Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende nadere regels omtrent het verstrekken van een blijk van waardering aan mantelzorgers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende nadere regels omtrent het verstrekken van een blijk van waardering aan mantelzorgers
CiteertitelNadere regels voor het verstrekken van een blijk van waardering aan mantelzorgers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2019nieuwe regeling

23-04-2019

gmb-2019-136744

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende nadere regels omtrent het verstrekken van een blijk van waardering aan mantelzorgers

Het college stelt, conform artikel 3.5 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2019 de volgende regels vast:

 

 • 1.

  De blijk van waardering als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 kan worden verleend aan mantelzorgers die zorgen voor een hulpbehoevende in de gemeente Vijfheerenlanden. Een hulpbehoevende is iemand die noodzakelijke zorg nodig heeft.

 • 2.

  Om als mantelzorger in aanmerking te komen voor deze regeling moet aan de volgende criteria worden voldaan. De mantelzorger:

  • draagt meer zorg dan de gebruikelijke zorgtaken; Hiervan is sprake indien het taken betreft die de hulpbehoevende bij normale gezondheid zelf had gedaan of niet nodig waren geweest.

  • is geen vrijwilliger. (De mantelzorger zorgt omdat hij/ zij een relatie heeft met de zorgbehoevende, een zorgvrijwilliger heeft bij de start als zorgvrijwilliger (nog) geen emotionele band met de hulpbehoevende).

  • levert langdurige en intensieve zorg (langer dan 3 maanden aaneengesloten in het jaar van aanvraag en meer dan 8 uur per week);

  • verleent zorg waarvoor anders professionele hulp nodig zou zijn;

  • draagt zorg voor een persoon die woonachtig is in de gemeente Vijfheerenlanden.

 • 3.

  De mantelzorgwaardering bestaat uit een waardering ter waarde van maximaal € 150, -. In 2019 bedraagt het bedrag €140.

 • 4.

  De bijdrage wordt aan alle mantelzorgers met een gehonoreerde aanvraag uitgekeerd door de Stichting SamenDoen voor de mantelzorgers van zorgvragers uit de voormalige gemeente Zederik en Leerdam en door de stichting Welzijn Vianen voor de mantelzorgers van zorgvragers uit de voormalige gemeente Vianen.

 • 5.

  Er wordt maximaal 1 mantelzorgwaardering per hulpbehoevende verstrekt en per woonadres zijn er maximaal 2 mantelzorgwaarderingen mogelijk (voor verschillende zorgvragers).

 • 6.

  De waardering wordt aangevraagd door middel van een aanvraagformulier. De mantelzorger en zorgvrager tekenen beiden het aanvraagformulier. De waardering wordt aan de mantelzorger uitgereikt uiterlijk in december van het betreffende jaar.

 • 7.

  Een aanvraag voor de geldelijke bijdrage kan worden geweigerd indien deze niet aan de in deze regels gestelde vereisten en voorwaarden voldoet.

 • 8.

  Bij vermoeden van misbruik kan een controle uitgevoerd worden en bij constatering van misbruik kan een toegekende blijk van waardering worden ingetrokken.