Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de gedragscode, verklaring kennisname

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de gedragscode, verklaring kennisname
CiteertitelVerklaring kennisname gedragscode
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201901-01-2020nieuwe regeling

01-01-2019

gmb-2019-103994

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de gedragscode, verklaring kennisname

Verklaring kennisname gedragscode

 

Hierbij verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van de regels over integriteit, zoals vastgelegd in de “gedragscode Vijfheerenlanden”. Deze gedragscode is aan ondergetekende uitgereikt d.d. ________________

 

 

Hiertoe verklaar ik het volgende:

1. Ik zweer / beloof, dat ik mij zal houden aan de regels en mij zal gedragen volgens de gedragscode. In mijn handelen, staat integriteit voorop en ik ben hierop aanspreekbaar.

2. Ik zweer / beloof, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets gegeven of beloofd heb noch zal geven of beloven.

3. Ik zweer / beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

4. Ik zweer / beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de aan mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.

5. Ik zweer / beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die aan mij zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 

 

Antwoord:

“Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of

“Dit verklaar en beloof ik”

  • VERKLARING

 

Op ___________

werd de bovenstaande eed/belofte afgelegd, waarvan deze verklaring is opgemaakt en ondertekend.

……………………………………………………. (ambtenaar)

……………………………………………………. (directielid, namens college van B&W)

Verklaring kennisname gedragscode

 

Verklaring kennisname gedragscode