Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Winkeltijdenverordening Venray

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Venray
CiteertitelWinkeltijdenverordening Venray
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 1
 2. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 2
 3. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 3
 4. Winkeltijdenwet, art. 7, lid 1
 5. Winkeltijdenwet, art. 7, lid 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199701-01-2012Nieuwe regeling

26-11-1996

Peel en Maas, 5-12-1996

R678

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Venray

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VENRAY,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d. d. 12 november

(Gemeenteblad 1996, nr. 141);

 

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet

besluit:

 

vast te stellen de volgende: Winkeltijdenverordening Venray

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Overdracht ontheffing
 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemmìng van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijke mededeling aan burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 3 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffìng intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffìng, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffìng verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of de rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4 Zon-en feestdagenregeling
 • 1.

  De verboden in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet gelden niet op ten hoogste twaalf, door burgemeester en wethouders aan te

  wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de

  gemeente afzonderlijk.

Artikel 5 Openstelling avondwinkels op zon-, feestdagen, 4 mei en 24 december
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de verboden in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet ten behoeve

  van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en

  feestdagen tussen 0 en 16.00 uur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste twee winkels

  onthefffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0 en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet-en drinkwaren te worden

  verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank-en Horecawet.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of

  de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6 Ontheffing zon-en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de verboden in artikel 2 van de wet voor zover het betreft de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor

de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de verboden in artikel 2 van de wet voor zover het werkdagen betreft.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of

  de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 Toerisme

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de verboden

in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet voor zover het betreft

een camping-winkel en uitsluitend indien de camping als zodanig is geopend.

Artikel 10 Slotbepalingen

Deze verordening kan worden aangehaald als: Winkeltijdenverordening Venray.

Zij treedt in werking op een door burgemeester en wethouders nader te

bepalen tijdstip.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 november 1996.

, voorzitter.

, secretaris