Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo 2016
CiteertitelStimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2017Nieuwe regeling

21-12-2016

Gemeenteblad jaargang 2016, nummer 188409

1054230

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo 2016

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 22 november 2016, registratienummer 1054230;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Overwegende dat de gemeenteraad het Gemeentelijk rioleringsplan 2014-2023 heeft vastgesteld;

dat het van belang is te stimuleren dat het rioolstelsel minder hemelwater te verwerken krijgt;

dat het Waterschap de “Beleidsregel afkoppeling hemelwater” heeft vastgesteld;

dat de subsidiegelden voor de jaren 2016-2018 worden gedekt uit het GRP Venlo onderdeel ‘watertaken (X) “;

besluit(en) vast te stellen:

De “Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo 2016”

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   Afkoppeling: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt, legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie;

  • b.

   Verhard oppervlak: daken, verharde erven, verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

  • c.

   Gemengde riolering: een gemeentelijke riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

  • d.

   Private partijen: alle rechtspersonen, niet- zijnde bestuursorganen, zoals burgers, bedrijven en woningcorporaties;

  • e.

   Private terreinen: terreinen die in eigendom zijn van een private partij;

  • f.

   College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo;

  • g.

   Waterschap: Waterschap Peel en Maasvallei dan wel haar rechtsopvolger.

  • h.

   Wet: Algemene wet bestuursrecht

 • 2.

  De definities uit de Wet zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover niet nader bepaald in deze regeling .

Artikel 2 Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken voor afkoppeling.

Artikel 3 Wijze van verdeling

 • 1.

  Bij de verdeling van het beschikbaar gestelde bedrag houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

 • 2.

  . Aanvragen die het jaarlijks beschikbare gestelde bedrag (subsidieplafond) overschrijden, kunnen geweigerd worden.

Artikel 4 Algemene vereisten van subsidiëring

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van privaat terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Venlo;

 • 2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 40 m2.

Afkoppeling geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie pag. 4-5 van de brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse waterbeheerders ) tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.(zie http://www.waterklaar.nl/wp-content/uploads/Brochure-Regenwater-schoon-naar-beek-en-bodem.pdf

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Bij oppervlakten afgekoppeld verhard oppervlak vanaf 40 m2 tot 200m² bedraagt de subsidie een vast bedrag per m2 afgekoppeld oppervlak (horizontaal gemeten ). De hoogte van dit vast bedrag per m2 wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

 • 2.

  Bij oppervlakten groter dan 200 m2 worden de werkelijke kosten van afkoppeling vergoed, tot maximaal het door het college vastgestelde bedrag per vierkante meter (horizontaal gemeten).

Artikel 6 De aanvraag

 • 1.

  Het college is bevoegd te beslissen op een aanvraag om subsidie als bedoeld in lid 2.

 • 2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast, waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden. Daartoe behoren in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak, gegevens waar uit blijkt dat de afkoppeling in overeenstemming is met de “Voorkeurstabel afkoppelen” en bij oppervlakten groter dan 200 m2 de werkelijke kosten van afkoppeling.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde (eigenaar) worden ingediend.

 • 4.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 7 Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 • 4.

  Aan de beschikking tot subsidieverlening kunnen voorschriften worden verbonden. In elk geval zal aan de beschikking als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en dat voorzieningen daartoe doelmatig worden onderhouden.

 • 5.

  Het college kan de beschikking tot subsidieverlening intrekken of wijzigen indien de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10.

 • 6.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 8 Vastelling subsidieverlening/Betaling c.q. terugvordering

 • 1.

  Bij afkoppeling van oppervlakten kleiner dan 200 m2 is de beschikking tot subsidieverlening tevens de subsidievaststelling. Uitbetaling zal plaatsvinden binnen 6 weken na de bekendmaking van beschikking tot subsidieverlening.

 • 2.

  Bij afkoppeling van oppervlakten groter dan 200 m2 is de gereedmelding als bedoeld in artikel 10 lid 3 tevens de aanvraag tot subsidievaststelling. Op de aanvraag tot subsidievaststelling wordt conform artikel 4:13 van de Wet binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag beslist. Uitbetaling zal conform artikel 4:87 van de Wet plaatsvinden binnen 6 weken na de bekendmaking van de beslissing op de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 3.

  De beschikbaar gestelde subsidie kan, geheel worden teruggevorderd indien:

  • -

   Binnen 6 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak, zoals omschreven in de beschikking tot subsidieverlening, niet is afgekoppeld;

  • -

   De subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10.

 • 4.

  Het terug te vorderen bedrag kan met toepassing van artikel 4:41 van de Wet worden vermeerderd met de door de gemeente gemaakte kosten, die in verband staan met de subsidieverlening en de terugvordering als bedoeld in lid 3.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie:

  • -

   Indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

  • -

   Indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, tweede lid;

  • -

   Indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • -

   Indien afkoppeling zal leiden tot overlast op aanliggende percelen;

  • -

   Indient afkoppeling anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

  • -

   Indien met het afkoppelen een aanvang is gemaakt voordat het college op de aanvraag voor subsidie heeft beslist.

 • 2.

  Het college kan de subsidie (geheel of gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • -

   De afkoppeling niet of niet geheel zal plaatsvinden;

  • -

   Voor het afkoppelen van oppervlakken groter dan 200 m2, kosten worden opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd;

  • -

   De aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of;

  • -

   De subsidieverlening anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist of behoorde te weten, of:

  • -

   De aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in het subsidiebesluit omschreven wijze.

 • 2

  De subsidieontvanger is verplicht de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorschriften na te leven

 • 3

  De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling aan het college te melden binnen 4 weken na realisatie, waarbij foto’s van de uitvoering en het eindresultaat worden overgelegd. Indien subsidie is verstrekt voor het afkoppelen van meer dan 200 m2 verhard oppervlak moet tevens de gespecificeerde factuur van de kosten aan het college worden overgelegd.

 • 4

  Nadat het gereed komen van de afkoppeling is gemeld, is de subsidieontvanger verplicht aan toezichthouders van de gemeente Venlo toegang te verlenen tot het private terrein waarop en voor zover de beschikking tot subsidieverlening van toepassing is. Artikel 5:13 van de Wet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige regeling tot onbillijkheden leidt, op een voor aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze regeling.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2017.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als : “Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo 2016”

 • 3.

  Deze regeling vervalt zodra het college gedurende 5 jaar geen subsidie beschikbaar heeft gesteld.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2016

De griffier, De voorzitter

Geert van Soest, Antoin Scholten