Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent rioolheffing (Beleidsregels rioolheffing 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent rioolheffing (Beleidsregels rioolheffing 2020)
CiteertitelBeleidsregels rioolheffing 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Vijfheerenlanden/633737/CVDR633737_1.html
  2. artikel 242, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-320768

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent rioolheffing (Beleidsregels rioolheffing 2020)

Het college van B&W van gemeente Vijfheerenlanden,

 

Gelet op art. 5 van de Verordening rioolheffing 2020, vastgesteld op 12 december 2019 en art. 242, lid 1, Gemeentewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende Beleidsregels rioolheffing 2020 van de gemeente Vijfheerenlanden.

Artikel 1. Algemeen

Indien niet al het toegevoerde of opgepompte water wordt afgevoerd via de gemeentelijke riolering, kan een belastingplichtige een verzoek doen om vermindering van de aanslag rioolheffing 2020.

Artikel 2. Bewijslast

De bewijslast voor de hoeveelheid water die niet is afgevoerd ligt bij de belastingplichtige.

Artikel 3. Termijn en wijze van indienen

  • 1.

    Het verzoek om vermindering van de aanslag moet, gelet op art. 242, lid 1, Gemeentewet, binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bij de heffingsambtenaar worden ingediend.

  • 2.

    Het verzoek moet worden gedaan middels het standaardformulier dat daarvoor door de heffingsambtenaar beschikbaar is gesteld.

Artikel 4. Agrarische bedrijven zonder tweede watermeter

Voor melkveehouderijen zonder tweede watermeter, waarbij alleen huishoudelijk afvalwater en het spoelwater van het schoonmaken van de melkmachine en melktank op het riool wordt geloosd, wordt geacht 45m³ per bewoner per kalenderjaar te zijn geloosd en voor het spoelwater 120 m³ per kalenderjaar. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal op het adres ingeschreven personen op 1 januari van het kalenderjaar in de basisregistratie personen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels rioolheffing 2020.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

N. (Nanette) van Ameijde-Poortman

de burgemeester,

S. (Sjors) Fröhlich