Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven gemeente Venlo 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sluitingstijden horecabedrijven gemeente Venlo 2014
CiteertitelBeleidsregels sluitingstijden horecabedrijven
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Venlo / APV Venlo
 2. Algemene plaatselijke verordening Venlo / APV Venlo
 3. Algemene plaatselijke verordening Venlo / APV Venlo
 4. Algemene plaatselijke verordening Venlo / APV Venlo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201401-01-2017nieuwe regeling

24-03-2014

Gemeenteblad jaargang 2014, nummer 18373, d.d. 02-04-2014

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven gemeente Venlo 2014

 

 

Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven gemeente Venlo 2014

Inleiding

Sinds 1 september 2003 is het voor horecabedrijven in een deel van de binnenstad van Venlo mogelijk om met een nachtvergunning in de weekeinden (nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag) ook na 02.00 uur publiek toe te laten. Omdat de toepassing van deze be-leidsregel zorgde voor een ongelijke situatie tussen horecabedrijven in de verschillende stadsdelen in Venlo, heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor een eenduidig sluitings-tijdenbeleid voor de gehele gemeente Venlo.

Op grond van de Apv Venlo heeft de burgemeester met betrekking tot de vaststelling van (afwijkende) sluitingstijden voor horecabedrijven (artikel 2:30) en de handhaving van de voorschriften (artikelen 1:6, 2:29g en 2:29i) daaromtrent een aantal bevoegdheden. Met het oog op de uitoefening van die bevoegdheden heeft de burgemeester, de voorliggende be-leidsregel vastgesteld.

Sluitingstijden / nachtvergunning

In de gehele gemeente Venlo¹ is het voor horecabedrijven mogelijk om een nachtvergunning te verkrijgen zodat horecabedrijven in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag na 02.00 uur geopend kunnen zijn. De voorwaarden voor het verlenen van de nachtvergunningen zijn:

 • Er vindt een akoestisch onderzoek plaats;

 • Er wordt een geluidsbegrenzer geïnstalleerd en deze wordt verzegeld².

Voor horecabedrijven gelden de volgende sluitingstijden (voor zover in de individuele exploi-tatievergunning niet anderszins is vermeld):

 • Alle horecabedrijven in Venlo kunnen van zondag- tot en met donderdagnacht tot 02.00 uur geopend zijn;

 • Horecabedrijven zonder nachtvergunning, dienen op vrijdag- en zaterdagnacht uiterlijk om 02.00 uur gesloten te zijn;

 • Horecabedrijven die een nachtvergunning bezitten, sluiten op vrijdag- en zaterdagnacht uiterlijk om 04.00 uur het horecabedrijf.

Collectieve uitzonderingen

Het bovenstaande geldt echter niet op de onderstaande data:

Voor iedereen:

 • In de nacht van 31 december op 1 januari geldt voor alle horecabedrijven in de gemeente Venlo een ontheffing van de sluitingstijden tot 07.00 uur;

 • Op de zaterdag-, zondag- en maandagnacht van de carnaval geldt voor alle horecabe-drijven in de gemeente Venlo een sluitingstijd van 04.00 uur;

Voor iedereen met nachtvergunning:

 • De nacht van 1 januari op 2 januari geldt als een vrijdag- of een zaterdagnacht;

 • De nachten van eerste op tweede Paasdag en van eerste op tweede Pinksterdag gelden als een vrijdag- of een zaterdagnacht;

 • De nacht van 26 april op 27 april geldt als een vrijdag- of een zaterdagnacht;

 • De nachten van 25 december op 26 december en van 26 december op 27 december gelden als een vrijdag- of een zaterdagnacht;

Arcen:

• Op de 6 woensdagnachten tijdens de sfeermarkten in Arcen mogen de horecabedrijven in Arcen tot 04.00 uur geopend zijn;

Velden:

 • Op de zaterdag in januari waarop de Carnavalsprins in Velden uitkomt mag het horeca-bedrijf, dat door de Carnavalsprins als residentie wordt gekozen tot 04.00 uur geopend zijn (’s-nachts);

 • Op Gekke Maandag en Brokke Dinsdag mogen de horecabedrijven in Velden geopend zijn tot uiterlijk 04.00 uur;

Arcen, Lomm en Velden:

 • Tijdens de kermissen in Arcen, Lomm en Velden mogen de horecabedrijven in het dorp waar kermis wordt gevierd op de zaterdag-, zondag- en maandagnacht tot uiterlijk 03.00 uur geopend zijn;

Venlo:

 • Tijdens de Nach van ut Limburgs Leed mogen de deelnemende horecabedrijven in het centrum van Venlo tot uiterlijk 04.00 uur geopend zijn;

Tegelen:

 • Op de “Kingsnight” en “The Night Before” mogen de horecabedrijven in Tegelen tot uiter-lijk 04.00 uur geopend zijn.

Ook bij andere speciale gebeurtenissen heeft de burgemeester de bevoegdheid om collec-tieve ontheffingen van de sluitingstijden af te geven. Afhankelijk van de gebeurtenis geldt een eindtijd, die zo tijdig mogelijk bekend zal worden gemaakt.

Aangezien alle horecaondernemers middels een nachtvergunning in de gelegenheid worden gesteld om na 02.00 uur geopend te kunnen zijn, worden er geen incidentele ontheffingen van sluitingstijden verleend.

Handhaving

Indien een horecabedrijf gesloten dient te zijn, is het horecabedrijf niet meer in bedrijf en zijn er geen bezoekers meer in het horecabedrijf, inclusief het daarbij behorende terras, aanwezig. In de Apv Venlo is nader beschreven wat onder bezoekers wordt verstaan.

Het is van belang dat het voor publiek geopend houden van een horecabedrijf niet op andere tijden plaatsvindt dan is toegestaan. Dat kan namelijk leiden tot een onaanvaardbare aantas-ting van het woon- en leefklimaat, onder meer omdat horecabedrijven zonder nachtvergun-ning doorgaans niet aan de eisen met betrekking tot de geluidwerende voorzieningen voldoen. Omwonenden van horecabedrijven en belanghebbende branchegenoten hebben er recht op dat de voorschriften, die zien op het voorkomen van overlast, strikt worden nageleefd.

Er wordt een handhavingsbeleid toegepast dat toeziet op correcte naleving van de sluitings-tijden. Er zal overeenkomstig deze beleidsregels worden gehandeld, zonder dat er eerst een waarschuwing plaatsvindt.

Indien wordt vastgesteld dat een inrichting buiten de toegestane sluitingstijden en zonder vereiste nachtvergunning of ontheffing geopend is, wordt de inrichting al dan niet gedeeltelijk (tijdelijk) gesloten verklaard.

Hiervoor geldt de volgende handhavingsmatrix:

Overtreding

Bestuursrechtelijke maatregel

Strafrechtelijk

Geldende sluitingstijd

1ste overtreding: één week elke dag om 0.00 uur sluiten 2de overtreding: twee weken elke dag om 0.00 uur sluiten 3de overtreding: vier weken elke dag om 0.00 uur sluiten 4de overtreding: vier weken elke dag om 0.00 uur sluiten en intrekken nachtvergunning (indien verleend) voor de duur van één jaar

Bij alle overtredingen waarbij PV is opgemaakt geldt dat de strafrechtelijke afhandeling wordt uitgevoerd door het OM

Voor de opbouw van maatregelen naar aanleiding van bij herhaling geconstateerde overtre-dingen geldt een periode van één jaar tussen de opeenvolgende overtredingen. De overtre-dingen die geconstateerd zijn onder de werking van de hiervoor geldende “beleidsregels slui-tingstijden horecabedrijven” uit zowel 2011 als 2012 worden meegenomen in deze opbouw.

Indien tijdens de periode dat een maatregel geldt opnieuw een overtreding wordt begaan, gaat de volgende maatregel altijd na afloop van de vorige in.

Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van de burgemeester om de exploitatievergunning van het horecabedrijf in te trekken, dan wel het horecabedrijf volledig (tijdelijk) te sluiten op grond van de betreffende artikelen van de Apv Venlo.

Afwijkingsbevoegdheid

De burgemeester van Venlo heeft de bevoegdheid om in geval van bijzondere omstandighe-den gemotiveerd af te wijken van het voorliggende beleid.

Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven”.

Inwerkingtreding

De beleidsregels zijn vastgesteld door de burgemeester van Venlo op 24 maart 2014. De beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking. De “oude” beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven vastgesteld en in werking getreden per 7 juni 2012 (publicatie in het E3-journaal d.d. 6 juni 2012) komen hierbij te vervallen.  

 

 

Voetnoten

 

¹

Met uitzondering van het een gedeelte van de binnenstad van Venlo dat begrensd is door Peperstraat, Havenkade (van Peperstraat tot doorsteek Oude Markt), Maaskade, St. Urbanusweg, Noord Buitensingel, Parkstraat, Mgr. Nolensplein, Bolwaterstraat, en Kwietheuvel (met inbegrip van de aan die straten gelegen percelen). In dit gebied geldt een verscherpt regiem omdat het woon- en leefklimaat daar onder bijzonder grote druk staat, onder andere vanwege de handel in verdovende middelen. Uitgezonderd hiervan zijn de percelen gelegen aan de Maaskade 1 tot en met Maaskade 29.

 

²

Mocht er uit het akoestisch onderzoek blijken dat de inrichting afdoende geïsoleerd is en dat redelijkerwijs geen overschrijding van de geluidsnormen mogelijk is, kan de burgemeester afzien van de eis om een begrenzer te installeren. De wettelijke geluidsnormen blijven echter onverminderd van kracht.