachtvergunning is vastgesteld dan wordt de inrichting gedeeltelijk gesloten verklaard. Gedurende deze periode heeft de horecaondernemer de gelegenheid om de geconstateerde gebreken aan de geluidsbegrenzer te laten herstellen.

In dit geval geldt de navolgende handhavingsmatrix, waarbij bij de 3e overtreding intrekking van de nachtvergunning volgt, aangezien de aanwezigheid van een deugdelijke geluidsbegrenzer een van de basisvereisten voor het verkrijgen van de nachtvergunning is.

De matrix geldt eveneens indien wordt geconstateerd dat de horecaondernemer buiten de geluidsbegrenzer om geluid/muziek produceert en dus moedwillig de geluidsbegrenzer omzeilt.

Overtreding

Bestuursrechtelijke maatregel

Strafrechtelijk

Geluidsvoorschriften (geluidsbegrenzer)

1ste overtreding: één week elke dag om 2.00 uur sluiten (tijdelijke intrekking nachtvergunning)

Bij alle overtredingen waarbij PV is opgemaakt geldt dat de strafrechtelijke afhandeling wordt uitgevoerd door het OM

 

2de overtreding: twee weken elke dag om 2.00 uur sluiten (tijdelijke intrekking nachtvergunning)

 

 

3de overtreding: intrekken nachtvergunning voor de duur van één jaar

 

Voor de opbouw van maatregelen naar aanleiding van bij herhaling geconstateerde overtredingen geldt een periode van één jaar tussen de opeenvolgende overtredingen.

Indien tijdens de periode dat een maatregel geldt opnieuw een overtreding wordt begaan, gaat de volgende maatregel altijd na afloop van de vorige in.

Afwijkingsbevoegdheid

De burgemeester van Venlo heeft de bevoegdheid om in geval van bijzondere omstandigheden gemotiveerd af te wijken van het voorliggende beleid.

Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels geluidsvoorschriften nachtvergunning”.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels zijn vastgesteld door de burgemeester van Venlo en treden in werking de dag na bekendmaking ervan. Zij gelden totdat wijziging ervan op correcte wijze bekend is gemaakt en vervangen de “Beleidsregels geluidsvoorschriften horecabedrijven gemeente Venlo” vastgesteld d.d. 12 januari 2010 en in werking getreden per 1 januari 2010, die per gelijke datum komen te vervallen.

 

 

Voetnoten

 

¹

Voor het equivalente geluidniveau (LAeq) en het piekniveau (Lmax), veroorzaakt door de in de in-richting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamhe-den en activiteiten, geldt dat:

a. de niveaus op de in tabel I genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden

 

07.00–19.00

19.00–23.00

23.00–07.00

LAeq, op de gevel van woningen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAeq, in in- of aanpandige woning

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

Piekniveau op de gevel van woningen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

Piekniveau in in- of aanpandige woning

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

b. de in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur in de tabel opgenomen piekniveaus niet van toepassing zijn op het laden en lossen;

c. de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige woningen niet gelden indien de ge-bruiker van deze woningen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uit-voeren van geluidmetingen;

 d. de in de tabel aangegeven waarden voor woningen ook gelden voor andere geluidgevoelige bestemmingen.

 

 

²

Mocht er uit het akoestisch onderzoek blijken dat de inrichting afdoende geïsoleerd is en dat redelijkerwijs geen overschrijding van de geluidsnormen mogelijk is, kan de burgemeester afzien van de eis om een begrenzer te installeren. De wettelijke geluidsnormen blijven echter onverminderd van kracht.