Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent dienstkleding en beschermingsmiddelen Regeling verstrekking dienstkleding en beschermingsmiddelen bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent dienstkleding en beschermingsmiddelen Regeling verstrekking dienstkleding en beschermingsmiddelen bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden
CiteertitelRegeling verstrekking dienstkleding en beschermingsmiddelen bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201901-01-201901-01-2020nieuwe regeling

01-01-2019

gmb-2019-103970

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent dienstkleding en beschermingsmiddelen Regeling verstrekking dienstkleding en beschermingsmiddelen bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden

Regeling verstrekking dienstkleding en beschermingsmiddelen

 

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 • Artikel 1

 • Hoofdstuk 2 De buitendienst (wijkteams uitvoering, Helsdingen)

 • Artikel 2 Dienstkleding

 • Artikel 3 Beschermingsmiddelen/veiligheidskleding

 • Artikel 4 Verstrekking

 • Artikel 5 Inleveren veiligheids- en dienstkleding

 • Hoofdstuk 3 Toezicht en handhaving (binnendienst)

 • Artikel 6 Dienstkleding

 • Artikel 7 Verstrekking

 • Artikel 8 Inleveren veiligheidskleding

 • Hoofdstuk 4 Bodedienst, Toezichthouder (BOA)

 • Artikel 9 Dienstkleding

 • Artikel 10 Inleveren dienstkleding

 • Hoofdstuk 5 Overige en slotbepalingen

 • Artikel 11 Te verstrekken dienst- en veiligheidskleding

 • Artikel 12 Onderhoud en zorg kleding

 • Artikel 13 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 14 Inwerkingtreding

 • Artikel 15 Citeertitel

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor deze regeling zijn de begripsbepalingen uit de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Vijfheerenlanden leidend en verstaat volledigheidshalve onder:

 • 1.

  Medewerker:

  hij/zij die door of vanwege de gemeente Vijfheerenlanden is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij/zij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan;

 • 2.

  Dienstkleding:

  kleding verstrekt door of namens de werkgever aan de medewerkers in de werkvelden van de buitendienst, de binnendienst, het sportcentrum Helsdingen, de opsporingsambtenaren en de bodedienst.

 • 3.

  Beschermingsmiddel:

  een persoonlijk beschermingsmiddel is elke uitrusting (inclusief accessoires) die bestemd is om door medewerkers gebruikt, gedragen of vastgehouden te worden, om hen te beschermen tegen de risico’s die hun veiligheid of gezondheid kunnen bedreigen.

 

Hoofdstuk 2 De buitendienst (wijkteams uitvoering, Helsdingen)

Artikel 2 Dienstkleding

Lid 1

Aan de medewerker werkzaam in de buitendienst (uitvoerende medewerkers) wordt dienstkleding kosteloos in bruikleen verstrekt, die hij/zij tijdens de uitoefening van de functie verplicht is te dragen.

Lid 2

De dienstkleding wordt aangeschaft en verstrekt door de werkgever.

Lid 3

De dienstkleding wordt verstrekt voor zover het noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie.

Lid 4

De ambtenaar zorgt er voor dat de verstrekte dienstkleding zich steeds in een goede staat bevindt.

Lid 5

De te verstrekken dienstkleding dient te voldoen aan de door de arbo-wetgeving en belastingdienst gestelde eisen voor wat betreft dienstkleding.

Artikel 3 Beschermingsmiddelen/veiligheidskleding

Lid 1

Aan de medewerker genoemd worden gehoor-, gezichts- en gelaatbeschermingsmiddelen kosteloos en in bruikleen verstrekt voor zover dat voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is.

Lid 2

De medewerker wordt van bedrijfswege veiligheidskleding (zoals bijvoorbeeld een overjas, schoeisel en een zaagbroek) verstrekt welke voldoen aan de RWS-eisen voor zover dat voor de uitoefening van de functie noodzakelijk en/of verplicht is.

Lid 3

Het gebruik van beschermingsmiddelen en veiligheidskleding door de medewerker is verplicht.

Artikel 4 Verstrekking

Lid 1

De werkgever stelt jaarlijks het budget per ambtenaar vast dat aan dienstkleding besteed kan worden. Het team beheert het budget.

Lid 2

Het verstrekken van dienstkleding vindt plaats uit het budget dat op basis van lid 1 beschikbaar is.

Lid 3

Als de dienstkleding niet meer voldoet aan behoorlijke eisen tengevolge van slijtage en als herstel niet meer mogelijk is, wordt tegen inlevering van dit kledingstuk een nieuw kledingstuk verstrekt.

Lid 4

Is naar het oordeel van de werkgever de toestand van de dienstkleding te wijten aan onachtzaamheid of nalatigheid van de medewerker, dan is deze verplicht tot een vergoeding, welke met inachtneming van de vastgestelde levensduur zal worden bepaald op een evenredig gedeelte van de aanschafwaarde.

Artikel 5 Inleveren veiligheids- en dienstkleding

De veiligheids- en dienstkleding wordt door de medewerker bij het einde van het dienstverband of het aanvaarden van een andere functie bij een door de werkgever aan te wijzen (andere) medewerker ingeleverd.

Hoofdstuk 3 Toezicht en handhaving (binnendienst)

Artikel 6 Dienstkleding

Lid 1

Aan de medewerker werkzaam in de binnendienst wordt dienstkleding (uitsluitend veiligheidskleding) verstrekt door de werkgever wanneer hij/zij voor de uitoefening van zijn/haar functie (o.a. civiel-technisch medewerker, medewerkers bouw- en woningtoezicht, opzichters, handhavers en landmeters) werkzaamheden verricht op bouwplaatsen en/of in openbare ruimten waar veiligheidskleding vereist is.

Lid 2

De veiligheidskleding wordt verstrekt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de functie.

Lid 3

De medewerker zorgt er voor dat de verstrekte veiligheidskleding zich steeds in een goede staat bevindt.

Lid 4

De te verstrekken veiligheidskleding bestaat uit een veiligheidsjas, veiligheidshesje, bouwhelm (met ce-markering met een geldigheidstermijn van 3 tot 5 jaar), veiligheidsschoenen (S3) en gehoorbeschermers.

Lid 5

het dragen van veiligheidskleding op bouwplaatsen en/of openbare ruimten door de medewerker is verplicht.

Artikel 7 Verstrekking

Lid 1

De veiligheidskleding wordt door de werkgever kosteloos in bruikleen verstrekt aan de medewerker.

Lid 2

Als de veiligheidskleding niet meer voldoet aan behoorlijke eisen tengevolge van slijtage en als herstel niet meer mogelijk is dan wordt tegen inlevering van deze veiligheidskleding nieuwe veiligheidskleding verstrekt.

Lid 3

Is naar het oordeel van de werkgever de toestand van de veiligheidskleding te wijten aan onachtzaamheid of nalatigheid van de medewerker, dan is deze verplicht tot een vergoeding, welke met inachtneming van de vastgestelde levensduur zal worden bepaald op een evenredig gedeelte van de aanschafwaarde.

Artikel 8 Inleveren veiligheidskleding

De veiligheidskleding wordt door de medewerker bij het einde van het dienstverband of bij het aanvaarden van een andere functie bij een door de werkgever aan te wijzen (andere) medewerker ingeleverd.

Hoofdstuk 4 Bodedienst, Toezichthouder (BOA)

Artikel 9 Dienstkleding

Lid 1

De medewerker is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de door de werkgever voor die betrekking of voor bepaalde werkzaamheden voorgeschreven kleding of uniform te dragen.

Lid 2

De werkgever stelt het budget per medewerker vast dat aan kleding besteed kan worden en verstrekt de kleding kosteloos en in bruikleen.

Lid 3

Het aanvragen van dienstkleding vindt plaats uit het budget dat jaarlijks ter beschikking wordt gesteld.

Lid 4

Als de dienstkleding niet meer voldoet aan behoorlijke eisen tengevolge van slijtage en als herstel niet meer mogelijk is, wordt tegen inlevering van dit kledingstuk een nieuw kledingstuk verstrekt.

Lid 5

Is naar het oordeel van de werkgever de toestand van de dienstkleding te wijten aan onachtzaamheid of nalatigheid van de medewerker, dan is deze verplicht tot een vergoeding, welke met inachtneming van de vastgestelde levensduur zal worden bepaald op een evenredig gedeelte van de aanschafwaarde.

Artikel 10 Inleveren dienstkleding

De dienstkleding wordt door de medewerker bij het einde van het dienstverband of bij het aanvaarden van een andere functie bij een door de werkgever aan te wijzen (andere) medewerker ingeleverd.

Hoofdstuk 5 Overige en slotbepalingen

Artikel 11 Te verstrekken dienst- en veiligheidskleding

De per dienstonderdeel te verstrekken veiligheids- en dienstkleding worden opgenomen in een (nog) aan deze regeling toe te voegen bijlage.

Artikel 12 Onderhoud en zorg kleding

Lid 1

De medewerker is verplicht de verstrekte dienstkleding in goede staat te houden.

Lid 2

Het is de medewerker niet toegestaan de dienstkleding buiten de dienst, anders dan op weg naar en van het werk, te gebruiken dan wel door anderen te laten gebruiken, te vervreemden of daarin aangebrachte beeldmerken en merktekens te verwijderen.

Lid 3

Het dagelijkse onderhoud en het schoon houden van de dienstkleding gebeuren door en voor rekening van de medewerker.

Lid 4

De kosten voor het reinigen van dienstkleding die slechts chemisch gereinigd kan worden, komen voor rekening van de werkgever.

Lid 5

Onderhoud, anders dan bedoeld in lid 3 en 4, vindt plaats voor rekening van de werkgever. Dit geldt niet als het onderhoud voortkomt uit het niet of onvoldoende nakomen van de zorgplicht zoals die is omschreven in lid 1 en lid 2 van dit artikel.

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

Bij situaties waarin deze regeling niet passend of billijk is, kan de beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur een uitzondering maken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking na bekendmaking en heeft met terugwerkende kracht rechtskracht per 1 januari 2019.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling verstrekking dienstkleding en beschermingsmiddelen bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden”.