Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Overgangsregeling Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOvergangsregeling Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo
CiteertitelOvergangsregeling Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuw vastgestelde regeling in het kader van de gemeentelijke herindeling Venlo, Arcen en Velden per 01-01-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 60 
 2. Wet samenvoeging gemeenten Arcen en Velden en Venlo en een deel van het grondgebied van de gemeente Bergen Lb 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

05-01-2010

E3-journaal, 06-01-2010

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Overgangsregeling Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van het Projectcollege herindeling d.d. 15 december 2009;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo van 18 juli 2009, Stb 341;

overwegende, dat in het Sociaal statuut herindeling gemeenten Venlo en Arcen en Velden in algemene zin aanvullende rechtspositionele waarborgen in de vorm van overgangsrecht zijn gegeven voor de positie van de medewerkers van de fusiegemeenten in de nieuwe gemeente. De harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van de betrokken gemeenten vraagt op een aantal onderdelen maatwerk met betrekking tot het overgangsrecht;

gelet op de instemming van de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg en de Bijzondere Ondernemingsraad, met inachtneming van ieders bevoegdheid;

besluiten:

vast te stellen de Overgangsregeling Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo.

Artikel 1 Belanghebbenden

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op medewerkers in de zin van het Sociaal statuut voor de herindeling van de gemeenten Venlo en Arcen en Velden.

 • 2.

  Tenzij anders wordt aangegeven, hebben de hierna volgende artikelen betrekking op de medewerkers van de opgeheven gemeenten Venlo en Arcen en Velden.

Artikel 2 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Sociaal statuut:

 • Het Sociaal statuut voor de herindeling gemeenten Venlo en Arcen en Velden.

 • b.

  Nieuwe gemeentelijke organisatie:

 • De organisatie van de gemeente Venlo vanaf 1 januari 2010.

 • c.

  Oude gemeentelijke organisatie:

 • De organisatie van de gemeente Venlo en Arcen en Velden, waarin de medewerker laatstelijk op 31 december 2009 zijn betrekking vervulde.

Artikel 3 Salaris en salarisvooruitzichten

De medewerker wordt het salaris en de salarisvooruitzichten verbonden aan zijn betrekking in de oude gemeentelijke organisatie gegarandeerd.

Artikel 4 Kledingtoelage

Aan het technisch uitvoerend personeel, van de opgeheven gemeente Arcen en Velden wordt tot 1 januari 2013 een halfjaarlijkse kledingtoelage toegekend ter hoogte van € 34,03 netto.

Artikel 5 Vergoeding dienstreizen

 • 1.

  De medewerker van de opgeheven gemeente Arcen en Velden heeft bij dienstreizen met de eigen fiets tot 1 januari 2013 recht op een halfjaarlijkse toelage ter hoogte van € 87,13 bruto.

 • 2.

  De medewerker van de opgeheven gemeente Arcen en Velden heeft bij dienstreizen met een eigen vervoermiddel tot 1 januari 2013 recht op vergoeding van de noodzakelijke kosten voor veer- tol- en parkeergelden.

Artikel 6 Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1.

  De medewerker van de opgeheven gemeente Arcen en Velden van wie de standplaats is gewijzigd in Venlo of Tegelen heeft over een periode van 36 maanden voor de méér kilometers woon-werkverkeer ten opzichte van de standplaats Arcen en Velden recht op vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer. De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer.

 • 2.

  De aanspraak op vergoeding als bedoeld in het eerst lid gaat in per datum standplaats Venlo of Tegelen.

Artikel 7 Bedrijfsfitness

De medewerker van de opgeheven gemeente Arcen en Velden die op 31 december 2009 deelneemt aan de regeling bedrijfsfitness bij Thermaalbad Arcen, heeft tot 1 januari 2013 recht op een tegemoetkoming van 50% in de abonnementskosten.

Artikel 8 Ongevallenverzekering

 • 1.

  De medewerker die op 13 december 2009 in dienst is van de opgeheven gemeenten Arcen en Velden en Venlo heeft bij deelname aan de collectieve ongevallenverzekering recht op een vergoeding van 50% in de premie tot 1 januari 2013.

 • 2.

  Vóór 1 januari 2013 zal met instemming van de Ondernemingsraad besluitvorming plaatsvinden over voortzetting van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, per 1 januari 2013.

Artikel 9 Bezwaarprocedure Algemene wet bestuursrecht in personele zaken

 • 1.

  Bij de behandeling van bezwaren over personele besluiten wordt het college geadviseerd door een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De benoeming van de commissieleden geschiedt door het college.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Overgangsregeling Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo”.

 • 2.

  Het college kan in gevallen waarin deze regeling niet voorziet, in overeenstemming met de commissie voor Georganiseerd Overleg een voorziening treffen.

 • 3.

  Ingeval in een individuele situatie toepassing van deze regeling tot een aperte onbillijkheid leidt, kan het college aanvullende voorzieningen treffen.

 • 4.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010, uitgezonderd artikel 5 dat voor de medewerker van de opgeheven gemeente Arcen en Velden in werking treedt per datum wijziging standplaats.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 januari 2010.

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris de burgemeester