Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2013.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2013.
CiteertitelVerordening marktgelden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201206-01-2014Nieuwe regeling

18-12-2012

Peel en Maas, 27-12-2012

Onbekend
23-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

20-12-2011

Peel en Maas, 29-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2013.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2012 (Gemeenteblad 2012, nr. 372);

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de

Gemeentewet;

 

mede gezien het advies van de commissie Middelen van 28 november 2012;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordeningen:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2013.

(Verordening marktgelden 2013)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Markt: de warenmarkt, die op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;

Standplaats: de op en voor de duur van de markt door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

Standplaatshouder: ieder aan wie door of namens het college van burgemeester en wethouders is toegestaan om gedurende een markt een standplaats te bezetten;

Frontbreedte van een standplaats: de lengte van de zijde van een standplaats die aan een voor het publiek geprojecteerde gang is gelegen;

Belastingjaar: kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de standplaatshouder.

Artikel 4 Maatstaf van heffing
 • 1.

  De maatstaf van heffing voor de berekening van het recht is voor elke standplaats de frontbreedte in strekkende meters.

 • 2.

  Voor de berekening van de in artikel 5, lid 3 genoemde tarieven wordt een gedeelte van de genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingtarieven
 • 1.

  Het recht bedraagt per dag of gedeelte daarvan voor een in artikel 1 bedoelde standplaats per strekkende meter of gedeelte daarvan € 1,90

 • 2.

  Het in lid 1 van dit artikel bedoelde marktgeld kan worden voldaan bij wijze van een kwartaalabonnement, in  welk geval het recht bedraagt € 21,20 per strekkende meter of gedeelte daarvan per kalenderkwartaal.

 • 3.

  Het recht als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt verhoogd indien

  gebruik wordt gemaakt van door de Gemeente Venray beschikbaar gestelde  elektriciteitsvoorziening bij een afname van:

  • a.

   1 keer 16 ampère € 12,90

  • b.

   2 keer 16 ampère € 20,20

  • c.

   3 keer 16 ampère en hoger € 40,70

   per kalenderkwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing
 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt in de kennisgeving, nota of andere schriftuur vermeld.

Artikel 7 Betalingstermijnen
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 is het marktgeld verschuldigd en moet worden betaald op het tijdstip dat een standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen indien het marktgeld bij wijze van abonnement wordt voldaan worden betaald in één termijn welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur is vermeld.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf
 • 1.

  Teruggaaf van het recht, dat voldaan is bij wijze van kwartaalabonnement, vindt uitsluitend plaats indien belanghebbende van de standplaats door overmacht gedurende het kalenderkwartaal, waarvoor het recht is voldaan, minder dan achtmaal gebruik heeft kunnen maken.

 • 2.

  In het in het vorige lid bedoelde geval wordt het bedrag van de teruggaaf bepaald op het verschil tussen het bedrag van het bij wijze van kwartaalabonnement betaalde recht en het totaalbedrag van de op de voet van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, te berekenen rechten voor de dagen, dat wel van de standplaats gebruik gemaakt is of kon worden.

Artikel 9 kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening marktgelden Venray 2012' vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 12 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening marktgelden 2013'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2012

, voorzitter , raadsgriffier