Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening commissie bezwaarschriften 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie bezwaarschriften 2017
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Wijziging ivm digitaal audioverslag

17-12-2019

gmb-2019-314067

494209
19-09-201701-01-2020Nieuwe regeling

20-12-2016

gmb-2017-160736

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften 2017

 

De raad van Venray,

 

gelezen voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. 427);

 

gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

 

besluit:

1. Vast te stellen de Verordening Commissie bezwaarschriften gemeente Venray 2017, onder

gelijktijdige intrekking van de Verordening commissie bezwaarschriften 2011 (21 juni 2011,

Gemeenteblad 2011, nr. 178, aangepast bij besluit van 18 december 2012,

Gemeenteblad 2012, nr. 377).

 

Verordening Commissie bezwaarschriften gemeente Venray 2017

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

b. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften zoals bedoeld in

artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten

van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen

besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering

onroerende zaken, alsmede ten aanzien van bezwaarschriften ingediend tegen besluiten op

grond van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en het Bbz 2004.

 

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

2. De voorzitter, de leden en eventuele plaatsvervangers worden door de gemeenteraad, op

voordracht van het college van burgemeester en wethouders, benoemd, geschorst en

ontslagen.

3. De (plaatsvervangend) voorzitter en de leden van de commissie zijn niet:

a. lid van een bestuursorgaan van de gemeente Venray;

b. werkzaam voor of onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Venray;

c. in het laatste jaar voorafgaand aan de benoeming lid geweest van of werkzaam zijn geweest voor een bestuursorgaan van de gemeente Venray;

d. woonachtig in de gemeente Venray.

4. De commissie regelt de vervanging van de (plaatsvervangend) voorzitter.

 

Artikel 4 Secretaris

1. De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

2. Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 

Artikel 5 Zittingsduur

1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier

jaren. Zij kunnen maximaal twee maal vier jaar worden herbenoemd.

2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

3. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie

vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in

handen van de commissie gesteld.

 

Artikel 7 Bemiddeling

Namens de commissie onderzoekt de secretaris of de zaak minnelijk kan worden geschikt alvorens een bezwaarschrift in behandeling wordt genomen.

 

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

a. artikel 2:1, tweede lid;

b. artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door

de commissie;

d. artikel 7:4, tweede lid;

e. artikel 7:6, vierde lid.

 

Artikel 9 Vooronderzoek

1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te

winnen of te laten inwinnen.

2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen

advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te

verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college

vereist.

 

Artikel 10 Hoorzitting

1. De secretaris van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de

belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de

commissie te laten horen.

2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Algemene wet

bestuursrecht.

3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij

daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 

Artikel 11 Uitnodiging zitting

1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken

voor de zitting schriftelijk uit.

2. Binnen vier dagen na de dag van verzending van de uitnodiging kunnen de

belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter

verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van

de zitting aan de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan meegedeeld.

4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te

staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

 

Artikel 12 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

 

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 

Artikel 14 Openbaarheid zitting

1. De zitting van de commissie is in beginsel openbaar. Uitgezonderd zijn zittingen aangaande

zaken van personele aard en inzake sociale zekerheidswetgeving.

2. De deuren kunnen overigens worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een

van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een

verzoek doet.

3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen

openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

 

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging

1. Van de hoorzitting wordt een digitaal audioverslag gemaakt.

2. De commissie stelt het digitaal audioverslag aan belanghebbende(-n) en het verwerend bestuursorgaan ter beschikking.

3. In afwijking van het eerste lid van dit artikel wordt het digitale audioverslag van de hoorzitting schriftelijk uitgewerkt, als bedoeld in artikel 7:7 van de Algemene wet bestuursrecht, in het geval:

a. Een belanghebbende of het verwerend bestuursorgaan daar om verzoekt, of

b. een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

4. Een schriftelijk verslag van de hoorzitting als bedoeld in het derde lid van dit artikel:

a. vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid;

b. vermeldt zakelijk wat over en weer door de aanwezigen is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen;

c. vermeldt als de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond zoals bedoeld in artikel 14, tweede lid, of indien belanghebbenden of hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord;

d. verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden die aan het verslag kunnen worden gehecht;

e. wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 

Artikel 16 Nader onderzoek

1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek

wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere

commissieleden dit onderzoek houden.

2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de

commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen

een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een

verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op een

dergelijk verzoek.

4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op

de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 17 Raadkamer en advies

1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te

brengen advies.

2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

3. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

4. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid

dat verlangt.

5. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het

bezwaarschrift.

6. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

 

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging

1. Het advies wordt, onder medezending van eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig

uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

2. Indien naar het oordeel van de commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in

artikel 7:10, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, ontoereikend is voor

achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, wordt

de mogelijkheid van verdaging als bedoeld in artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet

bestuursrecht, toegepast. Daartoe is door de bevoegde bestuursorganen mandaat verleend

aan de administratief-juridisch medewerkers Bestuurszaken.

3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de belanghebbenden een afschrift.

 

Artikel 19 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar.

 

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

 

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Commissie bezwaarschriften 2017’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2016.

 

2. De Verordening Commissie bezwaarschriften gemeente Venray 2017 niet eerder bekend te maken dan, en zo spoedig mogelijk na, benoeming van de nieuwe, externe commissieleden.

3. In te stemmen met het bijgevoegde voorstel tot aanpassing van de bezwaarprocedure, conform het raadsbesluit tot het instellen van een commissie bezwaarschriften die volledig uit externe leden bestaat.

4. Het college op te dragen om zorg te dragen voor de uitvoering van dit voorstel.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 december 2016

, voorzitter , raadsgriffier