Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van de directeur sociaal domein van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent compensatie-afspraken collectieve zorgverzekering gemeente Vijfheerenlanden - Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de directeur sociaal domein van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent compensatie-afspraken collectieve zorgverzekering gemeente Vijfheerenlanden - Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2019
CiteertitelCompensatie-afspraken collectieve zorgverzekering gemeente Vijfheerenlanden - Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2019
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201902-01-201931-12-2019nieuwe regeling

20-02-2019

gmb-2019-52386

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur sociaal domein van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent compensatie-afspraken collectieve zorgverzekering gemeente Vijfheerenlanden - Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2019

De ondergetekenden:

 

De gemeente Vijfheerenlanden, gevestigd aan Dokter Reilinghplein 1, 4140AA Leerdam, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Vreeburg in zijn functie van directeur Sociaal Domein, die als zodanig handelt ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19-2-2019, hierna te noemen ‘gemeente Vijfheerenlanden’;

 

en

 

Werk en Inkomen Lekstroom, gevestigd aan Stadsplein 1b, 3431 LZ Nieuwegein, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Vos in zijn functie van manager Bijzondere regelingen, hierna te noemen ‘WIL’;

 

Gezamenlijk te noemen: ‘partijen’

 

overwegen het volgende:

 • -

  dat Werk en Inkomen Lekstroom namens de gemeente Vijfheerenlanden (grondgebied voormalige gemeente Vianen) een aantal taken verricht waaronder taken op grond van de Participatiewet en het minimabeleid;

 • -

  dat de voormalige gemeente Vianen in het najaar van 2018 besloten heeft om de inkomensgrens in het kader van het minimabeleid te verhogen van 110% naar 120% van de bijstandsnorm die van toepassing is;

 • -

  dat Menzis, die de collectieve zorgverzekering voor Vijfheerenlanden uitvoert, haar dienstverlening niet wenst uit te breiden naar inwoners met een inkomen tussen 110% en 120% van de bijstandsnorm die van toepassing is;

 • -

  dat de gemeente Vijfheerenlanden de inwoners die om deze reden geen gebruik kunnen maken van de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis wil compenseren en WIL deze compensatie zal uitvoeren;

 • -

  dat partijen hiertoe een overeenkomst met elkaar wensen af te sluiten met afspraken hoe de compensatie geregeld zal worden en welke doelgroep daarvoor in aanmerking komt;

 • -

  dat er sprake is van aanvullende dienstverlening als bedoeld in het Uitwerkingskader basisdienstverlening van december 2016, waarvoor de gemeente Vijfheerenlanden de bijbehorende uitvoeringskosten aan WIL vergoedt.

1. Wie komen hiervoor in aanmerking?

 • a.

  De compensatie-afspraken gelden voor de volgende doelgroep:

  • -

   Alle inwoners vanaf 18 jaar van de gemeente Vijfheerenlanden met een inkomen tussen 110% en 120% van de bijstandsnorm die van toepassing is;

  • -

   De kostendelersnorm is niet van toepassing;

  • -

   Voor het vaststellen van het recht op de compensatie-afspraken wordt geen vermogensgrens toegepast;

  • -

   De inwoner heeft een ziektekostenverzekering inclusief aanvullende verzekering.

2. Afspraken

De gemeente Vijfheerenlanden en WIL komen de onderstaande afspraken met elkaar overeen:

 • a.

  De doelgroep wordt middels de bijzondere bijstand (artikel 35 Participatiewet) gecompenseerd voor het feit dat zij geen gebruik kan maken van de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis;

 • b.

  De hoogte van de individuele bijzondere bijstand is een eenmalige bijdrage van € 300,-.

3. Wijze van uitvoering

 • a.

  Voor deze compensatie-afspraken wordt de inkomensgrens getoetst zoals beschreven in de Beleidsregels individuele bijzondere bijstand 2016 en de Participatiewet;

 • b.

  De inwoner levert aanvullende bewijsstukken aan bij WIL, te weten: het polisblad van de zorgverzekering;

 • c.

  Na ontvangst van de aanvraag wordt er uiterlijk binnen 8 weken een besluit genomen. Onder voorwaarde dat alle bewijsstukken, die nodig zijn om het recht vast te kunnen stellen, zijn aangeleverd bij de aanvraag.

 • d.

  De uitvoering van de compensatie-afspraken wordt gedaan door WIL.

 • e.

  De kosten voor de vergoedingen (à € 300,- per inwoner) zijn voor rekening van de gemeente Vijfheerenlanden.

4. Duur en omvang regeling

 • a.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening, geldt tot en met 31 december 2019 en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

 • b.

  Voor alle aanvragen bijzondere bijstand die buiten deze compensatie-afspraken vallen, zijn de Beleidsregels individuele bijzondere bijstand 2016, zoals vastgesteld door de gemeente Vianen op 13 februari 2018 ongewijzigd van toepassing.

Aldus overeengekomen op 20 februari 2019.

S. Vreeburg

Directeur Sociaal Domein

Gemeente Vijfheerenlanden

H. Vos

manager Bijzondere regelingen

Werk en Inkomen Lekstroom