Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van textiel en schoenen aan de inzameldienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van textiel en schoenen aan de inzameldienst
CiteertitelBesluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van textiel en schoenen aan de inzameldienst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van textiel en schoenen aan de inzameldienst, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders van Venlo d.d. 9 november 2004 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo, art. 9
  2. Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo, art. 14
  3. Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo, art. 17
  4. Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo, art. 18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

05-01-2010

E3-journaal, 06-01-2010

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van textiel en schoenen aan de inzameldienst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van het projectcollege d.d. 3 november 2009;

gelet op de artikelen 4, 9 en 10 van de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo;

mede gelet op de Wet tot herindeling van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo;

besluiten:

vast te stellen het navolgende Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van textiel en schoenen aan de inzameldienst;

Artikel 1

Textiel en schoenen dienen afzonderlijk van de overige huishoudelijke afvalstoffen aangeboden te worden in speciaal daarvoor door of vanwege de gemeente geplaatste (ondergrondse) textielcontainers, of dienen apart aangeboden te worden aan de inzamelaars die elke twee maanden middels huis-aan-huisinzameling het textiel ophaalt.

Voor de laatste inzameling wordt jaarlijks een Kledinginzamelplan opgesteld.

Artikel 2

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van dit besluit mogen textiel en schoenen ook worden aangeboden aan de volgende charitatieve instellingen welke zijn gevestigd in de gemeente Venlo: Stichting Doortocht, Stichting Medemens, Terres des Hommes en De Kleijerkas.

Artikel 3

De huis-aan-huisinzameling wordt bekend gemaakt bij een driemaandelijks per aansluiting door de inzamelaar te verstrekken inzamelmiddel.

Artikel 4

Indien voor het aanbieden van textiel gebruik wordt gemaakt van de door of vanwege de gemeente geplaatste (ondergrondse) textielcontainers, dient het textiel te worden aangeboden in een gesloten zak en verder overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen zoals geplaatst bij elke (ondergrondse) textielcontainer.

Artikel 5

Indien voor het aanbieden van textiel gebruik wordt gemaakt van een inzamelaar die huis-aan-huis inzamelt, dient het textiel uitsluitend op de dag van inzameling tussen 09.00 uur en 21.00 uur aangeboden te worden in de daartoe vooraf door de inzamelaar ter beschikking gestelde zak.

Artikel 6

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

  • 2.

    Op dat tijdstip wordt het Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van textiel en schoenen aan de inzameldienst, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders van Venlo d.d. 9 november 2004, ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald onder de naam “Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van textiel en schoenen aan de inzameldienst”.

Venlo, 5 januari 2010

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris de burgemeester