Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Subsidieverordening wensgeld gemeente Venray

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening wensgeld gemeente Venray
CiteertitelSubsidieverordening wensgeld gemeente Venray
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie wensgeld jongeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-200727-10-2017Nieuwe regeling

30-10-2007

Peel & Maas, 12 december 2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Wensgeld gemeente Venray

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  de raad: de raad van de gemeente Venray;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

 • d.

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door het college verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan de betaling voor aan de gemeente Venray geleverde goederen of diensten.

 • e.

  Wensgeld: een subsidie voor een jongerenproject geïnitieerd, georganiseerd en uitgevoerd door en voor jongeren;

 • f.

  subsidieverlening: het toekennen van subsidie voor een bepaalde activiteit of een bepaald initiatief waardoor de aanvrager een voorwaardelijke aanspraak op financiële middelen krijgt, mits de aanvrager de activiteit of het initiatief uitvoert en zich houdt aan opgelegde verplichtingen;

 • g.

  subsidievaststelling: het definitief beslissen dat de aanvrager subsidie ontvangt ter hoogte van een bepaald bedrag, waardoor de aanvrager een aanspraak op betaling krijgt;

 • h.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor verstrekking van de subsidies;

 • i.

  jongeren: personen in de leeftijd 0 tot 24 jaar.

 • j.

  jongerenparticipatie: jongeren tot 24 jaar die door deelname, meedenken en organiseren een actieve rol vervullen bij de voorbereiding en uitvoering van een jongerenproject.

 • k.

  jongerenproject: activiteiten op het terrein van welzijn, onderwijs, sport, vermaak of cultuur die invulling geven aan de behoeften en wensen van Venrayse jongeren.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

Deze verordening geldt enkel voor subsidies in de vorm van Wensgeld.

Artikel 3 Uitvoering verordening

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van deze verordening binnen de door de raad gestelde beleidskaders.

 • 3.

  Het college is bevoegd besluiten te nemen tot verlening en vaststelling van Wensgeld, alsmede besluiten tot weigering, intrekking of wijziging van Wensgeld binnen de door de raad gestelde beleidskaders.

Artikel 4 Subsidiebudget en –plafond

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks het subsidiebudget en het subsidieplafond Wensgeld vast.

 • 2.

  In geval van overschrijding van het in het eerste lid genoemde subsidieplafond geeft het college bij de verdeling van het beschikbare budget die aanvragen voorrang, waarvan de inwilliging in vergelijking met andere aanvragen naar verwachting:

  • a.

   van groter belang is voor het realiseren van het gemeentelijk beleid;

  • b.

   meer zal bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van het Wensgeld.

 • 3.

  Indien met toepassing van het tweede lid redelijkerwijs geen voorrang kan worden bepaald, verdeelt het college het beschikbare subsidiebudget in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 4.

  Bij de bekendmaking van een subsidieplafond wordt tevens de wijze van verdeling, als bedoeld in het tweede en derde lid, vermeld.

Artikel 5 Verplichtingen subsidieaanvrager

 • 1.

  De aanvraag dient te worden gedaan door een natuurlijk persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon zonder winstoogmerk in de leeftijd van 11 tot 24 jaar.

 • 2.

  Indien de aanvrager jonger is dan 18 jaar dient een wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag mede te ondertekenen.

 • 3.

  De aanvrager dient zelf, dan wel met behulp van derden, te voorzien in dekking van de overige kosten. Het staat de aanvrager vrij om hiervoor cofinanciering of aanvullende subsidie vanwege een ander orgaan te benutten.

Artikel 6 Weigeren subsidie

 • 1.

  Het verlenen van Wensgeld kan naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de wet genoemde gevallen, geweigerd worden indien naar het oordeel van het college redenen bestaan om aan te nemen dat

  • a.

   de activiteiten van de aanvrager niet gericht zijn op de gemeente Venray of niet in belangrijke mate ten goede komen aan de ingezetenen van de gemeente Venray;

  • b.

   het Wensgeld niet of onvoldoende zal worden besteed aan het doel waarvoor Wensgeld is aangevraagd;

  • c.

   de subsidieverlening niet past binnen het beleid van de gemeente Venray dan wel de betreffende activiteiten in dat kader onvoldoende dan wel geen prioriteit hebben;

  • d.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang, of de openbare orde;

  • e.

   de aanvrager over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken.

  • f.

   de activiteit niet haalbaar is.

 • 2.

  Het verlenen van Wensgeld wordt in ieder geval geweigerd indien

  • a.

   er geen realistische begroting aan het jongerenproject ten grondslag ligt;

  • b.

   voor hetzelfde jongerenproject reeds eerder Wensgeld is verleend;

  • c.

   de activiteit in onvoldoende mate beantwoordt aan de criteria zoals geformuleerd in artikel 8;

  • d.

   de doelstellingen, activiteiten, statuten of reglementen van de aanvrager dan wel het beoogd gebruik van de subsidiegelden discriminatie oplevert wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid of welke grond dan ook, behoudens het onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand.

HOOFDSTUK 2 AANVRAAG, SUBSIDIEVERLENING EN –VASTSTELLING

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor Wensgeld moet uiterlijk acht weken vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bij het college ingediend worden.

 • 2.

  Bij het indienen van de aanvraag overlegt de aanvrager een volledig ingevuld aanvraagformulier Wensgeld waarin ten minste de volgende gegevens worden verstrekt:

  • -

   de organisatoren van de activiteit

  • -

   datum van de activiteit

  • -

   de inhoud van de activiteit

  • -

   de doelgroep van de activiteit

  • -

   de doelstelling van de activiteit

  • -

   een begroting

  • -

   een kopie van de statuten van de rechtspersoon dan wel een kopie van een geldig legitimatie- of identiteitsbewijs van de aanvrager(s) wanneer de aanvraag door een of meer natuurlijke personen wordt gedaan.

 • 3.

  Het college kan modellen of richtlijnen vaststellen voor het indienen van de aanvraag.

Artikel 8 Subsidiecriteria

 • 1.

  De aanvrager dient volledig te participeren in het initiatief, de organisatie en de uitvoering van het jongerenproject.

 • 2.

  De aanvraag betreft een jongerenproject met een bereik van minimaal 25 deelnemers/bezoekers/gebruikers.

 • 3.
  • Het jongerenproject draagt bij aan jongerenparticipatie en:

  • a.

   voorziet in een zinvolle vrijetijdsbesteding door jongeren en/of

  • b.

   stimuleert de sociale samenhang tussen jongerengroepen onderling of tussen verschillende bevolkingsgroepen, waardoor wederzijds begrip en respect toenemen.

 • 4.

  De aanvragen dienen te voldoen aan de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   Tegankelijkheid: De organisatie voert een verantwoord entreesysteem en de activiteit(en) zijn algemeen toegankelijk voor (een bepaalde leeftijdscategorie van) jongeren;

  • b.

   Originaliteit: Het jongerenproject dient een gebeurtenis te zijn met een uniek karakter die voorziet in een behoefte geformuleerd door jongeren. Een jongerenproject dat reeds eerder is uitgevoerd kan opnieuw in aanmerking komen voor Wensgeld indien aantoonbaar is dat hiervoor een behoefte bestaat onder de jongeren van de gemeente Venray.

 • 5.

  De kosten van de te organiseren activiteit dienen in een redelijke verhouding te staan tot het aantal deelnemers, de beoogde effecten en de beoogde meerwaarde van de activiteit.

Artikel 9 Subsidieverlening

 • 1.

  Het college neemt een besluit over de verlening van Wensgeld binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college geeft in het subsidiebesluit aan welk bedrag zij voor welke activiteit verstrekken, voor welk tijdvak en met welke verplichtingen.

 • 3.

  In het verleningsbesluit wordt aangegeven op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie zal worden overgegaan dan wel voorschotten worden gegeven.

 • 4.

  De subsidie voor een afzonderlijke aanvraag voor Wensgeld bedraagt te allen tijde maximaal € 2.000.

Artikel 10 Subsidievaststelling

 • 1.

  Indien er sprake is van subsidieverlening ingevolge artikel 9 dient de subsidieontvanger binnen vier weken na afloop van de activiteit een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2.

  Bij het indienen van de aanvraag om subsidievaststelling legt de subsidieontvanger een evaluatie van het jongerenproject over;

 • 3.

  Het college stelt de subsidie binnen acht weken vast.

 • 4.

  De subsidie kan naast de gevallen, vermeld in artikel 4:46, tweede en derde lid van de wet, lager worden vastgesteld, indien is gebleken dat de subsidie aan andere activiteiten is besteed dan waarvoor zij is verleend.

Artikel 11 Subsidie-intrekking en –wijziging

 • 1.

  Het college kan, zolang de subsidie niet is vastgesteld, de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen als zich een geval voordoet als genoemd in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:50, eerste lid, van de wet, of een geval als genoemd in het vierde lid van artikel 10. In het geval van toepassing van artikel 4:50 van de wet moet een redelijke termijn in acht worden genomen.

 • 2.

  Het college kan een vastgestelde subsidie intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen in de gevallen, genoemd in artikel 4:49, eerste lid, van de wet.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALING

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in individuele gevallen van een of meer bepalingen van deze verordening afwijken dan wel deze buiten toepassing laten, voorzover toepassing ervan voor een of meer belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel leidt tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan aangehaald worden als de “Subsidieverordening Wensgeld gemeente Venray”.