Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de heffing en invordering van het rioolaansluitrecht (Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Vijfheerenlanden 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de heffing en invordering van het rioolaansluitrecht (Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Vijfheerenlanden 2020)
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht Vijfheerenlanden 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Vianen 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 december 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-314603

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de heffing en invordering van het rioolaansluitrecht (Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Vijfheerenlanden 2020)

gelezen het voorstel van het college van de gemeente Vijfheerenlanden d.d. 5 november 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;

 • c.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door of vanwege de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige hemelwater, droogweer of gemengd afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om ten behoeve van een eigendom een directe of indirecte lozing op het gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het tot stand brengen, buitengebruikstellen of wijzigen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht voor het tot stand brengen, buiten gebruik stellen of wijzigen van een aansluiting bedraagt 25% van het bedrag van de voorafgaand aan de dienstverlening aan de aanvrager meegedeelde externe kosten die blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college is opgesteld.

 • 2.

  De dienstverlening vangt niet eerder aan dan op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting, bedoeld in het eerste lid, aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 • 3.

  Indien de werkelijke externe kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag bedoeld in het eerste lid, wordt voor het verschil voor het recht teruggaaf verleend.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijn van betaling

De aanslag moet worden betaald binnen 6 weken na dagtekening.

Artikel 8 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rioolaansluitrechten.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Vianen 2018’, wordt vervallen verklaard met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 december 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Vijfheerenlanden 2020’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2019

De griffier,

K.I (Krista) Goossens

De voorzitter,

S. (Sjors) Fröhlich