Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Besluit mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo 2009
CiteertitelBesluit mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bevoegd orgaan is zowel B&W als Burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-04-2010nieuwe regeling

22-09-2009

E3-journaal, 30-09-2009

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo 2009

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo

en de Burgemeester van Venlo

ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

besluiten:

I

Artikel 1 (Randvoorwaarden)

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, worden de specifieke bepalingen/voorwaarden, daarbij vermeld in de als zodanig genoemde kolom van het bij dit besluit behorende schema in acht genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, worden in vergunningen, ontheffingen, toestemmingen, overeenkomsten e.d. de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen opgenomen.

 • 4.

  Inzake de uitoefening van bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, zal jaarlijks verantwoording worden afgelegd door de betrokken afdelingshoofden via de P&C-cyclus.

 • 5.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, dient voor zover hier uitgaven bij aan de orde zijn, ook rekening gehouden te worden met de Budgethoudersregeling van de gemeente Venlo.

Artikel 2 (Vervanging)

 • 1.

  Ingeval van afwezigheid van de medewerkers, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden door hun plaatsvervanger uitgeoefend.

 • 2.

  Indien bevoegdheden aan afdelingshoofden dan wel teamleiders zijn toegekend, vindt de vervanging plaats door een teamleider respectievelijk een andere teamleider van de zelfde afdeling, tenzij door het afdelingshoofd schriftelijk een andere plaatsvervanger is aangewezen.

Artikel 3 (Mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing)

 • 1.

  Onder mandaat wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van burgemeester en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester, besluiten als bedoeld in artikel 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.

 • 2.

  Onder volmacht wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van burgemeester en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 3.

  Onder machtiging wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van burgemeester en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester, feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • 4.

  Onder aanwijzing wordt het volgende verstaan: het toekennen van geattribueerde bevoegdheden tot het uitoefenen van een bepaalde wettelijke taak door burgemeester en wethouders.

Artikel 4 (Ondertekening)

 • 1.

  De namens burgemeester en wethouders uitgevoerde bevoegdheden worden als volgt ondertekend:

 • ‘Namens burgemeester en wethouders van Venlo,’ gevolgd door de naam en de functie-aanduiding van de medewerker en daaronder zijn of haar handtekening.

 • 2.

  De namens de burgemeester uitgevoerde bevoegdheden worden als volgt ondertekend:

 • ‘Namens de burgemeester van Venlo,’ gevolgd door de naam en de functie-aanduiding van de medewerker en daaronder zijn of haar handtekening.

Artikel 5 (Ondermandaat, subvolmacht en submachtiging)

 • 1.

  Medewerkers die een mandaat, een volmacht dan wel een machtiging toegewezen hebben gekregen, zijn bevoegd om ten behoeve van andere medewerkers binnen hun afdeling een submandaat, een subvolmacht, dan wel een submachtiging te verlenen. Hierbij kunnen zij voorwaarden ten behoeve van de verlening aangeven. In eerste instantie wordt hier een verdere verlening aan de teamleiders bedoeld. Slechts indien hier gegronde redenen voor aangegeven worden kan ook aan een medewerker een ondermandaat, een subvolmacht dan wel een submachtiging verleend worden.

 • 2.

  De verlening geschiedt schriftelijk door vermelding van de medewerker in de kolom met de kop “bevoegdheid verder aan” van het bij dit besluit behorende schema en zij wordt ter goedkeuring aan burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester voorgelegd.

 • 3.

  Ingeval van uitoefening van ondermandaat, subvolmacht en submachtiging, als bedoeld in het eerste lid, worden uitgaande stukken overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 ondertekend, met dien verstande dat de naam, de functieaanduiding en de handtekening van de gemachtigde medewerker in de plaats van de naam, de functieaanduiding en de handtekening van de eerst gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde worden geplaatst.

II Te bepalen dat aan de functionarissen “vakspecialist B + coördinatie Financiële Administratie” en “vakspecialist A+coördinatie Planning en Control” van het Team Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering dezelfde bevoegdheden worden toegekend als de clusterleiders inzake de bevoegdheden zoals vermeld in paragraaf 2.1 van het bij dit besluit behorende schema.

III Te bepalen dat het Besluit mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo, zoals vastgesteld op 18 december 2007, en nadien gewijzigd, wordt ingetrokken.

IV Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo 2009”.

V Te bepalen dat besluit inwerking treedt op 1 oktober 2009.

Venlo, 22 september 2009

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Venlo,

Toelichting Algemeen

Mandaat, volmacht en machtiging worden vaak verwisseld. Getracht is om hier een duidelijker onderscheid te maken. Dit is ook terug te vinden in de naam van het besluit. Deze verwijst nu naar alle soorten overdrachten van bevoegdheden die in het besluit terug te vinden zijn.

Bij mandaat gaat het om de bevoegdheid om in naam van het college dan wel in naam van de burgemeester een besluit als bedoeld in artikel 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht te nemen. Het gaat dan om de bevoegdheden die in het bestuursrecht aan het college en de burgemeester zijn toegekend, zoals bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen en ontheffingen of het verlenen van subsidies. Tegen al deze besluiten bestaan op grond van de Algemene wet bestuursrecht rechtsbeschermingsmogelijkheden.

De verleende mandaten zijn beslissingsmandaten (met uitzondering van bevoegdheid 1.1.1 en 7.1.1). Dat betekent dat de gemandateerde gemachtigd is om namens het bevoegde bestuursorgaan (het college of de burgemeester) te nemen. Ook het ondertekenen van het te verzenden besluit is hierbij inbegrepen.

Dit in tegenstelling tot een ondertekeningsmandaat, waarbij er door het bevoegde bestuursorgaan zelf een besluit wordt genomen, hetgeen vervolgens door de gemandateerde wordt ondertekend en verzonden. Hierbij moet duidelijk worden vermeld dat het bestuursorgaan zelf het besluit genomen heeft.

Bij volmacht gaat het om de bevoegdheid om in naam van het college dan wel in naam van de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. Het gaat dan om bevoegdheden die in het privaatrecht aan het college en de burgemeester zijn toegekend, zoals bijvoorbeeld het verhuren of verkopen van eigendommen, of het aangaan van overeenkomsten met derden. Hier wordt rechtsbescherming geboden door het burgerlijk recht.

Bij machtiging gaat het om de bevoegdheid om in naam van het college dan wel in naam van de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een rechtshandeling zijn. Hierbij moet worden gedacht aan feitelijke handelingen, zoals het verstrekken van informatie, of het voeren van voorbereidende correspondentie inzake het verlenen van bijvoorbeeld een vergunning. Het besluit zelf dat uit deze voorbereidende handelingen voortvloeit wordt dan wel door het bevoegde bestuursorgaan dan wel in mandaat door een medewerker genomen en is geen feitelijke handeling.

Met deze driedeling heb je alle mogelijke handelingen beschreven.

Daarnaast zijn er nog een aantal aanwijzingen opgenomen ten behoeve van de Belastingen. Het gaat dan om het toekennen van bevoegdheden tot het uitoefenen van een bepaalde wettelijke taak. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het uitoefenen van de functie van ambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen. Ook was er een aanwijzingsbesluit genomen tot het aanwijzen van een ambtelijke hoorcommissie.

Al deze bestaande aanwijzingsbesluiten zijn nu opgenomen in het onderhavige algemene besluit, teneinde al deze vergelijkbare zaken zoveel mogelijk in één besluit te verzamelen, hetgeen past in het uitgangspunt van deregulering en klantvriendelijkheid.

Bij de uitoefening van al deze bevoegdheden geldt dat de uitgaande post door de bevoegde medewerker conform de in het besluit opgenomen eisen dient te worden ondertekend.

Verhouding mandaatbesluit - budgethoudersregeling

Veelal wordt het beschikken over een budget en het hebben van een mandaat of volmacht op één lijn gesteld. Dat is echter niet juist. De budgethoudersregeling heeft een interne werking en is met name van belang voor de financiële verantwoording, zoals bijvoorbeeld het bevoegd fiatteren van facturen.

Een mandaat of volmacht heeft een externe werking. Dit is van belang voor de rechtmatigheid van de uitoefening van de bevoegdheid tot het verstrekken van bijvoorbeeld subsidies (mandaat) of het aangaan van overeenkomsten met derden (volmacht).

Het kan best zo zijn dat een afdelingshoofd wel budgethouder is, maar niet de bevoegdheid heeft om het besluit tot bijvoorbeeld het verstrekken van een subsidie te nemen.

Bij elke uitoefening van bevoegdheden moet dan ook zowel worden bezien wie bevoegd is op grond van het Besluit mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing, en wat de financiële aspecten van het gebruik van deze bevoegdheid zijn. Is hier budget voor en wie is de budgethouder? In een groot aantal gevallen zullen de functionarissen aan wie bevoegdheden zijn toegekend en budgethouders dezelfde zijn. Dit moet echter telkens opnieuw worden bezien door de betrokken functionarissen.

Schrijfstijl besluiten

Gezien de gekozen ondertekeningsvorm “namens burgemeester en wethouders van Venlo” gevolgd door de functie en de naam van de functionaris, dienen de besluiten in briefvorm die in mandaat opgesteld worden namens het college, in de wij-vorm opgesteld te worden.

Immers een mandaat is de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan, het college, besluiten te nemen. Dat wordt door de wij-vorm benadrukt.

1 Algemeen (gehele ambtelijke organisatie)

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

1.1 Mandaat

 

 

 

 

 

1.1.1

Het mededelen van een collegebesluit of een burgemeestersbesluit. (ondertekeningsmandaat)

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofden

Teamleiders

In de brief dient de datum van dat besluit vermeld te worden c.q. aangehaald te worden, waarbij duidelijk moet worden gemaakt dat overeenkomstig het genomen besluit wordt bericht.

1.1.2

Het besluiten tot de toepassing van bestuursdwang dan wel tot oplegging van een last onder dwangsom.

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofden

Teamleider Toezicht & Handhaving (afdeling GO)

 

1.1.3

Het (doen) toepassen van bestuursdwang dan wel het invorderen van de dwangsom.

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofden

Teamleider Toezicht & Handhaving (afdeling GO)

 

1.1.4

Het intrekken van een besluit tot de toepassing van bestuursdwang dan wel tot oplegging van een last onder dwangsom.

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofden

Teamleider Toezicht & Handhaving (afdeling GO)

 

1.1.5

Het beslissen op verzoeken als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur.

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofden Gemeente-archivaris

Teamleiders

 

 

1.2 Volmacht

 

 

 

 

 

1.2.1

De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten met betrekking tot diensten en leveringen. Met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten.

Artikel 160 Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofden

Teamleiders

1. Waarbij de subvolmacht voor de teamleiders geldt tot een maximum van € 100.000,00. 2. Waarbij de volmacht voor de afdelingshoofden geldt tot een maximum van € 206.000,00. 3. In overeenstemming met het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2007. 4. Waarbij de volmacht geldt voor zover budget toegekend is.

1.2.2

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van overeenkomsten die krachtens een volmacht door een afdelingshoofd of teamleider zijn aangegaan.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Afdelingshoofden

Teamleiders

Deze volmacht wordt uitgeoefend door het afdelingshoofd of de teamleider die namens het college tot het aangegaan van deze overeenkomst heeft besloten.

 

1.3 Machtiging

 

 

 

 

 

1.3.1

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding van door het gemeentebestuur te nemen besluiten, dan wel ter uitvoering van raads-, B&W- en burgemeestersbesluiten.

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofden

Teamleiders Medewerkers

Waarbij de submachtiging aan de medewerkers enkel van kracht is voor het verzenden van ontvangst- en behandelingsberichten.

1.3.2

Het verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent algemeen geldende voorschriften en regelingen en over feiten en gegevens die geen beleidsaspecten bevatten.

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofden

Teamleiders Medewerkers

 

1.3.3

Het toezenden van bescheiden in gevallen waarin daarop ingevolge algemeen geldende voorschriften en regelingen aanspraak kan worden gemaakt.

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofden

Teamleiders Medewerkers

 

1.3.4

Het beantwoorden van verzoeken om informatie dan wel het deelnemen aan enquêtes.

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofden

Teamleiders Beleidsmede-werkers Beleids-adviseurs Medewerkers

Waarbij de submachtiging voor de medewerkers enkel geldt indien de teamleider daar expliciet toestemming voor geeft.

1.3.5

Het voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale bijdrageregelingen en vergelijkbare regelingen (inzenden declaraties, jaarverslagen, accountantsrapporten e.d.).

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofden

Teamleiders Beleidsmede-werkers Beleids-adviseurs Medewerkers

1. Met in acht name van de voorgeschreven procedures. 2. Waarbij voor de afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling de submachtiging enkel geldt voor de teamleiders. 3. Waarbij de submachtiging voor de medewerkers enkel geldt indien de teamleider daar expliciet toestemming voor geeft.

1.3.6

Het beschikken over een budget en het fiatteren van facturen na besluitvorming.

Budgethoudersregeling gemeente Venlo

B&W

Aangewezen budgethouder

Aangewezen deel-budgethouder

 

2 Afdeling Bedrijfsvoering

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

2.1 Wet WOZ

 

 

 

 

 

2.1.1

De uitvoering en toepassing van de Wet WOZ.

 

B&W

Afdelingshoofd

 

 

 

2.2 Team Personeel en Organisatie

Arbeidsvoor-waarden-regeling (AGV)

 

 

 

Waarbij te behoeve van de clusterleider nog specifiek wordt verwezen naar onderdeel II van het besluit waarin bepaald wordt dat aan de functionarissen “vakspecialist B + coördinatie Financiële Administratie” en “vakspecialist A+coördinatie Planning en Control” van het Team Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering dezelfde bevoegdheden worden toegekend als de clusterleiders inzake de bevoegdheden zoals vermeld in deze paragraaf 2.1.

 

 

Hoofdstuk 1

 

 

 

 

2.2.1

Bevoegdheid tot het aanbieden leerwerkplan werkzoekenden.

AGV 1:2:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.2

Bevoegdheid tot het aanbieden werkzoekenden instapplan, binnen vastgesteld budget.

AGV 1:2:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.3

Algehele uitvoering van de bevoegdheden ingevolge de Kaderregeling werkoverleg.

AGV 1:4:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Geldt eveneens voor dienstoverleg

 

 

Hoofdstuk 2

 

 

 

 

2.2.4

Bevoegdheid tot het openstellen vacature en benoemen / aanstellen van personeel binnen vastgestelde formatie en beleidsregels vacaturebeleid.

AGV 2:4 en 2:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

Geldt niet voor aanstellen afdelingshoofden

2.2.5

Algehele uitvoering van de bevoegdheden ingevolge de beleidsregels bij werving en selectie.

AGV 2:4:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Procedureregels werving en selectie gelden ook bij benoeming directeuren en afdelingshoofden

 

Uitzendkrachten / inleen personeel

 

 

 

 

 

2.2.6

Bevoegdheid tot inzet uitzendpersoneel en inleen ander tijdelijk personeel, het aangaan van daarop betrekking hebbende overeenkomsten, binnen een vastgestelde formatie of budget.

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Detacheringen

 

 

 

 

 

2.2.7

Bevoegdheid medewerker te detacheren bij andere instelling / organisatie en het aangaan van een detacheringsovereenkomst.

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Afdelingshoofd

 

2.2.8

Bevoegdheid veranderen aanstellingsomvang.

AGV 2:7 en 2:7a

B&W

Gemeente-secretaris

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

 

 

 

 

2.2.9

Bevoegdheid bezoldiging niet uitkeren.

AGV 3:1:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.10

Bevoegdheid tot opdracht geven volledig een andere betrekking waar te nemen en toekennen vergoeding.

AGV 3:1:2, eerste lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.11

Bevoegdheid tot opdracht geven tot (gedeeltelijke) waarneming andere betrekking en toekennen vergoeding.

AGV 3:1:2 , vijfde lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.12

Bevoegdheid opdracht geven tot overwerk en toekennen vergoeding voor overwerk.

AGV 3:2 en 3:2:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Uitgezonderd het vijfde lid, sub c, laatste volzin en de leden 6 t/m 8 van artikel 3:2:1

2.2.13

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Uitvoeringsregeling overwerkvergoeding.

AGV 3:2:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.14

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Vergoedingsregeling bij rampen / calamiteiten.

AGV 3:2:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.15

Bevoegdheid tot toekennen toelage onregelmatige dienst.

AGV 3:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.16

Bevoegdheid tot toekennen / wijzigen / intrekken verschuivingstoelage.

AGV 3:4:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.17

Bevoegdheid tot toekennen ambtsjubileum gratificatie.

AGV 3:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.18

Algehele uitvoering van bevoegdheden m.b.t. de Richtlijnen m.b.t. diensttijd geldend voor ambtsjubilea.

AGV 3:5:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.19

Bevoegdheid tot toekennen eindejaarsuitkering.

AGV 3:6

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.20

Bevoegdheid tot toekennen / wijzigen / intrekken persoonlijke toelage na bereiken maximum functionele schaal.

AGV 3:7:8

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.21

Bevoegdheid tot toekennen afscheidsgratificatie.

AGV 3:8:1, 3:8:2 en 3:8:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofdstuk 3a

 

 

 

 

2.2.22

Bevoegdheid tot indelen in de bij het functieniveau behorende salarisschaal.

AGV 3a:2:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Functiebeschrijving en niveau wordt door B&W bepaald.

2.2.23

Bevoegdheid tot toekennen periodieke verhoging.

AGV 3a:2:6

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Uitgezonderd het vijfde lid van artikel 3a:2:6

2.2.24

Bevoegdheid tot toekennen van extra salarisverhoging bij zeer goede of uitstekende functievervulling.

AGV 3a:2:7

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Zolang maximumsalaris nog niet is bereikt

2.2.25

Bevoegdheid tot onthouden van periodieke verhoging.

AGV 3a:2:8

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.26

Bevoegdheid tot vaststellen van het salaris bij indeling in een hogere schaal.

AGV 3a:2:9

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.27

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Compensatieregeling werkzaamheden tijdens nachtelijke uren.

AGV 3a:3:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.28

Bevoegdheid tot toekennen van een toelage voor bereikbaarheids- en beschikbaarheiddiensten.

AGV 3a:3:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.29

Bevoegdheid tot toekennen toelage extra bezwarende werkomstandigheden.

AGV 3a:3:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.30

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Regeling voor waardering en vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden onder extra bezwarende omstandigheden.

AGV 3a:3:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.31

Algehele uitvoering bevoegdheden m.b.t. de vergoedingsregeling extra gebonden bereikbaarheid en beschikbaarheiddiensten.

AGV 3a:3:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Met uitzondering van artikel 1, 2e lid en artikel 4

2.2.32

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Regeling wachtdienst gladheidbestrijding.

AGV 3a:3:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.33

Bevoegdheid tot toekennen toelage extra bezwarend werkomstandigheden.

AGV 3a:3:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.34

Bevoegdheid tot toekennen van een toelage voor duikers en duikploegleider.

AGV 3a:3:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Alleen beroepsbrandweer

2.2.35

Bevoegdheid tot toekennen van een toelage onregelmatige dienst / bijzondere brandweertoelage.

AGV 3a:3:6

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Alleen beroepsbrandweer

2.2.36

Bevoegdheid tot toekennen van een chauffeurstoelage.

AGV 3a:3:7

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Niet voor beroepsbrandweer

2.2.37

Bevoegdheid tot toekennen van een EHBO-toelage.

AGV 3a:3:8

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.38

Bevoegdheid tot toekennen van een Bedrijfshulpverleningstoelage.

AGV 3a:3:9

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.39

Bevoegdheid tot toekennen Afbouwtoelage

AGV 3a:3:10

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.40

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Regels met betrekking tot toekennen van een afbouwtoelage bij beëindigen / verminderen van diverse toelagen.

AGV 3a:3:10

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.41

Bevoegdheid tot toekennen vergoeding commissiewerkzaamheden.

AGV: 3a:4:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.42

Bevoegdheid tot toekennen maaltijdvergoeding bij overwerk.

AGV 3a:4:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.43

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. tot toepassen overgangsbepalingen inzake (garantie) toelagen en salariëring.

AGV 3a:6:1 t/m 3a:6:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofdstuk 4

 

 

 

 

2.2.44

Bevoegdheid tot vaststellen andere omvang feitelijke arbeidsduur.

AGV 4:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.45

Bevoegdheid tot verlenen, kapitalisatie of uitbetalen opgebouwde verloftegoed uit voormalige verlofspaarmogelijkheid.

AGV 4:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.46

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Regeling arbeidsduur, werktijden en arbeidsduurverkorting.

AGV 4:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.47

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Regeling werktijden buitendienstpersoneel.

AGV 4:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofdstuk 4a

 

 

 

 

2.2.48

Bevoegdheid tot vakantie-uren uitwisselen tegen geld.

AGV 4a:1, vierde lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.49

Bevoegdheid tot uitwisselen geld tegen vakantie-uren.

AGV 4a:2, derde lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.50

Bevoegdheid tot verlagen bezoldiging, eindejaarsuitkering, vakantietoelage of urenvergoeding.

AGV 4a:3, eerste lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.51

Bevoegdheid tot aanpassing Arbeidsvoorwaarden in de aanstelling / arbeidsovereenkomst.

Cafetariamodel

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofdstuk 5

 

 

 

 

2.2.52

Bevoegdheid tot laten deelnemen aan 56-jarigen regeling.

AGV 5:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.53

Bevoegdheid tot laten deelnemen aan 60-jarigen regeling.

AGV 5:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofdstuk 6

 

 

 

 

2.2.54

Bevoegdheid tot toekennen vakantie.

AGV 6:1:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.55

Bevoegdheid tot toestaan dat overschrijding arbeidsduur per jaar wordt omgezet in vakantie-uren.

AGV 6:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.56

Bevoegdheid tot aanpassen van de duur van de vakantie voor deeltijders naar rato van omvang dienstverband.

AGV 6:2:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.57

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de vakantieregeling.

AGV 6:2:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.58

Bevoegdheid tot vermeerderen en verminderen van de vakantie-uren.

AGV 6:2:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.59

Bevoegdheid tot vaststelling tijdstippen vakantieverlof.

AGV 6:2:2, derde lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.60

Bevoegdheid tot verminderen van het aantal vakantie-uren en bij ontslag uitbetaling van openstaande vakantie-uren.

AGV 6:2:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.61

Bevoegdheid tot het opschorten of verlengen van de vakantie in het dienstbelang.

AGV 6:2:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.62

Bevoegdheid tot het intrekken van verleende vakantie en als gevolg daarvan eventueel schade laten vergoeden dan wel gederfde vakantie-uren laten overschrijven naar volgend kalenderjaar (max. 80 uur).

AGV 6:2:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.63

Bevoegdheid tot vakantie-uren overboeken naar volgend jaar.

AGV 6:2:6

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.64

Bevoegdheid tot het toekennen van vergoeding als vanwege vakantie de ambtenaar bepaalde voordelen in verband met zijn betrekking derft.

AGV 6:2:7

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.65

Bevoegdheid tot het uitbetalen vakantie-uren op basis van leeftijd.

AGV 6:2:8

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Alleen voor extra vakantie-uren, van verkregen in verband met leeftijd, maximaal 21,6 uren.

2.2.66

Bevoegdheid tot toekennen buitengewoon verlof.

AGV 6:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.67

Bevoegdheid tot toekennen buitengewoon verlof in verband met huwelijk, geregistreerd partnerschap en viering 25-jarig ambtsjubileum.

AGV 6:4:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.68

Bevoegdheid tot toekennen langdurend zorgverlof.

AGV 6:4:1a

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.69

Bevoegdheid tot toekennen vakbondsverlof.

AGV 6:4:2, tweede en derde lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.70

Bevoegdheid tot verlenen van buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging (vakbondsverlof).

AGV 6:4:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.71

Bevoegdheid tot toekennen kortdurend zorgverlof en verrekeningswijze kortdurend zorgverlof.

AGV 6:4:3, eerste en vierde lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.72

Bevoegdheid tot Inhouden bezoldiging bij non-activiteit.

AGV 6:4:4, tweede lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.73

Algehele uitvoering van de bevoegdheden met betrekking tot de Regeling buitengewoon verlof voor ambtenaren die een functie in een publiekrechtelijk college bekleden.

AGV 6:4:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.74

Bevoegdheid tot toekenning buitengewoon verlof overig.

AGV 6:4:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.75

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Regeling buitengewoon verlof jeugd- en jongerenwerk.

AGV 6:4:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.76

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Regeling buitengewoon verlof voor begeleiding van zieken / invaliden / bejaarden bij reizen in georganiseerd verband.

AGV 6:4:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.77

Bevoegdheid tot toekennen onbezoldigd verlof bestuurder vereniging ambtenaren.

AGV 6:4:5a

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.78

Bevoegdheid tot toekenning ouderschapsverlof.

AGV 6:5 en 6:5a

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.79

Bevoegdheid tot terugvorderen genoten bezoldiging tijdens ouderschapsverlof.

AGV 6:5:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.80

Bevoegdheid tot toekenning zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof.

AGV 6:7 en 6:8

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.81

Bevoegdheid tot toekennen en intrekken onbetaald verlof i.v.m. de gemeentelijke levensloopregeling.

AGV 6:9

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.82

Bevoegdheid tot beëindigen volledig onbetaald verlof i.v.m. schrijnende gevallen ten gevolge van ziekte langer dan 14 kalenderdagen.

AGV 6:11, tweede lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofdstuk 7

 

 

 

 

2.2.83

Bevoegdheid tot verplicht stellen van een periodiek geneeskundig onderzoek wegens ziekte.

AGV 7:2:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.84

Bevoegdheid tot het verplichten van de ambtenaar, zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek door de Arbodienst.

AGV 7:2:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.85

Bevoegdheid tot buitendienststellen van een ambtenaar.

AGV 7:2:6

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Op advies Arbodienst dan wel tijdelijk andere werkzaamheden laten verrichten

2.2.86

Bevoegdheid tot verzoeken aan UWV om voorzieningen of maatregelen in belang van herstel gezondheid of arbeidsgeschiktheid.

AGV 7:2:7

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.87

Bevoegdheid tot korten bezoldiging na 6, 12 respectievelijk 24 maanden ziekte medewerker.

AGV 7:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.88

Bevoegdheid tot toekennen en beëindigen van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.

AGV 7:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.89

Bevoegdheid tot toekennen en beëindigen van een overlijdensuitkering bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.

AGV 7:6

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.90

Bevoegdheid tot vergoeding kosten geneeskundige verzorging arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.

AGV 7:7

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Met uitzondering tweede lid van artikel 7:7

2.2.91

Bevoegdheid tot verplichtingen werkgever in het kader van reïntegratie.

AGV 7:9, eerste, tweede en derde lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.92

Bevoegdheid tot verplichtingen m.b.t. arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.

AGV Hoofdstuk 7

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.93

Bevoegdheid tot bezoldiging uitbetalen aan anderen en nabetaling aan ambtenaar.

AGV 7:15:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.94

Bevoegdheid tot verlenen toestemming terugkeer in betrekking na ziekte.

AGV 7:17

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.95

Bevoegdheid tot in mindering brengen op bezoldiging van inkomsten andere betrekking.

AGV 7:18:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.96

Bevoegdheid tot aanpassen van bezoldiging bij ziekte met ZW-uitkering.

AGV 7:19

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.97

Bevoegdheid tot aanpassen van bezoldiging bij ziekte met WW-uitkering.

AGV 7:20

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.98

Bevoegdheid tot aanpassen van bezoldiging bij ziekte met WIA-uitkering.

AGV 7:21

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.99

Bevoegdheid tot aanpassen van bezoldiging bij ziekte met bovenwettelijke aanvulling Pensioenreglement.

AGV 7:22

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.100

Bevoegdheid tot toekennen van een garantie-uitkering.

AGV 7:27

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.101

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de voorschriften bij ziekteverzuim.

AGV 7:20

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofdstuk 8

 

 

 

 

2.2.102

Bevoegdheid tot verlenen ontslag op eigen verzoek.

AGV 8:1 en 8:1:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.103

Bevoegdheid tot verlenen ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd.

AGV 8:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.104

Bevoegdheid tot verlenen van ontslag na de 65 jaar.

AGV 8:2a

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.105

Bevoegdheid tot verlenen ontslag wegens reorganisatie.

AGV 8:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.106

Bevoegdheid tot verlenen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid.

AGV 8:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.107

Bevoegdheid tot verlenen ontslag onvoldoende meewerken aan reïntegratie.

AGV 8:5a

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.108

Bevoegdheid tot verlenen ontslag wegens pré-vut.

AGV 8:10

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.109

Bevoegdheid tot verlenen ontslag wegens FPU.

AGV 8:11

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.110

Bevoegdheid tot verlenen van ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke uren \ uitbreiding.

AGV 8:12 en 8:12:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.111

Bevoegdheid tot toekennen overlijdensuitkering aan nabestaanden van een ambtenaar.

AGV 8:16:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.112

Bevoegdheid tot verlenen gedeeltelijk ontslag bij vermindering formele arbeidsduur (al dan niet na tijdelijke uitbreiding).

AGV 8:17

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

 

 

Hoofdstuk 9a

 

 

 

 

2.2.113

Bevoegdheid tot opstellen, evalueren en bijstellen loopbaanplan.

AGV 9a:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.114

Bevoegdheid tot terugvorderen kosten loopbaanfaciliteiten bij evident misbruik.

AGV 9a:6

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.115

Bevoegdheid tot plaatsing in tweede loopbaan binnen / buiten gemeente.

AGV 9a:7

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.116

Bevoegdheid tot toekennen overbruggingsuitkering.

AGV 9a:10

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.117

Bevoegdheid tot toekennen garantiesalaris en afbouwtoelage.

AGV 9a:11

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofdstuk 9b

 

 

 

 

2.2.118

Bevoegdheid Algehele uitvoering overgangsrecht ambtenaren in een functie die op 31 december 2005 recht gaf op een functioneel leeftijdsontslag.

AGV 9b

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofdstuk 15

 

 

 

 

2.2.119

Bevoegdheid tot toestemming verlenen persoonlijk gebruik goederen of diensten van de gemeente.

AGV 15.1:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.120

Bevoegdheid tot toestemming verlenen, aannemen geschenken en gelden.

AGV 15.1:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.121

Algehele uitvoering van de bevoegdheden ingevolge de Richtlijnen voor het aanvaarden van relatiegeschenken en uitnodigingen.

AGV 15:1:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.122

Bevoegdheid tot handhaving en uitvoering verplichting zich te gedragen naar de maatregelen van orde tot verblijf in kantoren, werkplaatsen / mededeling verhindering betrekking te vervullen.

AGV 15:1:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.123

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. het Reglement nevenwerkzaamheden.

AGV 15:1:6

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Met uitzondering van de artikelen 4, 6 en 12.

2.2.124

Bevoegdheid tot opdragen andere betrekking in dienstbelang.

AGV 15:1:8, eerste lid

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.125

Bevoegdheid tot opdragen van werkzaamheden en verrichten van beschikbaarheiddiensten.

AGV 15:1:8, tweede lid, onder a, b en c

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.126

Bevoegdheid tot opleggen verplichting tot aanvaarden andere werkzaamheden bij buitengewone omstandigheden.

AGV 15:1:9

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.127

Bevoegdheid tot opleggen verplichting aan de medewerker tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door de gemeente geleden schade.

AGV 15:1:10

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

Alleen als de schade is veroorzaakt door schuld of nalatigheid van de medewerker.

2.2.128

Bevoegdheid tot opleggen verplichting aanzuiveren kastekort.

AGV 15:1:11

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.129

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Regeling functionering / ontwikkelingsgesprekken en personeelsbeoordeling.

AGV 15:1:12

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Met uitzondering van artikel 2, tweede lid en artikel. 3, vierde lid met betrekking tot de vaststelling van een formulier.

2.2.130

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. het opleggen verplichting voorgeschreven kleding of uniform en onderscheidingstekenen te dragen.

15:1:13

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.131

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de bedrijfskledingregeling personeel gemeente Venlo.

AGV 15:1:13

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.132

Bevoegdheid tot opleggen verplichting in of meer nabij standplaats te gaan wonen.

AGV 15:1:14

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.133

Bevoegdheid tot ontzeggen toegang tot de dienst.

AGV 15:1:16

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.134

Bevoegdheid tot verbieden betreden arbeidsterrein bij infectieziekten.

AGV 15:1:17

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.135

Bevoegdheid tot toekennen reis- en verblijfskosten.

AGV 15:1:20

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.136

Bevoegdheid tot toestemming gebruik eigen motorvoertuig voor de vervulling van de betrekking.

AGV 15:1:19

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.137

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. de Reisregeling personeel gemeente Venlo.

AGV 15:1:18 en 15:1:20

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Met uitzondering van artikel 10, eerste lid, en artikel 11.

2.2.138

Bevoegdheid tot toekennen verzoek schadevergoeding kleding, uitrusting en motorvoertuig.

AGV 15:1:19

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.139

Bevoegdheid tot opleggen verplichting tot het volgen van een opleiding.

AGV 15:1:22

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.140

Bevoegdheid tot verlenen van verlof met behoud van bezoldiging bij volgen van onderwijs.

AGV 15:1:23

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.141

Bevoegdheid tot toekennen van extra verlof of gratificatie bij bijzondere prestaties van de ambtenaar.

AGV 15:1:24

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.142

Algehele uitvoering van de bevoegdheden m.b.t. het toepassen richtlijnen niet-structurele bijzondere beloningsvormen.

AGV 15:1:24

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

 

 

Hoofdstuk 17

 

 

 

 

2.2.143

Bevoegdheid tot bepalen van de voorwaarden van de studie.

AGV 17:1:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.144

Bevoegdheid tot inwinnen studieadvies en instellen psychologisch onderzoek.

AGV 17:1:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.145

Bevoegdheid tot bepalen van de termijn van de studiefaciliteiten.

AGV 17:1:3

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.146

Bevoegdheid tot intrekken van de studiefaciliteiten.

AGV 17:1:4

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.147

Bevoegdheid tot verplichten van de ambtenaar tot bekend maken studieresultaten.

AGV 17:1:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.148

Bevoegdheid tot verlenen vergoeding voor studiekosten.

AGV 17:1:6

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.149

Bevoegdheid tot terugvorderen studiekosten.

AGV 17:1:7

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.150

Bevoegdheid tot verlenen verlof i.v.m. studie.

AGV 17:1:8 t/m 17:1:11

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofdstuk 18

 

 

 

 

2.2.151

Bevoegdheid tot verlenen, terugvorderen verhuiskosten.

AGV 18:1:2 t/m 18:1:5

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.152

Bevoegdheid tot verlenen, intrekken en bepalen hoogte tegemoetkoming woon-werkverkeer.

AGV 18:1:6 t/m 18:1:8

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.153

Bevoegdheid tot verlenen tegemoetkoming pensioenkosten en reiskosten gezinsbezoek.

AGV 18:1:9

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.154

Bevoegdheid tot bepalen duur tegemoetkoming reis- en verblijfkosten.

AGV 18:1:10

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofstuk 18a

 

 

 

 

2.2.155

Algehele uitvoering van de bevoegdheden ingevolge hoofdstuk 18A.

AGV

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

Met uitzondering van artikel 18a:6:2.

 

 

Hoofdstuk 19

 

 

 

 

2.2.156

Bevoegdheid tot benoemen van personeel.

AGV 19:1:6

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.157

Bevoegdheid tot toekennen vergoeding krachtens bijlage VI, behorende bij de Arbeidsvoorwaardenregeling.

 

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.158

Bevoegdheid tot bevordering.

AGV 19:1:11

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.159

Bevoegdheid tot toestemming aannemen geschenken en gelden.

AGV 19:1:22

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.160

Bevoegdheid tot toestemming gebruik (eigen) motorrijtuig.

AGV 19:1:26

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.161

Bevoegdheid tot opleggen verplichting tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door gemeente geleden schade.

AGV 19:1:27

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.162

Bevoegdheid tot toekennen verzoek schadevergoeding kleding.

AGV 19:1:28

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.163

Bevoegdheid tot ontslagverlening op eigen verzoek.

AGV 19:1:37

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.164

Bevoegdheid tot ontslagverlening wegens bereiken 55-jarige leeftijd.

AGV 19:1:38

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

 

 

Hoofdstuk 20

 

 

 

 

2.2.165

Bevoegdheid tot toekennen van Vergoeding piketdienst officieren van de beroepsbrandweer.

AGV 20:1:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

 

 

Hoofdstuk 21

 

 

 

 

2.2.166

Bevoegdheid tot gelijkstellen levenspartner met echtgenoot.

AGV 21:1:2

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

 

 

Hoofdstuk 21a

 

 

 

 

2.2.167

Bevoegdheid tot toekennen salaris.

AGV 21a:2:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.168

Bevoegdheid tot opdracht scholing.

AGV 21a:3:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.169

Bevoegdheid tot verlenen ontslag wegens reorganisatie.

AGV 21a:4:1

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

2.2.170

Bevoegdheid tot plaatsen van stagiaires.

 

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.171

Bevoegdheid tot toekennen stagevergoeding.

 

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.172

Bevoegdheid tot aanstellen/benoemen vakantiekrachten.

 

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.173

Algehele uitvoering van de bevoegdheden ingevolge de Spaarloonregeling gemeente Venlo.

Spaarloon-regeling

B&W

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd / Teamleider / Clusterleider

 

2.2.174

Bevoegdheid tot het voeren van schriftelijk verweer rechtbank / Centrale Raad van Beroep in personele beroepen (verweerschriften).

 

B&W

Gemeente-secretaris

BVHFD

 

 

2.3 Team Financiën

 

 

 

 

 

2.3.1

Het opnemen van gelden in rekening-courant.

 

B&W

BVHFD

BVFIL

Tot een gelimiteerd bedrag, om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren, conform artikel 14, eerste lid, Financiële verordening gemeente Venlo.

2.3.2

Het sluiten van kortlopende geldleningen.

 

B&W

BVHFD

BVFIL / Aangewezen ambtenaar

Tot een gelimiteerd bedrag, om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren, conform artikel 14, eerste lid, Financiële verordening gemeente Venlo.

2.3.3

Het sluiten van langlopende geldleningen.

 

B&W

BVHFD

 

Tot een gelimiteerd bedrag, om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren, conform artikel 14, eerste lid, Financiële verordening gemeente Venlo.

2.3.4

Het tijdelijk beleggen van overtollige geldmiddelen.

 

B&W

BVHFD

 

Tot een gelimiteerd bedrag, om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren, conform artikel 14, eerste lid, Financiële verordening gemeente Venlo.

2.3.5

Het vertegenwoordigen van de gemeente met betrekking tot de bevoegdheden als bedoeld onder 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4.

Artikel 170 Gemeentewet

Burgemeester

BVHFD

 

 

2.3.6

Het verzorgen van akkoord-bevestigingen saldi van opgenomen geldleningen.

 

B&W

BVHFD

 

 

2.3.7

Het uitoefenen van de bevoegdheden betreffende verzekeringen.

 

B&W

BVHFD

BVFIL

Met uitzondering van WA-verzekeringen (afdeling Bedrijfsvoering – team Juridische Zaken).

2.3.8

Het oninbaar verklaren van civiele vorderingen op derden.

 

B&W

BVHFD

BVFIL

Tot een maximumbedrag van € 2.500,00.

2.3.9

Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van een betalingsregeling met betrekking tot vorderingen op derden.

 

B&W

BVHFD

BVFIL

 

2.3.10

Het beslissen tot aansprakelijkstelling van derden door de gemeente.

 

B&W

BVHFD

BVFIL

 

2.3.11

Het voeren van correspondentie inzake de facturering met derden ingevolge een aansprakelijkstelling door de gemeente.

 

B&W

BVHFD

BVFIL Coördinator P&C Cyclus Financiën

 

2.3.12

Het verstrekken van informatie op basis van de begroting en de jaarrekening en de controle van deze informatie aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 186, tweede lid, Gemeentewet juncto artikel 72, derde lid, en artikel 74, tweede lid, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

B&W

BVHFD

 

 

2.3.13

Het verlenen van een opdracht aan een incassobureau om een rechtsgeding te voeren dan wel handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten.

Artikel 160, eerste lid, sub f, Gemeentewet

B&W

BVHFD

BVFIL

Na overleg met het bij de vordering betrokken afdelingshoofd.

 

2.4 Team Informatievoorziening

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

2.4.1

De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten. Met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten.

 

B&W

BVHFD

Teamleider Clusterleider

1. Waarbij de subvolmacht voor de clusterleider geldt tot een maximum van € 100.000,00. 2. Waarbij de subvolmacht voor de teamleider geldt tot een maximum van € 206.000,00. 3. Waarbij de volmacht voor het afdelingshoofd geldt voor zover budget toegekend is. Het inkopen van hard- en software, het aangaan van licentie- en onderhoudsovereenkomsten ter zake van hard- en software. alsmede het inkopen van overige diensten en leveringen voor zover betrekking hebbende op de dienstverlening van de afdeling.

 

Documentaire Informatie Verzorging

 

 

 

 

 

2.4.2

Het verstrekken van inlichtingen van eenvoudige aard uit archiefbescheiden behorende tot het Bestuursarchief.

 

B&W

BVHFD

Medewerkers

In overleg met de beleidsafdeling en overeenkomstig inzagecriteria dossiers.

2.4.3

Het besluiten tot vernietiging van archiefbescheiden behorende tot het bestuursarchief.

Artikel 3 en artikel 5 Archiefwet 1995

B&W

Gemeente-secretaris

 

Na verkregen instemming van de gemeentearchivaris.

2.4.4

Het uitlenen van archiefbescheiden, behorende tot het bestuursarchief, aan anderen dan gemeentefunctionarissen.

 

B&W

Gemeente-secretaris

 

Hieronder vallen in het kader van het dualisme tevens de gemeenteraadsleden. Met uitzondering van archiefonderzoeken.

2.4.5

Het laten raadplegen van archiefbescheiden, behorende tot het bestuursarchief, door anderen dan gemeentefunctionarissen.

 

B&W

Gemeente-secretaris

 

Hieronder vallen in het kader van het dualisme tevens de gemeenteraadsleden. Met uitzondering van archiefonderzoeken.

2.4.6

Het overdragen van archiefbescheiden behorende tot het bestuursarchief aan de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

Artikel 12 en artikel 13 Archiefwet 1995

B&W

Gemeente-secretaris

 

Na verkregen instemming van de gemeentearchivaris.

2.4.7

Het overdragen van archiefbescheiden behorende tot het bestuursarchief aan een ander overheidsorgaan.

Artikel 4 Archiefwet 1995

B&W

Gemeente-secretaris

 

Na verkregen instemming van de gemeentearchivaris.

 

2.5 Team Juridische Zaken

 

 

 

 

 

2.5.1

Het beslissen op aansprakelijkstellingen van de gemeente door derden (wettelijke aansprakelijkheid).

 

B&W

BVHFD

Teamleider

Tot een maximumbedrag van € 5.000,00.

2.5.2

Het in ontvangst nemen van deurwaardersexploten voor de gemeente Venlo.

 

Burgemeester

BVHFD

Teamleider Medewerker

 

2.5.3

Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de afzender.

artikel 6:15 Awb

B&W / Burgemeester

BVHFD

Teamleider

 

2.5.4

De uitvoering van procedurele taken van het college van burgemeester en wethouders dan wel van de burgemeester met betrekking tot de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften.

Hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

B&W / Burgemeester

BVHFD

Teamleider Medewerker

 

2.5.5

Het uitoefenen van de functie van lid van een hoorcommissie, teneinde indieners van bezwaarschriften en andere belanghebbenden te horen in verband met de voorbereiding van de afhandeling van ingediende bezwaarschriften.

Artikel 7:5 Awb

B&W / Burgemeester

Teamleider Medewerker

 

- De fungerende leden van de commissie wijzen een voorzitter en een secretaris aan. - Het horen dient door tenminste twee leden te geschieden. - De meerderheid van de leden, onder wie de voorzitter, mag niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest. - Het horen vindt plaats in het openbaar.

2.5.6

Het verdagen van de beslissing inzake de afdoening van een bezwaarschrift.

Artikel 7:10, derde en vierde lid, Awb

B&W

BVHFD

Teamleider Medewerker

 

2.5.7

Het beslissen inzake de afdoening van een bezwaarschrift.

Artikel 7:10, eerste lid, juncto artikel 7:11 Awb

B&W / Burgemeester

Portefeuille-houder

 

Het primaire besluit waartegen het bezwaar zich richt dient in mandaat te zijn genomen en niet door het bestuursorgaan zelf.

2.5.8

De uitvoering van de procedurele taken van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de afhandeling van klachten.

Hoofdstuk 9 Awb

B&W

Voorzitter klachtadvies-commissie

Klachten-coördinator Medewerker

 

2.5.9

Het verstrekken van informatie ten behoeve van een informele afdoening van een klacht.

Artikel 9:5 Awb

B&W

Voorzitter klachtadvies-commissie

Klachten-coördinator

 

2.5.10

Het beslissen tot het niet in behandeling nemen van een klacht.

Artikel 9:8, eerste en tweede lid, Awb

B&W

Burgemeester

 

 

2.5.11

Het verdagen van de beslissing inzake de afdoening van een klacht.

Artikel 9:11, tweede lid, Awb

B&W

Voorzitter klachtadvies-commissie

Klachten-coördinator Medewerker

 

2.5.12

Het beslissen inzake de afdoening van een klacht.

Artikel 9:12 Awb

B&W

Burgemeester

 

 

 

2.6 Team Facilitaire Zaken

 

 

 

 

 

2.6.1

Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot abonnementen op raads- en commissiestukken.

 

B&W

BVHFD

Teamleider Clusterleider bestuurs-secretariaat

 

2.6.2

Het beslissen over de inkoop van gebruiksgoederen incl. het aangaan van mantelovereenkomsten ook terzake van onderhoud (schoonmaak, kantoormachines, -meubilair).

 

B&W

BVHFD

Teamleider Inkoopmede-werker

Waarbij de subvolmacht voor de inkoopmedewerker geldt tot een maximum van € 10.000,00. Mits de begrotingsposten niet overschreden worden.

2.6.3

Het beslissen over inkoop van kleine gebruiksgoederen ter aanvulling van de magazijnvoorraad.

 

B&W

BVHFD

Teamleider Inkoopmede-werker

Waarbij de subvolmacht voor de inkoopmedewerker geldt tot een maximum van € 10.000,00 Mits de begroting niet wordt overschreden en aan de hand van de daarvoor geldende bestelprocedure.

2.6.4

Het ondertekenen van inkoopopdrachten tot een maximum van € 10.000,00.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

BVHFD

Teamleider Inkoopmede-werker

 

3 Afdeling Economie, Cultuur en Arbeidsmarkt

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

3.1 Team Economie, Cultuur en Arbeidsmarkt

 

 

 

 

 

3.1.1

Het verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van gemeente-eigendom (industrieterrein).

 

B&W

Afdelingshoofd

 

- Uitgezonderd zijn verhuringen en verpachtingen, waarbij de tegenprestatie € 10.000,00 per jaar te boven gaat. - Voor zover betrekking hebbende op het taakgebied van de afdeling.

3.1.2

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het sluiten van een overeenkomst tot het verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van gemeente-eigendommen (industrieterrein).

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Afdelingshoofd

 

 

3.1.3

Het bezwaren van gemeente-eigendom (industrieterrein).

 

B&W

Afdelingshoofd

 

Voorzover betrekking hebbende op het taakgebied van de afdeling.

3.1.4

Het verlenen van ontheffing van verplichtingen ingevolge de Algemene verkoopvoorwaarden betreffende: - de leveringstermijn; - de vervroegde ingebruikname; de bebouwingstermijn; - het vervreemden/ bezwaren; - het gebruik overeenkomstig de bestemming.

Algemene verkoop-voorwaarden: Artikel 5, sub a Artikel 5, sub b Artikel 15, sub b en h Artikel 15, sub c Artikel 19, sub a en b

B&W

Afdelingshoofd

 

 

3.1.5

Het verlenen van ontheffing van verplichtingen ingevolge de Algemene erfpachtvoorwaarden voor bedrijfsterreinen betreffende: - de leveringstermijn; de vervroegde ingebruikname; - het vervreemden/ bezwaren; - het gebruik overeenkomstig de bestemming; - de bebouwingstermijn;

Algemene erfpacht-voorwaarden: Artikel 5, sub b Artikel 5, sub d Artikel 13, sub e Artikel 16, sub a en b Artikel 20,sub b

B&W

Afdelingshoofd

 

 

3.1.6

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij (notariële) akten welke strekken ter uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Daartoe aangewezen medewerker

 

Met het recht van substitutie (medewerker notariskantoor).

3.1.7

Het verlenen van opties op bouwterreinen (industrieterrein).

 

B&W

Afdelingshoofd

 

Voor zover betrekking hebbende op het taakgebied van de afdeling Economische Zaken en Cultuur.

 

Subsidies

 

 

 

 

 

3.1.8

Het beslissen tot het verstrekken van voorschotten bij de verlening van eenmalige subsidies.

Artikel 8, eerste en vierde lid, Algemene subsidie-verordening Venlo 2009

B&W

Afdelingshoofd

 

 

3.1.9

Het verlenen en vaststellen van een structurele subsidie.

Artikel 14, eerste lid, Algemene subsidie-verordening Venlo 2009

B&W

Afdelingshoofd

 

Met inachtneming van de door het college vastgestelde subsidieregels.

3.1.10

Het verlenen en vaststellen van een eenmalige subsidie.

Artikel 18, eerste lid, Algemene subsidie-verordening Venlo 2009

B&W

Afdelingshoofd

 

Met inachtneming van de door het college vastgestelde subsidieregels.

3.1.11

Het in individuele gevallen verlenen van een ontheffing voor de in de verordening opgenomen termijnbepalingen

Artikel 20, eerste lid, Algemene subsidie-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

 

 

3.1.12

Het besluiten tot het niet behandelen van een subsidieaanvraag.

Artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingshoofd

 

 

 

3.2 Team Museum Van Bommel - Van Dam

 

 

 

 

 

3.2.1

Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot het onderhoud en het beheer dan wel de restauratie van de museale collectie.

 

B&W

Afdelingshoofd

Directeur BLEMU

 

3.2.2

Het kopen, in bruikleen geven / nemen van museale voorwerpen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Directeur BLEMU

- Tot een maximale waarde van € 15.000,00 en met inachtneming van het goedgekeurde beleidsplan voor het museum en de ontwikkeling van de collectie. - De betreffende aankoopcommissie dient gunstig te adviseren.

3.2.3

Het regelen van de openingstijden van het museum.

 

B&W

Afdelingshoofd

Directeur BLEMU

 

3.2.4

Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot het onderhoud en het beheer van de museale gebouwen en de inventaris.

 

B&W

Afdelingshoofd

Directeur BLEMU

 

4 Afdeling Gebouwde Omgeving

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

4.1 Aspectgebied Milieu – Bodem

 

 

 

 

 

4.1.1

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de Wet Geluidhinder.

Wet geluidhinder

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Advisering omtrent reconstructie Wet geluidhinder.

4.1.2

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de Wet Milieubeheer.

Wet Milieubeheer

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Het weigeren en intrekken anders dan op verzoek van vergunninghouder van een vergunning/ontheffing na overleg met de portefeuillehouder.

4.1.3

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Wet verontreiniging oppervlakte-wateren

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.1.4

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.1.5

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de Provinciale Milieuverordening.

Provinciale Milieu Verordening.

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.1.6

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de Geluidhinderbepalingen van de APV.

Geluidhinder-bepalingen APV.

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

- Het weigeren en intrekken van vergunningen/ ontheffingen en sluiting van inrichtingen na overleg met portefeuillehouder. - Het verbieden van de organisatie van een incidentele festiviteit feitelijk leiden of deelnemen daaraan, na overleg met de burgemeester.

4.1.7

Het afgeven van een bodemgeschiktheidsverklaring.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Voor zover de verklaring is aangevraagd in verband met: - de aanvraag van een bouwvergunning (Woningwet - Bouwverordening); - wijziging bestemmingsplan (Wet ruimtelijke ordening); - aan- of verkoop van een perceel grond door de gemeente (Burgerlijk Wetboek); - de uitgifte door de gemeente van een perceel grond in erfpacht (Burgerlijk Wetboek); - andere juridisch relevante handelingen van de gemeente terzake van onroerende zaken; - een milieuvergunning (Wet Milieubeheer).

4.1.8

Het afhandelen van milieuklachten die geen betrekking hebben op een van bovengenoemde wetten / verordeningen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Na overleg met de portefeuillehouder.

4.1.9

Het stellen van termijnen waarbinnen aan overtreding(en) van voorschriften verbonden aan een vergunning dan wel aan overtreding(en) van wettelijke bepalingen ingevolge de milieuwetgeving een einde dient te zijn gemaakt.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker van het team Toezicht & Handhaving

Met gebruikmaking van het standaardformulier.

 

4.2 Wet bodembescherming

 

 

 

 

 

4.2.1

Het geven van aanwijzingen met betrekking tot de te nemen maatregelen naar aanleiding van een verontreiniging of aantasting van de bodem.

Artikel 27, tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker van het team Toezicht & Handhaving

 

4.2.2

- Het geven van aanwijzingen tot het laten beoordelen van de reinigbaarheid van de verontreinigde grond op een bij die aanwijzing te bepalen wijze.

Artikel 27, tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker van het team Toezicht & Handhaving

 

4.2.3

Het vaststellen of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.

Artikel 29, eerste lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.4

Het nemen van maatregelen ten einde de oorzaak van de verontreiniging of aantasting weg te nemen en de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Artikel 30, eerste lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker van het team Toezicht & Handhaving

 

4.2.5

Het geven van een bevel die handelingen te staken welke de oorzaak of mede de oorzaak zijn van de verontreiniging of aantasting.

Artikel 30, tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.6

Het geven van een bevel aan derden bepaalde personen toe te laten op hun grondgebied en deze in de gelegenheid stellen onderzoek in te stellen dan wel oorzaak van de verontreiniging of aantasting weg te nemen dan wel de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te (kunnen) beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Artikel 30, leden 3 en 4 Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.7

Het geven van aanwijzingen met betrekking tot de wijze waarop de betrokkene de verontreiniging of aantasting van de bodem ten gevolge van een ongewoon voorval beperkt en zoveel mogelijk ongedaan maakt.

Artikel 32, tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker van het team Toezicht & Handhaving

 

4.2.8

Het vaststellen of het huidige gebruik dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding leiden tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Artikel 37, eerste lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.9

Het vaststellen van de spoed en het tijdstip van sanering.

Artikel 37, eerste en tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.10

Het aangeven van het uiterste tijdstip van indienen van het saneringsplan.

Artikel 37, tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.11

Het aangeven welke tijdelijke beveiligingsmaatregelen aan de sanering vooraf dienen te gaan en op welke wijze en tijdstippen verslag wordt gedaan van de uitvoering van de maatregelen.

Artikel 37, derde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.12

Het aangeven welke maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem genomen moeten worden en op welke wijze en tijdstippen verslag moet worden gedaan van de uitvoering van die maatregelen.

Artikel 37, vierde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.13

Het aangeven welke beperkingen in het gebruik van de bodem in acht moeten worden genomen.

Artikel 37, vierde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.14

Het aangeven welke wijzigingen van het gebruik van de bodem dienen te worden gemeld.

Artikel 37, vijfde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.15

Het anders vaststellen van de risico’s of het vaststellen of anders vaststellen van het tijdstip van sanering of het indienen van het saneringsplan.

Artikel 37, zesde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.16

Het bepalen dat de sanering in fasen worden uitgevoerd.

Artikel 38, derde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.17

Het geven van aanwijzingen omtrent de verdere uitvoering van de gefaseerde sanering, die een wijziging inhouden van onderdelen van het gefaseerde saneringsplan waarmee reeds is ingestemd.

Artikel 38, vierde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.18

Het al dan niet instemmen met een ingediend saneringsplan.

Artikel 39, tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.19

Het verbinden van voorschriften aan de instemming.

Artikel 39, tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.20

Het verlengen van de beslistermijn op het saneringsplan met ten hoogste vijftien weken.

Artikel 39, tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.21

Het bepalen dat het nader onderzoek, saneringsonderzoek en saneringsplan niet reeds bij de melding behoeven te worden ingediend.

Artikel 39, derde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.22

Het al dan niet instemmen met de melding tot wijziging van het saneringsplan.

Artikel 39, vierde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.23

Het geven van aanwijzingen omtrent de verdere uitvoering van de sanering, die een wijziging inhouden van onderdelen van het saneringsplan waarmee is ingestemd.

Artikel 39, vijfde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.24

Het al dan niet instemmen met het ingediende evaluatieverslag.

Artikel 39c, tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.25

Het al dan niet instemmen met het ingediende nazorgplan.

Artikel 39d, derde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.26

Het verbinden van voorschriften aan de instemming met het ingediende nazorgplan.

Artikel 39d, derde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.27

Het aangeven welke wijzigingen in het gebruik van de bodem dienen te worden gemeld.

Artikel 39d, vierde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.28

Het bepalen dat een aanvullende sanering moet plaatsvinden wegens wijziging in het gebruik van de bodem.

Artikel 39d, vierde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.29

Het verbinden van voorschriften tot het stellen van financiële zekerheid aan de instemming met een saneringsplan dan wel de instemming met een nazorgplan.

Artikel 39f, eerste lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.30

Het toestaan dat bij een melding die een voornemen betreft om een deelsanering uit te voeren, wordt volstaan met het verstrekken van de resultaten van een nader onderzoek van het betrokken gedeelte en een saneringsplan voor het betrokken gedeelte.

Artikel 40, eerste lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.31

Het al dan niet instemmen met de resultaten van een nader onderzoek van het betrokken gedeelte en het saneringsplan voor het betrokken gedeelte.

Artikel 40, tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.32

Het bepalen dat met de sanering van meerdere gevallen van ernstige verontreiniging tezelfdertijd begonnen wordt.

Artikel 42 Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.33

Het geven van aanwijzingen met betrekking tot de wijze waarop voorafgaande aan het uitvaardigen van een bevel betrokkene zelf nader onderzoek of saneringsonderzoek verricht, de bodem saneert, tijdelijke beveiligingsmaatregelen treft of een saneringsplan opstelt of maatregelen treft ingevolge artikel 37, vierde lid.

Artikel 45, vierde lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.34

Het nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 30, tweede, derde en vierde lid indien dat noodzakelijk is om nader onderzoek, saneringsonderzoek, sanering of de uitvoering van maatregelen van het nazorgplan mogelijk te maken.

Artikel 49, eerste lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.35

Het nemen van een maatregel als bedoeld in artikel 30, derde lid, onder a, met betrekking tot degene op wiens grondgebied dat onderzoek moet geschieden.

Artikel 49, tweede lid Wet bodem-bescherming

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.2.36

Het niet in behandeling nemen van een melding ingevolge artikel 28, de indiening van een nader onderzoek ingevolge artikel 29, de indiening van een saneringsplan ingevolge artikel 39, de indiening van een deelsaneringsplan ingevolge artikel 40, de indiening van een gefaseerd saneringsplan ingevolge artikel 38, vierde lid, de melding tot wijziging van het saneringsplan ingevolge artikel 39, vierde lid, de melding tot wijziging van het gefaseerd saneringsplan ingevolge artikel 38, vierde lid, de indiening van een evaluatieverslag ingevolge artikel 39c of de indiening van een nazorgplan ingevolge artikel 39d.

Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

4.3 Bedrijvenregeling bodemsanering

 

 

 

 

 

4.3.1

Het vaststellen welk deel van de verontreiniging voor 1 januari 1975 is ontstaan.

Artikel 11 Besluit financiële bepalingen bodem-sanering

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

In samenhang met het Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen, artikel 88 Wet bodembescherming en het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wet bodembescherming.

4.3.2

Het beslissen op een aanvraag tot subsidieverlening.

Artikel 9, artikel 14 en artikel 15 Besluit financiële bepalingen bodem-sanering

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

In samenhang met het Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen, artikel 88 Wet bodembescherming en het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wet bodembescherming.

4.3.3

Het verlengen van de beslistermijn

Artikel 14, tweede lid, Besluit financiële bepalingen bodem-sanering

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

In samenhang met het Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen, artikel 88 Wet bodembescherming en het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wet bodembescherming.

4.3.4

Het verbinden van nadere voorschriften en verplichtingen aan de beschikking tot verlening van de subsidie.

Artikel 16 Besluit financiële bepalingen bodem-sanering

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

In samenhang met het Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen, artikel 88 Wet bodembescherming en het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wet bodembescherming.

4.3.5

Het, zolang de subsidie niet is vastgesteld, op verzoek van de aanvrager in een herziene beslissing op de aanvraag het maximumbedrag als bedoeld in het derde lid verhogen, waarbij artikel 19, derde lid, in acht wordt genomen.

Artikel 19, vierde lid, Besluit financiële bepalingen bodem-sanering

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

In samenhang met het Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen, artikel 88 Wet bodembescherming en het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wet bodembescherming.

4.3.6

Het beslissen op een aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 22, eerste lid, Besluit financiële bepalingen bodem-sanering

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

In samenhang met het Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen, artikel 88 Wet bodembescherming en het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wet bodembescherming.

4.3.7

Het verlengen van de termijn tot subsidievaststelling op de aanvraag.

Artikel 22, tweede lid, Besluit financiële bepalingen bodem-sanering

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

In samenhang met het Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen, artikel 88 Wet bodembescherming en het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wet bodembescherming.

4.3.8

Het verstrekken van een voorschot op aanvraag.

Artikel 24 Besluit financiële bepalingen bodem-sanering

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

In samenhang met het Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen, artikel 88 Wet bodembescherming en het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wet bodembescherming.

 

4.4 Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Venlo

 

 

 

 

 

4.4.1

Het beslissen op een aanvraag tot subsidieverlening.

Artikel 3 Subsidie-verordening Duurzaam Bouwen Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.4.2

Het verbinden van nadere voorwaarden en verplichtingen aan de beschikking tot verlening van subsidie.

Artikel 8, derde lid, Subsidie-verordening Duurzaam Bouwen Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.4.3

Het beslissen op een aanvraag tot subsidievaststelling.

Subsidie-verordening Duurzaam Bouwen Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

4.5 Aspectgebied Bouwen

 

 

 

 

 

4.5.1

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding van de beslissing op een aanvraag om vergunningen dan wel ontheffingen als genoemd in paragraaf 4.7.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

Ten behoeve van de teams Klantbehandeling burgers, Klantbehandeling bedrijven en Klachtbehandeling projecten/corporaties.

4.5.2

Het beslissen op een aanvraag om bouwvergunning (met inbegrip van het verlenen van een ontheffing op grond van bestemmingsplan, Bouwbesluit, bouwverordening en/of artikel 3.6 Wro).

Artikel 44 Woningwet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

Waarbij het submandaat voor de medewerker enkel geldt voor die specifieke producten die worden aangewezen middels een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen overzicht.

4.5.3

Het beslissen op een aanvraag om bouwvergunning (met inbegrip van het verlenen van een ontheffing op grond van bestemmingsplan, Bouwbesluit, bouwverordening en/of artikel 3.22 Wro).

Artikel 44 Woningwet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.5.4

Het beslissen op een aanvraag om bouwvergunning (met inbegrip van het verlenen van een ontheffing op grond van bestemmingsplan, Bouwbesluit, bouwverordening en/of artikel 3.23 Wro).

Artikel 44 Woningwet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.5.5

Het aangaan van een planschadekostenverhaals-overeenkomst.

Artikel 6.4a Wro

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Een overeenkomst op maat met als basis de vastgestelde model- Planschadekostenverhaals-overeenkomst van de VNG.

4.5.6

Het in handen van een adviseur stellen van een aanvraag om planschade en het in kennis stellen van belanghebbenden en derdebelanghebbenden hiervan.

Artikel 3, eerste lid, Procedure-regeling planschade-vergoeding 2005

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.5.7

Het aanhouden van de beslissing op een aanvraag om bouwvergunning.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

Ten behoeve van de teams Klantbehandeling burgers, Klantbehandeling bedrijven en Klachtbehandeling projecten/corporaties.

4.5.8

Het besluiten tot overschrijving van een bouwvergunning op naam van een ander.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

Ten behoeve van de teams Klantbehandeling burgers, Klantbehandeling bedrijven en Klachtbehandeling projecten/corporaties.

4.5.9

Het verdagen van de beslissing omtrent een aanvraag om een reguliere dan wel een bouwvergunning eerste of tweede fase.

Artikel 46 Woningwet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Ten behoeve van de teams Klantbehandeling burgers, Klantbehandeling bedrijven en Klachtbehandeling projecten/corporaties.

4.5.10

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een bouwvergunning.

Artikel 59 Woningwet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.5.11

Het verstrekken van informatie omtrent de uitleg van een bestemmingsplan.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

 

4.5.12

Het beslissen op een verzoek om een ontheffing van bestemmingsplan-voorschriften als bedoeld in artikel 3.6 Wro en in bestemmingsplan-voorschriften.

Artikel 3.6 Wro

B&W

Afdelingshoofd

 

 

4.5.13

Het beslissen op een verzoek tot het nemen van een projectbesluit.

Artikel 3.10 Wro

B&W

Afdelingshoofd

 

Het nemen van een projectbesluit ingevolge artikel 3.10 Wro is slechts mogelijk voor zover het betreft de gevallen voorkomend in de Uitzonderingenlijst (op basis van artikel 5.1.1 lid 2 Bro) waarbij er geen overleg is vereist met de diensten van de provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.

4.5.14

Het beslissen op een verzoek om een ontheffing voor een bepaalde termijn ingevolge artikel 3.22 Wro.

Artikel 3.22 Wro

B&W

Afdelingshoofd

 

 

4.5.15

De uitvoering van procedurele taken van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de totstandkoming van een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro.

Afdeling 3.3 Wro

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.5.16

Het beslissen omtrent een verzoek om een ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wro.

Artikel 3.23 Wro

B&W

Afdelingshoofd

 

 

4.5.17

Het beslissen op een aanvraag om een sloopvergunning.

Artikel 8.1.4 en artikel 8.1.6 Bouw-verordening Venlo Artikel 3.3 en artikel 3.20 Wro

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

De beslissingen met betrekking tot monumenten worden vooraf besproken met de portefeuillehouder.

4.5.18

Het verdagen van een beslissing inzake een sloopvergunning.

Artikel 8.1.4, tweede lid, Bouw-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

Ten behoeve van de teams Klantbehandeling burgers, Klantbehandeling bedrijven en Klachtbehandeling projecten/corporaties.

4.5.19

Het intrekken van een sloopvergunning.

Artikel 8.1.7 Bouw-verordening Venlo Artikel 3.21 Wro

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.5.20

Het beslissen op een aanvraag om reclamevergunning.

Artikel 4:27 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Ten behoeve van de teams Klantbehandeling burgers, Klantbehandeling bedrijven en Klachtbehandeling projecten/corporaties.

4.5.21

Het besluiten tot het doen van een aanschrijving met betrekking tot reclames welke zonder vergunning zijn geplaatst.

Artikel 4:28 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Ten behoeve van het team Toezicht & Handhaving.

4.5.22

Het beslissen op een aanvraag om aanlegvergunning.

Artikel 3.18 Wro

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.5.23

Het voeren van correspondentie en het toepassen van bestuursdwang bestaande uit het stilleggen van de werkzaamheden bij het bouwen zonder bouwvergunning, het bouwen in afwijking van de verleende bouwvergunning, het slopen zonder sloopvergunning of het slopen in afwijking van de verleende sloopvergunning.

Artikel 125 Gemeentewet, Artikel 5:22 en artikel 5:32 Awb en artikel 100d Woningwet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

Ten behoeve van de teams Toezicht & Handhaving en Operationeel Beleid & Ondersteuning.

4.5.24

Het beslissen op een aanvraag om een monumentenvergunning.

Artikel 14, eerste lid, Monumenten-wet 1988

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.5.25

Het intrekken van een monumentenvergunning.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Nazorg gemeentegaranties eigen woningbezit

 

 

 

 

 

4.5.26

Het beslissen op een aanvraag voor wijziging gemeentegarantie ter bevordering van het eigen woning bezit.

 

B&W

Afdelingshoofd

 

 

4.5.27

Het beslissen op een aanvraag tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

B&W

Afdelingshoofd

 

Overeenkomstig de voorwaarden in de door de raad vastgestelde nota Gemeentegarantie.

4.5.28

Het beslissen tot wijziging van de voorwaarden van het garantiebesluit.

 

B&W

Afdelingshoofd

 

Overeenkomstig de voorwaarden raad van de gemeente Venlo vastgestelde nota Gemeentegarantie.

4.5.29

Het besluiten tot het treffen van een betalingsregeling ter voorkoming van gedwongen verkoop.

 

B&W

Afdelingshoofd

 

 

4.5.30

Het doen zorgdragen voor de invordering en het treffen van een betalingsregeling na een gedwongen verkoop.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

Na een door B&W genomen procedure-besluit.

4.5.31

Het voeren van correspondentie van informatieve aard ter afwikkeling van de inning van verliezen uit gemeentegarantie.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

 

4.5.32

Het beslissen op een aanvraag om subsidie woningverbetering van door eigenaar bewoonde woningen en subsidie voor eigenaren van monumenten.

Subsidie-verordening stadsvernieuwing

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

4.5.33

Het intrekken van een door het afdelingshoofd, teamleider of een medewerker in mandaat of ondermandaat verleende vergunning.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Voor zover deze bevoegdheid niet reeds apart is opgenomen in dit schema.

5 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

5.1 Team Beoordeling en Realisatie

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke Ordening

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 

 

 

 

5.1.1

De uitvoering van procedurele taken van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de uitwerking dan wel de afhandeling van inspraak bij ruimtelijke plannen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider (Beleids-) medewerker RO

 

5.1.2

De uitvoering van procedurele taken van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro en een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro.

Artikel 3.1 Wro en afdelingen 3.2 en 3.3 Wro

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider (Beleids-) medewerker RO

 

5.1.3

De uitvoering van procedurele taken van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de uitwerking of wijziging van een bestemmingsplan ex artikel 3.6 Wro.

Artikel 3.6 Wro

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider (Beleids-) medewerker RO

 

5.1.4

Het beslissen op een verzoek om ontheffing van bestemmingsplanvoorschriften en het stellen van nadere eisen ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen.

Artikel 3.6 Wro

B&W

Afdelingshoofd

 

 

5.1.5

Het beslissen op een verzoek tot het nemen van een projectbesluit.

Artikel 3.10 Wro

B&W

Afdelingshoofd

 

Het nemen van een projectbesluit ingevolge artikel 3.10 Wro is slechts mogelijk voor zover het betreft de gevallen voorkomend in de Uitzonderingenlijst (op basis van artikel 5.1.1 lid 2 Bro) waarbij er geen overleg is vereist met de diensten van de provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.

5.1.6

Het beslissen op een verzoek om een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wro.

Artikel 3.22 Wro

B&W

Afdelingshoofd

 

 

5.1.7

Het beslissen omtrent een verzoek om ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wro.

Artikel 3.23 Wro

B&W

Afdelingshoofd

 

 

5.1.8

Het aangaan van een planschadekostenverhaals-overeenkomst.

Artikel 6.4a Wro

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Een overeenkomst op maat met als basis de model-Planschade-kostenverhaalsovereenkomst van de VNG.

5.1.9

Het in handen van een adviseur stellen van een aanvraag om planschade en het in kennis stellen van belanghebbenden en derdebelanghebbenden hiervan.

Artikel 3, eerste lid, Procedure-regeling planschade-vergoeding 2005

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

5.1.10

De uitvoering van procedurele taken van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester met betrekking tot ontgrondingen.

Ontgrondingenwet

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Verkeer en Vervoer

 

 

 

 

 

5.1.11

Het aangaan of verlengen van een samenwerkingsovereenkomst inzake het verkeersonderricht in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider (Beleids-) medewerker verkeer & vervoer

Mits de daarvoor bestemde begrotingsposten niet overschreden worden.

5.1.12

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst inzake het verkeersonderricht in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Artikel 171 Gemeentewet.

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider (Beleids-) medewerker verkeer & vervoer

 

5.1.13

Het indienen van aanvragen om subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling verkeersveiligheid Limburgse gemeenten.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

5.2 Team Strategie en Beleid

 

 

 

 

 

5.2.1

Het dienen van bericht en raad aan hogere instanties: - over bestemmingsplannen; - over rijks- en provinciale nota's.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Overeenkomstig het standpunt van raad of college.

 

Monumenten

 

 

 

 

 

5.2.2 ±

Het in de gelegenheid stellen van belanghebbenden om zich in persoon of bij gemachtigde te doen horen en het plegen van overleg. bedoeld in artikel 2, lid 2.

Artikel 3, vierde lid, Monumenten-wet 1988

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

5.2.3

Het ter inzage leggen op de secretarie van een besluit genomen door de minister ingeval van aanwijzing.

Artikel 4 Monumenten-wet 1988

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

5.2.4

Bekendmaking van de terinzage-legging op gebruikelijke wijze.

Artikel 4 Monumenten-wet 1988

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

5.2.5

Het adviseren over de aanvraag aan de minister.

Artikel 17, tweede lid, Monumenten-wet 1988

B&W

Afdelingshoofd

 

 

5.2.6

Het zo spoedig mogelijk kennis geven van het vinden van een zaak waarvan bekend is dan wel redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat het een monument is aan de minister.

Artikel 53, eerste lid, Monumenten-wet 1988

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

5.2.7

Het vragen van advies aan de commissie ruimtelijke kwaliteit omtrent het voornemen een besluit te nemen over het aanwijzen van een onroerend monument als beschermd gemeentelijk monument.

Artikel 3, tweede lid, Monumenten-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

5.2.8

Het doen van een mededeling inzake de aanwijzing als gemeentelijk monument.

Artikel 5 Monumenten-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

5.2.9

Het uitoefenen van de bevoegdheid om op een beschermd monument een merkteken aan te brengen.

Artikel 6, derde lid, Monumenten-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

5.2.10

Het vragen van advies aan de commissie ruimtelijke kwaliteit omtrent voornemen een besluit te nemen over het intrekken van een aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument.

Artikel 8, tweede lid, Monumenten-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Startersregeling

 

 

 

 

 

5.2.11

Het toekennen dan wel weigeren van een starterslening.

Artikel 4, eerste lid t/m zesde lid, en artikel 7, vierde lid, Verorde-ning VROM startersregeling Venlo 2007

B&W

Afdelingshoofd

 

Waarbij het mandaat enkel van kracht is indien het advies van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) wordt opgevolgd.

5.2.12

Het afwijzen van een starterslening wegens het bereiken van het toekenningsplafond.

Artikel 5 Verordening VROM startersregeling Venlo 2007

B&W

Afdelingshoofd

 

 

5.2.13

Het toetsen aan de criteria, het vervolgens verstrekken van een op naam gesteld aanvraagformulier en het zenden van een kopie van het voorblad aan de SVn.

Artikel 7, eerste en tweede lid, Verordening VROM startersregeling Venlo 2007

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker front-office publiekszaken KCC 2e lijn

 

5.2.14

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een starterslening.

Artikel 8 Verordening VROM startersregeling Venlo 2007

B&W

Afdelingshoofd

 

 

 

Volkshuisvesting

 

 

 

 

 

5.2.15

De bevoegdheid tot het uitbetalen van de subsidie.

Artikel 11 Subsidie-verordening Duurzaam Bouwen Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

5.2.16

Het verlenen van vergunningen ingevolge artikel 15 Leegstandwet, alsmede het verlengen van deze vergunningen.

Artikel 15 Leegstandwet

B&W

Afdelingshoofd

 

 

5.2.17

Het voeren van correspondentie in het kader van de BWS-subsidie voor woningen en woonwagens.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

Waarbij de submachtiging enkel van kracht is voor: - aanvragen om jaarlijkse bijdragen; - inkomenstoetsen.

6 Afdeling Ontwikkelbedrijf

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

6.1 Algemeen

 

 

 

 

 

6.1.1

Het mededelen van een collegebesluit of een burgemeestersbesluit (ondertekeningsmandaat).

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleiders Project-managers

In de brief dient de datum van dat besluit vermeld te worden c.q. aangehaald te worden, waarbij duidelijk moet worden gemaakt dat overeenkomstig het genomen besluit wordt bericht.

6.1.2

De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten met betrekking tot diensten en leveringen. Met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten.

Artikel 160 Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofden

Teamleiders Project-managers

1. Waarbij de subvolmacht voor de teamleiders en de projectmanagers geldt tot een maximum van € 100.000,00. 2. Waarbij de volmacht voor het afdelingshoofd geldt tot een maximum van € 206.000,00. 3. In overeenstemming met het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2007. 4. Waarbij de volmacht geldt voor zover budget toegekend is.

6.1.3

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van overeenkomsten die krachtens een volmacht door een afdelingshoofd of teamleider zijn aangegaan.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Afdelingshoofden

Teamleiders Project-managers

Deze volmacht wordt uitgeoefend door het afdelingshoofd, de teamleider of de projectmanager die namens het college tot het aangegaan van deze overeenkomst heeft besloten.

6.1.4

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding van door het gemeentebestuur te nemen besluiten, dan wel ter uitvoering van raads-, B&W-, en burgemeestersbesluiten.

 

B&W / Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider Project-managers Medewerkers

Waarbij de submachtiging voor de medewerkers enkel van kracht is voor het verzenden van ontvangst en behandelingsberichten.

 

6.2 Team Vastgoed en Team Projecten

 

 

 

 

 

6.2.1

Het verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van gemeente-eigendom.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

1. Uitgezonderd zijn verhuringen en verpachtingen, waarbij de tegenprestatie € 50.000,00 per jaar te boven gaat. 2. Waarbij de subvolmacht enkel van kracht is indien de tegenprestatie minder dan € 2.000,00 bedraagt. 3. Voor zover betrekking hebbende op het taakgebied van de afdeling Ontwikkelbedrijf.

6.2.2

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het sluiten van een overeenkomst tot het verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van gemeente-eigendommen.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

Waarbij de subvolmacht enkel van kracht is indien de tegenprestatie minder dan € 2.000,00 bedraagt.

6.2.3

Het verkopen dan wel het afstaan aan een goed doel van de oude inventarissen uit panden die gesloopt gaan worden.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

6.2.4

Het verlenen van ontheffing van verplichtingen ingevolge de Algemene Verkoopvoorwaarden betreffende: - de leveringstermijn; - de vervroegde ingebruikname - bouwtermijn; - de cessie van leveringsrecht / het vervreemden/ bezwaren; - de doorverkoop; - de vervroegde ingebruikname; - het gebruik overeenkomstig de bestemming; - overdracht van rechten.

Algemene Verkoopvoor-waarden: Artikel 5, lid a Artikel 5, lid b Artikel 15, lid b en h Artikel 15 lid c Artikel 16 Artikel 5, lid b Artikel 19 lid a en b Artikel 23

B&W

Afdelingshoofd Teamleider

Medewerker

Waarbij het ondermandaat enkel van kracht is voor ontheffingen van het verbod op doorverkoop van bouwgrond ex artikel 16 lid d van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

6.2.5

Het verlenen van ontheffing van verplichtingen ingevolge de Algemene erfpachtvoorwaarden voor bedrijfsterreinen betreffende: - de leveringstermijn; de vervroegde ingebruikname; - het vervreemden/ bezwaren; - het gebruik overeenkomstig de bestemming; - de bebouwingstermijn.

Algemene erfpacht-voorwaarden: Artikel 5 lid b Artikel 5 lid d Artikel 13 lid e Artikel 16 lid a en b Artikel 20 lid b

B&W

Afdelingshoofd

 

 

6.2.6

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij (notariële) akten welke strekken ter uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Afdelingshoofd

 

Met het recht van substitutie (medewerker notariskantoor).

6.2.7

Het reserveren van bouwterreinen.

 

B&W

Afdelingshoofd

 

 

6.2.8

Het aanpassen van een bankgarantie ingevolge overeenkomsten tot uitvoering van werken door of voor de gemeente in het kader van de planontwikkeling.

Exploitatie-verordening Venlo / Wet ruimtelijke ordening

B&W

Afdelingshoofd

 

 

6.2.9

Het besluiten tot het doorhalen van een voorkeursrecht, opgenomen in de Kadastrale registratie indien dit wettelijk wordt voorgeschreven.

Artikelen 5, 7, 8, vijfde en zesde lid, 8a, derde en vierde lid Wet voorkeursrecht gemeenten

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

6.2.10

Het doen vervallen van een aanwijzing door het plaatsen van een aantekening indien dit wettelijk wordt voorgeschreven, en het doen van een mededeling aan betrokken eigenaren en beperkt gerechtigden.

Artikelen 5, 7, 8, vijfde en zesde lid, 8a, derde en vierde lid Wet voorkeursrecht gemeenten

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

6.2.11

Het doorzenden van een verzoek om deskundigenadvies aan de rechter.

Artikel 16 Wet voorkeursrecht gemeenten

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

 

6.2.12

Het doen van verklaringen omtrent de bestemming van gronden als bedoeld in de Pachtwet.

Pachtwet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

 

6.2.13

Het verlenen van toestemming op grond van een huurovereenkomst voor door huurder (op diens kosten) aan te brengen aanpassingen aan het gehuurde.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

6.2.14

Het verlenen van toestemming betreffende verzoeken van beperkt zakelijk gerechtigden tot verzwaring van het beperkt zakelijk recht met een hypotheekrecht dan wel een 2e hypotheekrecht.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

6.2.15

Het verlenen van vergunningen ingevolge artikel 15 Leegstandwet ten behoeve van panden in projectgebieden, alsmede het verlengen van deze vergunningen.

Artikel 15 Leegstandwet

B&W

Afdelingshoofd

Project-manager

 

7 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

7.1 Onderwijs

 

 

 

 

 

7.1.1

De uitvoering van de (procedurele) taken van het college van burgemeester en wethouders inzake de uitvoering van het huisvestingsprogramma.

Artikelen 15, 16 en 17 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

1. Waarbij het submandaat voor de teamleider geldt tot een maximum van € 100.000,00. 2. Waarbij het submandaat voor de aangewezen medewerker geldt tot een maximum van € 10.000,00.

7.1.2

Het beschikbaar stellen van gelden in het kader van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Venlo. Alsmede de uitvoering van het jaarlijkse huisvestingsprogramma onderwijs.

Artikel 19 e.v. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Venlo Artikel 6 e.v. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

1. Waarbij het submandaat voor de teamleider geldt tot een maximum van € 100.000,00. 2. Waarbij het submandaat voor de aangewezen medewerker geldt tot een maximum van € 10.000,00. 3. Conform de voorafgaande besluitvorming van B&W.

7.1.3

Het betaalbaar stellen van ingediende declaraties.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

Voor zover de gelden besteed zijn overeenkomstig de doelstelling, waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en het beschikbaar gestelde krediet niet overschreden wordt.

7.1.4

Het beslissen op spoedaanvragen om vergoeding van gebouw- en inrichtingsschades.

Hoofdstuk 3 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

1. Waarbij het submandaat voor de teamleider geldt tot een maximum van € 100.000,00. 2. Waarbij het submandaat voor de aangewezen medewerker geldt tot een maximum van € 10.000,00 3. Voor zover de uitgaven vallen binnen het in de begroting geraamde bedrag per jaar.

7.1.5

Het beslissen op verzoeken om vervoer c.q. vergoeding van vervoerskosten ten behoeve van schoolbezoek.

Artikel 4 Wet op het primair onderwijs; artikel 4 Wet op het voortgezet onderwijs; artikel 4 Wet op de expertisecentra

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

Conform de bepalingen van de Verordening leerlingenvervoer.

7.1.6

Het verlenen van opdrachten aan vervoerders voor het verzorgen van zogenaamd aangepast vervoer als bedoeld in de Verordening leerlingenvervoer.

Verordening leerlingen-vervoer

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

1. Waarbij de subvolmacht voor de teamleider geldt tot een maximum van € 100.000,00. 2. Prijs en kwaliteit worden als criteria gehanteerd.

7.1.7

Het betaalbaar stellen van declaraties op grond van de Verordening leerlingenvervoer.

Verordening leerlingen-vervoer

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

Voor zover de declaraties vallen binnen de van toepassing zijnde besluiten.

7.1.8

Het uitoefenen van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 3a, artikel 3b en artikel 15 van de Leerplichtwet.

Artikel 3a, artikel 3b en artikel 15 Leerplichtwet.

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

7.1.9

Het verstrekken van opdracht aan de afdeling Openbare Werken tot uitvoering van preventief onderhoud aan gemeentelijke schoolgebouwen (inclusief noodlokalen) voor zover passend binnen de opgestelde planning en begroting.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

1. Waarbij de subvolmacht voor de teamleider geldt tot een maximum van € 100.000,00. 2. Conform de geldende normen, zoals vastgesteld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Venlo.

7.1.10

Het verlenen van goedkeuring aan ingediende bouwplannen.

Artikel 104 en artikel 105 Wet op het primair onderwijs. Artikel 102 en artikel 103 Wet op de expertisecentra

B&W

Afdelingshoofd

 

Na advies van de afdeling Openbare Werken.

7.1.11

Het beslissen tot het verstrekken van voorschotten bij de verlening van eenmalige subsidies.

Artikel 8, eerste en vierde lid, Algemene subsidie-verordening Venlo 2009

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

7.1.12

Het verlenen en vaststellen van een structurele subsidie.

Artikel 14, eerste lid, Algemene subsidie-verordening Venlo 2009

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

1. Tot een maximum van € 25.000,00. 2. Met inachtneming van de door het college vastgestelde subsidieregels. 3. Het mandaat geldt niet voor de weigering van een subsidie.

7.1.13

Het verlenen en vaststellen van een eenmalige subsidie.

Artikel 18, eerste lid, Algemene subsidie-verordening Venlo 2009

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

1. Tot een maximum van € 25.000,00. 2. Met inachtneming van de door het college vastgestelde subsidieregels. 3. Het mandaat geldt niet voor de weigering van een subsidie.

7.1.14

Het in individuele gevallen verlenen van een ontheffing voor de in de verordening opgenomen termijnbepalingen

Artikel 20, eerste lid, Algemene subsidie-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

7.1.15

Het besluiten tot het niet behandelen van een subsidieaanvraag.

Artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

7.1.16

Het doen van aanschrijvingen inzake controles en verplichtingen ingevolge de Verordening wet kinderopvang gemeente Venlo.

Verordening wet kinder-opvang gemeente Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

 

7.1.17

Het doen van een schriftelijke mededeling in verband met een mutatie van het Kinderopvangregister gemeente Venlo.

Artikel 46 Wet kinderopvang.

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

 

7.1.18

Het schriftelijk in kennis stellen van de automatische registratie in het Kinderopvangregister gemeente Venlo.

Artikel 90 Wet kinderopvang.

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

 

7.1.19

Het voeren van correspondentie inzake de registratie van een kindercentrum of een gastouderbureau in het Kinderopvangregister gemeente Venlo.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

 

7.1.20

Het aanwijzen van ambtenaren van de GGD als toezichthouder en het daarvan mededeling doen in een lokaal verspreid dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Artikel 61, eerste en tweede lid, Wet kinderopvang

B&W

Afdelingshoofd

 

 

7.1.21

Het aanwijzen van toezichthouders ten behoeve van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaal-werk en het daarvan mededeling doen in een lokaal verspreid dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Artikel 16 Verordening kwaliteitsregels peuterspeel-zaalwerk

B&W

Afdelingshoofd

 

 

 

7.2 Wet maatschappelijke ondersteuning

 

 

 

 

 

7.2.1

De materiële afhandeling binnen het kader van een WMO-beschikking.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

 

7.2.2

Het aftekenen van facturen en betalingen binnen bestaande besluitvorming.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Aangewezen medewerker

In samenhang met de budgethoudersregeling.

7.2.3

Het verstrekken dan wel weigeren van voorzieningen ten behoeve van hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen.

WMO-verordening Venlo

B&W

locatiemanager Centrum Indicatiestelling Zorg

 

Waarbij het mandaat enkel van kracht is indien de locatiemanager niet betrokken is geweest bij het aan het besluit ten grondslag liggende advies.

7.2.4

Het uitoefenen van de bevoegdheden inzake inlichtingen, onderzoek en advies.

Artikel 33 WMO-verordening Venlo

B&W

locatiemanager Centrum Indicatiestelling Zorg

 

 

7.2.5

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een besluit tot verstrekking van een voorziening.

Artikel 36 WMO-verordening Venlo

B&W

locatiemanager Centrum Indicatiestelling Zorg

 

Waarbij het mandaat enkel van kracht is indien de locatiemanager niet betrokken is geweest bij het aan het besluit ten grondslag liggende advies.

8 Afdeling Openbare Werken

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

8.1 Algemeen

 

 

 

 

 

8.1.1

Het ter beschikking stellen van materialen van de afdeling Openbare Werken.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleiders

Kosten en waarborgsommen overeenkomstig de door het college vastgestelde tarieven.

8.1.2

Het verkopen van oude, voor de afdeling Openbare Werken onbruikbare, materialen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleiders

Met inachtneming van de door het college vastgestelde prijzen / richtlijnen.

8.1.3

De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten betrekking hebbende op het werkterrein van de afdeling. Met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten.

Artikel 160 Gemeentewet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleiders

1. Waarbij de subvolmacht voor de teamleiders geldt tot een maximum van € 250.000,00. 2. In overeenstemming met het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2007. 3. Voor zover de uitgaven vallen binnen de goedgekeurde begroting c.q. investeringsprogramma’s geraamde bedragen.

8.1.4

Het vragen van prijsopgaven, offertes en dergelijke betrekking hebben de op het werkterrein van de afdeling Openbare Werken.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerker

 

8.1.5

Het inrichten van openbare grond met een "groenbestemming" door middel van het plaatsen van speelvoorzieningen, dan wel andere voorzieningen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Tot een maximumbedrag van € 30.000,00.

8.1.6

Het aanwijzen van een inzameldienst en andere inzamelaars.

Artikel 7 en artikel 14, tweede lid Afvalstoffenverordening gemeente Venlo

B&W

Afdelingshoofd

 

 

 

8.2 Team Service Onderhoud

 

 

 

 

 

8.2.1

Het beslissen tot het verwijderen van de grafbedekking na het verstrijken van de graftermijn.

Artikel 18, eerste lid, Beheers-verordening begraaf-plaatsen

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Na overleg met de nabestaanden of na het doorlopen van de voorgeschreven informatie-procedure.

8.2.2

Het verwijderen van (delen van) de grafbedekking ingeval van onvoldoende onderhoud of herstel.

Artikel 19, lid 2, Beheersverordening begraaf-plaatsen

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Na overleg met de nabestaanden of na het doorlopen van de voorgeschreven informatie-procedure.

8.2.3

Het oproepen van de rechthebbende om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking.

Artikel 19, lid 3, Beheers-verordening begraaf-plaatsen

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.2.4

Het beslissen op een aanvraag om (intrekking van een) vergunning voor het aanbrengen / hebben van een geveltuintje.

Artikel 2:8 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.2.5

Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor het hebben van feestverlichting boven de weg.

Artikel 2:6 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

8.3 Team Planmatig Onderhoud

 

 

 

 

 

8.3.1

Het beslissen op een verzoek tot kamperen / genieten van recreatief nachtverblijf in / op terreinen in beheer bij de afdeling Openbare Werken.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Na overleg met afdeling Gebouwde Omgeving.

8.3.2

Het beschikbaar stellen van plantsoenen ten behoeve van het plaatsen van bouwketen e.d. in verband met bouwwerkzaamheden.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.3.3

Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor het vellen van houtopstand.

APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.3.4

Het opleggen van een herplantplicht.

APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.3.5

Het beslissen op een aanvraag om vergunning tot het maken en veranderen van een uitweg.

Artikel 2:9 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.3.6

Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en / of leidingen in de weg.

Artikel 2:8 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.3.7

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten betreffende het herstelwerk, dichtmaken sleuven en het recht tot hebben van kabels / leidingen in gemeentegrond.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Overeenkomstig de modelovereenkomst.

8.3.8

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan van overeenkomsten betreffende het herstellen van straatwerk en de bruikleen van grond.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.3.9

Het nemen van een instemmings-besluit ingevolge artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 5.2 Telecommuni-catiewet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.3.10

Het uitvoeren van de Telecommunicatieverordening gemeente Venlo.

Tele-communicatie-verordening gemeente Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.3.11

Het verlenen van toestemming voor het plaatsen of verwijderen van telefooncellen en brievenbussen op openbare gemeentegrond.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.3.12

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor anti-ramkraakpalen.

Artikel 2:6 juncto artikel 2:8 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

8.4 Team Verkeer en Parkeren

 

 

 

 

 

8.4.1

Het (laten) uitvoeren van werkzaamheden verband houdende met de openbare verlichting, zowel uitbreiding als onderhoud.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Conform beleidsplan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen.

8.4.2

Het nemen van verkeersbesluiten.

Artikel 18 Wegen-verkeerswet 1994

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Na advies van de Werkgroep Verkeer.

8.4.3

Het beslissen op een aanvraag om ontheffing ten behoeve van een wedstrijd met voertuigen.

Artikel 148 Wegen-verkeerswet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.4.4

Het besluiten tot het treffen van verkeersvoorzieningen in de vorm van paaltjes of waarschuwingsborden.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.4.5

Het beslissen op een verzoek om ontheffing ex artikel 87 RVV 1990.

Artikel 87 RVV

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.4.6

Het verlenen van ontheffingen.

Ontheffingen-beleid gesloten-verklaring binnenstad Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

8.5 Team Uitvoering en GEO-informatie

 

 

 

 

 

8.5.1

Het verkopen van digitale kadastrale bestanden.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Voor zover de bestanden gebruikt worden voor aanvragen bij de gemeente of voor werkzaamheden waarbij de gemeente betrokken is.

8.5.2

Het verkopen van digitale topografische bestanden.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.5.3

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de aanwijs door het Kadaster van bestaande grenzen dan wel de aanwijs aan het Kadaster van nieuw te vormen grenzen ten gevolge van aan- en verkopen door de gemeente.

 

B&W

Afdelingshoofd

Medewerkers

 

8.5.4

Het toekennen van huisnummers.

Verordening straatnaam-geving en huisnummering

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Wet kenbaarheid publieke beperkingen

 

 

 

 

 

8.5.5

Het toetsen van brondocumenten aan vereisten voor inschrijving.

 

B&W

Medewerker

 

 

8.5.6

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers.

 

B&W

Medewerker

 

 

8.5.7

Het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie.

 

B&W

Medewerker

 

 

8.5.8

Het plaatsen van aantekeningen op het brondocument.

 

B&W

Medewerker

 

 

8.5.9

Het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie.

 

B&W

Medewerker

 

 

8.5.10

Het verstrekken van een bewijs van inschrijving.

 

B&W

Medewerker

 

 

8.5.11

Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrech-telijke beperkingen zijn opgelegd.

 

B&W

Medewerker

 

 

8.5.12

Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en de registratie.

 

B&W

Medewerker

Medewerker front-office publiekszaken KCC 2e lijn

 

8.5.13

Het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn.

 

B&W

Medewerker

Medewerker front-office publiekszaken KCC 2e lijn

 

8.5.14

Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties.

 

B&W

Medewerker

 

 

8.5.15

Het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

 

B&W

Medewerker

 

 

8.5.16

Het inschrijven van een verklaring met betrekking tot het vervallen van een publiekrechtelijke beperking in het register.

Artikel 7, vierde lid, Wet kenbaarheid publieke beperkingen

B&W

Medewerker

 

 

9 Sportbedrijf

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

9.1 Algemeen

 

 

 

 

 

9.1.1

Het verhuren of anderszins in gebruik geven van gemeentelijke sportaccommodaties en sportmaterialen ten behoeve van de sportuitoefening en de recreatie.

 

B&W

Afdelingshoofd

 

Uitgezonderd zijn verhuringen en verpachtingen waarbij de tegenprestatie € 20.000,00 per jaar te boven gaat.

9.1.2

Het aangaan van verhuur- en pachtovereenkomsten met betrekking tot kantines en buffetten in gemeentelijke sportaccommodaties.

 

B&W

Afdelingshoofd

 

Uitgezonderd zijn verhuringen en verpachtingen waarbij de tegenprestatie € 20.000,00 per jaar te boven gaat.

9.1.3

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het sluiten van overeenkomsten inzake verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Afdelingshoofd

 

 

9.1.4

Het verlenen en vaststellen van een structurele subsidie op aanvraag van een sportvereniging.

Artikel 14, eerste lid, Algemene subsidie-verordening Venlo 2009

B&W

Afdelingshoofd

 

Met inachtneming van de door het college vastgestelde subsidieregel en voor zover betrekking hebbende op het taakgebied van het Sportbedrijf.

9.1.5

Het verlenen en vaststellen van een eenmalige subsidie.

Artikel 18, eerste lid, Algemene subsidie-verordening Venlo 2009

B&W

Afdelingshoofd

 

Met inachtneming van de door het college vastgestelde subsidieregels en voor zover betrekking hebbende op het taakgebied van het Sportbedrijf.

9.1.6

Het beslissen tot het verstrekken van voorschotten bij de verlening van eenmalige subsidies.

Artikel 8, eerste en vierde lid, Algemene subsidie-verordening Venlo 2009

B&W

Afdelingshoofd

 

 

9.1.7

Het in individuele gevallen verlenen van een ontheffing voor de in de verordening opgenomen termijnbepalingen

Artikel 20, eerste lid, Algemene subsidie-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

 

 

10 Afdeling Veiligheid en Handhaving

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

10.1 Team Toezicht & Handhaving

 

 

 

 

 

10.1.1

De bevoegdheid tot het overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand voertuig als bedoeld in artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994 en tot parate executie als bedoeld in artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 170 Wegen-verkeerswet 1994 en artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

10.2 Team Vergunningen en Handhaving

 

 

 

 

 

10.2.1

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor venten e.d.

Artikel 5:13 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.2

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het innemen van een standplaats.

Artikel 5:14 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.3

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning (onder voorschriften) voor een vaste standplaats.

Artikel 8 Marktverordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.4

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning (onder voorschriften) voor een standwerkersplaats en een dagplaats.

Artikel 8 Marktverordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Marktmeester

 

10.2.5

Het beslissen op een aanvraag om toestemming voor het niet innemen van een standplaats in verband met vakantie.

Artikel 17, derde lid, Markt-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.6

Het verlenen van een ontheffing voor het persoonlijk innemen van een standplaats en voor vervanging van de vergunninghouder.

Artikel 19 Markt-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.7

Het beslissen op een aanvraag tot overschrijving van een vergunning.

Artikel 27 Markt-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.8

Het intrekken van een vergunning voor een vaste plaats.

Artikel 29 Markt-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

 

 

10.2.9

Het opleggen van de last tot onmiddellijke ontruiming van de standplaats.

Artikel 30 Markt-verordening Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Marktmeester

 

10.2.10

Het besluiten tot het doen van een aanschrijving (met inbegrip van aanzegging bestuursdwang) met betrekking tot zaken welke bij ontruimingen van woningen in strijd met artikel 2:6 APV Venlo op de weg zijn geplaatst.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.11

Het (doen) toepassen van bestuursdwang tot verwijdering van zaken welke bij ontruimingen van woningen in strijd met artikel 2:6 APV Venlo op de weg zijn geplaatst.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.12

Het besluiten tot verkoop, overdracht om niet aan een derde of vernietiging van zaken welke ten gevolge van een ontruiming van een woning op de weg zijn geplaatst en bij de ontruiming zijn meegevoerd en opgeslagen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.13

Het uitvoeren van de bevoegdheden ingevolge de Verpachtingsvoorwaarden kermis Venlo 2009.

Verpachtings-voorwaarden kermis Venlo 2009

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.14

Het verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van gemeente-eigendom ten behoeve van evenementen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.15

Het verhuren van (dag)standplaatsen op gemeente-eigendom

Artikel 2 Algemene verhuur-voorwaarden standplaatsen 2005

 

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.16

Het opleggen van een aanlijngebod dan wel een aanlijn- en muilkorfgebod.

Artikel 2:52 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

 

 

10.2.17

Het opleggen van een verbod tot het houden van dieren.

Artikel 2:53 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

 

 

10.2.18

Het besluiten tot het doen van een aanschrijving welke zonder vergunning zijn geplaatst.

Artikel 4:27 APV

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.19

Het beslissen op een aanvraag om ontheffing voor het verspreiden, het openlijk aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen.

Artikel 2:3 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.20

Het beslissen op een aanvraag om een combinatie-vergunning.

Artikelen 2:6 en 5:14 APV Venlo en Artikel 3 Brand-beveiligingsverordening)

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.21

Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor het plaatsen en hebben van sandwichborden op de weg voor verkiezingen.

Artikel 2:6 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.22

Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor het plaatsen van een circustent.

Artikel 2:6 APV Venlo en artikel 3 Brand-beveiligings-verordening

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.23

Het beslissen op een aanvraag om toestemming voor het gebruik van een gemeente-eigendom voor het plaatsen van feesttenten, het houden van braderieën e.d.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.24

Het uitvoeren van de bevoegdheden ingevolge de artikelen 2:19 en 2:20 APV Venlo en ingevolge het Besluit meldingsplicht evenementen, met inbegrip van alle (voorbereidende) correspondentie hieromtrent.

Artikel 2:19 en 2:20 APV Venlo en Besluit meldingsplicht evenementen

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.25

Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing voor het sluitingsuur voor inrichtingen.

Artikel 2:30 APV Venlo

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.26

Het beslissen op een aanvraag om een nachtvergunning.

Artikel 2:30 APV Venlo

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.27

Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor een openbare inzameling.

Artikel 5:12 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Medewerkers Bijzondere wetten

Met inachtneming van landelijk en plaatselijk collecteplan.

10.2.28

Het beslissen op een aanvraag om vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet.

Drank- en Horecawet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.29

Het intrekken van een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet.

Drank- en Horecawet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.30

Het beslissen op een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 35 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.31

Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor een loterij.

Artikel 3 Wet op de kansspelen

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.32

Het beslissen op een aanvraag om ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden Venlo.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.33

Het beslissen op een aanvraag om vergunning voor het plaatsen en hebben van terrasmeubelen op de weg (terrasvergunning), voor het plaatsen en hebben van parasolvoeten in of op de weg en het intrekken van een dergelijke vergunning.

Artikel 2:6 APV Venlo

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.34

Het aangaan en beëindigen van een huurovereenkomst voor het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van het hebben van een terras.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Uitgezonderd zijn verhuringen en verpachtingen, waarbij de tegenprestatie € 6.000,00 per jaar te boven gaat.

10.2.35

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het sluiten van een huurovereenkomst m.b.t. een terras.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.36

Het beslissen op een aanvraag om afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor het gebruik van een terrein als heliterrein of ballonterrein.

Artikelen 5, 9 en 10 Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaart-terreinen

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

In overeenstemming met Brandweer en Politie.

10.2.37

Het beslissen op een aanvraag om toestemming voor het gebruik van een terrein als terrein waarop een valschermspringer beoogt neer te komen.

Artikel 29 Reglement Valscherm-springen 1981

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

In overeenstemming met Politie.

10.2.38

Het beslissen op een aanvraag om toestemming voor het gebruik van een gemeente-eigendom als heliterrein, ballonterrein of terrein waarop een valschermspringer beoogt neer te komen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

In overeenstemming met de afdeling Openbare Werken.

10.2.39

Het beslissen op een aanvraag om een exploitatievergunning.

Artikel 2:22 APV Venlo

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.40

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het op, aan of boven de weg uitstallen van voorwerpen, reclameborden daaronder begrepen, en het innemen van een standplaats ten behoeve van noodwinkels.

Artikelen 2:7 en 5:14 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.41

Het besluiten tot het aangaan van een huurovereenkomst voor het uitstallen van voorwerpen op de weg in de vorm van winkeluitstallingen of standplaatsen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Bij de uitoefening van deze bevoegdheid worden de door burgemeester en wethouders vastgestelde huurtarieven en de modelovereenkomsten gehanteerd.

10.2.42

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het sluiten van huurovereenkomsten met betrekking tot winkeluitstallingen of standplaatsen.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.43

Het intrekken van een vergunning voor het hebben van een winkeluitstalling of standplaats.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.44

Het beslissen op een aanvraag voor het kamperen buiten kampeerterreinen.

Artikel 4:30 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

1. Voor zover nodig instemmend medeadvies van politie, brandweer en afdeling openbare werken. 2. Uitgezonderd groepskamperen op gemeentelijke sportaccommodaties of terreinen in beheer bij de afdeling Openbare Werken.

10.2.45

Het beslissen op een aanvraag voor het houden van een rommelmarkt.

Artikel 5:15 APV Venlo

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

10.2.46

Het uitvoeren van de bevoegdheden ingevolge het Besluit straatmuziek, met inbegrip van alle (voorbereidende) correspondentie hieromtrent.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

11 Belastingen

Volg-nr.

Omschrijving

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

11.1 Aanwijzingen

 

 

 

 

 

11.1.1

Het aanwijzen als gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen

Artikel 231, tweede lid, sub b Gemeentewet

B&W

Hoofd Unit Waterschaps-heffingen van het Waterschapsbedrijf Limburg Afdelingshoofd Publiekszaken Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Afdelingshoofd Veiligheid & Handhaving

 

Waarbij de aanwijzing van het afdelingshoofd Veiligheid & Handhaving enkel geldt in het kader van de (dwang)invordering van naheffingsaanslagen parkeerbelastingen, wielklem-, wegsleep- en bewaarkosten en met uitzondering van de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften.

11.1.2

Het aanwijzen als gemeenteambtenaar die belast is met de invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 231, tweede lid, sub c Gemeentewet

B&W

Hoofd Unit Waterschaps-heffingen van het Waterschapsbedrijf Limburg BVFIL Afdelingshoofd Publiekszaken Afdelingshoofd Veiligheid & Handhaving

 

1. Waarbij het mandaat tevens geldt voor het ondertekenen van dwangbevelen bij verzending van deze dwangbevelen per post. 2. Waarbij de aanwijzing van BVFIL enkel geldt in het kader van de invordering van leges, haven- en opslaggelden, parkeergelden, marktgelden, brandweerrechten en lijkbezorgingsrechten. 3. Waarbij de aanwijzing van het afdelingshoofd Veiligheid & Handhaving enkel geldt in het kader van de (dwang)invordering van naheffingsaanslagen parkeerbelastingen, wielklem-, wegsleep- en bewaarkosten.

11.1.3

Het aanwijzen van de gemeenteambtenaar die belast is met de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 231, tweede lid, sub d Gemeentewet

B&W

Marktmeester Havenmeester BOA parkeren en Assistent Controleur Teamleider Vergunningen & Handhaving Medewerker afdeling Publiekszaken Gemeente-archivaris Teamleider Proactie / Preventie Teamleider Repressie Afdelingshoofd en teamleiders Gebouwde Omgeving

 

 

11.1.4

Het aanwijzen als gemeenteambtenaar die belast is met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Artikel 1, tweede lid, Wet WOZ

B&W

Hoofd Unit Waterschaps-heffingen van het Waterschapsbedrijf Limburg Afdelingshoofd Publiekszaken

 

 

 

11.2 Mandaten

 

 

 

 

 

11.2.1

De bevoegdheid tot het aanstellen als onbezoldigde ambtenaren der gemeentelijke belastingen en het aanwijzen van deze personen als ambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 231, tweede lid, sub c Gemeentewet en artikel 2.1 Arbeids-voorwaardenregeling gemeente Venlo

B&W

Hoofd Unit Waterschaps-heffingen van het Waterschapsbedrijf Limburg

 

 

11.2.2

De bevoegdheid tot het aanstellen als onbezoldigde ambtenaren der gemeentelijke belastingen en het aanwijzen van deze personen tot belastingdeurwaarder.

Artikel 231, tweede lid, sub e Gemeentewet en artikel 2.1 Arbeids-voorwaarden-regeling gemeente Venlo

B&W

Hoofd Unit Waterschaps-heffingen van het Waterschapsbedrijf Limburg

 

 

11.2.3

Het in de plaats treden van de ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub c, Gemeeentewet, voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid van de Invorderingswet 1990.

Artikel 232 Gemeentewet

B&W

Marktmeester Havenmeester BOA Parkeren en Assistent Controleur Teamleider Vergunningen & Handhaving Medewerker dienstverlening afdeling Publiekszaken Gemeente-archivaris Medewerker bedrijfsbureau brandweer BVFIL Afdelingshoofd en Teamleiders Gebouwde Omgeving

 

• De Marktmeester enkel in het kader van marktgelden. • De Havenmeester enkel in het kader van haven- en opslaggelden. • De BOA parkeren en Assistent Controleur enkel in het kader van parkeerbelasting en de naheffingsaanslag parkeerbelasting. • De teamleider Vergunningen & Handhaving enkel in het kader van heffing van leges. • De Medewerker dienstverlening afdeling Publiekszaken enkel in het kader van heffing van leges en lijkbezorgingsrechten. • De gemeentearchivaris enkel in het kader van legesheffing. • De medewerker bedrijfsbureau brandweer enkel in het kader van heffing van leges en brandweerrechten; • BVFIL enkel in het kader van leges, haven- en opslaggelden, marktgelden, brandweerrechten en lijkbezorgingsrechten. • Afdelingshoofd en Teamleiders Gebouwde Omgeving enkel in het kader van de legesheffing.

11.2.4

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingen.

Artikel 255, vijfde lid, Gemeentewet

B&W

Hoofd Unit Waterschaps-heffingen van het Waterschapsbedrijf Limburg Afdelingshoofd Publiekszaken Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

 

 

11.2.5

Het geven van toepassing aan de hardheidsclausule.

Artikel 63 AWR

B&W

Hoofd Unit Waterschaps-heffingen van het Waterschapsbedrijf Limburg Afdelingshoofd Publiekszaken Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

 

 

11.2.6

Het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete (verhoging).

Artikel 66 AWR

B&W

Hoofd Unit Waterschaps-heffingen van het Waterschapsbedrijf Limburg Afdelingshoofd Publiekszaken Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

 

 

12 Afdeling Publiekszaken

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

12.1 Teams KCC 1ste en 2de lijn

 

 

 

 

 

12.1.1

Het uitoefenen van in de Kieswet aan het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester opgedragen taken met betrekking tot het werkveld verkiezingen.

Kieswet

Burgemeester / B&W

Afdelingshoofd

Beleids-ondersteuner KCC

Uitzonderingen: - benoeming leden stembureau; - aanwijzing stemlokalen; - indeling gemeente in kiesdistricten; - vaststellen vergoeding voorzitter en leden stembureaus en vergoeding gebruikte stemlokalen; - taken burgemeester als voorzitter hoofdstembureau.

12.1.2

Het uitoefenen van bij of krachtens het Inkomstenvergoedingsbesluit, de Inkomstenvergoedings-beschikking, het kostwinners-vergoedingsbesluit-militairen en de Kostwinnersvergoedingsbeschikking, opgedragen taken.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.3

Het uitoefenen van bij of krachtens de Inkwartieringswet, en het Inkwartieringsbesluit opgedragen taken ten behoeve van de mobilisatie en andere buitengewone omstandigheden.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.4

Het verlenen of wijzigen van reisdocumenten.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.5

Het verlenen of vernieuwen van rijbewijzen.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.6

Het nemen van besluiten in het kader van Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

 

B&W

Afdelingshoofd

 

 

12.1.7

Het afgeven van de volgende documenten/verklaringen: a. attestatie de vita; b. arbeidskaart; c. uittreksel en verklaring uit de GBA; d. legalisatie van handtekening; e. bewijs van Nederlanderschap; f. visvergunning; g. verklaring van vermissing van reisdocumenten en rijbewijzen.

 

Burgemeester/B&W

Afdelingshoofd

Frontoffice-medewerkers

 

12.1.8

Het voeren van bestandsbeheer geautomatiseerde bevolkingsbestanden.

 

B&W

Afdelingshoofd

 

 

12.1.9

Het tekenen van: a. kennisgevingen van overlijden aan de inspecteur der registratie en successie; b. laisser-passer voor lijken (z.g. lijkenpas); c. besluiten tot het stellen van een termijn als bedoeld in artikel 17, 1e lid Wet op de Lijkbezorging; d. verloven als bedoeld in artikel 29, 1e lid Wet op de Lijkbezorging.

Wet op de Lijkbezorging

Burgemeester

Afdelingshoofd

Ambtenaar Burgerlijke Stand

 

12.1.10

Het verlenen / verlengen / overschrijven van een recht op een graf.

Artikelen 12 en 14 Beheersverordening begraaf-plaatsen

B&W

Afdelingshoofd

Ambtenaar Burgerlijke Stand

 

12.1.11

Het schriftelijk mededelen van ontvangst van een verklaring dat afstand wordt gedaan van het recht op het graf.

Artikel 15 Beheers-verordening begraaf-plaatsen

B&W

Afdelingshoofd

Ambtenaar Burgerlijke Stand

 

12.1.12

Het beslissen tot het ruimen van een graf en het kennis geven van het voornemen tot ruimen aan de regionaal inspecteur van de volksgezondheid.

Artikel 31 Wet op de lijkbezorging

B&W

Afdelingshoofd

Ambtenaar Burgerlijke Stand

 

12.1.13

Het doen van mededeling (aan de rechthebbende op een graf) van: - het verstrijken van de graftermijn (Artikel 28 Wet op de lijkbezorging); - de mogelijkheid tot verlenging van de graftermijn (Artikel 28 Wet op de lijkbezorging); - het verwijderen van de grafbedekking na verstrijken graftermijn (Artikel 18 Beheersverordening begraafplaatsen); - het ruimen van het graf na verstrijken van de graftermijn (Artikel 20 Beheersverordening begraafplaatsen). -

 

B&W

Afdelingshoofd

Ambtenaar Burgerlijke Stand

 

12.1.14

Verzoeken om toestemming tot afgifte van maximaal aantal visvergunningen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.15

Het tekenen van opgaven met betrekking reisdocumenten en rijbewijzen.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.16

Het tekenen van brieven naar aanleiding van verzoeken om informatie inzake nationaliteitskwesties.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.17

Het tekenen van aanvragen om inlichtingen uit de Algemene Documentatieregisters ten behoeve van verklaringen omtrent het gedrag, advisering op naturalisatieverzoeken en verzoeken om naamswijziging.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.18

Het tekenen van verzoeken om inlichtingen uit de justitiële- en vreemdelingenregisters van de politie, ten behoeve van de advisering op naturalisatieverzoeken en verzoeken om naamswijziging.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.19

Het uitvoeren van bevoegdheden ingevolge artikelen 1 en 2 van de Machtigingsregeling Naturalisatie en Naturalisatiegelden 1998.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Ambtenaar Burgerlijke Stand Medewerkers Back- en Frontoffice

Zie afzonderlijke Ondermandaatregeling naturalisatie gemeente Venlo d.d. 3 april 1998.

12.1.20

Het tekenen van naturalisatieadviezen.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.21

Het in ontvangst nemen van kennisgevingen o.g.v. de Rijkswet op het Nederlanderschap (optie voor de c.q. verklaring van afstand van de Nederlandse nationaliteit).

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.22

Het overdragen van archiefbescheiden van de bevolkingsboekhouding en van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand aan de archiefbewaarplaats.

 

B&W

Afdelingshoofd

 

Na verkregen overeenstemming met de gemeentearchivaris.

12.1.23

Het (doen) zorgdragen voor de lijkschouwing en/of de lijkbezorging overeenkomstig de wet indien blijkt dat daarin door niemand wordt voorzien.

Artikel 21 Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

12.1.24

Het toetsen aan de criteria, het vervolgens verstrekken van een op naam gesteld aanvraagformulier en het zenden van een kopie van het voorblad aan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Artikel 7, eerste en tweede lid, Verordening VROM startersregeling Venlo 2007

B&W

Afdelingshoofd

Frontoffice medewerker

 

 

Parkeerbeheer

 

 

 

 

 

12.1.25

Het beslissen op een verzoek om een invalidenparkeerkaart.

Artikel 49 BABW

B&W

Locatie-manager Centrum Indicatiestelling Zorg

 

Waarbij het mandaat enkel van kracht is indien de locatiemanager niet betrokken is geweest bij het aan het besluit ten grondslag liggende advies.

12.1.26

Het beslissen op een verzoek om een parkeervergunning "belanghebbend parkeren".

 

B&W

Afdelingshoofd

Frontoffice-medewerker

 

12.1.27

Het beslissen op een verzoek om ontheffing ex artikel 87 RVV 1990.

Artikel 87 RVV

B&W

Afdelingshoofd

Frontoffice-medewerker

 

 

12.2 Team Gemeentearchief

 

 

 

 

 

12.2.1

Het geven van toestemming inzake het veranderen van ordeningssystemen.

 

B&W

Gemeente-archivaris

 

 

12.2.2

Het aankopen van niet-archiefbescheiden.

 

B&W

Gemeente-archivaris

 

Tot een maximale waarde van € 5.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

13 Afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

13.1 Algemeen

 

 

 

 

 

13.1.1

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding van te nemen besluiten, dan wel ter uitvoering van besluiten als bedoeld in hoofdstuk 14.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

13.1.2

Het nemen van besluiten op grond van de Wet werk en bijstand voor zover de wet dat toelaat.

Wet werk en bijstand (WWB)

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Er dient een zodanige administratie gevoerd te worden dat steeds inzage gegeven kan worden in de genomen besluiten.

13.1.3

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Kinderopvang.

Wet Kinderopvang

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

13.1.4

Het nemen van besluiten op grond van het door de gemeente Venlo vastgestelde minimabeleid.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Er dient een zodanige administratie gevoerd te worden dat steeds inzage gegeven kan worden in de genomen besluiten.

13.1.5

Het nemen van besluiten op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), voor zover de wet dat toelaat.

IOAW

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Er dient een zodanige administratie gevoerd te worden dat steeds inzage gegeven kan worden in de genomen besluiten.

13.1.6

Het nemen van besluiten op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), voor zover de wet dat toelaat.

IOAZ

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Er dient een zodanige administratie gevoerd te worden dat steeds inzage gegeven kan worden in de genomen besluiten.

13.1.7

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het sluiten van overeenkomsten inzake reïntegratie (trajectplannen / inkoop producten).

WWB, IOAW, IOAZ

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

13.1.8

Het aftekenen van facturen inzake trajectplannen en inkoop producten in relatie tot reïntegratie.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

13.1.9

Het vragen van opgaven en inlichtingen aan derden.

Artikel 63 en 64 WWB, artikel 44 en 45 IOAW en artikel 44 en 45 IOAZ

B&W

Afdelingshoofd

Medewerker Cannock Chase Public Teamleider

 

13.1.10

Het invorderen van terugvorderingen en het besluiten tot beslaglegging in verband met verhaal / terugvordering ingevolge de Wet Werk en Bijstand, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Artikel 479b tot en met 479g Wetboek van Burgerlijke Rechts-vordering

B&W

Afdelingshoofd

medewerker Cannock Chase Public Teamleider

Met inachtneming van de door het college vastgestelde beleidsregels terugvordering en verhaal WWB gemeente Venlo.

13.1.11

Het besluiten tot het leggen van conservatoir beslag.

Artikel 718 Wetboek van Burgerlijke Rechts-vordering

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Coördinator handhaving

 

13.1.12

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij (notariële) akten welke strekt ter uitvoering van een besluit inzake een hypotheek ingevolge artikel 48, derde lid, WWB.

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Afdelingshoofd

 

Met het recht van substitutie (medewerker notariskantoor).

13.1.13

Het in rechte vertegenwoordigen van de gemeente ter zake van verhaalsacties zoals bedoeld in Wet werk en bijstand.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

 

Met het recht van substitutie door nader door het afdelingshoofd aan te wijzen ambtenaar of advocaat/ procureur.

13.1.14

Het opleggen en invorderen van een boete inzake de door de afdeling Werk, Inkomen en Zorg uit te voeren sociale zekerheidwetten en -voorzieningen.

IOAW, IOAZ, WI

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

13.1.15

Het doen van aangifte van bij de gemeente Venlo geconstateerde fraude bij alle door de afdeling Werk, Inkomen en Zorg uit te voeren sociale zekerheidwetten en –voorzieningen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

13.1.16

Het nemen van besluiten op grond van de Wet inburgering, voor zover de wet dat toelaat.

WI

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Er dient een zodanig administratie gevoerd te worden dat steeds inzage gegeven kan worden in de genomen besluiten.

13.1.17

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het sluiten van overeenkomsten inzake inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen.

WI

Burgemeester

Afdelingshoofd

teamleider

 

13.1.18

Het aftekenen van facturen inzake trajectplannen en inkoop producten in relatie tot inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

13.1.19

Het indienen van een verzoekschrift om de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit te spreken.

Artikel 284, vierde lid, Faillissementswet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

13.1.20

Het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 285, eerste lid, sub 3 van de Faillissementswet.

Artikel 285, vierde lid, Faillissements-wet

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

13.1.21

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Werk en Bijstand, voor zover het betreft kredieten en bijzondere bijstand in het kader van schuldhulpverlening.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

Er dient een zodanig administratie gevoerd te worden dat steeds inzage gegeven kan worden in de genomen besluiten.

13.1.22

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het sluiten van overeenkomsten inzake schuldhulpverlening.

 

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

13.1.23

Het aftekenen van facturen inzake trajectplannen en inkoop producten in relatie tot schuldhulpverlening.

 

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider

 

13.1.24

Het opleggen van een toegangsverbod.

 

B&W

Afdelingshoofd

 

Met in acht name van het Agressieprotocol Gemeente Venlo.

 

13.2 Wet maatschappelijke ondersteuning

 

 

 

 

 

13.2.1

De materiële afhandeling binnen het kader van een WMO-beschikking.

 

B&W

Afdelingshoofd

Aangewezen ambtenaar

 

13.2.2

Het aftekenen van facturen en betalingen binnen bestaande besluitvorming.

 

B&W

Afdelingshoofd

Aangewezen ambtenaar

In samenhang met de budgethoudersregeling.

13.2.3

Het verstrekken dan wel weigeren van voorzieningen ten behoeve van hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen.

WMO-verordening Venlo

B&W

locatiemanager Centrum Indicatiestelling Zorg

 

Waarbij het mandaat enkel van kracht is indien de locatiemanager niet betrokken is geweest bij het aan het besluit ten grondslag liggende advies.

13.2.4

Het uitoefenen van de bevoegdheden inzake inlichtingen, onderzoek en advies.

Artikel 33 WMO-verordening Venlo

B&W

locatiemanager Centrum Indicatiestelling Zorg

 

 

13.2.5

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een besluit tot verstrekking van een voorziening.

Artikel 36 WMO-verordening Venlo

B&W

locatiemanager Centrum Indicatiestelling Zorg

 

Waarbij het mandaat enkel van kracht is indien de locatiemanager niet betrokken is geweest bij het aan het besluit ten grondslag liggende advies.

 

13.3 Team Staf

 

 

 

 

 

13.3.1

De uitvoering van procedurele taken van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften.

Hoofdstuk 6 en 7 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

B&W

Afdelingshoofd

Juridisch medewerker

Voor zover betrekking hebbend op het taakgebied van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg.

13.3.2

Het uitoefenen van de functie van lid van een hoorcommissie, teneinde indieners van bezwaarschriften en andere belanghebbenden te horen in verband met de voorbereiding van de afhandeling van ingediende bezwaarschriften.

Artikel 7:5 Awb

B&W

Afdelingshoofd

Teamleider Staf Juridisch medewerker Project- en proces-ondersteuner

- De fungerende leden van de commissie wijzen een voorzitter en een secretaris aan. - Het horen dient door tenminste twee leden te geschieden. - De meerderheid van de leden, onder wie de voorzitter, mag niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest. - Het horen vindt plaats in het openbaar. Voor zover betrekking hebbend op het taakgebied van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg.

13.3.3

Het beslissen inzake de afdoening van een bezwaarschrift.

Artikel 7:10, eerste lid, juncto artikel 7:11 Awb

B&W

Portefeuille-houder

 

Het primaire besluit waartegen het bezwaar zich richt dient in mandaat te zijn genomen en niet door het bestuursorgaan zelf. Voor zover betrekking hebbend op het taakgebied van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg.

14 Brandweer

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegdheid van

Bevoegdheid aan

Bevoegdheid verder aan

Specifieke bepalingen / voorwaarden

 

14.1 Brandbeveiligingsverordening Venlo

 

 

 

 

 

14.1.1

Het afgeven van een vergunning, inhoudende de toestemming tot het in gebruik nemen van een inrichting.

Artikel 3 Brand-beveiligings-verordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.1.2

Het weigeren van een vergunning tot het in gebruik nemen van een inrichting.

Artikel 4 Brand-beveiligings-verordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.1.3

Het intrekken van een vergunning, inhoudende de toestemming tot het in gebruik nemen van de inrichting.

Artikel 5 Brand-beveiligings-verordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.1.4

Het doen van aanschrijvingen of andere schriftelijke kennisgevingen ter uitvoering van de Brandbeveiligingsverordening Venlo en het in de plaats daarvan doen van mondelinge kennisgevingen, indien de veiligheid onverwijld ingrijpen vergt.

Brand-beveiligings-verordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.1.5

Het doen van een schriftelijke kennisgeving, inhoudende de mededeling dat een inrichting niet onder de termen van de Brandbeveiligingsverordening Venlo valt.

Brand-beveiligings-verordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

 

14.2 Bouwverordening

 

 

 

 

 

14.2.1

Het verlenen van een gebruiksvergunning.

Artikel 6.1.1. Bouwverordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.2.2

Het afgeven van een bewijs van ontvangst.

Artikel 6.1.2, lid 8, Bouw-verordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.2.3

Het doen van schriftelijke aanschrijving, inhoudende de mededeling dat de aanvraag niet voldoet aan de bij artikel 6.1.2 Bouwverordening Venlo gestelde eisen.

Artikel 6.1.3 Bouw-verordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.2.4

Het niet in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning en het doen van een schriftelijke mededeling daarvan.

Artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.2.5

Het verdagen van de beslissing op een aanvraag.

Artikel 6.1.4, lid 2, Bouw-verordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.2.6

Het aanhouden van de beslissing op een aanvraag.

Artikel 6.1.4, lid 3, Bouw-verordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.2.7

Het weigeren van een gebruiksvergunning.

Artikel 6.1.5 Bouw-verordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.2.8

Het intrekken van een gebruiksvergunning.

Artikel 6.1.6 Bouw-verordening Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.2.9

Het doen van aanschrijvingen of andere schriftelijke kennisgevingen ter uitvoering van hoofdstuk 6 van de Bouwverordening Venlo en het in de plaats daarvan doen van mondelinge kennisgevingen, indien de veiligheid onverwijld ingrijpen vergt.

 

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.2.10

Het doen van een schriftelijke kennisgeving, inhoudende de mededeling dat een bouwwerk niet onder de termen van hoofdstuk 6 van de Bouwverordening Venlo valt.

 

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

 

14.3 Diversen

 

 

 

 

 

14.3.1

Het uitzenden van personeel en materieel van de brandweer van de gemeente Venlo.

 

Burgemeester

BRCOM

 

 

14.3.2

Het aanvragen van personeel en materieel van de brandweer van andere gemeenten voor bijstand binnen de gemeente Venlo.

 

Burgemeester

BRCOM

 

 

14.3.3

Het beslissen op een verzoek om ontheffing ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten behoeve van laden en lossen.

Artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.3.4

Het beslissen op een verzoek om ontheffing van het verbod om in de openlucht vuur aan leggen, te stoken of te hebben.

Artikel 5:26 APV Venlo

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.3.5

Het beslissen op een verzoek om ontheffing van het verbod zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting te verbranden.

Artikel 10.2 en 10.63 Wet milieubeheer

B&W

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie

 

14.3.6

Het beslissen op een verzoek van Gedeputeerde Staten om een verklaring dat in verband met de veiligheid geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van toestemming om professioneel vuurwerk tot ontbranding te brengen.

Artikel 3.3.4, lid 5, Vuurwerk-besluit

Burgemeester

BRCOM

Teamleider Proactie / Preventie