Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2010
CiteertitelVerordening rioolaansluitrecht 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-200901-01-2011Nieuwe regeling

15-12-2009

Peel en Maas, 23-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2010

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeentelijk riool : het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen en persleidingen alsmede werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de perceelaansluitleidingen;

 • b.

  Aansluitpunt:

  Bij gemengde en (verbeterd) gescheiden riolering: het punt waar het particulier riool op de perceelaansluitleiding wordt aangesloten.

  Bij drukriolering: het punt waar het particulier riool of de perceelaansluitleiding wordt aangesloten op de pompput;

 • c.

  Perceelaansluitleiding : de riolering en de voorzieningen in beheer bij de gemeente, gelegen tussen het gemeentelijk riool en het aansluitpunt;

 • d.

  Particulier riool : de binnen-, buiten- en terreinrioolleidingen, beginnend op het aan te sluiten perceel, tot aan het aansluitpunt. Ligt geheel binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel;

 • e.

  Aansluiting op vrijvervalriolering : alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het tot stand brengen van de verbinding tussen een aansluitpunt en het gemeentelijk riool, waarbij het afvalwater via vrijvervalriolering wordt afgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gemengde stelsels en (verbeterd) gescheiden stelsels;

 • f.

  Aansluiting op drukriolering : alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het tot stand brengen van de verbinding tussen een aansluitpunt en het gemeentelijk riool, waarbij het afvalwater via een drukriool wordt afgevoerd. Een standaardaansluiting op drukriool heeft een capaciteit die afhankelijk is van de plaats in het stelsel en is te allen tijde gedimensioneerd op een afdoende afvoer van een hoeveelheid van 500m3/jaar;

 • g.

  Gemengd stelsel: het gemeentelijk riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief hemelwater;

 • h.

  (Verbeterd) gescheiden stelsel: het gemeentelijk riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater;

 • i.

  Drukriool: Het gemeentelijk riool voor de afvoer van droogweerafvoer, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk;

 • j.

  Rechthebbende:

  • 1.

   de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting op het gemeentelijk riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden;

  • 2.

   de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1. bedoelde personen.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “rioolaansluitrecht” wordt een recht geheven ter zake van het door of vanwege het gemeentebestuur tot stand brengen van een aansluiting op vrijvervalriolering of het tot stand brengen van een aansluiting op drukriolering van een perceel, dat wordt aangesloten op het gemeentelijk riool.

Artikel 3. Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de rechthebbende op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de aansluiting als bedoeld in artikel 1 lid e en lid f, tot stand wordt gebracht.

Artikel 4. Tarieven

De rechten worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

Artikel 5. Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die is vermeld in de dagtekening van de aanslag;

 • 2.

  In afwijking van lid 1 moet, bij verhuizing, de aanslag ineens worden betaald op de dag van verhuizing;

 • 3.

  Uitsluitend op verzoek van de belastingplichtige, die het tarief verschuldigd is zoals vermeld in de bij deze verordening behorende Tarieventabel onder rubriek c, sub 1, kan een betalingsregeling worden getroffen waarbij de aanslag, verhoogd met een vergoeding voor rente en kosten, in 36 maanden, uitsluitend door middel van automatische incasso, kan worden voldaan.

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van het rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening rioolaansluitrecht 2009' vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 3.

  De `Verordening rioolaansluitrecht 2009´van de gemeente Meerlo-Wanssum van

  15 december 2008, wordt voor het toegevoegd gebied (Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren) ingetrokken met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  De `Verordening rioolaansluitrecht 2010´ van de gemeente Venray treedt voor het toegevoegd gebied (Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren) in werking met ingang van 1 januari 2010.

 • 5.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 6.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rioolaansluitrecht 2010'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2009.

 

, voorzitter                                         ,raadsgriffier

Bijlage: Tarieventabel

TARIEVENTABEL als bedoeld in artikel 4 van de Verordening rioolaansluitrecht 2010.

Aansluitkosten

De aansluitkosten zijn gesplitst in:

 • a.

  het maken van een aansluiting op een gemengd stelsel;

 • b.

  het maken van een aansluiting op een (verbeterd) gescheiden stelsel;

 • c.

  het maken van een aansluiting op een drukriolering;

 • d.

  het openbreken en herstellen van bovenliggende verharding.

a. aansluiting op gemengd stelsel

Tarief

1.Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting op een gemengd rioolstelsel onder vrijverval, waarbij de rioolaansluiting een diameter heeft van < 125mm en een maximale lengte van 6 meter.

€ 557,00

2.Indien de rioolaansluiting een diameter van > 125mm en/of een lengte van meer dan 6 meter heeft.

Werkelijke kostprijs. Deze is voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager bekend gemaakt en blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

b. Aansluiting op gescheiden stelsel

1.Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting op een gescheiden rioolstelsel onder vrijverval, waarbij de rioolaansluiting een diameter heeft van < 125mm en een maximale lengte van 6 meter

€ 840,00

2.Indien de rioolaansluiting een diameter van > 125mm en/of een lengte van meer dan 6 meter heeft.

Werkelijke kostprijs. Deze is voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager bekend gemaakt en blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

c. Aansluiting op drukriolering

Tarief

1.Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt bij de eerste standaardaansluiting op een drukriolering ten tijde van de aanleg van het gemeentelijk riool ter plaatse

€ 4.379,00

2.Indien in afwijking van het onder 1 bepaalde, de aansluiting na de aanleg van het gemeentelijk riool plaatsvindt

€ 6.830,00

3.Voor een extra aansluiting per perceel of noodzakelijke aanpassingen van de standaardaansluiting op een drukriolering

Werkelijke kostprijs. Deze is voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager bekend gemaakt en blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

d. Het openbreken en herstellen van bovenliggende verharding

Indien de aansluiting na de aanleg van het gemeentelijk riool plaatsvindt worden de verschuldigde bedragen, hiervoor genoemd onder de rubrieken a t/m c, verhoogd met een recht voor het openbreken en herstel van:

1.Tegelbestrating per m2

€ 47,00

2.Klinkerbestrating per m2

€ 46,00

3.Asfaltverharding per m2

€ 270,00

Behoort bij de Verordening rioolaansluitrecht 2010, vastgesteld bij besluit van de raad van de Gemeente Venray van 15 december 2009

 

De raadsgriffier van Gemeente Venray