Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Beleid stadionomgevingsverboden Venlo 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid stadionomgevingsverboden Venlo 2014
CiteertitelBeleid stadionomgevingsverboden Venlo 2014
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Venlo / APV Venlo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

10-12-2013

E3-journaal/de Trompetter d.d. 18-12-2013

Gemeenteblad, jaargang 2013 nummer 49

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid stadionomgevingsverboden Venlo 2014

De burgemeester van Venlo:

Overwegende:

dat op grond van artikel 2:84 van de APV de burgemeester in het belang van de openbare orde aan een persoon schriftelijk het verbod kan opleggen zich op te houden in de omgeving van het stadion gelegen aan de Kaldenkerkerweg 182 te Venlo, waar VVV Venlo haar thuiswedstrijden speelt, vanaf vier uur voor het vastgestelde aanvangstijdstip tot vier uur na afloop van voetbalwedstrijden;

dat de ketenpartners gemeente, politie, Openbaar Ministerie en de BVO VVV Venlo jaarlijks een convenant vaststellen genaamd ‘Convenant Betaald Voetbal Gemeente Venlo’ met onder andere als doel crimineel gedrag, overlast en onveiligheid rondom het betaalde voetbal effectief en gericht aan te pakken;

Besluit:

Ter uitvoering van artikel 2:84 van de APV Venlo beleid vast te stellen als ‘Beleid Stadionomgevingsverboden Venlo 2014:

Begripsbepalingen:

- BVO: In deze is er sprake van de betaald voetbalorganisatie VVV Venlo.

Algemeen:

 • 1.

  Een stadionomgevingsverbod kan, wanneer dit in het kader van de bescherming van de openbare orde noodzakelijk is, worden opgelegd aan een persoon die een privaatrechtelijk dan wel strafrechtelijk stadionverbod heeft gekregen.

 • 2.

  Indien de openbare orde rondom het stadion in het geding is kan een stadionomgevingsverbod ook worden opgelegd aan een persoon die de openbare orde bij voetbalwedstrijden heeft verstoord of dreigt te verstoren, maar geen privaatrechtelijk en/of strafrechtelijk stadionverbod heeft.

Omgeving:

 • 3.

  Het gebied waarvoor het stadionomgevingsverbod geldt is het gebied in de omgeving van het VVV stadion, zijnde het gebied gelegen tussen Auxiliatrixweg, Kaldenkerkerweg, Europaplein, Klagenfurtlaan, Leutherweg, Kapelaan Nausstraat, Willem van Bommelstraat, Vierpaardjes, spoorlijn Venlo-Kaldenkerken. Dit besluit omvat mede de genoemde wegen zelf.

 • 4.

  Indien de persoon aan wie het stadionomgevingsverbod gegeven wordt in het gebied waarvoor het stadionomgevingsverbod geldt woont of werkt, wordt het gebied zodanig aangepast dat die persoon een aanlooproute heeft naar en van zijn woning of werklocatie.

Termijn/duur:

 • 5.

  Wanneer een stadionomgevingsverbod wordt opgelegd in navolging van een privaatrechtelijk stadionverbod, wordt in geval van de in bijlage 1 genoemde overtredingen de in de bijlage genoemde bijbehorende duur gehanteerd.

 • 6.

  Wanneer een stadionomgevingsverbod wordt opgelegd in navolging van een strafrechtelijk stadionverbod, correspondeert de duur van het stadionomgevingsverbod met de duur van het strafrechtelijke stadionverbod.

 • 7.

  Wanneer zowel een privaatrechtelijk als strafrechtelijk stadionverbod wordt opgelegd, correspondeert de duur van het stadionomgevingsverbod met de termijn van het langstdurende stadionverbod.

 • 8.

  Wanneer een stadionomgevingsverbod wordt opgelegd wegens het verstoren van de openbare orde, zonder dat dit heeft geleid tot een privaatrechtelijk dan wel strafrechtelijk stadionverbod, neemt de burgemeester een besluit over de duur van het stadionomgevingsverbod. Indien hierbij sprake is van een in bijlage 1 genoemde overtreding, wordt de in de bijlage genoemde bijbehorende duur gehanteerd.

 • 9.

  Bijzondere omstandigheden kunnen voor de burgemeester aanleiding geven af te wijken van de in de tabel genoemde duur van het stadionomgevingsverbod. Indien de burgemeester besluit hiervan af te wijken, dient dit te worden gemotiveerd in het besluit.

 • 10.

  Een stadionomgevingsverbod geldt voor alle wedstrijden binnen de daarin genoemde geldigheidsduur, ongeacht het risicoprofiel van de wedstrijd.

Procedure:

 • 11.

  Het stadionomgevingsverbod wordt opgelegd binnen tien weken nadat de verstoring van de openbare orde heeft plaatsgevonden.

 • 12.

  In de beschikking wordt duidelijk aangegeven voor welk tijdvak het stadionomgevingsverbod geldt en op grond van welke feiten een stadionomgevingsverbod wordt opgelegd.

Venlo, 10 december 2013

Burgemeester van Venlo,  

Bijlagen

Bijlagen