Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN 2013
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201206-01-2014Nieuwe regeling

18-12-2012

Peel en Maas, 27-12-2012

Onbekend
23-12-201106-01-2014Nieuwe regeling

20-12-2011

Peel en Maas, 29-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2012 (Gemeenteblad 2012, nr. 372);

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

mede gezien het advies van de commissie Middelen 28 november 2012;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN 2013

(Verordening Brandweerrechten 2013)

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer en/of van voor de openbare dienst bestemde werken, hulpmiddelen of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • 1.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken, hulpmiddelen of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • 2.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht;

 • 2.

  De in de artikelen genoemde tarieven in de tarieventabel worden, voor zover van toepassing, berekend vanaf het tijdstip dat het personeel en of materieel de standplaats verlaat tot aan het moment dat het aldaar is teruggekeerd;

 • 3.

  Het gebruik maken van de diensten en/of hulpmiddelen, zoals beschreven in artikel 1 van deze verordening, van de brandweer dient zo mogelijk tenminste 24 uur tevoren te worden aangevraagd bij de gemeentelijke brandweer.

 • 4.

  Voor het gebruik maken van de diensten en/of hulpmiddelen als voren bedoeld wordt door de brandweer vooraf kenbaar gemaakt dat er kosten moeten worden betaald, afhankelijk van de aard en tijdsduur van de verlangde diensten.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De brandweerrechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een ge­dagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

1. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing van de brandweerrechten;

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012’, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de brandweerrechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening brandweerrechten 2013".

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2012

, voorzitter , raadsgriffier

Tarieventabel behorende bij de ’Verordening op de heffing en de invordering’ van brandweerrechten 2013:

De tarieven als bedoeld in artikel 1 van de verordening op de heffing en de invordering van de brandweerrechten 2013 bedragen:

 

Hoofdstuk 1 tarieven Brandweerrechten:

Mensuren

Voor het verrichten van diensten door brandweerpersoneel:

a. per brandwacht per uur € 35,90

b. per bevelvoerder per uur € 44,80

 

Materialen

Voor de geleverde en of gebruikte materialen:

de werkelijke kosten, vermeerderd met een opslag van 15 procent we­gens administratiekosten.

 

Materieel

Voor het beschikbaar stellen van brandweermaterieel:

a. een autoladder per uur € 86,50

b. een autospuit per uur € 62,40

c. een motorspuitaanhanger per uur € 31,20

 

Brandblusmiddelen

Voor het beschikbaar stellen van brandblusmiddelen:

a. een verdeelstuk per etmaal € 6,80

b. een brandslang per etmaal € 6,80

c. een straalpijp per etmaal € 6,80

 

Nader omschreven dienstverleningen

a. het controleren van gelaatstukken per stuk € 12,10

b. het vullen van persluchtcilinders per liter € 1,60

c. de toegangverschaffing tot een perceel per voorval € 60,10

d. de afgifte van een kopie van het brandrapport € 45,30

 

Behorende bij het raadsbesluit van 18 december 2012

 

de raadsgriffier van Venray