Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent reiskostenvergoeding Regeling reiskostenvergoeding gemeente Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent reiskostenvergoeding Regeling reiskostenvergoeding gemeente Vijfheerenlanden
CiteertitelRegeling reiskostenvergoeding gemeente Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201901-01-2020nieuwe regeling

01-01-2019

gmb-2019-104073

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent reiskostenvergoeding Regeling reiskostenvergoeding gemeente Vijfheerenlanden

Reiskostenvergoeding

 

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepaling

 • Artikel 2 OV-abonnement ten behoeve van woon-werkverkeer

 • Artikel 3 Vergoeding woon-werkverkeer met eigen vervoer

 • Artikel 4 Algemene bepalingen

 • Artikel 5 Dienst- en studiereizen

 • Artikel 6 Overgangs- en slotbepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bevoegd gezag/werkgever:

  Het dagelijks bestuur van de gemeente Vijfheerenlanden.

 • b.

  medewerker:

  De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

 • c.

  afstand woonadres tot werklocatie (eigen vervoer):

  Onder afstand van het woonadres tot de werklocatie wordt verstaan de afstand van deur (woonadres) tot deur (werklocatie) gemeten volgens de kortste autoroute van de Webservices.nl via adres/huisnummer. Wanneer redelijkerwijs aannemelijk kan worden gemaakt dat de kortste autoroute niet kan worden afgelegd (bijvoorbeeld door tolwegen of omdat de routeplanner uitgaat van het gebruik van een veerpont), is het feitelijke aantal kilometers leidend.

 • d.

  woonadres:

  Het adres waar de medewerker staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

 • e.

  werklocatie:

  Voor de medewerker die werkzaamheden verricht op een aangewezen (vaste) werklocatie is de werklocatie het adres van de aangewezen (vaste) werklocatie. Voor de medewerker die geen aangewezen (vaste) werklocatie heeft is de werklocatie het adres van de dichtstbijzijnde gemeentelijke locatie waar de werkzaamheden logischerwijs verricht kunnen worden.

 

Artikel 2 OV-abonnement ten behoeve van woon-werkverkeer

Lid 1

De ambtenaar die per openbaar vervoer reist heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van openbaar vervoer, laagste klasse, onder overlegging van de originele betaalbewijzen, tot de hoogte die belastingvrij mag worden vergoed. De kosten kunnen maandelijks worden gedeclareerd op basis van de goedkoopste wijze van reizen (maandabonnement of indien geen gehele maand wordt gereisd op basis van weekkaarten, vijfretourenkaarten, etc.).

Lid 2

Voor het reizen met eigen vervoer van het woonadres naar de opstapplaats en van de uitstapplaats naar de werklocatie ontvangt de medewerker geen (additionele) vergoeding.

Artikel 3 Vergoeding woon-werkverkeer met eigen vervoer

Lid 1

De medewerker die op basis van de bepalingen van het ‘Sociaal Plan en herindeling gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden’ per 1 januari 2018 in dienst treedt van de gemeente Vijfheerenlanden en die gebruik maakt van eigen vervoer, ontvangt een vergoeding van € 0,19 per kilometer voor de heen- en terugreis, ongeacht de wijze van vervoer, tot een maximum van € 203,30 per maand.

Lid 2

De medewerker, anders dan bedoeld in lid 1, die gebruik maakt van eigen vervoer en de afstand tussen het woonadres en de werklocatie is minder dan of gelijk aan 10 kilometer enkele reis, heeft geen recht op vergoeding van reiskosten woon- werkverkeer.

Lid 3

De medewerker, anders dan bedoeld in lid 1, die gebruik maakt van eigen vervoer en de afstand tussen het woonadres en de werklocatie is meer dan 10 kilometer enkele reis, ontvangt een vergoeding van € 0,19 per kilometer voor de heen- en terugreis, ongeacht de wijze van vervoer, tot een maximum van € 203,30 per maand.

Lid 4

De vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer per maand wordt berekend op basis van 214 werkdagen per kalenderjaar bij een 5-daagse werkweek. Hierbij is rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie en zorgverlof. Voor de medewerker die minder dan 5 dagen per week werkt, geldt dit naar evenredigheid.

Lid 5

Voor toekenning van de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer per maand dient de medewerker op ten minste 128 dagen per kalenderjaar van het woonadres naar de werklocatie te reizen bij een 5-daagse werkweek. De medewerker die op 5 dagen per week werkt, kan tot gemiddeld 2 dagen per week thuiswerken met behoud van de vaste reiskostenvergoeding. Voor de medewerker die minder dan 5 dagen per week werkt geldt dit naar evenredigheid.

Lid 6

Voor de medewerker die gemiddeld meer dan 2 dagen per week thuis werkt bij een 5-daagse werkweek wordt de reiskostenvergoeding berekend op basis van het werkelijke aantal reisdagen per maand. Voor de medewerker die minder dan 5 dagen per week werkt geldt dit naar evenredigheid.

Artikel 4 Algemene bepalingen

Lid 1

Indien de afstand tussen het woonadres en de werklocatie wijzigt door verhuizing van de medewerker of door wijziging van de werklocatie, wordt de vergoeding aangepast aan de nieuwe afstand tussen het woonadres en de werklocatie.

Lid 2

Indien in geval van afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vier weken niet is gereisd, wordt in de eerstvolgende maand geen vaste vergoeding meer uitbetaald. Na terugkomst krijgt de medewerker in de eerstvolgende maand weer recht op de vaste vergoeding.

Lid 3

De kosten van parkeer-, tol en veergelden voor het woon-werkverkeer worden niet vergoed.

Lid 4

De voorwaarden van de loonbelastingregelgeving zijn van toepassing. De vergoedingen voor het woon-werkverkeer worden heroverwogen als de regelgeving wijzigt.

Artikel 5 Dienst- en studiereizen

Lid 1

Indien een medewerker als gevolg van de uitoefening van de dienst een dienst- of studiereis maakt en noodzakelijkerwijs kosten moet maken, worden deze kosten vergoed op basis van hetgeen hierna is bepaald.

Lid 2

Indien een dienst- of studiereisreis gemaakt wordt naar een plaats waar zich (ook) een NS- of busstation bevindt, wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.

Lid 3

Bij elke dienst- of studiereis dient het aantal kilometers waarop de reiskosten woon-werkverkeer is berekend (tot een maximum van 30 kilometer enkele reis) verrekend te worden met het totaal aantal te declareren kilometers van het afgelegde reistraject.

Lid 4

De reiskosten voor dienstreizen of studiereizen gemaakt met het openbaar vervoer worden volledig vergoed. Een ondertekende declaratie met vervoersbewijzen moet worden ingediend bij de salarisadministratie.

Lid 5

Indien reizen met openbaar vervoer als ondoelmatig kan worden beschouwd, wordt een vergoeding per gereden kilometer verstrekt. Ook hier geldt dat een ondertekende declaratie kan worden ingediend bij de salarisadministratie.

Lid 6

De vergoeding voor dienstreizen is gebaseerd op de Reisregeling Binnenland en bedraagt per kilometer € 0,37 bruto, waarvan € 0,18 belast.

Lid 7

De noodzakelijke verblijfskosten (maaltijdvergoedingen c.a.) worden vergoed tot maximaal de door het Rijk in de/het betreffende regeling/besluit gehanteerde vergoedingsnormen.

Lid 8

Studiereizen, die niet met het openbaar vervoer worden gemaakt, worden vergoed op basis van lid 6 van dit artikel.

Lid 9

Onder studiereizen wordt verstaan alle reizen die in verband met het deelnemen aan een opleiding, studie, cursus, training, workshop, themabijeenkomst, seminar of congres worden gemaakt.

Lid 10

Goedgekeurde declaraties dienen bij voorkeur 1 maand achteraf, maar uiterlijk 3 maanden na het moment waarop de kosten zijn gemaakt, te worden ingediend bij de salarisadministratie.

Artikel 6 Overgangs- en slotbepalingen

Lid 1

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het bevoegd gezag.

Lid 2

Deze regeling, die kan worden aangehaald als “Regeling reiskostenvergoeding gemeente Vijfheerenlanden;”, treedt in werking na bekendmaking van de regeling en heeft met terugwerkende kracht rechtskracht met ingang van 1 januari 2018.

Artikelsgewijze toelichting

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepaling

 • Artikel 3 Vergoeding woon-werkverkeer met eigen vervoer

 • Artikel 5 Dienst- en studiereizen

 

Artikel 1

Voor de meeste medewerkers geldt dat zij hun werkzaamheden uitoefenen op een vaste locatie. Bij die medewerkers die in het kader van hun functie volgens een vast rooster op meer locaties werkzaam zijn, worden de reiskosten woon-werk per locatie berekend.

Artikel 3

Voor de berekening van de reisroute wordt uitgegaan van de kortste route. Er wordt gebruik gemaakt van de routeplanner Webservices.nl. De werkgever kan voor veelrijders (ten behoeve van de dienstreizen) een rittenregistratiebox beschikbaar stellen.

Aanpassingen van het rooster, wijziging in het woonadres en wijziging in de locatie waar men geregeld werkt, dienen bijtijds te worden doorgegeven en leiden tot aanpassing van de reiskostenvergoeding woon-werk.

Het onbelast vergoeden van reiskosten woon-werk vindt plaats op basis van de richtlijnen van de Belastingdienst. De fiscus gaat uit van 214 werkdagen per jaar. De maximale maandelijkse reisvergoeding woon- werkverkeer bedraagt per 1-10-2017: 214 x (2 x 30km) x 0,19 :12 = € 203,30 bij een rooster van 5 werkdagen per week.

Artikel 5

Het vergoeden van verblijfskosten en dienstreizen vindt plaats op basis van de vergoedingsnomen van het Rijk. Wijzigingen daarin worden automatisch gevolgd en zijn opgenomen in de declaratieapplicatie. Als geen bewijsstukken van gemaakte verblijfskosten, van reizen gemaakt met het openbaar vervoer of van parkeerkosten kunnen worden overlegd, worden die kosten niet vergoed.

Parkeerkosten gemaakt tijdens dienstreizen buiten de (toekomstige) gemeente Vijfheerenlanden komen voor vergoeding in aanmerking, na overlegging van een betalingsbewijs of bonnetje.