Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010.
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-200901-01-2011Nieuwe regeling

15-12-2009

Peel en Maas, 23-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  begraafplaats: “de gemeentelijke begraafplaats Boschhuizen te Venray”;

 • b.

  crematorium: het crematorium of de crematoria en de daarbij behorende terreinen;

 • c.

  beheerder: degene(n) die door het bevoegde bestuursorgaan is/zijn aangewezen en is/zijn belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats;

 • d.

  graf: een graf inclusief grafbedekking, alsmede een verzamelnaam voor volwassenen- en kindergraven, persoonlijk verstrooiingsveld, urnenzuil en of urnenkelder niet zijnde een algemeen graf of algemeen verstrooiingsveld waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarin voor een bepaalde tijd de stoffelijke resten van een overleden persoon te begraven;

 • e.

  algemeen graf: een graf uitsluitend in het beheer door de gemeente ten behoeve van het begraven van overledene(n) zonder aanwijsbare / traceerbare rechthebbende of nabestaande(n), niet voor uitgifte aan derden bedoeld;

 • f.

  algemene verstrooiingsplaats/veld: een daartoe bestemd gedeelte van de begraafplaats waarop de as van overledene(n) wordt verstrooid;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

 • h.

  urnenzuil: een zuilvormig element, ter berging van asbussen of urnen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen (met) of (zonder) urn;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van de as of één of meerdere asbussen;

 • j.

  persoonlijk verstrooiingsveld: een ingerichte persoonlijke plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop voor een bepaalde tijd de as van (een) overledene(n) te verstrooien;

 • k.

  kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarin voor een bepaalde tijd de stoffelijke resten van een kind te begraven. Op basis van artikel 10 reglement begraafplaats Boschhuizen worden alleen kindergraven uitgegeven voor het begraven van levenloos geboren kinderen of van overleden kinderen van 0 tot 12 jaar of de bestemming van de as van kinderen in deze leeftijd;

 • l.

  columbarium: een urnenverzamelplaats waar asbussen en urnen worden geplaatst in: de daarvoor bedoelde stenen of granieten urnen- / bloemenzuilen of de daarvoor bestemde verzamelplaats voor urnenkelder(s);

 • m.

  urnenkelder: een asbusbewaarplaats in de grond waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend, om daarin voor een bepaalde tijd het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

 • n.

  bloemenzuil: een apart aan te vragen zuilvormig element om daarin bloemen te plaatsen;

 • o.

  huurrecht: het uitsluitende en exclusieve aan één rechthebbende (op naam) toegekende en met deze rechthebbende overeengekomen en daardoor gevestigde huurrecht op het begraven en begraven houden, voor het doen bijzetten en bijgezet houden, dan wel om het doen verstrooien van as, van overledene(n) in een geregistreerd graf op de gemeentelijke begraafplaats, neergelegd in de daarvoor bedoelde grafakte.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats en crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de in die tabel gegeven aanwijzingen.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermelddecember 2003srechten 2005 2005. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten die worden geheven voor een bepaald aantal jaren is het belastingtijdvak gelijk aan dat aantal jaren.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten.

Artikel 10 kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2009' van 16 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2010'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2009.

, voorzitter ,raadsgriffier.

Bijlage: Tarieventabel

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE “VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2010”

 

Hoofdstuk 1: Verlenen van rechten.

 • 1.1

  Voor het verlenen van het uitsluitend huurrecht op een graf wordt  geheven voor een periode van 20 jaar: € 812,00

 • 1.2

  Voor het verlenen van het uitsluitend huurrecht op een kindergraf wordt geheven voor een periode van 20 jaar € 403,40

 • 1.3

  Voor het verlenen van het huurrecht op een persoonlijk strooiveld wordt geheven voor een periode van 20 jaar: € 267,50

 • 1.4

  Voor het verlenen van het uitsluitend huurrecht van een asbusbewaarplaats in een urnenzuil of urnenkelder wordt geheven voor een periode van 20 jaar € 812,00

 • 1.5

  voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.1., 1.2., 1.3 en 1.4 met 10 jaar wordt een bedrag geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van een recht.

 • 1.6

  Het verlengen van het uitsluitend recht geschiedt altijd per periode van 10 jaar. Dat is de maximale en tevens minimale termijn voor verlenging van het uitsluitend recht.

 

Hoofdstuk 2: Begraven

 • 2.1

  Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven € 288,50

 • 2.2

  Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven € 72,70

 • 2.3

  Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven € 144,30

 • 2.4

  Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 100 %

 • 2.5

  Onder buitengewone uren wordt verstaan op uren buiten de Richtlijnen  genoemd en op algemeen christelijk erkende feestdagen, de dag waarop de verjaardag van de Koningin gevierd wordt en andere in de Algemene Termijnenwet opgenomen dagen.

 

Hoofdstuk 3: Bijzetten van asbussen en urnen

 • 3.1

  Een asbusbewaarplaats in een urnenzuil kost € 507,70

 • 3.2

  Een asbusbewaarplaats inclusief afdekplaat en exclusief gedenkplaat in een urnenkelder kost € 136,90

 • 3.3

  Voor het plaatsen van een asbus in het columbarium of urnenkelder wordt geheven € 228,50

 • 3.4

  De kosten van een bloemenzuil op het columbarium bedragen € 345,40

 

 

Hoofdstuk 4: Grafbedekking en onderhoud

 • 4.1

  Voor het plaatsen van gedenktekens en kruisen € 93,80

 

Hoofdstuk 5: Opgraven en ruimen

Voor het ruimen en opgraven van een lijk of asbus dient contact opgenomen te worden met de beheerder van de begraafplaats Boschhuizen. De beheerder en uitvoerende gecertificeerde personen kunnen advies geven en zullen inzicht geven in de kosten middels een offerte, voordat tot de ruiming van een graf zal worden overgegaan. De nabestaande kiest zelf wie hij/zij de opdracht verleend op basis van de opgestelde offerte en tegen de prijs die daarin is genoemd.

 

Hoofdstuk 6: verstrooien

 • 6.1

  Voor het verstrooien van as op het algemeen verstrooiingsveld of persoonlijk verstrooiingsveld wordt geheven € 31,60

 • 6.2

  Voor het verstrooien van as door de beheerder bedraagt per verstrooiing € 73,70

 

Hoofdstuk 7: overige heffingen

 • 7.1

  voor het gebruik van aula wordt geheven per uur € 133,70

 • 7.2

  de kosten van een standaard grafzuil bedragen € 137,90

 • 7.3

  de kosten van het begeleiden van een uitvaartstoet door personeel van de begraafplaats bedraagt per personeelslid € 33,70

 

Behoort bij de verordening Lijkbezorgingsrechten 2010, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Venray d.d. 15 december 2009.

 

De raadsgriffier van Venray.