Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent financieel besluit maatschappelijke ondersteuning (Financieel Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent financieel besluit maatschappelijke ondersteuning (Financieel Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2020)
CiteertitelFinancieel Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de financiële besluiten maatschappelijke ondersteuning van de voormalige gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2019-314495

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent financieel besluit maatschappelijke ondersteuning (Financieel Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2020)

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden:

 

Overwegende

 

dat op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2020 het college bevoegd is om nadere regels te stellen ten aanzien van in de verordening genoemde onderwerpen;

 

dat deze nadere regels zijn uitgewerkt in dit Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2020;

 

BESLUITEN:

 

 • 1.

  het Financieel Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Leerdam 2016, gemeente Zederik 2016, gemeente Vianen 2015 in te trekken.

 • 2.

  het Financieel Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2020 vast te stellen:

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • a.

  De begrippen in dit besluit worden gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de Beleidsregels Wmo.

 • b.

  De regels voor de bijdrage in de kosten zijn mede gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de geldende verordening Wmo van de gemeente Vijfheerenlanden.

Artikel 2 Persoonsgebonden budget

 

2.1 PGB Begeleiding

Voor de maatwerkvoorziening gespecialiseerde ambulante ondersteuning, gespecialiseerde dagbesteding met hoog intensieve ondersteuning of arbeidsmatige dagbesteding en kortdurend verblijf is het vertrekpunt voor de bepaling van het PGB:

 • Gecertificeerde zorgaanbieders: 100% van het natura tarief

 • ZZP-constructie (= zelfstandige zonder personeel): 85% van het natura tarief

 • Sociaal netwerk: 50% van het natura tarief

De hoogte van de tarieven zijn conform de regionale gecontracteerde tarieven met ingang van 1-1-2020.

2.2 PGB Huishoudelijk Ondersteuning

 

2.2.1 Tarieven voor Huishoudelijke Ondersteuning

Voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning is het vertrekpunt voor de bepaling van het PGB:

 • Gecertificeerde zorgaanbieders: 100% van het natura tarief

 • ZZP-constructie (= zelfstandige zonder personeel): 85% van het natura tarief

 • Sociaal netwerk: 50% van het natura tarief

De hoogte van de tarieven zijn conform de regionale gecontracteerde tarieven met ingang van 1-1-2020.

2.3 PGB Wonen, vervoer en rolstoel

 

2.3.1 Hoogte budget voor hulpmiddelen en woningaanpassingen

De hoogte van een PGB voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel (vervoersvoorziening, rolstoelvoorziening of roerende woonvoorziening) of woningaanpassing:

 • a.

  is ten hoogste de kostprijs van de voorziening die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de voorziening in natura zou zijn verstrekt. Dit bedrag is inclusief het aanpassen van de voorziening.

 • b.

  als de verstrekking in natura een tweedehands voorziening is, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd die gelijk is aan de verkorte termijn waarop de voorziening technisch is afgeschreven. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten voor de instandhouding, zoals - en voor zover nodig - onderhoud, reparatie en verzekering.

 • c.

  als de verstrekking in natura een nieuwe voorziening is, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting. Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten voor de instandhouding, zoals - en voor zover nodig - onderhoud, reparatie en verzekering.

2.3.2 Sportvoorzieningen

Een sportrolstoel en sportvoorziening worden gezien als een maatwerkvoorziening.

2.3.3 Programma van eisen

In een programma van eisen, toegevoegd aan de beschikking, worden de vereisten en kwaliteit van de aan te schaffen maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel of woningaanpassing zo nauwkeurig mogelijk omschreven.

2.3.4 Betaling rechtsreeks aan leverancier

Het PGB wordt na ontvangst van de factuur rechtstreeks aan de leverancier overgemaakt.

2.3.5 Hoogte budget individueel vervoer

Bij de vaststelling van de hoogte van het (éénmalig) PGB voor auto- en (rolstoel)taxikosten wordt op grond van artikel 4.6 lid 5 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2020 uitgegaan van maximaal 2.000 km op jaarbasis.

 • a.

  Voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een eigen auto of bruikleenauto geldt een maximumbedrag van € 540,00 (2.000 km à € 0,27) conform Nibud normering;

 • b.

  De onder a genoemde vergoeding wordt per kwartaal uitbetaald;

 • c.

  Aan het eind van elk kwartaal kan een declaratieformulier worden ingediend, waarbij maximaal 22 km per enkele reis in aanmerking komt voor vergoeding;

 • d.

  De ingangsdatum van het PGB start op de eerste van de maand;

 • e.

  Personen met een beperking die anders zouden zijn aangewezen op dagbesteding en kunnen aantonen dat zij structureel deelnemen aan regulier vrijwilligerswerk, kunnen de voor hun rekening blijvende extra reiskosten, die niet verhaalbaar zijn op de instantie voor wie zij dat vrijwilligerswerk verrichten, declareren tot maximaal 2.000 kilometer per jaar. Voor het overige zijn alle voorwaarden van toepassing die ook op de andere vervoersvergoedingen gelden.

2.3.6 Duur

 • a.

  We gaan er van uit dat een met een PGB aangeschafte woonvoorziening, vervoersvoorziening of rolstoelvoorziening - bij ongewijzigde omstandigheden - minimaal 7 jaar voorziet in de opheffing van de beperking, tenzij de leverancier van de gemeentelijke voorziening in natura een andere afschrijvingstermijn aangeeft.

 • b.

  Er kan alleen opnieuw een PGB worden verstrekt als een afkeuringsrapport van de voorziening wordt overgelegd en de 7 jaar voorbij zijn.

 • c.

  Er kan alleen opnieuw een PGB worden verstrekt als er sprake is van gewijzigde omstandigheden of van niet aan cliënt verwijtbare calamiteiten.

2.3.7 PGB Verhuiskosten

Het (éénmalig) PGB voor een maatwerkvoorziening als tegemoetkoming in de verhuiskosten bedraagt maximaal € 2.950 bij verhuizing naar een adequate en/of beter aanpasbare woning.

Uitbetaling van het PGB vindt plaats na overlegging van het getekende huurcontract of het getekend koopcontract. Als de verhuizing niet plaatsvindt, dan dient het uitbetaalde bedrag per omgaande te worden terugbetaald.

Artikel 3 Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en PGB’s

 

3.1 Bijdrage maatwerkvoorziening

 • 1.

  Een cliënt is een eigen bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening in natura dan wel PGB. Dit geldt zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of tijdens de periode waarvoor het PGB wordt verstrekt.

 • 2.

  De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste € 19,00 per bijdrageperiode voor de cliënt of de gehuwde cliënten tezamen.

 • 3.

  De kostprijs van een maatwerkvoorziening in natura wordt bepaald door een aanbesteding, na consultatie in de markt of na overleg met de aanbieder.

 • 4.

  In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, worden de bijdragen voor een maatwerkvoorziening in natura of PGB door het CAK geïnd.

3.2 Ritbijdrage Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Met de vervoerspas kan per enkele reis in maximaal 5 openbaar vervoerszones worden gereisd tegen gereduceerd tarief (€0,80 per zone). De opstap- of aankomstplaats is binnen de gemeente Vijfheerenlanden .

 • a.

  Met de vervoerspas kan per kalenderjaar maximaal 2.000 km worden gereisd.

 • b.

  Als er op grond van de Wmo sprake is van een grotere vervoersbehoefte dan 2.000 km, dan kan men een aanvraag indienen voor uitbreiding van het aantal kilometers.

 • c.

  De vervoerskosten voor een begeleider die meereist met de cliënt op grond van een medische indicatie voor begeleiding tijdens het vervoer, zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 4 Kwaliteitseisen

 

4.1 Kwaliteit en deskundigheid beroepskrachten

Zorgaanbieder:

 • De zorgaanbieder is verplicht om bij het verstrekken van de maatwerkvoorziening de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT of soortgelijke), de Collectieve Arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg (CAO GGZ), de CAO Gehandicaptenzorg of de CAO Welzijn, afhankelijk van welke CAO van toepassing is, in acht te nemen.

 • De zorgaanbieder zet personeel in dat beschikt over de gangbare, aantoonbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om de benodigde activiteiten uit te voeren. De competentie en vaardigheden moeten in overeenstemming zijn met de functieprofielen in de genoemde CAO’s en/of de wettelijke eisen en/of door de branche vastgestelde basisprofielen.

 • Deze eisen gelden zowel voor medewerkers als voor ingehuurd personeel zoals ZZP’ers. De zorgaanbieder zorgt dat zijn dienstverlening van voldoende kwaliteit is. Dit blijkt uit het insturen van een geldig, binnen zijn branche gangbaar, kwaliteitscertificaat (HKZ), dat in ieder geval betrekking heeft op de zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening of een gelijkwaardig bewijs of certificaat.

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er):

 • De competenties en vaardigheden van een ZZP’er moeten in overeenstemming zijn met een functieprofiel en/of door de branche vastgesteld basisprofiel voor de betreffende beroepsgroep.

 • De ZZP’er kan gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

4.2 Programma van eisen

In een programma van eisen, dat onderdeel is van de beschikking, staan de vereisten en kwaliteit van de aan te schaffen maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel, woningaanpassing, rolstoelvoorziening en vervoersvoorziening zo nauwkeurig mogelijk omschreven. De voorziening moet voldoen aan dit, bij de indicatie opgestelde, programma van eisen en zijn voorzien van een CE-markering als dat van toepassing is.

Artikel 5 Indexering

De in dit besluit geldende bedragen kunnen jaarlijks door de burgemeester en wethouders worden aangepast conform het percentage uit de mei- of septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De PGB-tarieven voor (rolstoel)taxivervoer kunnen jaarlijks worden aangepast conform de afspraken die gemaakt zijn met de vervoerders (NEA-index).

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt met een vastgestelde ondersteuningsbehoefte afwijken van dit besluit, als toepassing van het besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

Artikel 8 Overgangsbepaling

De financiële besluiten maatschappelijke ondersteuning van de voormalige gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen worden ingetrokken per 1 januari 2020. Aanvragen die in 2019 zijn gedaan maar waarop nog niet is besloten in 2019 worden conform dit nieuwe besluit afgehandeld.

Artikel 9 Citeerartikel

Dit besluit kan worden aangehaald als: 'Financieel Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Vijfheerenlanden 2020’

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden gehouden op

De secretaris,

N. van Ameijde-Poortman

De burgemeester,

S. Fröhlich