Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Subsidieregel zorg voor elkaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel zorg voor elkaar
CiteertitelZorg voor elkaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Venlo 2010 (AsV)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201719-04-2018nieuw

11-07-2017

Gemeenteblad jaargang 2017, nummer 121499

crm 1178714

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel zorg voor elkaar

 

 

Subsidieregel Zorg voor elkaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo,

gezien het voorstel van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 11 juli 2017;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2010 (AsV);

overwegende, dat:

de Subsidieregel maatschappelijke participatie die vanaf 2017 van kracht is een pilot betrof, en aanpassing behoefde op basis van de ervaringen in 2017,

besluiten,

vast te stellen de:

SubsidieregelZorg voor elkaar

Deze Subsidieregel is gebaseerd op de Algemene subsidieverordening Venlo 2010 (AsV).

1.Beleidsinhoud

De activiteiten leveren een bijdrage aan één of meerdere opgaven van de gemeente Venlo zoals geformuleerd in de Sociale Structuurvisie:

 • I.

  Iedereen levert een bijdrage naar vermogen aan onze samenleving: meedoen.

 • II.

  Iedereen ontwikkelt zijn competenties: persoonlijke ontwikkeling.

 • III.

  Iedereen werkt aan zijn vitaliteit en gezondheid, waar nodig bieden wij zorg of een vangnet: we hebben zorg voor gezond en vitaal.

 • IV.

  Iedereen heeft recht op een veilig bestaan en werkt mee aan een veilige leefomgeving.

2. Wat wordt met de subsidie beoogd (doel)?

De Subsidieregel Zorg voor elkaar heeft tot doel maatschappelijke participatie van kwetsbare inwoners te bevorderen. We stimuleren en ondersteunen vrijwilligersinitiatieven die hier een bijdrage aan leveren. Door belemmeringen om mee te doen bij kwetsbare inwoners weg te nemen, door kwetsbare inwoners te ondersteunen of door zelfredzame inwoners van Venlo te activeren om kwetsbare inwoners te helpen.

3.Doelgroep

De activiteiten richten zich op meedoen van kwetsbare inwoners, ofwel inwoners die belemmeringen ervaren om mee te doen in de samenleving als gevolg van:

 • -

  een gezondheidsachterstand, beperking of een ziekte.

 • -

  geaardheid, huidskleur of (niet-Westerse) afkomst.

 • -

  een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • -

  financiële problemen.

 • -

  eenzaamheid of het ontbreken van een sociaal netwerk in Venlo.

4. Subsidievoorwaarden

De aanvrager:

 • ·

  Aanvrager is een vrijwilligersorganisatie (bij eenmalige subsidie kan een uitzondering gemaakt worden en kan aanvrager ook een informele vrijwilligersorganisatie zijn). Het reguliere aanbod van ouderenorganisaties is uitgezonderd van deze Subsidieregel.

  • 1.

   Doel:

 • ·

  De activiteiten dragen bij aan het doel van de Subsidieregel: door de activiteiten / het initiatief doen kwetsbare mensen mee aan de samenleving.

 • ·

  De activiteiten zijn toegankelijk voor de doelgroep en niet discriminerend op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

 • ·

  Er is behoefte aan de activiteiten door de doelgroep en er wordt niet al in enigszins vergelijkbare en/of voldoende mate in voorzien binnen de gemeente Venlo.

  • 2.

   Betrokkenheid deelnemers:

 • ·

  Aanvrager zet zich in om de activiteit(en) bij de hele doelgroep onder de aandacht te brengen en houden en aanvrager zorgt dat het aanbod bekend is bij het Informatie & Adviespunt in de betreffende wijk.

 • ·

  Aanvrager vraagt een bijdrage (naar vermogen) van de deelnemers aan de activiteit / het initiatief. De bijdrage kan financieel zijn, maar ook een tegenprestatie.

  • 3.

   Ondernemerschap:

 • ·

  De aanvrager heeft aantoonbaar geprobeerd inkomsten te verwerven in de vorm van financiële, materiele dan wel een maatschappelijke bijdrage van derden.

 • ·

  Voor de activiteiten kan aantoonbaar geen aanspraak gemaakt worden op andere subsidie- of ondersteuningsmogelijkheden.

 • ·

  Aanvrager werkt actief samen met relevante ketenpartners in de wijk en de Huizen van de Wijk.

De subsidieaanvraag voldoet naast bovengenoemde voorwaarden aan minimaal één van onderstaande criteria (bij de toelichting worden deze voorwaarden nader toegelicht):

 • 4.

  Social return

  • ·

   De aanvrager biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om mee te helpen bij de activiteiten / het initiatief.

 • 5.

  Innovatie

  • ·

   De activiteiten / het initiatief is vernieuwend en sluit aan op veranderingen in de samenleving.

 • 6.

  Cradle-2-cradle en duurzaamheid

  • ·

   De aanvrager heeft oog voor duurzaamheid bij de inzet van mensen en materialen.

Aanvullende voorwaarden eenmalige subsidie

 • ·

  De activiteit betreft een eenmalige gebeurtenis om het reguliere aanbod te verbeteren en/of

 • ·

  Het betreft een startactiviteit om een nieuwe vrijwilligersorganisatie op te zetten.

5. Subsidieaanvraag (in te vullen middels een format)

De subsidieaanvraag bevat naast de algemene verplichtingen in de AsV (art. 7):

 • ·

  Activiteitenplan: een korte beschrijving van de activiteit(en):

  • -

   Hoe vaak worden er activiteiten georganiseerd per jaar?

  • -

   Hoeveel kwetsbare inwoners van Venlo nemen naar verwachting gemiddeld per activiteit deel?

  • -

   Hoeveel vrijwilligers helpen naar verwachting gemiddeld bij een activiteit?

 • ·

  Een puntsgewijze beschrijving waaruit blijkt dat de aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden van de Subsidieregel.

 • ·

  Een begroting van de gehele organisatie waaruit de subsidiabele kosten te herleiden zijn.

 • ·

  Een toelichting waarom subsidie noodzakelijk is en waarom het tekort in de begroting niet op een andere manier te financieren is (zoals eigen bijdragen van deelnemers).

Subsidiemethode

Subsidie wordt verleend voor het tekort dat optreedt in de subsidiabele kosten. Bij het bepalen van het tekort worden in ieder geval alle begrote inkomsten betrokken als ook mogelijkheden het tekort anderszins te dekken bijvoorbeeld gelet op de vermogenspositie van de organisatie. Subsidiabele kosten zijn:

 • -

  Directe kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de beschreven activiteiten, met uitzondering van de kosten van verteer en vertier.

 • -

  Organisatiekosten (algemeen, bestuur, secretariaat, kantoorkosten, PR) en huisvestingskosten die noodzakelijk zijn om de activiteit plaats te laten vinden en waarvoor geen goedkopere alternatieven zijn.

 • -

  Materiaalkosten, en wel op basis van de goedkoopst mogelijke kosten.

 • -

  Kosten van een betaalde kracht om vrijwilligers te begeleiden, wanneer dit strikt noodzakelijk is om vrijwilligers te begeleiden vanwege de kwetsbaarheid van deelnemers of de omvang van de activiteiten.

 • -

  Vrijwilligerskosten (scholing, waardering).

Voor alle begrote, subsidiabele kosten geldt dat deze subsidiabel zijn voor zover zij in redelijke verhouding staan tot aard en omvang van de activiteiten en strikt noodzakelijk zijn om de activiteiten te laten plaatsvinden.

6.Soort subsidie

Deze Subsidieregel omvat structurele en eenmalige subsidies (hoofdstuk 2 en 3 van de AsV).

I Structurele subsidie

-Structurele subsidies worden verleend voor maximaal 4 jaar.

II Eenmalige subsidie

 • -

  Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst

7. Subsidieplafond

Het college van B&W stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de structurele en de eenmalige subsidies binnen deze Subsidieregel.

Verdeling budget structurele subsidie bij overschrijding subsidieplafond:

 • -

  De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de in deze Subsidieregel opgenomen puntentabel, waarbij een organisatie in aanmerking komt voor subsidie als wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden en er een score van minimaal 30 punten is behaald.

 • -

  De subsidie wordt verdeeld in volgorde van aanvragen die het hoogst scoren bij de beoordeling op de subsidievoorwaarden (zie hieronder de puntentabel).

 • -

  Bij gelijke punten wordt de volgorde bepaald aan de hand van het moment van ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

 • -

  De subsidieaanvragen met de hoogste scores wordt subsidie verleend, tot het subsidieplafond wordt bereikt. Hierbij geldt dat eventuele reeds meerjarig verleende subsidies als eerste van het subsidieplafond worden afgetrokken. De overige aanvragen, die het subsidieplafond overschrijden, worden afgewezen.

 • -

  Alvorens een besluit te nemen brengt een waarderingscommissie een vrijblijvend advies uit aan het college.

Verdeling budget eenmalige subsidie bij overschrijding subsidieplafond:

 • -

  De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de in deze Subsidieregel opgenomen puntentabel, waarbij een organisatie in aanmerking komt voor subsidie als wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden en er een score van minimaal 30 punten is behaald.

 • -

  Het budget wordt verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst van toewijsbare aanvragen voor subsidie tot het subsidieplafond bereikt wordt.

Nr.

Subsidievoorwaarde

Waardering en punten

1.

Doel subsidie

Niet

0

Matig

8

Goed

17

Uitstekend

25

2.

Betrokkenheid deelnemers

.

Niet

0

Matig

8

Goed

17

Uitstekend

25

3.

Ondernemerschap aanvrager

Niet

0

Matig

6

Goed

14

Uitstekend

20

4.

Social Return

Niet

0

Matig

3

Goed

7

Uitstekend

10

5.

Innovatie

Niet

0

Matig

3

Goed

7

Uitstekend

10

6.

Slim gebruik van energie (C2C)

Niet

0

Matig

3

Goed

7

Uitstekend

10

8.Subsidie 2018 en afbouwregeling ouderenorganisaties

Omdat het aanbod van ouderenorganisaties niet meer valt onder deze Subsidieregel, wordt onderstaande (afbouw)regeling voor het subsidiejaar 2018 gehanteerd:.

 • 1.

  Voor het subsidiejaar 2018 ontvangen ouderenorganisatie een bijdrage van € 4,00 per lid (peildatum 1 januari 2017).

 • 2.

  Subsidieverlening en -vaststelling vallen samen.

 • 3.

  Indien de bijdrage voor het subsidiejaar 2018, meer dan 25% minder bedraagt dan de totale subsidie voor het jaar 2016, wordt een extra bijdrage verstrekt van 50% in het verschil.

9. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en wordt aangehaald als "Zorg voor elkaar".

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en wordt aangehaald als "Zorg voor elkeer".

 • 1.

  Met ingang van de dag als bedoeld onder 1. wordt ingetrokken:

 • Subsidieregel Maatschappelijke Participatie zoals vastgesteld d.d. 6 juli 2016.

 • 3.

  Aanvragen tot verlening van subsidie die op basis van de onder 2. genoemde Subsidieregel zijn ingediend en waarop nog niet beslist is bij het in werking treden van de Subsidieregel Zorg voor elkaar, worden afgehandeld krachtens de Subsidieregel Zorg voor elkaar.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017,

de secretaris, de burgemeester

René van Loon, Antoin Scholten

Nota-toelichting  

Toelichting

Begrippen

 • -

  Activiteiten => naast het organiseren van activiteiten voor kwetsbare inwoners van Venlo kan de subsidieaanvraag ook individuele hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners van Venlo betreffen.

 • -

  Directe kosten => kosten die direct verbonden zijn aan de activiteit(en), en noodzakelijk zijn om de activiteit mogelijk te maken.

 • -

  Informatie & advies => laagdrempelige informatiepunten in de Huizen van de Wijk; deze worden gerund door vrijwilligers. Voor informatie en locaties: SamenZijnWijVenlo.nl.

 • -

  Subsidiabelelasten => geraamde kosten die rechtstreeks verband houden met de activiteiten zelf. Dit houdt in dat er geen subsidie wordt verleend voor het aanbieden van consumpties, muziek, versiering etc.

 • -

  Vrijwilligersorganisatie => een formeel georganiseerd verband (rechtspersoon) van mensen dat met regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij de inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan. Het ondersteunen van vrijwilligers kan door een betaalde kracht worden gedaan, wanneer dit nodig is om kwaliteit en continuïteit te borgen.

 • -

  Waarderingscommissie => jaarlijks te formeren onafhankelijke commissie die de gemeente ondersteunt/adviseert bij de beoordeling van de subsidieaanvragen.

Toelichting en voorbeelden subsidievoorwaarden

 • 1.

  Doel subsidie => levert de aanvraag een bijdrage aan het doel van de subsidie, namelijk dat kwetsbare inwoners van Venlo mee doen aan de samenleving?

 • 2.

  Betrokkenheid deelnemers => we streven ernaar dat iedereen in Venlo zo zelfstandig mogelijk is , meedoet, en zelf ook iets doet voor een ander. Dit betekent dat de deelnemers naar vermogen zelf een bijdrage leveren aan de activiteiten. Deze bijdrage kan financieel zijn, een bijdrage in materialen of een bijdrage door mee te helpen of iets voor een ander te doen. We verwachten dat de aanvrager beschrijft op welke wijze deelnemers naar vermogen een bijdrage leveren. Dit betekent dat als deelnemers niet in staat zijn om een bijdrage te leveren, de aanvrager toch hoog kan scoren op dit criterium.

 • 3.

  Ondernemerschap aanvrager => wij vinden het belangrijk dat een vrijwilligersorganisatie zelfstandig is en niet volledig afhankelijk is van overheidssubsidie. Daarom juichen wij toe dat een aanvrager ook actief andere middelen genereert, bijvoorbeeld bij ondernemers of fondsen.

 • 4.

  Social return => van inwoners van Venlo die (tijdelijk) niet kunnen re-integreren op de reguliere arbeidsmarkt verwachten we dat zij actief meedoen aan de samenleving, liefst in de eigen wijk. Wij verwachten van vrijwilligersorganisaties dat zij deze mensen een kans bieden om mee te doen, bijvoorbeeld door hen de kans te geven mee te helpen als vrijwilliger.

 • 5.

  Innovatie => de samenleving verandert voortdurend. We verwachten dat initiatieven inspelen op deze veranderingen. Wanneer het aanbod van een aanvraag echt anders is, durft te proberen met een nieuwe methode, dan waarderen we dat.

 • 6.

  Slim gebruik van energie / Cradle-toCradle (C2C) => Cradle-to-cradle betekent letterlijk van wieg tot wieg.

  • -

   Dit betekent dat we rekening houden met toekomstige generaties; dat de dingen die wij nu doen niet ten koste gaan van onze (klein)kinderen.

  • -

   Kringloop is onze kracht. We richten ons op een gezonde samenleving zonder afval. Opnieuw gebruiken van materialen is een goed voorbeeld, maar ook ruilen van materialen of diensten of het delen van de groente van een buurtmoestuin.

  • -

   Alles is weer een bouwsteen voor iets anders: materialen, maar ook creativiteit, kennis en talenten. We laten niets onbenut! Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van kennis van mensen: oud helpt jong.

Voor meer informatie of tips zijn bewonersondersteuners beschikbaar (SamenZijnWijVenlo.nl).

Verdeling budget structurele subsidie bij overschrijding subsidieplafond

Bij de beoordeling van de structurele subsidieaanvragen wordt de gemeente ondersteund door een onafhankelijke waarderingscommissie.

Werkwijze

 • -

  De subsidie voor structurele subsidies wordt verdeeld in volgorde van aanvragen die het hoogst scoren op de beschreven criteria (waarderingstoets).

 • -

  Bij gelijke score wordt de volgorde bepaald aan de hand van het moment van ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

 • -

  Bij de beoordeling wordt de gemeente geadviseerd door een onafhankelijke waarderingscommissie. De gemeente neemt het uiteindelijke besluit, waarbij om moverende redenen afgeweken kan worden van het advies van de waarderingscommissie.

 • -

  De waarderingen in de tabel worden omgerekend naar een aantal punten. De subsidieaanvragen met de hoogste scores wordt subsidie verleend, tot het subsidieplafond wordt bereikt. Hierbij geldt dat eventuele reeds meerjarig verleende subsidies als eerste van het subsidieplafond worden afgetrokken. De overige aanvragen, die het subsidieplafond overschrijden, worden afgewezen.

De aanvragen worden ingedeeld in twee of drie categorieën, afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen en het aantal leden van de waarderingscommissie.

Iedere commissie bestaat uit minimaal 3 personen. Alle aanvragers van een structurele subsidie op grond van deze Subsidieregel worden uitgenodigd om zitting te nemen in de waarderingscommissie. Indien zich meer geïnteresseerden melden dan nodig, wordt geloot. Wanneer er onvoldoende geïnteresseerden zijn, dan worden ook inwoners van Venlo uitgenodigd zitting nemen in de commissie. Leden van de waarderingscommissie worden nooit ingediend in de groep waarbinnen hun eigen aanvraag behandeld wordt en:

 • -

  onthouden zich van toetsing als er belangenverstrengeling is of lijkt te zijn;

 • -

  stellen zich constructief op ten aanzien van de aanvraag en de aanvragers;

 • -

  behandelen de te beoordelen aanvragen en toetsing vertrouwelijk;

 • -

  verdiepen zich zo mogelijk verder in de aanvraag, de achtergrond en de uitvoering;

Leden zijn maximaal twee aansluitende jaren lid van een waarderingscommissie.