Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Delegatiebesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit
CiteertitelDelegatiebesluit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-200601-01-2010nieuwe regeling

22-02-2006

E3-journaal

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit

 

 

Delegatieregister

Register behorende bij het delegatiebesluit, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Venlo op 22 februari 2006 en gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 27 september 2006, waarbij bevoegdheden van de raad zijn overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Gedelegeerde bevoegdheden

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

Wet openbaarheid van bestuur

 

1.

Te beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie, als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur

Van ieder in deze namens de raad genomen besluit dient het college van burgemeester en wethouders de raad zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

 

 

 

Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

 

2.

Vervallen - - -

- - -

 

 

 

 

Algemeen

 

3

a. Het voeren van een rechtsgeding, het voortzetten van een rechtsgeding in hoger beroep of beroep in cassatie, het voeren van verweer in een rechtsgeding en het nemen van die besluiten welke voor een goede procesvoering noodzakelijk zijn. b. Het onderwerpen van een geschil aan arbitrage of bindend advies. c. Het instellen van beroep of het maken van bezwaar, indien ingevolge wettelijk voorschrift aan de gemeente of het gemeentebestuur hetzij het recht van beroep hetzij een recht bezwaar te maken toekomt, alsmede, voor zover de voorschriften dat toelaten, tot het verzoeken van een voorlopige voorziening terzake van de aangevochten beslissing. d. Het voeren van verweer in en geschil terzake van een door de gemeenteraad genomen besluit. e. Het inbrengen van bedenkingen dan wel het naar voren brengen van zienswijzen terzake van een voornemen of een ontwerpbesluit van een bestuursorgaan.

- - -

 

 

 

 

Wet op de Ruimtelijke Ordening

 

4.

Vervallen

Op een aanvraag om een vrijstelling, als bedoeld in artikel 19, 1e lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die is ingediend voor inwerkingtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening blijft de bepaling van het delegatieregister genoemd onder 4, zoals dat gold voor de inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing.

 

 

 

4a.

De bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10, 4e lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Op de bevoegdheid van burgemeester en wethouders is de op 25 april 2007 vastgestelde “Procesgang ruimtelijke ordening” van toepassing.

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders verstrekken 1 x per half jaar aan de gemeenteraad een overzicht van de genomen projectbesluiten (+ de eventueel daarbij behorende exploitatieplannen).

 

 

 

4b

De bevoegdheid tot: a. het vaststellen van een exploitatieplan bij een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10, 4e lid van de Wet ruimtelijke ordening danwel b. het nemen van een besluit om geen exploitatieplan vast te stellen bij een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10, 4e lid van de Wet op de ruimtelijke ordening, ingevolge artikel 6.12, 3 lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

 

 

 

 

 

Wet milieubeheer

 

5.

De bevoegdheid tot het geven van richtlijnen inzake de inhoud van een milieu-effectrapport , alsmede de bevoegdheid tot het verlengen van de termijn tot het geven van richtlijnen, beide als bedoeld in artikel 7.15 van de Wet milieubeheer

De bevoegdheid mag enkel worden uitgeoefend indien het richtlijnenadvies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage volledig wordt gevolgd.