Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening Volgorde plaatsingsbeleid WSW gemeente Venray

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Volgorde plaatsingsbeleid WSW gemeente Venray
Citeertitelverordening volgorde plaatsingsbeleid Wsw gemeente Venray
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200827-10-2017Nieuwe regeling

17-06-2008

Peel en Maas, 26-6-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Volgorde plaatsingsbeleid Wsw gemeente Venray

 

 

Artikel 1. Definities
 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray.

 • 2.

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening.

 • 3.

  Deelnemende gemeenten: de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap NLW, te weten Helden, Horst aan de Maas, Kessel, Maasbree, Meerlo-Wanssum, Meijel, Sevenum en Venray.

 • 4.

  Ingezetenen: degenen die op grond van hun inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie geacht worden hun werkelijke woonplaats in één van de deelnemende gemeenten te hebben.

 • 5.

  Wachtlijst: de lijst met een overzicht van ingezetenen, die geïndiceerd zijn en voldoen aan de bepalingen van artikel 12 lid 1 Wsw, maar die in afwachting zijn van een dienstbetrekking ingevolge de Wsw.

 • 6.

  Wsw-geïndiceerde: degene die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw tot de doelgroep behoort.

Artikel 2. Plaatsingsvolgorde
 • 1.

  Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiebeschikking bepalend is.

 • 2.

  Bijzondere omstandigheden van een individuele kandidaat op de wachtlijst, kunnen voor het college bij wijze van uitzondering aanleiding zijn om af te wijken van het vorige lid van dit artikel.

Artikel 3. Citeertitel en inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als “verordening volgorde plaatsingsbeleid Wsw gemeente Venray”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 juni 2008

, voorzitter , raadsgriffier

Toelichting

Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn in de herziene wet enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn regie en sturing op de Wsw nadrukkelijker in handen gelegd van gemeenten. Gemeenten worden hiermee gestimuleerd een visie te ontwikkelen op welke wijze zij het doel van de wet, het realiseren van aangepaste arbeid die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde, het beste kunnen verwezenlijken.

Een tweede verandering heeft betrekking op het geven van meer rechten aan Wsw-geïndiceerden, waaronder het recht op tijdige plaatsing.

In artikel 12 lid 2 van de Wsw is geregeld dat bij verordening regels kunnen worden gesteld over de volgorde waarin ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst, voor een dienstbetrekking in aanmerking kunnen worden gebracht. Bij het ontbreken van een dergelijke verordening geldt de volgorde van de plaatsing op de wachtlijst.

Door deze verordening vast te stellen regelt de gemeente dat de volgorde van plaatsing wordt bepaald door de volgorde waarop kandidaten op de wachtlijst zijn geplaatst, echter dat hiervan in niet nader genoemde bijzondere omstandigheden, kan worden afgeweken door het college.

De verordening zal over een jaar worden geëvalueerd. Die evaluatie kan aanleiding zijn om de verordening aan te passen.