Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2008 gemeente Venray

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening Wet werk en bijstand 2008 gemeente Venray
CiteertitelToeslagenverordening WWB 2008 gemeente Venray
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpverhoging norm bijstand WWB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1
 2. Wet werk en bijstand, art. 30, lid 1
 3. Wet werk en bijstand, art. 30, lid 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201201-01-2013art. 1a, art. 1b

14-02-2012

Peel en Maas, 23-2-2012

Onbekend
01-07-200813-03-2012Nieuwe regeling

17-06-2008

Peel en Maas, 26-6-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2008 gemeente Venray

 

 

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Wet werk en bijstand (Staatsblad 2003, nummer 375), zoals deze nadien is of wordt gewijzigd;

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

  • c.

   de raad: de gemeenteraad van de gemeente Venray;

  • d.

   gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 21, onderdeel c, van de wet;

  • e.

   verzorgingsbehoevende: degene die is aangewezen op verzorging ter voorkoming van opname in een verpleeghuis of verzorgingstehuis.

Artikel 1a - Wijziging betekenis begrippen

 • 1.

  Waar in deze verordening de begrippen “alleenstaande”, “alleenstaande ouder” en “gezin” worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken over “gehuwde(n)” of “gehuwdennorm” hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als “gezin”, bedoeld in artikel 4, respectievelijk “gezinsnorm”, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

Artikel 1b - Wijziging verwijzingen

Waar in deze verordening wordt verwezen naar artikel 21, onderdeel c, van de wet, moet voor die verwijzing vanaf 1 januari 2012 worden gelezen: artikel 21, eerste lid van de wet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • 1.

  De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar zijn.

 • 2.

  De bepalingen van de artikelen 3 tot en met 6 laten de toepassing van artikel 18, eerste lid, van de wet onverlet.

Hoofdstuk 2 – Toeslagen

Artikel 3 - Toeslagen

 • 1.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 20 procent van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft.

 • 2.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder in wiens woning één of meer andere meerderjarigen hun hoofdverblijf hebben.

 • 3.

  Voor de toepassing van het tweede lid van dit artikel worden de volgende personen niet aangemerkt als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft:

  • a.

   kinderen van 18 jaar of ouder doch jonger dan 21 jaar met een inkomen van ten hoogste de norm als bedoeld in artikel 20, onder a, van de wet vermeerderd met 10 procent van de gehuwdennorm;

  • b.

   meerderjarige kinderen met studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en een inkomen van ten hoogste de norm als bedoeld in artikel 20, onder a, van de wet vermeerderd met 10 procent van de gehuwdennorm;

  • c.

   meerderjarige kinderen met een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en een inkomen van ten hoogste de norm als bedoeld in artikel 20, onder a, van de wet vermeerderd met 10 procent van de gehuwdennorm;

  • d.

   verzorgingsbehoevende(n) die door belanghebbende wordt/worden verzorgd.

Hoofdstuk 3 - Verlagingen

Artikel 4 – Verlaging gehuwdennorm

 • 1.

  De verlaging als bedoeld in artikel 26 van de wet bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm voor gehuwden in wiens woning één of meer anderen hun hoofdverblijf hebben.

 • 2.

  Het derde lid van artikel 3 is van overeenkomstige toepassing op het eerste lid van dit artikel.

Artikel 5 – Geen woning

 • 1.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 2 procent van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder die geen woning bewoont.

 • 2.

  De verlaging als bedoeld in artikel 26 van de wet bedraagt voor gehuwden die geen woning bewonen 18 procent van de gehuwdennorm.

Hoofdstuk 4 – Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

Artikel 6 – Toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar

 • 1.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25 van de wet bedraagt voor de alleenstaande van 21 jaar, in afwijking van de artikelen 3 en 5, nihil.

 • 2.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25 van de wet bedraagt voor de alleenstaande van 22 jaar, in afwijking van artikel 3 eerste lid, 10 procent van de gehuwdennorm.

 • 3.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25 van de wet bedraagt voor de alleenstaande van 22 jaar, die geen woning bewoont, 2 procent van de gehuwdennorm.

Hoofdstuk 5 – Slotbepalingen

Artikel 7 - Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Toeslagenverordening WWB 2008 gemeente Venray".

Artikel 8 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008 onder gelijktijdige intrekking van de Toeslagenverordening WWB gemeente Venray.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 juni 2008

, voorzitter , raadsgriffier