Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het Beloningsbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het Beloningsbeleid
CiteertitelNota beloningsbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201901-01-2020nieuwe regeling

01-01-2019

gmb-2019-103964

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het Beloningsbeleid

Nota beloningsbeleid

 

Inhoudsopgave

 • 1. Aanstelling aanloop-/functie- en uitloopschaal

 • 2. Inpassing salarisschalen bij bevordering naar hogere schaal

 • 3. Functioneringstoelage

 • 4. Inconveniëntentoelage

 • 5. Gratificatie bij uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

 • 6. Gratificatie ambts-/dienstjubilea

 • 7. Tussenschalen

 • 8. Periodiekdatum

 • 9. Bereikbaarheids-, beschikbaarheids- of consignatiediensten/onregelmatig werken

 

In de nota beloningsbeleid wordt nader ingegaan op de gemaakte afspraken met betrekking tot de volgende onderwerpen/regelingen, welke waar nodig zijn ondergebracht in de Regeling uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR.

 • 1.

  Aanstelling aanloop-/functie- en uitloopschaal;

 • 2.

  Inpassing salarisschalen bij bevordering naar hogere schaal;

 • 3.

  Functioneringstoelage (artikel 3:8 CAR);

 • 4.

  Inconveniëntentoelage (artikel 3:14);

 • 5.

  Gratificatie bij uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties (artikel 3:20 CAR);

 • 6.

  Gratificatie ambts-/dienstjubilea (artikel 3:19 CAR);

 • 7.

  Tussenschalen;

 • 8.

  Periodiekdatum;

 • 9.

  Bereikbaarheids-, beschikbaarheids- of consignatiediensten/onregelmatig werken.

 

Hieronder wordt per onderwerp/regeling op de situatie ingegaan. Daarbij zal volgens de volgende systematiek op het onderwerp/de regeling worden ingegaan:

 • Huidige situatie per gemeente;

 • Voorgestane situatie per 1 januari 2018; bereikt onderhandelingsakkoord;

 • Eventueel een toelichting op voorgestane situatie per 1 januari 2018;

 • Rechtspositionele grondslag voor het onderwerp/de regeling;

 • Eventuele bijzonderheden.

 

Ad 1. Aanstelling aanloop-/functie en uitloopschaal

Huidige situatie per gemeente

Alle drie de gemeenten kennen momenteel de aanloop- en functieschaal.

Alleen de gemeente Vianen hanteert de uitloopschaal.

Afspraak per 1 januari 2018

De uitloopschaal wordt per 1 januari 2018 niet meer gehanteerd.

Toelichting op voorgestane situatie per 1 januari 2018

Op grond van het Sociaal Plan blijven de medewerkers van de gemeente Vianen recht houden op de uitloopschaal op grond van toepassing van de lokale regeling Vianen. Dit vanwege de garantie op behoud van het (individuele) salarisperspectief.

Rechtspositionele grondslag voor het onderwerp/de regeling

--

Eventuele bijzonderheden

--

Ad 2. Inpassing salarisschalen bij bevordering naar hogere schaal

Huidige situatie per gemeente

In Leerdam en Zederik wordt bij bevordering het salaris in de nieuwe salarisschaal vastgesteld op de periodiek die volgt na het naasthogere bedrag in die nieuwe schaal.

In Vianen wordt bij bevordering het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het naaste hogere bedrag in die schaal. Mocht met die inpassing niet worden bereikt dat er een minimale vooruitgang in salaris plaatsvindt van het “oude” salaris naar het “nieuwe” salaris van 75% van één periodiekverschil in het “oude” salaris, dan vindt inpassing plaats (zoals dat in Leerdam en Zederik in alle gevallen gebeurt) in de naaste hogere regel in de nieuwe schaal +1.

Afspraak per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 vindt de inpassing bij bevordering naar een hogere schaal plaats zoals dat nu in Leerdam en Zederik geschiedt.

Toelichting op voorgestane situatie per 1 januari 2018

---

Rechtspositionele grondslag voor het onderwerp/de regeling

De inpassingssystematiek bij bevordering is ondergebracht in de Regeling uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR.

Eventuele bijzonderheden

--

Ad 3. Functioneringstoelage (artikel 3:8 CAR)

Huidige situatie per gemeente

De huidige situatie is voor alle drie de gemeenten gelijk: er is een functioneringstoelage die een maximum heeft van 10% van het maximum van de schaal.

Afspraak per 1 januari 2018

De regeling kan ongewijzigd gehandhaafd blijven; artikel 3:8 CAR kan gewoon gevolgd blijven worden.

Toelichting op voorgestane situatie per 1 januari 2018

--

Rechtspositionele grondslag voor het onderwerp/de regeling

De functioneringstoeslag is ondergebracht in de Regeling uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR.

Duiding van de financiële gevolgen

--

Eventuele bijzonderheden

--

Ad 4. Inconveniëntentoelage

Huidige situatie per gemeente

Geen van de drie gemeenten kent momenteel een inconveniëntentoelage.

Afspraak per 1 januari 2018

Er zijn geen argumenten om nu per 1 januari 2018 over te gaan tot invoering van een inconveniëntenregeling.

Toelichting op voorgestane situatie per 1 januari 2018

Bestaand beleid wordt gehandhaafd.

Rechtspositionele grondslag voor het onderwerp/de regeling

--

Eventuele bijzonderheden

--

Ad 5. Gratificatie bij uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties (artikel 3:20 CAR)

Huidige situatie

De drie gemeenten kennen gedetailleerde – onderling afwijkende – regelingen op het gebied van gratificaties bij uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties.

Afspraak per 1 januari 2018

Huidige bestaande regelingen niet langer voortzetten.

Waar relevant zijn overgangsafspraken vastgelegd in het Sociaal plan.

Voor de uitvoering van nieuw beleid wordt een bedrag gereserveerd van € 90.000,- . Mocht voor de uitvoering van het nieuw te formuleren beloningsbeleid geen of minder middelen nodig zijn dan het gereserveerde bedrag dan worden in de commissie (B)GO afspraken gemaakt over een mogelijke alternatieve aanwending van dit budget.

Rechtspositionele grondslag voor het onderwerp/de regeling

De koppeling met een mogelijk nieuw te ontwikkelen beloningsbeleid staat opgenomen in de Regeling uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR.

Eventuele bijzonderheden

--

Ad 6. Gratificatie ambts-/dienstjubilea (artikel 3:19 CAR)

Huidige situatie per gemeente

Naast de uit artikel 3:19 CAR volgende, algemeen geldende regeling bestaat er vanaf 2016 geen verschil meer tussen de drie gemeenten. Daar waar sprake is van overgangsrecht wordt/blijft dit geborgd.

Afspraak per 1 januari 2018

Artikel 3:19 kan gewoon per 1 januari 2018 gewoon toepassing blijven vinden.

Rechtspositionele grondslag voor het onderwerp/de regeling

Aanvulling op artikel 3:19 CAR is gewenst op grond van het bestaande overgangsrecht gemeenten Leerdam en Zederik. Dit is opgenomen in de Regeling uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR.

Eventuele bijzonderheden

--

Ad. 7. Tussenschalen

Huidige situatie per gemeente

Alle drie de gemeenten beschikken momenteel over de tussenschalen 10a en 11a.

Afspraak per 1 januari 2018

De noodzaak voor het invoeren van tussenschalen wordt bepaald op het moment van vaststellen van de conversietabel/het loongebouw van de nieuwe gemeente. Het overleg hierover wordt begin 2018 gevoerd met het BGO.

Rechtspositionele grondslag voor het onderwerp/de regeling

Begin 2018 vindt de wijze waarop met de schalen wordt omgegaan zijn regeling in de – in overleg met de commissie BGO- vast te stellen conversietabel.

Eventuele bijzonderheden

Op de in de gemeente Vijfheerenlanden te hanteren conversietabel wordt op een later moment met de commissie BGO van gedachten gewisseld. Het wel of niet gebruik maken van tussenschalen maakt hier dan impliciet onderdeel vanuit.

Ad. 8. Periodiekdatum

Huidige situatie per gemeente

In de gemeenten Leerdam en Zederik is de periodiekdatum (in beginsel) vastgesteld op 1 januari. In Vianen is de periodiekdatum niet op een vaste datum geprikt.

Afspraak per 1 januari 2018

Als periodiekdatum wordt 1 januari aangehouden.

Rechtspositionele grondslag voor het onderwerp/de regeling

De periodiekdatum is opgenomen in de Regeling uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR.

Eventuele bijzonderheden

Voor de Viaanse medewerkers worden de in de loop van 2018 toe te kennen periodieken “naar voren” gehaald naar 1 januari 2018.

Ad 9. Bereikbaarheids-, beschikbaarheids- of consignatiediensten/onregelmatig werken

Huidige situatie per gemeente

In alle drie de gemeenten is de regeling als volgt:

 • Toeslag van 14,4 uur (twee dagen) op grond van artikel 6:2:1, vierde lid UWO;

 • Plaatselijke (voor de drie gemeenten gelijke) nadere afspraken.

 

Afspraak per 1 januari 2018

De bestaande afspraken kunnen gehandhaafd worden.

Rechtspositionele grondslag voor het onderwerp/de regeling

Artikel 6:2:1, lid 4 van de Uitwerkingsovereenkomst.

Eventuele bijzonderheden

--