Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent Veilig Thuis (Besluit verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de regiovertegenwoordigers inzake Veilig Thuis)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent Veilig Thuis (Besluit verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de regiovertegenwoordigers inzake Veilig Thuis)
CiteertitelBesluit verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de regiovertegenwoordigers inzake Veilig Thuis
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit mandaatbesluit wordt ingetrokken op het moment dat de samenwerkingsovereenkomst eindigt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-320717

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent Veilig Thuis (Besluit verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de regiovertegenwoordigers inzake Veilig Thuis)

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, de Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, de Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist, ieder voor zover bevoegd;

 

gelet op

de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder de afdeling 10.1.1;

het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder boek 3 titel 3;

artikel 17 van de Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018;

artikel 8 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de 26 Utrechtse gemeenten en aanzien van Veilig Thuis, (preventieve) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering;

 

overwegende dat

 • -

  de 26 gemeenten, in de zes Utrechtse jeugd en Wmo regio’s, vanaf 2019 met behulp van een subsidietender, een subsidie aan de uitvoerende partij verstrekken voor taken op het terrein van Veilig Thuis 18-/18+;

 • -

  de 23 gemeenten, in vijf jeugd en Wmo regio’s (de Utrechtse gemeenten van de jeugd en Wmo regio FoodValley uitgezonderd), vanaf 2019 met behulp van een subsidietender een subsidie aan de uitvoerende partij verstrekken voor taken op het terrein van (preventieve) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering;

 • -

  met vaststelling van de Subsidieregeling ieder college de benodigde mandaten en machtigingen aan zijn regiovertegenwoordiger heeft verleend voor alle benodigde en feitelijke handelingen, waaronder alle subsidieverlenings- bevoorschottings- en vaststellingsbeschikkingen en feitelijke handelingen die nodig zijn voor verlenen en vaststellen van de subsidie;

 • -

  met vaststelling van de Subsidieregeling ieder college de benodigde mandaten en machtigingen aan de portefeuillehouder Jeugd van het college van gemeente Utrecht om alle benodigde publiekrechtelijke en feitelijke handelingen ten behoeve van de subsidietender te verrichten;

 • -

  ieder college voor de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van de samenwerkingsovereenkomst, de benodigde mandaten en machtigingen dient te verlenen aan de regiovertegenwoordigers om alle benodigde publiekrechtelijke en feitelijke handelingen ten behoeve van de uitvoering te verrichten, voor zover het Veilig Thuis betreft; en

 • -

  ieder college voor de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de samenwerkingsovereenkomst, de benodigde ondermandaten dient te verlenen aan de vertegenwoordiger van zijn regio die deelneemt aan de ambtelijke stuurgroep.

   

besluiten vast te stellen

onderhavig besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de regiovertegenwoordigers inzake Veilig Thuis

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

   

ambtelijke stuurgroep:

het reguliere afstemmings- en voorbereidingsoverleg ten behoeve van de bestuurlijke overlegtafel, waarin alle regio’s op managementniveau vertegenwoordigd zijn;

 • b.

   

bestuurlijke overlegtafel:

de overlegtafel die gevormd wordt door zes regiovertegenwoordigers, die elk hun regio vertegenwoordigen op bestuurlijk niveau;

 • c.

   

colleges:

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;

 • d.

   

gemeenten:

de gemeenten Amersfoort, Baarn, de Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, de Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist;

 • e.

   

 

 

 

 

 

 

 

regio’s:

 

 

 

 

 

 

 

de jeugd en Wmo regio’s waarin de deelnemende gemeenten zijn verdeeld, te weten:

# Regio

Gemeenten

 • 1.

  Utrecht Stad:

Utrecht (tevens centrumgemeente voor het 18+ budget Veilig Thuis);

 • 2.

  Amersfoort:

Amersfoort (tevens centrumgemeente voor het 18+ budget Veilig Thuis), Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg;

 • 3.

  Utrecht West:

De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden;

 • 4.

  Zuidoost

 • Utrecht:

Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist;

 • 5.

  Lekstroom:

Lopik, Vijfheerenlanden, IJsselstein, Nieuwegein en Houten; en

 • 6.

  FoodValley

 • (louter

 • gemeenten

 • provincie

 • Utrecht):

Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

 • f.

   

regiovertegenwoordiger:

het namens alle colleges in een regio aangewezen lid van een van die colleges, dat als vertegenwoordiger van alle colleges in die regio deelneemt aan de bestuurlijke overlegtafel;

 • g.

   

samenwerkings-overeenkomst:

de Samenwerkingsovereenkomst tussen de 26 Utrechtse gemeenten ten aanzien van Veilig Thuis, (preventieve) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, en

 • h.

   

Veilig Thuis:

de opsomming van taken, bedoeld in artikel 3, onder a van de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 2. Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Aan de regiovertegenwoordigers wordt verleend het mandaat, daaronder mede begrepen – en voor zover van toepassing – volmacht en machtiging voor zover het Veilig Thuis betreft, om alle noodzakelijke rechts- en feitelijke handelingen te verrichten ter uitvoering van de in artikel 9, vierde lid, van de samenwerkingsovereenkomst genoemde taken en bevoegdheden. Dit betreft:

  • a.

   het vaststellen van het gezamenlijk subsidieplafond;

  • b.

   het voeren van het jaarlijkse verantwoordingsgesprek met de uitvoerende partij;

  • c.

   het vaststellen van de jaarrapportage;

  • d.

   het voorbereiden en vaststellen van de subsidiebeschikking formats;

  • e.

   het voorbereiden en vaststellen van de subsidieaanvraagformulieren;

  • f.

   het voorbereiden en vaststellen van de formats ten behoeve van de kwartaalrapportages, en

  • g.

   het vaststellen van de begroting van de kosten van de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Elke regiovertegenwoordiger verleent ondermandaat aan de vertegenwoordiger van zijn regio in de ambtelijke stuurgroep voor de bevoegdheden, genoemd in het eerste lid, onder d, tot en met g.

Artikel 3. Kaders mandaat

 • 1.

  De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van:

  • a.

   de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van de colleges, en

  • b.

   de vastgestelde financiële kaders door de gemeenteraden.

 • 2.

  De bevoegdheid om beslissingen in mandaat te nemen bevat niet beslissingen:

  • a.

   waarbij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid de persoon, de functie of enig ander belang van de kwartiermaker zelf betreft;

  • b.

   die de uitoefening van een hardheidsclausule inhouden, en

  • c.

   op bezwaarschriften en beroepschriften.

Artikel 4. Geldigheidsduur

Dit mandaatbesluit geldt vanaf 1 januari 2020, voor zover bekendmaking heeft plaatsgevonden en wordt ingetrokken op het moment dat de samenwerkingsovereenkomst eindigt.

Artikel 5. Citeertitel

Dit mandaatbesluit kan worden aangehaald als: Besluit verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de regiovertegenwoordigers inzake Veilig Thuis.

Aldus besloten op 17 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden.

de secretaris

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman.

de voorzitter

S. (Sjors) Fröhlich.