Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Beleidsregel artikel 35 - ontheffing nieuwe Drank- en horecawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel artikel 35 - ontheffing nieuwe Drank- en horecawet
CiteertitelBeleidsregel artikel 35 - ontheffing nieuwe Drank- en horecawet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

drank- en horecawet, art. 35 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

20-11-2012

E3-journaal/de Trompetter 28-11-2012

Gemeenteblad jaargang 2012 nr. 30

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel artikel 35 - ontheffing nieuwe Drank- en horecawet

 

 

Beleidsregel artikel 35-ontheffing nieuwe Drank- en horecawet

Inleiding

De Drank- en Horecawet wordt met ingang van 1 januari 2013 op een aantal onderdelen gewijzigd. De burgemeester blijft op grond van artikel 35 van de wet de bevoegdheid behouden om ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op aanvraag ontheffing te verlenen van het verbod om zonder vergunning het horecabedrijf uit te oefenen bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard, voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. Die ontheffing kan op grond van de gewijzigde wet verleend worden, mits de verstrekking geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is. In de nieuwe wet komt de verplichting, dat deze persoon tevens over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne dient beschikken, te vervallen.

De burgemeester van Venlo acht het - in het kader van verantwoord schenken van alcohol - noodzakelijk dat ook bij evenementen tenminste één leidinggevende over een Verklaring sociale hygiëne beschikt.

Beleidsregel

De burgemeester van Venlo verbindt aan een ontheffing op grond van artikel 35 van de (nieuwe) Drank- en horecawet steeds de verplichting dat de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die beschikt over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, als bedoeld in artikel 8, derde lid, van wet. Dit betekent dat ten minste één leidinggevende voldoet aan de wettelijke eisen én beschikt over een Verklaring sociale hygiëne.

Deze verplichting laat onverlet dat een ontheffing onder beperkingen kan worden verleend of dat aan een ontheffing (andere) voorschriften kunnen worden verbonden.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2013.

Vaststelling

Deze beleidsregel is vastgesteld door de burgemeester van Venlo