Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening leerlingenvervoer gemeente Venlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening leerlingenvervoer gemeente Venlo
CiteertitelVerordening leerlingenvervoer gemeente Venlo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201301-08-2014wijziging art. 11 en toelichting art. 12

29-05-2013

E3-journaal/de Trompetter d.d. 05-06-2013

Gemeenteblad jaargang 2013, nummer 26
01-08-201201-08-2013nieuwe regeling

23-05-2012

E3 Journaal/De Trompetter, d.d. 22 augustus 2012

Gemeenteblad jaargang 2012 nummer 24

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening leerlingenvervoer gemeente Venlo

Gelezen het voorstel van het college van 17 april 2012, registratienummer 12-6762;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

de Verordening leerlingenvervoer gemeente Venlo;

Titel 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  school:

  • - een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs (Stb. 1998, 495);

  • - een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra (Stb. 1998, 496) of;

  • - een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1998, 512);

 • b.

  ouders:

 • de ouders, voogden of verzorgers van de leerling;

 • c.

  leerling:

 • een leerling van een school als bedoeld onder a;

 • d.

  gehandicapte leerling:

 • een leerling als bedoeld onder c, die door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet, of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken;

 • e.

  woning:

 • de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft;

 • f.

  afstand:

 • de afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg;

 • g.

  vervoer:

 • openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting onmogelijk maakt;

 • h.

  openbaar vervoer:

 • voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling per trein, metro, tram, bus, veerdienst of auto;

 • i.

  aangepast vervoer:

 • vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, treintaxi of bustaxi;

 • j.

  eigen vervoer:

 • vervoer per eigen motorvoertuig, bromfiets of fiets;

 • k.

  reistijd:

 • de totale duur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de schooldag volgens de schoolgids, minus maximaal 10 minuten indien en voor zover de leerling het schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids aangeeft, dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de schoolgids, een eventuele wachttijd, en de aankomst bij de woning;

 • l.

  toegankelijke school:

  • - voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs: de basisschool van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school of de speciale school voor basisonderwijs waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school;

  • - voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs: de school van de soort waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school van het soort waarop de leerling is aangewezen;

 • m.

  opstapplaats:

 • plaats aangewezen door het college, vanaf waar de leerling gebruik kan maken van het vervoer;

 • n.

  commissie voor de begeleiding:

 • de commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, niet zijnde een instelling, of de bevoegde gezagsorganen van twee of meer scholen als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, niet zijnde instellingen, die hetzelfde regionaal expertisecentrum in stand houden;

 • o.

  vervoersvoorziening:

 • een gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijke geachte vervoerskosten van de leerling en zo nodig diens begeleider, of bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de leerling en zo nodig diens begeleider, of aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen;

 • p.

  permanente commissie leerlingenzorg:

 • de commissie als bedoeld in artikel 23 van de Wet op het primair onderwijs;

 • q.

  samenwerkingsverband:

 • het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18 van de Wet op het primair onderwijs;

 • r.

  regionale verwijzingscommissie:

 • de commissie als bedoeld in artikel 10g van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • s.

  opdc:

 • orthopedagogisch en -didactisch centrum als bedoeld in artikel 10h, derde lid Wet op het voortgezet onderwijs;

 • t.

  ambulante begeleiding:

 • de begeleiding door een personeelslid van een school of instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra van leerlingen die zijn geplaatst op een basisschool of leerlingen die zijn geplaatst op een school voor voortgezet onderwijs en naar het oordeel van het bevoegd gezag zonder die begeleiding zouden zijn aangewezen op het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs;

 • u.

  commissie voor de indicatiestelling:

 • de commissie als bedoeld in artikel 28c van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 2 Bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten

 • 1.

  Ten behoeve van het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt het dat de ouders aan wie slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, hun kinderen van het aldus verzorgde vervoer gebruik laten maken.

 • 3.

  De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders voor het schoolbezoek van hun kinderen.

 • 4.

  Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de bekostiging op aanvraag verstrekt aan de leerling.

Artikel 3 Bekostiging naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

 • 1.

  Bekostiging van de vervoerskosten wordt toegekend over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weggelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen en de ouders met het vervoer naar die school schriftelijk instemmen.

 • 2.

  Indien de ouders bekostiging van de vervoerskosten aanvragen voor het bezoeken van een school, die op grotere afstand van de woning is gelegen dan in artikel 11 is bepaald, terwijl een of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichterbij de woning zijn gelegen, ontstaat er slechts aanspraak op bekostiging naar eerstgenoemde school als door de ouders schriftelijk wordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen.

Artikel 4 Uitbetaling van de bekostiging

Het college bepaalt bij het verstrekken van bekostiging van de vervoerskosten de wijze en het tijdstip van de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de verstrekte bekostiging.

Artikel 5 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een aanvraag voor bekostiging van de vervoerskosten wordt gedaan door indiening bij het college van een volledig ingevuld en door de ouders ondertekent formulier, voorzien van de op het formulier vermelde gegevens.  2. De aanvraag wordt, indien het een aanvraag voor het eerstvolgende schooljaar betreft, vóór 1 juni voorafgaand aan dat schooljaar ingediend.

 • 3.

  Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college de ouders verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken.

 • 4.

  Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 5.

  Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verda-gen. Het stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

 • 6.

  Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend wordt deze getroffen:

  • a.

   met ingang van het nieuwe schooljaar indien de aanvraag vóór 1 juni is ingediend;

  • b.

   met ingang van de door de ouders verzochte datum als het een aanvraag gedurende het schooljaar betreft, met dien verstande dat de datum waarop bekostiging wordt verstrekt niet ligt vóór de datum van ontvangst van de aanvraag door het college.  

Artikel 6 Doorgeven van wijzigingen

 • 1.

  De ouders zijn verplicht wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verstrekte bekostiging van de vervoerskosten, onder vermelding van de datum van wijziging, onverwijld schriftelijk mede te delen aan het college. 

 • 2.

  Indien sprake is van een wijziging die van invloed is op de verstrekte bekostiging, vervalt de aanspraak op bekostiging en verstrekt het college al dan niet opnieuw bekostiging van de vervoerskosten.

 • 3.

  Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, en het college een wij-ziging als bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte bekostiging is verstrekt, vervalt de aanspraak op bekostiging van de vervoerskosten terstond en verstrekt het college al dan niet opnieuw bekostiging van de vervoerskosten. Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders.

 • 4.

  Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd, dan wel worden verrekend bij een eventuele nieuwe verstrekking van bekostiging.

Artikel 7 Peildatum leeftijd leerling

Voor het verstrekken van bekostiging op basis van artikel 12 is bepalend de leeftijd van de leerling op 1 augustus van het schooljaar waarop de bekostiging betrekking heeft.

Artikel 8 Andere vergoedingen

De aanspraak op bekostiging wordt verminderd met de aanspraak op een toelage, voor zover die voor de betrokken leerling betrekking heeft op de reiskosten.

Titel 2 Bepalingen omtrent het vervoer van de niet-gehandicapte leerlingen van scholen voor primair onderwijs

Artikel 9 Bekostiging voor de dichtstbijzijnde toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 wordt bekostiging verstrekt van de kosten van het vervoer over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en:

 • a.

  de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, of  

 • b.

  een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder a. bedoelde samenwerkingsverband, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a.  

Artikel 10 Permanente commissie leerlingenzorg

 • 1.

  Indien het college de gevraagde voorziening ten behoeve van een leerling op een school voor primair onderwijs niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking de beslissing te betrekken van de permanente commissie leerlingenzorg over de toelating van de leerling op een speciale school voor basisonderwijs.  

 • 2.

  Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele adviezen van de permanente commissie leerlingenzorg die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn.  

Artikel 11 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

 • 1.

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor basisonderwijs bezoekt, bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de af¬stand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan zes kilometer bedraagt.

 • 2.

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt, bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan twee kilometer bedraagt.

Artikel 12 Bekostiging van de kosten van vervoer ten behoeve van een begeleider

 • 1.

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 11, bekostigt het college tevens de daarin bedoelde kosten ten behoeve van een begeleider, indien de leerling jonger dan negen jaar is en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken.

 • 2.

  Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

Artikel 13 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer

Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die,

 • a.

  een school voor basisonderwijs bezoekt, indien wordt voldaan aan het afstandscriterium van artikel 11, en

  • 1.

   de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht, of

  • 2.

   openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets.

 • b.

  een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets.

Artikel 14 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

 • 1.

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten, kan het college de ouders op aanvraag toestaan één of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten ver-voeren.

 • 2.

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:

  • a.

   een bedrag op basis van de kosten van openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behou-dens het bepaalde in het vijfde lid;

  • b.

   een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging van de kosten van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 3.

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die meer dan één leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 4.

  Aan de ouders die één of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.

 • 5.

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en het college desgewenst toestaat, dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets, bekostigt het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilo-metervergoeding voor de fiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

Titel 3 Bepalingen omtrent het vervoer van de leerlingen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Artikel 15 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

 • 1.

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer per fiets dan wel bromfiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets.

Artikel 15a Bekostiging naar de dichtstbijzijnde toegankelijke WEC school Cluster 4

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 geldt voor de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs uit cluster 4 bezoekt als dichtstbijzijnde toegankelijke school, de school die door de commissie voor indicatiestelling is geadviseerd. Dit is van toepassing zolang de leerling zijn woonplaats heeft in het gebied van het regionale expertisecentrum waaraan voornoemde commissie is verbonden.

Artikel 16 Commissie voor de begeleiding

 • 1.

  Indien het college de gevraagde voorziening ten behoeve van een leerling op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding of het advies van andere deskundigen te betrekken.

 • 2.

  Als de commissie voor de begeleiding binnen vier schoolweken na verzending van de adviesaanvraag geen advies heeft uitgebracht of niet schriftelijk om verlenging van de adviestermijn met ten hoogste twee weken heeft verzocht, wordt door het college het besluit genomen zonder het advies van de commissie voor de begeleiding.

Artikel 17 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider

 • 1.

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 15, bekostigt het college tevens de daarin bedoelde kosten ten behoeve van een begeleider, indien door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling, gelet op zijn lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of leeftijd, niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken.

 • 2.

  Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de commissie voor begeleiding of het advies van andere deskundigen te betrekken.

 • 3.

  Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het openbaar vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

Artikel 18 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer

 • 1.

  Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aan¬gepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, indien voldaan wordt aan het afstandscriterium van artikel 15, en

  • a.

   de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht, of:

  • b.

   openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets.

 • 2.

  Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding of het advies van andere deskundigen te betrekken.

Artikel 19 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

 • 1.

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten, kan het college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.

 • 2.

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:

  • a.

   een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde in het vijfde lid;

  • b.

   een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging van de kosten van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 3.

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, verstrekt het college aan de ouders die meer dan één leerling tegelijk zelf vervoeren, of laten vervoeren, bekostiging van een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 4.

  Aan de ouders die één of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van één of meer leerlingen bekostiging ontvangen, afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.

 • 5.

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en het college desgewenst toestaat, dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets of bromfiets, verstrekt het college aan de ouders bekostiging van een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets dan wel bromfiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

 • 1.

  Het college verstrekt eveneens bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, indien het college van oordeel is dat de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap van de leerling dat vereist.

 • 2.

  Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding of het advies van andere deskundigen te betrekken.

 • 3.

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten zoals bedoeld in het eerste lid, is artikel 19 van toepassing.

Titel 4 Bepalingen omtrent weekeinde- en vakantievervoer

Artikel 21 Bekostiging kosten weekeinde- en vakantievervoer aan de in de gemeente wonende ouders

Het college bekostigt desgewenst de kosten van het weekeinde- en vakantievervoer aan de in de gemeente wonende ouders van de leerling die, met het oog op het volgen van voor hem passend (voortgezet) speciaal onderwijs, in een internaat of pleeggezin verblijft, volgens het bepaalde in deze titel.

Artikel 22 Bekostiging kosten weekeinde- en vakantievervoer

 • 1.

  Het college verstrekt aan de ouders bekostiging van de kosten van het weekeindevervoer van de leerling voor de, eenmaal per weekeinde gemaakte, reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft naar de woning van de ouders en terug, voor zover de weekeinden niet vallen binnen de in het tweede lid bedoelde schoolvakanties.

 • 2.

  Het college bekostigt de kosten van het vakantievervoer van de leerling voor de, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer, gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft naar de woning van de ouders en terug, voor zover de vakantie voorkomt in de schoolgids van de school die de leerling bezoekt.

 • 3.

  Titel 3 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 16, artikel 17, tweede lid, artikel 18, eerste lid onder a, artikel 18, tweede lid en artikel 20.

Titel 5 Bepalingen omtrent het vervoer van gehandicapte leerlingen van scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Artikel 23 Bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 verstrekt het college bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding aan de ouders van de leerling die een basisschool, speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet onderwijs bezoekt en die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Ten aanzien van een leerling van een speciale school voor basisonderwijs neemt het college artikel 9 in acht.

 • 2.

  Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de permanente commissie leerlingenzorg, de ambulante begeleider of het advies van andere deskundigen te betrekken.

 • 3.

  Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het openbaar vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer per fiets dan wel bromfiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets.

Artikel 24 Bekostiging op basis van kosten van aangepast vervoer

 • 1.

  Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een basisschool, speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet onderwijs bezoekt, indien:

  • a.

   de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding – van openbaar vervoer gebruik te maken. Ten aanzien van een leerling van een speciale school voor basisonderwijs neemt het college artikel 9 in acht, of:

  • b.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 23 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school en terug, meer dat anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht, of:

  • c.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 23 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets.

 • 2.

  Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toe-kent, dient het bij de beschikking het advies van de permanente commissie leerlingenzorg, de ambulante begeleider of het advies van andere deskundigen te betrekken.

Artikel 25 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

 • 1.

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten, kan het college de ouders op aanvraag toestaan één of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.

 • 2.

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die één leerling zelf vervoeren of laten vervoeren:

  • a.

   een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde in het vijfde lid;

  • b.

   een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging van de kosten van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 3.

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, verstrekt het college aan de ouders die meer dan één leerling tegelijk zelf vervoeren of laten vervoeren, bekostiging van een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 4.

  Aan de ouders die één of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van één of meer leerlingen bekostiging ontvangen afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging ver-strekt.

 • 5.

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en het college desgewenst toestaat dan wel van oordeel is dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets of bromfiets, verstrekt het college aan de ouders bekostiging van een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets of bromfiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

Titel 7 Slotbepalingen

Artikel 26 Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

In gevallen die de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffen en waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 27 Afwijken van bepalingen

Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan de permanente commissie leerlingenzorg, de commissie voor de begeleiding, de regionale verwijzingscommissie of andere deskundigen.

Artikel 28 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2012.

 • 2.

  Op dat tijdstip wordt ingetrokken de Verordening leerlingenvervoer Venlo, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 4 januari 2010.

Artikel 29 Overgangsregeling

Er is geen overgangsregeling van toepassing.

Artikel 30 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening leerlingenvervoer gemeente Venlo”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 mei 2012,

De griffier De voorzitter

Algemene toelichting

Het college bepaalt welke wijze van vervoer wordt bekostigd aan de ouders, Uitgangspunt van de regeling is bekostiging van het openbaar vervoer. Het college kan echter bepalen dat de bekostiging plaatsvindt voor een andere wijze dan openbaar vervoer. Indien ouders afwijken van de wijze van vervoer dienen ze hiervoor in principe toestemming te krijgen van het college. De bekostiging blijft echter gebaseerd op de door het college toegekende wijze van vervoer. De toestemming is nodig omdat het college moet afwegen welke wijze van vervoer de goedkoopste is. In een aantal gevallen kan het namelijk goedkoper zijn de leerling gebruik te laten maken van het door het college verzorgde vervoer.

Er zijn een drietal wijzen van vervoer te onderscheiden:

1. openbaar vervoer;

2. aangepast vervoer

3. eigen vervoer

Ad 1 Openbaar vervoer

Als openbaar vervoer is aan te merken: voor een ieder openstaand personenvervoer per trein, metro, tram, bus, veerdienst of auto volgens dienstregeling.

Indien de kosten van het openbaar vervoer aan de ouders worden bekostigd, bepaalt het college de voor de gemeente goedkoopst mogelijke wijze van vervoer. Immers, het college verstrekt een vervoersvoorziening (artikel 2, eerste lid). Dit hoeft bijvoorbeeld niet in alle gevallen een maandabonnement of jaarkaart te zijn.

Ad 2 Aangepast vervoer

Onder aangepast vervoer wordt verstaan vervoer per taxi, per speciale schoolbus, per treintaxi of per bustaxi. In veel gemeenten – waaronder ook de gemeente Venlo – is aangepast vervoer georganiseerd doordat het college een contract heeft afgesloten voor het vervoer van leerlingen.

Ad 3 Eigen vervoer

Met eigen vervoer wordt bedoeld het vervoer per eigen motorvoertuig, bromfiets of fiets. Indien ouders aanspraak maken op bekostiging van de vervoerskosten en de leerling zelf wensen te vervoeren of zelf laten vervoeren, is toestemming van het college vereist. Indien het eigen vervoer bijvoorbeeld consequenties zal hebben dat van het door het college verzorgde vervoer niet optimaal gebruik zal worden gemaakt, kan het college besluiten geen bekostiging te verstrekken voor dit eigen vervoer. Hierdoor kan een zo efficiënt mogelijk gebruik van het centraal georganiseerde vervoer gemaakt worden. Uiteraard is het mogelijk de boven omschreven wijze van vervoer te combineren. Het college kan dan besluiten bekostiging te verstrekken aan ouders op basis van het zgn. combinatievervoer, bijvoorbeeld fietsbus (bustaxi en dergelijke). Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke verplichting dat het college de noodzakelijk te achten vervoerskosten bekostigt. Bovendien kan op deze wijze een financieel doelmatig beleid gevoerd worden. Uiteraard gelden ook voor het combinatievervoer de criteria van reistijd en bereikbaarheid van de school. Tevens kan hierbij gedacht worden aan bijvoorbeeld een fietsvergoeding voor de maanden april tot en met september, terwijl voor de andere maanden een andere vergoeding wordt verstrekt.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Ad a.

Onder een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wvo, vallen het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (havo en mavo) en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), waar praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs deel van uitmaken. In de begripsomschrijving wordt het speciaal voortgezet onderwijs (svo) nog genoemd, maar deze schoolsoort bestaat niet meer en komt alleen terug in de overgangsregeling (artikel 29).

Ad e.

Uit jurisprudentie is gebleken dat de rechter ten aanzien van het leerlingenvervoer niet meer uitgaat van één hoofdverblijf. Leerlingen kunnen twee structurele feitelijke verblijfplaatsen hebben, van waaruit het college afzonderlijk toetst of er recht is op bekostiging van leerlingenvervoer.

Ad f.

Het vervoer vindt alleen plaats in aansluiting op het begin en einde van de schooldag, zoals aangegeven in de schoolgids van de school. Eventuele wachttijd wordt voor de bepaling “totale reistijd” meegerekend.

Ad r.

Orthopedagogisch en didactisch centrum (opdc). Bovenschoolse voorziening bedoelt om leerlingen extra aandacht te geven. Op een opdc kan ook onderwijs gegeven worden, maar de leerlingen blijven ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs. Leerlingen die volledig onderwijs volgen aan een opdc, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar het opdc. Leerlingen die gedeeltelijk onderwijs volgen aan een opdc en gedeeltelijk aan een school voor voortgezet onderwijs, kunnen alleen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de school voor voortgezet onderwijs.

Ad s.

Een ambulante begeleider is verbonden aan een school voor speciaal onderwijs en geeft ondersteuning aan gehandicapte leerlingen in het regulier primair- en voortgezet onderwijs. De gemeente kan aan de ambulante begeleider van gehandicapte leerlingen in het regulier onderwijs, voor wie een aanvraag leerlingenvervoer wordt ingediend, advies vragen over de vervoersbehoefte van die leerlingen.

Artikel 2 Bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten

Dit artikel bespreekt de toekenning van een vervoersvergoeding door het college op aanvraag van de ouders van de in de gemeente verblijvende leerlingen. Indien het college het vervoer zelf laat verzorgen, kunnen zij van ouders verlangen dat hun kinderen van dit vervoer gebruik maken. Dit kan dus zijn vergoeding voor openbaar vervoer, al dan niet onder begeleiding, of aangepast vervoer. Indien een leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is kan hij zelf een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen in plaats van zijn ouders/verzorgers.

Artikel 3 Bekostiging naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

Dit artikel bepaalt dat bekostiging van de vervoerskosten van de leerling in principe plaats-vindt naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school (openbaar of bijzonder) van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Als dichtstbijzijnde school kan worden aangemerkt, de school die naar afstand het dichtst bij gelegen is, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende (meest) begaanbare, veilige weg. Een voorwaarde hierbij is dat op de toegankelijke school wel plaats voor de leerling moet zijn en dat de leerling moet zijn/worden toegelaten tot de desbetreffende school. De leerling zal indien hij niet toegelaten wordt op de desbetreffende school, moeten uitzien naar de volgende dichtstbijzijnde school. Een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, een pedologisch instituut of een school voor langdurig zieke kinderen worden in het kader van de Wet op de expertisecentra aangemerkt als cluster 4-scholen.

Artikel 5 Aanvraagprocedure

In dit artikel zijn de nadere bepalingen opgenomen omtrent de aanvraag voor bekostiging in de vervoerskosten. De aanvraag kan in principe op twee tijdstippen plaatsvinden:

 • 1.

  indien het betreft een aanvraag voor het nieuwe schooljaar, dient de aanvraag vóór 1 juni voorafgaand aan dat nieuwe schooljaar ingediend te worden;

 • 2.

  indien het betreft een aanvraag gedurende het schooljaar, kan de aanvraag gedurende het schooljaar worden ingediend.

Ad 1 Het college geeft voor het nieuwe schooljaar een beschikking af als de aanvraag voor 1 juni is ingediend bij de gemeente en de aanvraag juist en volledig is ingevuld en voorzien van de noodzakelijke bijlagen. Indien het aanvraagformulier niet juist en/of volledig is ingevuld, zullen ouders/verzorgers het aanvraagformulier moeten aanpassen dan wel aanvullen en opnieuw moeten inzenden. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet haalbaar is om de beschikking voor het begin van het nieuwe schooljaar af te geven. Het college neemt na ontvangst van het juist en volledig formulier binnen acht weken een besluit.

Ad 2 Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als in de loop van het schooljaar een leerling 'van schoolsoort wisselt', ofwel dat het kind in de loop van het jaar verhuist en daardoor een andere gelijksoortige school gaat bezoeken. Ook hier geldt de termijn van een besluit door het college binnen acht weken na ontvangst van een juist en volledig in gevuld formulier.

Artikel 6 Doorgeven van wijzigingen

Het eerste lid van dit artikel geeft aan dat ouders verplicht zijn wijzigingen door te geven aan het college, die van directe invloed zijn op de verstrekte bekostiging van de vervoerskosten. Gegevens die van invloed kunnen zijn op de bekostiging zijn onder andere wijziging van:

 • -

  de reistijd, in verband met veranderingen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer;

 • -

  het woonadres van de leerling, door bijvoorbeeld verhuizing;

 • -

  gezinssamenstelling;

 • -

  gezinssituatie, die invloed heeft op het al dan niet begeleiden van leerlingen;

 • -

  het adres van de school;

 • -

  de schooltijden van de school.

Het tweede lid geeft aan dat het college de toegekende bekostiging kan in trekken als daar op basis van de wijzigingen aanleiding toe is. Zij kennen vervolgens al dan niet opnieuw bekostiging toe van de vervoerskosten na wijziging. Indien de wijziging geen invloed op de bekostiging heeft gebeurd dit niet.

In het vierde lid wordt aangegeven dat de ten onrechte ontvangen bekostiging als gevolg van wijzigingen terug gevorderd wordt of in mindering gebracht wordt bij eventueel nieuwe ver-strekking van bekostiging.

Artikel 9 Bekostiging voor de dichtstbijzijnde toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband

Dit artikel is een aanvulling op artikel 3 van de verordening. Voor alle onderwijssoorten geldt de hoofdregel van artikel 3 (eerste lid). Artikel 4 van de WPO bepaalt daarnaast voor speciale scholen voor basisonderwijs echter dat het vervoer naar de dichtstbijzijnde school in het samenwerkingsverband dient te worden vergoed. Dat zal veelal wel, maar hoeft niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school van zijn soort te zijn, omdat buiten het samenwerkingsverband een dichterbij gelegen speciale school kan zijn. Evenals bij de regeling voor basisscholen wordt bij het toekennen van een voorziening voor leerlingenvervoer in speciaal onderwijs rekening gehouden met de toegankelijkheid voor de leerling en de op godsdienst of levensbeschouwing berustende keuze van de ouders. Daarbij geldt tevens als vereiste de onder artikel 3 lid 2 genoemde schriftelijke verklaring van de ouders.

Artikel 10 Permanente commissie leerlingenzorg

In dit artikel wordt de rol van de permanente commissie leerlingenzorg (PCL) besproken. In de Wet op het Primair onderwijs wordt aan de permanente commissie leerlingenzorg de taak gesteld om een besluit te nemen over de toelating van een leerling tot een speciale school voor basisonderwijs. Het college gaat bij de beoordeling van een aanvraag voor leerlingenvervoer van dit besluit uit.

Artikel 12 Bekostiging van de kosten openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider

Dit artikel bespreekt de bekostiging ten behoeve van een begeleider. Men komt voor bekostiging van een begeleider in aanmerking als:

 • 1.

  de afstand tussen de woning van het kind naar de basisschool meer dan zes kilometer bedraagt of; de afstand tussen de woning van het kind naar een school voor speciaal basisonderwijs meer dan twee kilometer bedraagt;

 • 2.

  het kind jonger is dan negen jaar;

 • 3.

  de ouders/verzorgers genoegzaam aantonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Hiervan kan onder andere sprake zijn indien:

 • -

  de leerling te jong is om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken;

 • -

  de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer een of meerder malen moet overstappen op gevaarlijke overstappunten en hij, gezien zijn leeftijd hiervoor te jong is;

 • -

  de route van het uitstappunt van de bus naar de school gevaarlijke punten kent.

Dit genoegzaam aantonen dient zoveel mogelijk ondersteund te worden door eventuele bewijsstukken.

Ongeacht wie de leerling begeleidt, vindt de vergoeding van de kosten plaats aan de ouders van de leerling.

Artikel 13 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer

Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer ten behoeve van de leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, dient in principe slechts in uitzonderingsgevallen te worden verleend. In veel gevallen zal het echter voorkomen dat de leerling gebruik kan maken van door het college georganiseerde aangepast vervoer. Uit kostenoverwegingen kan het college bepalen dat de leerling hiervan gebruik dient te maken. Overigens geldt met name voor aangepast vervoer dat regionale samenwerking met andere gemeenten tot belangrijke besparingen kan leiden. Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer wordt verstrekt, indien de afstand van de woning naar de school meer dan zes kilometer bedraagt, en:

 • 1.

  indien de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderwijs is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht of

 • 2.

  openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling, naar het oordeel van het college, zelf gebruik kan maken van vervoer per fiets.

Artikel 14 Bekostiging op basis van kosten van eigen vervoer

Artikel 14 geeft nadere regels omtrent de bekostiging van het eigen vervoer. Hieronder kan worden verstaan: ouders die de leerlingen zelf naar school vervoeren of laten vervoeren met een eigen vervoermiddel (auto, bromfiets, fiets etc.) of een leerling die gebruik maakt van fietsvervoer. De bekostiging van het eigen vervoer is gerelateerd aan de bekostiging waar de ouders in principe op basis van de bepalingen in de verordening voor in aanmerking komen: voor openbaar vervoer of voor aangepast vervoer. Indien ouders aanspraak maken op bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer en zij vervoeren de leerling met toestemming van het college zelf, dan vindt bekostiging plaats op basis van het openbaar vervoer. Indien ouders in aanmerking komen voor bekostiging op basis van kosten van aangepast vervoer en zij met toestemming van het college de leerling zelf vervoeren, bekostigt het college een bedrag per kilometer, afgeleid van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 15 Bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

Voor het vervoer van leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs geldt evenals voor het vervoer van leerlingen naar (speciale) scholen voor basisonderwijs als uitgangspunt: bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer. Indien het college van oordeel is, eventueel na de commissie voor de begeleiding en andere deskundigen gehoord te hebben, dat een andere wijze van vervoer noodzakelijk is, kan een andere wijze van vervoer voor bekostiging in aanmerking gebracht worden, namelijk:

 • -

  openbaar vervoer onder begeleiding;

 • -

  aangepast vervoer al dan niet verzorgt door het college;

 • -

  eigen vervoer;

 • -

  een combinatie van bovenstaande vervoersmogelijkheden.

Het college kan op grond van het tweede lid van dit artikel bekostiging voor de fiets toekennen als zij van oordeel zijn dat de leerling, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets. Hierbij wordt rekening gehouden met:

 • -

  leeftijd van de leerling;

 • -

  eventuele handicap van de leerling;

 • -

  veiligheid van de af te leggen route;

 • -

  afstand.

Artikel 18 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer

Ook voor het vervoer naar scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs geldt dat bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer in principe uitzondering is. Wel moet de toegankelijkheid van het (voortgezet) speciaal onderwijs gewaarborgd blijven. Daar waar vervoer, openbaar of aangepast, noodzakelijk is, moet dit op passende wijze kunnen plaatsvinden. Indien de leerling, gelet op zijn verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is, ook niet onder begeleiding, van het openbaar vervoer gebruik te maken, bekostigt het college de kosten van aangepast vervoer. Hiervan kan sprake zijn indien:

 • 1.

  een leerling een school voor kinderen met een lichamelijke handicap bezoekt en zich in een rolstoel voort moet bewegen;

 • 2.

  een leerling een ZMOK-school bezoekt en zijn geestelijke toestand aangepast vervoer noodzakelijk maakt.

Welke wijze van aangepast vervoer bekostigd wordt, bepaalt het college. Een belangrijk criterium hierbij is: op welke wijze kan het aangepast vervoer zo goedkoop en efficiënt mogelijk georganiseerd worden zonder de bereikbaarheid van de school in gevaar te brengen. In veel gevallen zal het door het college georganiseerde vervoer het meest efficiënt zijn. Het college kan ook, uit financiële- en doelmatigheidsoverwegingen, in samenwerking met buurgemeenten een vervoersregeling treffen, zodat leerlingen uit verschillende gemeenten gebruik kunnen maken van het door het college georganiseerde vervoer. Ook kan het betekenen dat de taxi, schoolbus en dergelijke in de route verschillende opstappunten kent, waar de leerlingen kunnen opstappen. Bij een ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap van de leerling kan het college besluiten dat de leerling thuis opgehaald wordt. Indien er sprake is van centrale opstappunten, kan van de ouders verlangd worden dat zij de leerling, indien nodig, hier naar toe begeleiden. In veel gevallen zal de afstand woningopstappunt klein en veilig te overbruggen zijn.

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

In het geval een leerling, vallende onder het regime van de Wet op de expertisecentra, gehandicapt is en recht heeft op aangepast vervoer kunnen ouders ook kiezen voor bekostiging van eigen vervoer.

Artikel 21 Bekostiging van de kosten van het weekeinde- en vakantievervoer aan de in de gemeente wonende ouders

Indien de ouders ten behoeve van hun kind aanspraak maken op bekostiging van het weekeinde- en vakantievervoer, dan wordt deze bekostiging toegekend door het college van de gemeente waar de ouders woonachtig zijn, en dus niet door het college van de gemeente waar de leerling in het internaat of pleeggezin verblijft.

Artikel 23 tot en met 25

Door toevoeging van deze artikelen wordt geregeld dat alleen leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap in het regulier primair en voortgezet onderwijs die niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, in aanmerking kunnen komen voor leerlingenvervoer. Gemeenten kunnen aan de ambulante begeleider die verbonden is aan de reguliere school voor primair of voortgezet onderwijs, advies vragen over passend vervoer voor deze leerlingen. (zie toelichting artikel 1)

Artikel 27 Afwijken van bepalingen

Dit artikel bepaalt dat het college in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de ouders kan afwijken van de bepalingen in de verordening. Dit houdt in dat het college slechts in voor ouders voordelige zin kan afwijken van de verordening. Met deze bepaling wordt aangesloten bij artikel 4, twaalfde lid van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4, tiende lid, van de Wet op de expertisecentra.